Olvasási idő: 
12 perc

Tudásteremtés a középkorban

Géczi János: A rózsa és jelképei. A keresztény középkor (Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.

Bevezetés

Géczi János A rózsa és jelképei. A keresztény középkor (Gondolat Kiadó, Budapest, 2007) című művét egy sorozat második tagjaként kell értelmeznünk, mely sorozat a rózsa képének felbukkanásait és azok lehetséges jelentéseit kíséri végig az európai kultúrtörténetben. Mindezt nem szabad figyelmen kívül hagyni az elemzésben, de ebben az írásban elsősorban arra szeretnék koncentrálni, hogy a vizsgált korszak milyen kulturális feltételek között volt képes feldolgozni egy áthagyományozódott jelkép- és jelentésrendszert, s ezt hogyan építette be saját világképébe. Újabb megszorítást jelent a vizsgálatul választott anyag jellege: túlnyomó részben a Mediterráneum és Nyugat-Európa régiójáról van szó, a kultúráról alkotott képünk alapjait lerakó térségekről.

Manapság sokat lehet hallani a tudástermelés, tudásalkotás fogalmairól, azaz olyan módszerekről, metódusokról, ahogyan különböző korokban eltérő közösségek kezelték, rendszerezték információikat, világképeik megkonstruálására, tudásmintázatok létrehozására, amelyek modellként is szolgálhattak különböző élethelyzetekben.[1] Ehhez képest a keresztény középkor fogalma alapvetően eltér a tudásról és a hozzá vezető útról, s erről a pontról kiindulva jobban megközelíthetjük a mű által feltárt jelentésrétegeket. Nem véletlen, hogy tudásteremtés a recenzió címe, hiszen a középkor világképe egy öröktől létező kozmikus rend bizonyítékait fedezi fel valamennyi tárgyban, dologban és élőlényben – sokkal inkább újrateremti, újra felfedezi a tudást, mely a dolgok lényegét alkotja. Ezzel ellentétben a későbbi korok tudásfelfogása kívülről visz rendszert a tények, adatok néha átláthatatlan tömkelegébe, s az így megszülető világmagyarázatok gyakran egymással is versengtek/versengenek a ki­zárólagos igazság címéért.[2]

Talán nem haszontalan a saját korunk számára, ha felmutatunk egy régebbi korokban működő, de mára feledésbe merült gondolkodásmódot. A Gutenberg utáni galaxis újabb fordulatot jelent emberi tudásunk kommunikálásában[3], s ezen a ponton döntő fontosságú lehet alternatív tudásszerzési módok felvázolása, régi módszerek felelevenítése.[4] A gondolkodásmód felvázolása során megtörténik szöveg és kép fogalmi tisztázása és a mód leírása, ahogyan a különböző elemeket összeolvashatták és rendszerbe illeszthették a tárgyalt korszak gondolkodói. Másként kell szemlélnünk szöveg és kép fogalmát, valamint olvasásuk és értelmezésük munkáját, ha a középkor tudásához akarunk közelebb férkőzni – s ez a megközelítés lehet az egyik kulcs a középkori rózsaképek jobb megértéséhez.

Szöveg és kép szemlélete

Az európai kultúra kialakulására döntő befolyással volt a zsidó-keresztény hagyomány, amely kiemelkedő fontosságot biztosított a Könyvnek és az Írásnak, hiszen ez tartalmazta az isteni kinyilatkoztatást. Minden más írás, illetve kép csak másodlagos ehhez a forráshoz képest, és az elsődleges értelem felidézésére szolgál. A következőkben arra a két kérdésre próbálok válaszolni, hogy miért tárgyalható együtt kép és szöveg, illetve, hogy milyen változáson ment át a kép fogalma a 14. századtól kezdődően, s a fordulat előtt milyen – a maitól eltérő – képfogalom volt általánosan elfogadott.

A rózsa több érzékszervi területet (látás – szaglás – tapintás) egybefogó képe mindig együtt járt a képi elbeszélés igényével – a kép önmagán túl egy eseménysorba illeszkedik, pontosabban fogalmazva: a befogadó narrativizálja a képet, amelyhez segítségül hívja mentális eszköztárának megfelelő alakzatait.[5] Meglévő történetek elemeként funkcionál a rózsa, vagy maga a rózsa képe (kiszakítva a kontextusból) idézi fel ezeket a narratívákat. Szöveg- és képelemzés számos ponton egybevethetőnek tűnik.[6] A vizsgálatra kiválasztott könyv egészét átszövi ez a látásmód, ezért is kell foglalkozni ezzel a kérdéssel.

