Olvasási idő: 
59 perc
Author

Transzlingváló osztálytermek Tiszavasváriban

„Olyan gyereksereget kaptam, akikről azt hittem, hogy buták”

1. BEVEZETÉS

Azok a diákok, akik otthon nem csak magyarul beszélnek, nehéz helyzetben vannak a magyar tanítási nyelvű iskolákban. Különösen igaz ez a roma gyerekekre, akiknek otthoni megszólalási módjai különfélék és az iskola nyelvétől markánsan eltérők lehetnek. Sokan a magyar mellett romani vagy beás nyelven beszélnek otthon, és amikor magyarul szólalnak meg, akkor sem feltétlen úgy teszik ezt, ahogy az iskolában a tanáraik. A magyar iskolák erről nem vesznek tudomást. A pedagógusok és a tantervek is premisszaként kezelik, hogy az iskolába érkező roma diákok magyarul beszélnek, illetve úgy beszélnek magyarul, ahogy az iskola beszél. Az érintett diákok többek közt emiatt nem versenyképesek az iskolában.

Ez a dolgozat egy olyan, újabb szociolingvisztikai eredményekre alapozott nyelvpedagógiai projektet mutat be, amely egy tiszavasvári általános iskolához kapcsolódik. Ebben az iskolában olyan gyerekek tanulnak, akiknek otthoni nyelvi szocializációja nemcsak a magyarhoz, hanem a romanihoz is kapcsolódik. A családok Tiszavasvári egy jól behatárolható városnegyedében és annak környékén laknak. Az itt lakó emberek a helyi diskurzusokban oláhcigány közösségként jelennek meg. A projekt lényege, hogy az innen érkező diákok iskolai előrehaladását hozott tudásuk egészére alapozzuk: a tanulási folyamatban helyet keresünk nemcsak a magyarhoz, hanem a romanihoz kötött megszólalási módoknak is. Ettől azt várjuk, hogy a diákok nyelvi-intellektuális fejlődése töretlen marad, hiszen meglévő alapok felhasználásával folyik az iskolai munka. Ennek egyik eredménye, hogy jobban érzik magukat az iskolában, több a sikerélményük és jobban tanulnak. Másik eredménye, hogy otthoni beszédmódjaik iskolai jelenléte hozzájárul ahhoz, hogy azok társadalmi stigmatizációja csökkenjen. Harmadik eredménye pedig, hogy nyelvi repertoárjuk egészével együtt fejlődnek a sztenderd magyar nyelvhez kötött készségeik is: megtanulnak úgy is beszélni, ahogy az egynyelvűségi ideológiákkal átszőtt társadalmunkban a versenyképességhez szükséges.

Projektünk elméleti és gyakorlati szakemberek együttműködésében valósul meg. Neve a transzlingvális kommunikáció pedagógiája. Mintájául egy New York-ban, nem angol nyelvi hátterű diákok oktatására alkalmazott módszer szolgál (Celic és Seltzer, 2011; García és Kleyn, 2016; García és mtsai, 2017). Azonban nem puszta módszertanról van szó. Mögötte van egy olyan koncepció, amelyet transzlingválásnak neveznek, és amely a kortárs szociolingvisztika nyelvszemléletének újdonságait a két- vagy többnyelvűként hivatkozott diákok oktatásában alkalmazza (García, 2009). Lokális felhasználásai Dél-Afrikától Svédországig megjelennek (Sefotho és Makalela, 2017, Paulsrud és mtsai, 2017).

A projektet megalapozó több színterű etnolingvisztikai kutatást[1]egy magyar bölcsész szakos, magyartanár szakos és doktori hallgatókból álló munkacsoportban végezzük a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke egy oktatójának vezetésével. Központi helyszíne egy alapítványi fenntartású intézmény, melyhez egy óvoda is tartozik (Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézménye).

