Author
Author

Vélemények a mindennapos testnevelésről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók szemszögéből

IRODALOM

Ádám Szilvia, Susánszky Éva és Székely András (2018): Egészség- és rizikómagatartás alakulása a Kárpát-medencei magyar fiatalok körében. In: Székely Levente (szerk., 2018): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Enigma 2001 , Budapest. 231–269.

Bíróné Nagy Edit (2004): Sportpedagógia. Dialóg Campus, Budapest – Pécs.

Borbély Szilvia (2014): As parents see physical education (PE) from a representative survey’s point of view. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Mozgás, környezet, egészség. International Research Institute s.r.o., Komárno. 39–54.

Carpenter, P. J. és Morgan, K. (1999): Motivational climate, personal goal perspective, and cognitive and affective responses in physical education classes. European Journal of Physical Education, 4. 1. sz., 31–44.

Csányi Tamás (2010). A fiatalok fizikai aktivitásának es inaktív tevékenységeinek jellemzői. Új Pedagógiai Szemle, 60. 3‒4. sz., 115–129.

Fintor Gábor (2016): A mindennapos testnevelés implementációja észak-alföldi általános iskolákban. Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. Különszám. Nova series tom. XLIII., 179–198.

Fintor Gábor (2017): Implementációs és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. PhD-érkezezés. Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola.

Inglehart, R. és Baker, W. E. (2000): Modernization, culturalchange, and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65. 1. sz., 19–51.

Kovács Klára (2014): Boldogító mozgás: A sportolás hatása a partiumi hallgatók szubjektív jóllétére, lelki edzettségére és egészségének önértékelésére. Kapocs, 13. 2. sz., 2–13.

Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban – Oktatáskutatók könyvtára 2. CHERD, Debrecen.

Kovács Klára és Moravecz Marianna (2017): Kárpát-medencei hallgatók sportolási szokásai és ennek intézményi környezete a felsőoktatásban. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz és Gyarmati Imre (szerk.): XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság – Nyíregyházi Egyetem.

Moravecz Marianna (2018): Egészségfejlesztés a közoktatástól az egyetemig fókuszcsoportos vizsgálatok tükrében. Pedacta, 8. 2. sz., 71–80.

Nagy Ágoston, Fintor Gábor és Urbinné Borbély Szilvia (2016): Az egyetemi testnevelő tanárok tevékenységprofiljára ható testkulturális változások. In: Kovács Klára (szerk.): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Deberceni Egyetemi Kiadó. 123–138.

Neulinger Ágnes (2009): Társas kapcsolatok és interakciók a sportban. Magyar Sporttudományi Szemle, 10. 3–4. sz., 29–32.

Perényi Szilvia (2013): Sportolási szokások: Sportolási esélyek és változástrendek. In: Bauer Béla és Szabó Andrea (szerk.): Arctalan(?) Nemzedék. Belvedere Meridionale, Szeged, 159–184.

Perényi Szilvia és Bodnár Ilona (2015): Sports Clubs in Hungary. In: Breuer, C., Hoekman, R., Nagel, S. és van der Werff, H. (szerk.): Sport Clubs in Europe. A cross-national comparative Perspective. Springer International Publishing, Basel. 221–247.

Pusztai Gabriella (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Új Mandátum, Budapest.

Révész László és Csányi Tamás (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához. I. kötet: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Schulze, G. (2000): Élménytársadalom. A jelenkor kultúrszociológiája. A mindennapi élet esztétizálódása. Szociológiai Figyelő, 15. 1–2. sz., 135–157.

Schwartz, S. H., Bardi, A. és Bianchi, G. (2000): Value adaptation to the imposition and collapse of communist regimes in East-Central Europe. In: Renshon, S. A. és Duckitt J. (szerk.): Political Psychology. Cultural and Crosscultural Foundations. Palgrave Macmillan, London. 217–237.

Somhegyi Annamária (2012): A teljes körű iskolai egészségfejlesztés országos megvalósítását elősegítő elemek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben. Népegészségügy, 9. 3. sz., 202–213.

Székely Levente (szerk., 2018): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Enigma 2001, Budapest.

Taliaferro, L. A., Rienzo, B. A. és Donovan, K. A. (2010): Relationships Between Youth Sport Participation and Selected Health Risk Behaviors From 1999 to 2007. Journal of School Health. 80. 8. sz., 399–410.

Urbinné Borbély Szilvia (2018): A mindennapi testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföldi Régióban. PhD-értekezés. Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola.

Walling, M. és Duda, J. L. (1994): Children’s understanding of effort and ability in the physical domain. Paper presented to the North American Society for Psychology of Sport and Physical Activity, Clearwater (Florida).