Olvasási idő: 
6 perc
Author

Végigjárt, elvesztett és újra felfedezett utakról

Morva Péter: Muzsikáló gyermekrádió – Elfeledett történet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2018.

Morva Péter „dokumentumkönyve” egy adott időszak jól körülírható eseménysoráról, illetőleg három, akkoriban igen jelentős rádiós személyiség tevékenységének összehasonlításáról szól; mindezt kibővíti érdekes és újszerű műsortipológiai elemzéssel.

Ám az írásamellett, hogy valóban nagy teherbírást kívánó kutatás eredményét foglalja össze –, nemcsak hiánypótló, hanem szinte kultúrmissziós tevékenységnek is tekinthető, mivel olyan emlékeket ment meg, amelyekre valószínűleg a teljes elkallódás vagy a megsemmisülés várt volna. A közölt adatok a felsorolt anyagmennyiségre vonatkozóan lenyűgözik az olvasót, és az pedig elborzasztja, hogy kortörténeti dokumentumok milyen áldatlan állapotba kerülhetnek, mindössze néhány év leforgása alatt.

A könyv alapját képező doktori kutatás eredményeként egy táblázatrendszer is keletkezett: voltaképpen különálló, tartalmi szempontból azonban meghatározó funkciót hordozó műsoradattárról van szó, amely a Magyar Rádió Műsorborítéktárában még megtalálható közel tizenkét és fél ezer komolyzenei ismeretterjesztő műsor adatait tartalmazza. (A táblázatsorozat, mivel terjedelme nyomtatásban meghaladná a 300 oldalt, helyhiány miatt nem képezheti a most megjelenő könyv részét, de mindenképp ajánlott elektronikus formában történő közzététele.) Szerencsére helyet kaptak más mellékletek, amelyek szintén felérnének egy-egy önálló tanulmánnyal, mivel a bennük közölt információanyag nagyon értékes, hasznos és további kutatásra ösztönző. (A szerző e témakörökben már számos publikációt megjelentetett).

A PhD-disszertációra alapozott mű jelen formájában két nagyobb és egy kisebb egységre osztható (történeti összefoglalás, összehasonlító, illetve műsortipológiai elemzés) – az előkészítő/lezáró fejezetek a szerkezeti koncepciót megfelelően dokumentálják és indokolják.

Az első, pedagógiatörténeti leírásként is funkcionáló (összegző alfejezetekkel jól lekerekített) részben a szakmai tevékenység bemutatása „kéz a kézben” halad politikatörténetünk vonatkozó eseményeivel, sőt, igazából utóbbi strukturálja az előbbit. Némi iróniával úgy jellemezhetnénk a helyzetet, hogy a rendszeres, néha koncepcionális, időnként improvizatív, ad hoc jellegű központi intézkedések jelentősen megkönnyítik a történetíró dolgát, mivel valósággal sorvezetőként szolgálnak: leállítanak és el- vagy újraindítanak cselekvéseket, irányokat jelölnek ki, amelyeket a résztvevőknek követni vagy elkerülni szükséges, s mindezzel kiváló szerkesztési lehetőségeket adnak a krónikás számára. Még tágabban szemlélve az ilyen tendenciákat, azt is megállapíthatjuk, hogy az intézkedéshozók általában valóban aktív részesei a szakmai folyamatoknak – vagyis bekerülnek a történetbe, bár korántsem abban a szerepben, ahogyan előzetesen elképzelték…

Mindezt Morva Péter megfelelően átlátja és jó stílusban, esetenként a finom iróniát sem nélkülözve írja meg – miközben a vizsgált időszakokban megjelenő események áradata miatt az olvasó néha a bőség zavarával küszködik.

A kronológiai leírásnál azonban még összetettebb és érdekesebb feladat lehetett a kor három, rendkívül karakteres és nagyhatású műsorvezetője (a szerző által állított sorrendben: Bónis Ferenc, Varga Károly és Dimény Judit) munkásságának összehasonlító elemzése. Szakmán belüliek és kívülállók első kérdése ennek láttán nyilvánvalóan az lehet: miért épp ők, mi magyarázza a választást, mivel eltérő, bár mindenképp „karizmatikusnak” mondható személyiségük önmagában nem indokolja a kiemelést. A szerző közlése szerint e három műsorkészítő kiválasztása egyrészt azt a célt szolgálja, hogy az olvasó számára egyértelművé váljon, mennyire különböző módon lehetett, még a vizsgált időszakban is, a jelzett szakterületen eredményeket elérni (zenepedagógiai és tömegkommunikációs tekintetben egyaránt), másrészt azt világítja meg, kik voltak a kor rádiózására, azon belül a komolyzenei ismeretterjesztésre, bizonyíthatóan a legnagyobb hatással. (Tehát kikre lehet elsősorban hivatkozni újabb, hasonló műsorok elindításakorez valamelyest optimista felhangot is ad az egész írásnak.)

A második részt érdemben a műsorok elemzése tölti ki, s az ebben található felosztási rendszerrel – melynek kategóriái között található például a nevelői aktor meghatározása, a műsorok révén érvényesített tanulási és tanuláselméleti felfogások leírása vagy a tervszerűség különböző szempontok szerinti vizsgálata – alapvetően egyet lehet érteni.

A harmadik rész a legrövidebb, ám neveléstudományi szempontból megfelelő hátteret ad az addig leírtaknak. Ez a szakasz A műsortipológia pedagógiai szempontú elemzési mezői címet viselia megnevezésen a szerző mind a műsorok, mind az egyes, itt nevelőként is láttatott médiaszemélyiségek olyan, pedagógiai szempontrendszerek szerinti tipizálását érti, ahol a kategóriák tulajdonképpen a személyiségekből fakadó megnyilvánulásokat jelzik. A valóban eredeti és újszerű vizsgálati rendszer (vagyis a személyiségelemzés céljából kialakított tipológia) alkotójának dicséretére válik, hogy módszereit világosan, jól áttekinthetően és követhetően foglalja össze a fejezet elején.

Morva Pétert (akinek, mint megjegyzi, az anyagotaz irathegyek mélyéről kellett a felszínre hoznia közel 90 rádiós látogatása során) elsősorban őszinte elismerés illeti munkájáért. Ugyanakkor az egész könyv abból a szempontból is erősen elgondolkodtató, hogy megvilágítja számunkra: az utókor nemtörődömsége igazából egy elhivatott, lelkes és szakmailag kiművelt alkotócsoport életművét ítélte volna totális elfeledésre. Az érdemi előzmények híján alapkutatásnak nevezhető művet – amelynek terjedelmes pedagógiai része egyben primer történeti forrásfeldolgozás –, ezért nemcsak „úttörőnek” tekinthetjük (a vizsgált korszak kedvelt kifejezésével élve), hanem értékmentőnek is.

Végül, nem mellékesen: lenyűgöző a hatalmas ismeretanyag, amelyet az író olyan „virtuóz” módon kezel az információk közlésekor, hogy azt az érintett tudományágak képviselői mellett az érdeklődők is megfelelően befogadhatják.