Az intézmény vezetője és pedagógusi közössége a kutatócsoport megjelenése előtt rendszeresen tett erőfeszítéseket hátrányos helyzetű tanulói tanulási sikerességének javítására.[2]Kifejezetten a nyelvi gyakorlatokat előtérbe helyező projektek azonban csak az óvodában voltak: az óvoda vezetőjének számára egyértelmű volt, hogy a gyerekek nyelvi gyakorlatai igen erősen kötődnek a romani nyelvi forrásokhoz. Ennek alapján az óvoda már a kutatócsoport tevékenységétől függetlenül is kidolgozott egy olyan nyelvi programot, ahol a romani nyelvi forrásokat bevonják abba a tanulási folyamatba, aminek célja a magyar nyelvi források használatának fejlesztése, a magyar nyelvhez kapcsolható kompetenciák bővítése (bővebben lásd Heltai és Kulcsárné, 2017). Mindezek ellenére az iskolavezetőnek és kollégáinak tapasztalatai szerint főleg felső tagozatban hatalmas lemaradás alakul ki a tanulóknál a tananyag elsajátításában, tehát a változatos pedagógiai módszerek sokasága sem hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket a befektetett munka alapján a pedagógusok várnának.

Az intézménnyel közös tiszavasvári projektünk közvetlen előzményének tekinthető kutatócsoportunk első, 2016. januári, négynapos látogatása. Ennek nyomán, illetve az ezt követően elkészült publikáció (Heltai, 2016) hatására döntött az iskola vezetése a közös munka mellett.

A kutatócsoport 2016 októberétől 2017 szeptemberéig nyolc alkalommal töltött alkalmanként 3–7 napot a helyszínen. A látogatások során szociolingvisztikai interjúkat készítettünk a gyerekekkel és a tanárokkal az iskolában, a szülőkkel és a roma közösség más tagjaival az iskolán kívül. Az interjúkban a nyelvi szocializációs szokásokról, a közösségben jellemző nyelvi gyakorlatokról és nyelvi ideológiákról beszélgettünk. Másik fő tevékenységünk volt a tanórai hospitálás az iskolában. 2017 szeptemberéig három fókuszcsoportos gyerekinterjúban mintegy 20 gyerek vett aktívan részt (első osztályosok, harmadik osztályosok és felsősök). Mintegy 45 további beszélővel készítettünk interjút (40 személlyel készült teljes interjú, a többiek hosszabb-rövidebb ideig csatlakoztak a beszélgetésekhez). Ez 17 órányi hangfelvételt jelent. Az 50 megfigyelt óvodai foglalkozáson és iskolai tanórán egyidejű jegyzeteket készítettünk. Ezenkívül többször részt vettünk különféle közösségi eseményeken, például a fiatalok közös focimeccsén, vagy a közösségben aktív újprotestáns egyház istentiszteletein.

A 2016/2017-es tanévben és 2017 nyarán két héten át az iskola vezetője, valamint a kutatócsoport vezetője és néhány tagja több mint 30 olyan tanórát tartott, amelyeken a transzlingváló pedagógiának nevezett új szemléletmód és módszertanok alkalmazásával kísérletezett. A tanév végén, illetve a 2017/2018-as tanév elején megkezdődött a transzlingváló elvek és módszertanok bemutatása a tantestületnek, illetve a két első osztályban az iskolavezetés és az osztálytanítók együttműködésében a transzlingvális kommunikáció pedagógiájának programszerű bevezetése. Ezzel kapcsolatban az iskolavezetés, az érintett pedagógusok és a kutatócsoport tagjai több alkalommal egyeztetettek 2017 augusztusában és szeptemberében. Az eredmények mérhetőségének érdekében az egyik első osztályban az év elejétől, a másikban pedig januártól, a második félévtől kezdődik meg a transzlingváló munka.

A projekt része az eredmények folyamatos disszeminációja is. Nem először írunk a transzlingvális kommunikáció pedagógiáját meghatározó nyelvideológiai elgondolásokról (Heltai, 2015a), a heteroglossziáról (Bodó, 2016; Heltai, 2016a, 2016b; Olexa, 2017), és a transzlingvális kommunikáció pedagógiájáról sem (Heltai, 2016c, Jani-Demetriou, 2017a, 2017b). Honlapunkon (translangedu.hu) is nyomon kísérhető tevékenységünk.