A középkori kép más jellegű, mint az általunk műalkotásként szemlélt kép. Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ha a rózsa középkori képi ábrázolásáról beszélünk. Talán a legfontosabb különbségnek a kép ontológiai státusában bekövetkezett változást tarthatjuk: a reneszánsz óta a műértő és a laikus is egy művész tudatos alkotásaként, invencióként fogja fel a képet, autonóm létmódként. A 14. század előtt viszont a kép csupán a felület, amely egy mélyebb szellemi jelentésre utal: a szakrális megjelenülése, melyben megnyilvánul az isteni ígéret. A kép itt közvetítő szerepet tölt be, Isten jelenvalóságának bizonyítéka.[7] Ha tehát a rózsa ábrázolása felbukkan egy középkori táblaképen, kódexlapon stb., akkor nemcsak Krisztus sebeit vagy Mária egyik attribútumát szimbolizáló részletként kell értékelnünk a rózsa képét, hanem valódi jelenvalóságként, egy érzékszerveken túli világ megnyilatkozásaként. Természetesen igencsak nehéz feladatnak bizonyulhat ez egy mai befogadó számára, s talán ebből is látható, hogy nemcsak a témaválasztás különbözőségei­ről vagy módosulásairól van szó a képfogalom változása kapcsán, hanem olyan alapvető különbségről, melynek alapján Hans Belting a 14. század előtt „a kép korszakáról” beszél, majd a kép válságba jutása után a „művészet korszakáról”.[8]

A különböző elemek egybeolvasása

Mint már említettem: a középkorban a világ valamennyi tárgya, jelensége, élőlénye jelentést hordozott, hiszen osztozik az Isten által való teremtettségben, és ezáltal a világ valamennyi alkotóeleme egy magasabb értelem felé mutat.[9] A világ hierarchikus beosztását követve, a tökéletlentől a tökéletes felé haladó interpretáció a szavak (ezáltal a dolgok) és a képek értelmeinek különböző szintjeit különböztetik meg. Egyfajta felemelkedésként fogják fel a korban ezt, mely a dolgok hasonlatosságán alapul: „Azért a láthatók által mutatkozik meg a láthatatlanok valósága, mert lelkünk nem tud felérni maguknak a láthatatlan dolgoknak a valóságához, hacsak nem művelődött a láthatók szemlélésén, mégpedig úgy, hogy a látható formákat a láthatatlan szépség képei­nek tartsa.”[10]

A bibliai szövegértelmezés, az exegézis gyakorlata (Órigenész és Augustinus nyomán) alakította ki a szövegek (egyben képek) hármas kifejtésének módszerét.[11] Az első értelem a szó, illetve betű szerinti, ez a dolgokra vonatkozó értelem (sensus litteralis), amely történeti-grammatikai vizsgálatot jelent. Mai értelemben már ez a szint is továbbmutat a szó szerinti értelmen, hiszen egy üdvtörténeti eseménysorba illeszkedik az adott elem értelmezése, melynek kezdete Krisztus emberiséget megváltó keresztre feszítése, végpontja pedig a második eljövetel ígérete. Az egyén saját lelki üdvösségére alkalmazza a „lefordított” tanítást – ez jelenti a morális, tropologikus olvasatot (sensus moralis). A harmadik, utolsó szinten található az allegorikus értelem (sensus allegoricus), az értelem megkettőződése, egy látható dolog egy másik látható dologra utalása, illetve az anagogikus értelem, amikor a láthatótól a szellem felemelkedik a láthatatlan felé (sensus spiritualis), s ez az igazi szellemi értelem.

A szöveget és képet – valójában az egész természetet, amely nyitott könyvként is felfogható – olvashatjuk különböző szinteken, de valójában ugyanahhoz a lényeghez közelítünk mindannyiszor. Az olvasási szokások eltérő jellegére, a tudás tárgyiasulásának különböző formáira (azaz a tekercstől, viasztáblától a mai könyvformáig vezető útra) csak utalhatok.[12] Mindezek szintén döntő befolyással voltak arra, hogyan teremtették meg és fogadták be a világot magyarázó és leíró tudást.