Dolgozatunk felépítése a következő. A második fejezetben ismertetjük projektünk elméleti alapjait. Azzal a fordulattal foglalkozunk, ami a kortárs szociolingvisztikában (és az interkulturális pedagógiai szemléletekben) a nyelvről való gondolkodásban állt be, és ami a transzlingvális kommunikáció pedagógiájának alkalmazásához szükséges attitűdváltás felé vezet bennünket. A harmadik fejezetben a felvázolt fordulat szemléletét és terminológiáját alkalmazva bemutatjuk a Tiszavasváriban élő, magyar és romani nyelvi erőforrásokat egyaránt használó beszélők megszólalási módjait. A negyedik fejezet a transzlingválás koncepciójának a kutatás eredményeire támaszkodó pedagógiai adaptációját mutatja be. Végül beszámolunk további terveinkről.


2. A NYELVEK FELTALÁLÁSA – MI AZ IGAZI NYELV?

Szokásainknak megfelelően a beszélést egyes (néven nevezett) nyelvekhez kötjük: magyar, angol vagy romani (stb.) nyelvű megszólalásokat különítünk el. Más esetben a megnyilatkozást hozzárendeljük egy nyelvváltozathoz (például nyelvjárás vagy sztenderd), a beszélőt pedig egy-, két- vagy többnyelvűként, nyelvjárási beszélőként stb. definiáljuk. Ha ezt nem tudjuk egyértelműen megtenni, akkor például kölcsönszavakról vagy kódváltásról – egyik nyelvről a másikra való váltásról – beszélünk. Gondolkodásunk centrumában tehát a nyelvek és változataik vannak. Ezek külön rendszerekként jelennek meg előttünk. Ennek nyomán a kétnyelvű beszélést úgy gondoljuk el, hogy közben egyik nyelvből kölcsönzünk, a másikba beillesztünk elemeket, illetve ugrálunk, váltunk a kettő között, átcsúszunk egyikből a másikba. A beszélés minden jelenségének megragadásához az egyes (néven nevezett) nyelvek fogalmaira visszavezethető terminusokat használunk: anyanyelven, idegen nyelven, környezeti nyelven stb. való beszélésről ejtünk szót. Ha ennél összetettebb nyelvi helyzettel szembesülünk, azt mondjuk például (amit a kutatócsoportunk által vizsgált közösség tagjai is), hogy ez (értsd: az általuk beszélt romani) „nem is igazi nyelv”. És még ilyen szélsőséges esetben sem gondolunk abba bele, hogy ez az általánosan használt nyelvfogalom milyen kevéssé egzakt. Skutnabb-Kangas (1997, 13. o.) óta szociolingvisztikai közhely, hogy az anyanyelv fogalma legalább négy perspektívából definiálható: az elsőként megtanult nyelvünk, az általunk legtöbbet használt nyelv, a legjobban tudottnak érzett nyelv vagy az a nyelv, amellyel leginkább azonosulunk. Ezek nem feltétlen esnek egybe, és e szempontok bármelyike mentén meghatározódhat, hogy mit tartunk anyanyelvnek. Szintén szociolingvisztikai közhely, hogy az egyes nyelvek szétválasztásának nincsenek nyelvészeti kritériumai (Kiss, 2003, 32. o.; Sándor, 2016, 44. o.). Társadalompolitikai döntések mentén nyelvek születnek és szűnnek meg, elég csak a közvetlen európai környezetünk utóbbi húsz évének történetére, a Jugoszlávia szétesésével létrejövő új nemzeti nyelvekre, vagy például a beás nyelv sztenderdizációjára (Orsós és Kálmán, 2009) gondolni. Az egyes nyelvek és nyelvváltozatok társadalmaink történeti-szociális fejlődésének eredményei. A gyarmati területek nyelveit például a gyarmatosítók hozták létre, „találták fel”. Sir George Abraham Grierson az indiai nyelvekről szóló nagyszabású munkájából (1907, 350. o.) idézi Makoni és Pennycook (2006, 10. o.) az alábbiakat:

Csak kevés helyi képes értelmezni a nyelv fogalmához kapcsolt szavakat. A dialektusokhoz kapcsolódókat ismerik és értik. Precíz és hajszálpontos módon elválasztják és megkülönböztetik egymástól a dialektusokat, ami számunkra szükségtelennek és abszurdnak tűnik, de agyuk nem gyakorlott abban, hogy megragadják a számunkra oly természetes általános terminust, amely átfogja az egymással összekapcsolható dialektusok sokaságát. (Heltai János Imre fordítása).

A szerzőpáros rámutat (uo.), hogy a gyarmatosítók nemcsak elnevezték az Indiában már korábban is meglévő nyelveket, hanem a megnevezés aktusával hozták létre őket. Hasonló volt a helyzet Afrikában: azzal, hogy misszionáriusok vagy más európaiak nevet adtak egy-egy beszélési módnak és leírták azt (nyelvtant készítettek hozzá), elkülönítettek az emberi megszólalási lehetőségekből egy újabb nyelvnyi darabot (Busch, 2013, 108. o.).

Nem ősi örökségünk tehát az, ahogy az egyes nyelvekre gondolunk, de hagyományaink ma alapvetően ezt írják elő számunkra. A modernizmus egyik lényegi eleme volt az európai államnyelvek sztenderdizációja (Deumert, 2010). A sztenderd ma a könyvkiadás, az irodalom és a tudomány alapja. Oktatási rendszerünket is ehhez igazítjuk: egynyelvű és kétnyelvű oktatási programokról, iskolákról beszélünk. Az iskolát egyértelműen és szigorúan összekötjük a sztenderd koncepciójával.

Ennek következménye az is, hogy a romani iskolai bevezetését célzó törekvések mindig a (valamilyen kétnyelvű oktatási modellen belüli) romani nyelvű oktatás bevezetését akarják elérni, aminek előfeltétele a romani sztenderdizációja (Heltai, 2015b). Ez azonban problémás, mert a romani mögött nincs olyan gazdasági-társadalmi hatalmi centrum (például egy nemzetállam), amely a beszélőket így vagy úgy, de érdekeltté teszi a sztenderdizációban (Busch, 2012b). A romani sztenderdizáció úgynevezett korpusztervezési (Kloss, 1959) tevékenységei (szótárak, tankönyvek írása) nem tudnak kiegészülni a romani státuszának (társadalmi szerepének) megváltoztatásával. Ugyanis nincs olyan körülmény, ami rábírná a beszélőket arra, hogy használják az újonnan sztenderdként meghatározott nyelvi forrásokat, azaz úgy beszéljenek, ahogy azt a sztenderd megalkotói előírják.

Pedig nem szükségszerű, hogy a romani az iskolában csak egy ilyen komplex, sztenderddel, helyesírással rendelkező nyelvként jelenhet meg. A transzlingvális kommunikáció pedagógiája alternatív utat mutat. Elengedi azokat az elképzeléseket, hogy az iskolában csak sztenderdizált nyelv, illetve hogy egy órán csak egy nyelv lehet jelen. Visszatér olyan nyelvi ideológiákhoz, amelyeket természetesként írhatunk le, és amelyek a modernizmus hatásai előtt meghatározták a nyelvről való gondolkodásunkat.

A következőkben röviden ismertetjük azokat a szociolingvisztikai alapvetéseket, amelyekre a transzlingvális kommunikáció pedagógiája a nyelvről való gondolkodásban támaszkodik, és amelyek a pedagógiai perspektívaváltást lehetővé teszik.

Az elmúlt mintegy tizenöt évben előtérbe került, gyakran kritikainak nevezett szociolingvisztikai diskurzus a nyelvet társas cselekvésnek látja, az emberi társas viselkedés részeként tekint rá (García, 2014). Eszerint a nyelv a személyek közötti térben, az interkorporealitásban (Merleau-Ponty nyomán Busch, 2012a) keresendő, azaz az emberek közötti viszonyulásokban alakul, minden emberhez egyszerre és senkihez sem a többiektől függetlenül tartozik. A nyelvet nem használjuk, hanem egy komplex szociolingvisztikai térben (Blommaert, 2016) cselekszünk vele (García, 2014). A kritikai szociolingvisztika szakít azzal a saussure-i hagyománnyal, amely szerint a nyelvtudomány tárgya a nyelvezetből (langage) a beszéd (parole) kivonásával kapott nyelv (langue), ami egy jól definiálható, rendszerszerű, zárt, a beszélőtől függetlenül is értelmezhető egység, melyet használni és beszélni tudunk (Makoni és Pennycook, 2006; Agha, 2007). Kritikusan szemléli és problematikusnak tartja az emberi beszélésnek az olyan kategóriákkal és terminusokkal való leírását, mint az „egyes nyelvek” – például angol, magyar, romani – vagy „nyelvváltozatok” – például nyelvjárások, szaknyelvek és csoportnyelvek (Blommaert és Rampton, 2011). Nem számolja fel a nyelvek kategóriáját, de arra irányítja rá figyelmünket, hogy ezek a kategóriák a társadalmi-kulturális fejlődés során létrejövő egységek, úgynevezett szociokulturális konstrukciók. Minél hosszabb egy-egy egységként elénk tűnő nyelv vagy nyelvváltozat történetisége, annál inkább tekintünk rá önálló entitásként (Blommaert, 2016).