Az előzőekben feltárt keretek között képes hatékonyabban megnyilatkozni a középkor sajátságos tudása. Ezáltal a tudásátadás, -közvetítés olyan formáit ismerhetjük meg, amely árnyaltabbá teheti világképünket és pozicionáltságunkat. Ez különösen fontos abban a pillanatban, amikor a könyv helyét egyre inkább a képernyő foglalja el.[13] Ebbe a képbe jól beleillik a több forrásból beszerezhető tudás fogalma, akár képből, akár szövegből szerezhető meg a tudás megalkotásához szükséges információ.

Footnotes

 1. ^ A problémáról lásd részletesebben az alábbi kötet tanulmányait: Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Szerk.: Kondor Zsuzsanna, Fábri György. Századvég, Buda­pest, 2003.
 2. ^ Egészen addig tart ez a folyamat, amíg el nem jutunk a „nagy elbeszélések”, átfogó elméleti-ideológiai konstruk­ciók csődjét valló „posztmodern állapotig”. (A posztmodern egyik programadó tanulmánya – ha nem szentségsértő ez a jelző a posztmodernnel kapcsolatban – Lyotard, Jean-François: A posztmodern állapot. Századvég–Gondolat Kiadó, Budapest, 1993.)
 3. ^ Lásd Innis és McLuhan kommunikációtechnológiai megközelítéseit az emberi gondolkodás, tudásátadás forradalmi fordulatairól. 
 4. ^ Ahogy Illich tanulmánya fogalmaz – gondolatmenetének sokat köszönhet írásom – „Ahhoz, hogy az olvasás új aszkézise felvirágozhassék, először fel kell ismernünk, hogy az elmúlt négyszázötven év könyvbeli 'klasszikus' olvasása csak egy az alfabetikus technikák számtalan lehetséges felhasználási módja közül.” In Illich, Ivan: A szöveg szőlőskertjében. Kommentár Hugo de Sancto Victore didascalonjához. Gond-Cura Alapítvány – Palatinus Kiadó, Budapest, 2001, 15.
 5. ^ A régtől ismert „Ut pictura poesis” („Úgy van a verssel, akárcsak a képpel”) sokat idézett formulája köszön vissza ebben a gondolatban, csak fordított előjellel: a képből vezeti le Horatius a szöveget. Az eltérés nem véletlen: az antikvitás kultúrája inkább a képet részesítette előnyben a szöveggel szemben. Az idézet forrásául lásd Horatius: Ars poetica. In Qvinti Horati Flacci: Opera omnia. – Quintus Horatius Flaccus: Összes versei. (kétnyelvű kiadás) Corvina, Budapest, 1961, 592–593.
 6. ^ Csak néhány szempontot sorolok fel itt az egybevetés jogosultsága mellett hozva érveket: egyszerre lineáris és szimultán szemlélet, a narrátor/festő nézőpontja, idő- és térszerkezet, előrehaladás és folyamatszerűség stb. Bővebben lásd Thomka Beáta: Képi időszerkezetek. In Narratívák I. Képelemzés. Szerk.: Thomka Beáta. Kijárat, Budapest, 1998, 7–17. 
 7. ^ Érdekes analógia mutatkozik Heidegger művészetfelfogása, a jelenvaló lét fogalma és a középkori kép ilyetén felfogása között. 
 8. ^ Belting, Hans: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. Lehetséges, hogy túlzó a szembeállítás, de döntő változásra hívja fel a figyelmet. 
 9. ^ Ohly, Friedrich: A szavak szellemi jelentése a középkorban. In Az ikonológia elmélete: szöveggyűjtemény az irodalom és képzőművészet szimbolizmusáról. Szerk.: Pál József. JATEPress, Szeged, 1997, 157–178. 
 10. ^ Hugo de Sancto Victore: Kommentár Dionysius mennyei hierarchiájához. In A középkori művészet történetének olvasókönyve. Szerk.: Marosi Ernő. Balassi Kiadó, Budapest, 1997, 21. Az idézetben nem nehéz észrevenni a platonikus hatást, gondoljunk csak az ideák tökéletlen lenyomataira és a megismerés lépcsőfokaira. 
 11. ^ Az alábbiakban a három módszer kifejtéséhez lásd Jauss, Hans Robert: Az irodalmi hermeneutika elhatárolásához.Helikon, 1981, 189–207. 
 12. ^ Lásd Illich már idézett művét, valamint a következő összefoglaló munkát: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Szerk.: Cavallo, Guglielmi – Roger Chartier. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 
 13. ^ Lásd Illich hivatkozott művének bevezető gondolatait.