A kritikai szociolingvisztika érzékeli, hogy eközben feszültség keletkezik szociolingvisztikai elmélet és gyakorlat között (Bodó, 2017; Heltai, 2017). Míg az elméletalkotók a nyelvek és változatok kategóriáit érvénytelen, sőt, a valóságot eltorzító, a beszélés sokféleségének megragadására nem alkalmas kategóriáknak látják, mindenki más ezeket a kategóriákat használja, mindenkinek ezek a kategóriák képezik gondolkodása alapját (Wee, 2016). A transzlingvális kommunikáció pedagógiája egy olyan projekt, amely egyrészt felismeri, hogy a nyelvek kategóriái problematikusak, és e problémák feltárására és megismertetésére törekszik, másrészt azonban tudomásul veszi, hogy e kategóriák ugyanakkor mindennapjaink meghatározói is, és a hozzájuk való viszonyulás minden gyakorlati szociolingvisztikai tevékenység feltétele. Nem eltörölni akarja a nyelvek és változatok kategóriáit, hanem a hozzájuk való viszonyulás egy új módját kínálja azzal, hogy az emberi nyelven való megszólalás sokféleségét a statikus és zárt rendszereket megképző metaforák elhagyásával ragadja meg.

A beszélők ajkán lévő megszólalás leírásának alapkategóriájává így a nyelv és a nyelvváltozat helyett a nyelvi repertoár fogalma válik. A repertoár nem egy tőlünk független raktár, a nyelvi erőforrások összessége, hanem része egyéniségünknek. Szociális kapcsolatainkkal, pszichés állapotunkkal együtt változik (Busch, 2012a). Tehát az egyénre jellemző, de egyben közösségi meghatározottságú is: a beszélő más beszélőkkel való társas kapcsolatai formálják. Az, hogy hogyan fejlődik, attól függ, kikkel beszélünk, hol beszélünk, mennyit beszélünk és miről beszélünk.

Ez a szemléletváltás a pedagógiai gondolkodást is átformálja; nem tanítványaink „egyik vagy másik nyelvét” fejlesztjük, hanem a repertoárt, és vele a tanuló készségeit az adekvát megszólalásra, az érvelésre, a leírásra, a dialógusra, vagy például tartalmak összefoglalására. Mindannyian tapasztaltuk már – például idegennyelv-órákon –, hogy a beszélés fenti készségei nem feltétlenül egyenesen arányosak az adott nyelvi kompetenciáink fejlettségének szintjével. Az egy nyelvhez köthető nyelvtudás, a nyelvspecifikus képességek és az általános nyelvi képességek tehát jól különválasztható dolgok (García és mtsai, 2017, XIII. o.).

Ha az egyes nyelvek helyett a nyelvi repertoár egységét helyezzük szemlélődésünk centrumába, akkor szükség van (nyelvek, nyelvjárások, nyelvváltozatok fogalmai helyett) olyan új fogalmakra, amelyek segítségünkre vannak a nyelvi repertoár leírásában. Talán a legfontosabb ilyen fogalom a nyelvi erőforrás (Jørgensen, 2008; Jørgensen és mtsai, 2011) terminusa. Nyelvi erőforrás beszédünk minden egysége, minden nyelvi jegy, amit használunk. Használatukkal folyamatosan jelezzük saját helyünket, illetve értékeljük mások helyét a társadalmi térben. Nyelvi források használata vagy nem használata alapján meghúzhatunk – a többi beszélővel közösen – társadalmi határokat, kialakíthatunk csoportidentitásokat. Ez a lehetőség annak köszönhető, hogy a nyelvi erőforrások szemiotikai alapjához (a hangsorhoz) nem csak denotatív és konnotatív jelentéseket, hanem valamilyen társadalmi értékelést is kötünk. Például egy-egy nyelvi erőforrást jellegzetesen egy-egy csoport által használtként értékelünk. Leggyakrabban valamilyen morféma vagy lexéma kap értékelést, de fonetikai, fonológiai jellegzetességekre, például hangok bizonyos módú ejtésére vagy a hanglejtés, hangsúly módjára is felfigyelhetünk. Bizonyos, hasonló értéktulajdonítással felruházott nyelvi források együttállását aztán tipikusan „valamilyen” (pl. „városias”, „cigányos” stb.) beszédként regisztráljuk (Agha, 2007).

Értékítéleteink azonban nem kizá-rólag magukhoz a nyelvi forrásokhoz kapcsolódnak. Egyes esetekben a megszólalást, a nyelvi források használatát irányító diszkurzív stratégiák válnak értékítéleteink forrásaivá. Ezeknek kevésbé szemiotikai, inkább pragmatikai jellege van: bizonyos módon udvariaskodunk (vagy nem udvariaskodunk), köszönünk (vagy nem köszönünk) stb. A kritikai szociolingvisztika szerint beszédünk komplexitása nem ragadható meg úgy, ha leírjuk, az milyen nyelvekhez és/vagy változatokhoz köthető. Többre megyünk azzal, ha azt vizsgáljuk, a beszélők milyen ideológiák mentén, miért és hogyan használnak és értékelnek bizonyos nyelvi erőforrásokat és diszkurzív stratégiákat nyelvi gyakorlataik során, hogyan hoznak létre segítségükkel csoportidentitásokat, és hogyan jelölik ki a csoporthatárokat (Blommaert, 2016, 244. o.; Bell, 2016, 395. o.; Gal, 2016).


3. „ME NAGYON BUT VORBINAV CIGÁNYUL” – HETEROGLOSSZIA TISZAVASVÁRIBAN

A transzlingvális kommunikáció pedagógiája a szociolingvisztikai elméletalkotás fentebb összefoglalt újdonságain alapul. Perspektívaváltást kínál; az embertől függetlenített és tárgyiasított nyelv helyett a beszélőre mint a közösség egy tagjára figyel, arra a nyelvre tehát, ami a beszélő ajkán van (García és Kleyn, 2016, 21. o.). Dolgozatunk e fejezetében azt mutatjuk be, milyenek azok a közösségi nyelvi gyakorlatok, amelyekre válaszul nyelvpedagógiai elgondolásainkat alkalmazzuk. A vizsgált beszélők megszólalásainak komplexitását a következőkben a megszokott – nyelvek és változatok sokféleségét rögzítő – perspektívát meghaladva írjuk le. Ehhez egy Bahtyintól eredeztethető nyelvleírási modellt használunk fel, amit heteroglossziának szokás nevezni (Blackledge és Creese, 2014).

A heteroglosszia fogalmát maga Bahtyin sohasem használta. Ez a kifejezés angol fordítóinak a műve, akik összevonták a szerző Slovo v romane (angol fordításban Discourse in the Novel, 1981) című tanulmányában szereplő raznojazyčiediversity of codes (nyelvi különbözőség); raznogolosiemultivoicedness (többhangúság); és raznorečiemultidiscursivity (multidiszkurzivitás) fogalmait. A raznorečie (multidiszkurzivitás) fogalmát kifejezetten az orosz nyelven belüli variációs lehetőségek leírására használja Bahtyin, és a terminus pontos fordítása sokkal inkább a „beszédmódok szociális sokfélesége” lehetne (Bailey, 2012. 499. o.). 

A heteroglosszia első dimenziója tehát a nyelvi különbözőség. Ez jelenti a nyelvi sokféleség leírásának eddig ismert dimenzióját: az adott szituációhoz köthető stílus és nyelv megválasztását (Busch, 2014). A tiszavasvári közösséget és tagjait kétnyelvűnek szokták nevezni, mivel a romani és a magyar nyelvekhez köthető nyelvi gyakorlatok egyaránt megszokottak köreikben. Magyarul beszélés közben használt nyelvi erőforrásaik jelentős részéhez a közösségen kívül olyan vélekedések kötődnek, hogy azok nem sztenderd, hanem például nyelvjárási nyelvi elemek. De hasonló értékelések fűződnek romani nyelvhez kötött beszédgyakorlataikhoz is: a közösség a magyarországi romani korpusztervezés folyamatai során sztenderdként meghatározott beszédmódtól sok tekintetben eltérő módon beszél. Tiszavasváriban a beszélő a szituáció mentén dönti el, hogy melyik nyelvnek nevezhető egység melyik stílusváltozataként értékelt nyelvi erőforráshalmazzal dominálja nyelvi gyakorlatait. A döntést számos szociokulturális és szituatív tényező befolyásolja. Az iskolához például a közösségi vélekedések – feltételezhetően a közösségen kívüli világ nyomásának eredményeképpen – a magyar nyelvet kötik. A szülők azzal engedik gyermekeiket az iskolába, hogy ott beszéljenek magyarul, és az első osztályos gyerekek számára ez az állapot természetesnek tűnik [r = résztvevő (a fókuszcsoportos interjúbeszélgetésben); r1 = Heltai János Imre, r2 = első osztályos lány].

r1      Szerettek cigányul beszélni?

r        Neeem! <többen, kórusban mondják>

r1      Nem? <nevet> És miért nem?

r2     Mer magyarul kell az iskolába
beszélni.

 A nemzetállami léthez kapcsolódó ideológiák nemcsak a megszólalás módjának megválasztását határozzák meg alapvetően, hanem azt is, ahogy a közösség tagjai saját magukat és megszólalásukat látják és/vagy láttatják. A fenti példában azt mondják a gyerekek, hogy nem szeretnek romani nyelven beszélni. A romani nyelv presztízse igen alacsony. A magyar nyelvű megszólalásoknak ráadásul nemcsak az iskolában tulajdonítanak nagyobb presztízst, hanem a közösségen belül is státuszjelölővé válhat a nyelvválasztás ténye. Előfordul például, hogy a közösségben a jobb gazdasági helyzetű családok azt mondják, hogy gyermekeiket magyarul vagy magyarul is szocializálják. Az alábbi esetben szempontunkból tulajdonképpen másodlagos, hogy a beszélő (egy harmadik osztályos tanuló) valós nyelvi gyakorlatokat ír-e le, vagy arról van szó, hogy olyan képet kísérel meg festeni magáról és családjáról, ami feltételezése szerint a beszélgetőpartner tetszését inkább elnyeri. Külön érdekes, hogy a kisebbségi képviselői státuszt sem köti össze a gyermek a romani nyelvi források használatával: éppen ellenkezőleg, a vezető státuszhoz magyar nyelvi gyakorlatokat kapcsol.[3]

r1     És amikor otthon vagytok, gyerekek, testvérek együtt, akkor hogy szoktatok beszélgetni? Magyarul? (…)

r2     Én otthon abszolút nem beszélek cigányul. minket nem tanítottak meg cigányul beszélni, mert apukám kisebbségi kés- ˙(.)kép- (.)  képviselő, van egy boltja és ott dolgozik anyukám.

A gyerekek ilyen jellegű megnyilatkozásai sok esetben a szimbolikus hatalom és erőszak (Bourdieu, 1991, 45-49. o.) következményei, amelyek a beszélgetőpartner vélt elvárásainak való megfelelni vágyásból fakadnak. Felnőttekkel folytatott beszélgetésekből az derült ki, hogy a közösség tagjai a nyelvek és stílusok közötti választások tekintetében csak kisebb mértékben szolgálják ki a nemzetállam egynyelvű iskolájának igényeit, tehát nem szorítják tudatosan háttérbe romanihoz köthető nyelvi gyakorlataikat. A nyelvi szocializáció a legtöbb családban alapvetően a romanihoz kötött – a szülők legtöbbje csupán külön programként és pár hónappal az óvodalátogatás előtt kezdi meg a gyerekek nyelvi előkészítését, nyelvi erőforrásainak feltöltését. Az alábbi példában egy fiatal, kisgyerekes, nem a telepen, hanem városi társasházban élő pár számol be a férfi telepen élő családjának szocializációs szokásairól (r1 = 21 éves nem roma nő; r2 = 21 éves roma férfi, r3 = Heltai János Imre [a párhuzamos megszólalások szögletes zárójelbe kerültek]):

r1     Hát ott őnáluk- <élettársa családjában> én úgy látom, hogy tanítgatják a magyar nyelvet, de van olyan család, ahol egyáltalán nem, és óvodában kell- tanulnak meg teljesen magyarul beszélni vagy egyáltalán elkezdeni a magyar nyelvet.

r3     Ez hogy van, hogy tanítgatják, ez mit jelent?

r1     Hát azt, hogy egy pár szót mondanak neki, vagy-

r2     Hát hogy például ki- hogy kikéredzkedni a vécére, vagy- [szóval úgy ezeket-]

r1     [Igen, mikor úgy] mennek óvodába, azelőtt mondják, hogy na akkor mondd azt, hogy csókolom, vagy sziasztok gyerekek.

r3     Tehát így direkt így megtanítanak dolgokat, de az, hogy természetesen magyarul beszéljenek vele, az nincs.

r2      Nem.

r1     Úgy nem, hát a természetes, az teljesen a cigány nyelv.

Ez a szocializációs minta sem feltétlen általános, vannak családok, ahol a magyar nyelvhez köthető nyelvi gyakorlatok ennél nagyobb teret kapnak, a fiatal pár ezt így próbálja érzékeltetni:

r1     Ha százalékokban mondanám, szerintem ők <a településrész „felső” végén lakó, magukat „magyarabbnak” tartó családok > 70 százalékban beszélnek cigányul, mondjuk r2-ék, vagy lentebb, a Keskeny utca lentebbik felén mondjuk- mondjuk 85 százalékban. szóval nem olyan nagy a különbség [egyébként]….

r2      [Így van, így van].

Fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a pedagógusok több esetben beszámoltak arról, hogy a gyerekek magyar nyelvi források használatakor nem képesek megfelelni az iskolai elvárásoknak:

Nagyon-nagyon kevés a szókincsük, és ezért nem értik, hogy mit akarok. Például azt mondom, hogy kösse össze, például a 8-ast a 8-assal, csak úgy mondom, nem azért nem érti, mert buta, hogy kösd össze, hanem mert nem érti, hogy mit mondok. Tehát fel kellett tennem a táblára, és megmutatnom, hogy ez az, hogy összeköt, és akkor gyakoroljuk, hogy mi az, hogy összeköt. Velük innen kell kezdeni.

Nem csak a „szókincs” hanem a „ragozás” kérdései is problémásak a tanárok szerint.

Aztán a ragozás. (…) a beszédben a ragozás még nem megfelelő, én úgy látom. nem megfelelően használják. szavakat használnak, és a ragot vagy odateszi, de az vagy jó, vagy nem jó, amit odatesz. (…) Például adja nála a ceruzát.

A nyelvi kompetenciát tekintve García és munkatársai (2017, 2. o.) megkülönböztetnek kiteljesedett és belépő kétnyelvű beszélőket. A kiteljesedett kétnyelvűek az általuk ismert nyelvek nyelvi forrásait jól ismerik, a belépő kétnyelvű beszélők kétnyelvűsége még alakulóban van. A transzlingváló pedagógia feladatának tekinti azt is, hogy a belépő kétnyelvű diákok nyelvi kompetenciáját fejlessze, melynek a grammatikai kompetencia is része.

A nyelvi különbözőség dimenziója kapcsán felmerülő választások azonban csak a sokféleség, a bahtyini heteroglosszia első dimenzióját érintik. A második a személyközpontú dimenzió: itt a nyelvi források egyéni használatának sokfélesége kerül a középpontba. Például azok a magyar szavak, amiket az oktatási folyamat résztvevői, tehát a diákok és a tanárok használnak, közösek, de sem a szavak kiejtése, sem a szavakhoz fűzött jelentések, sem a szavakhoz kapcsolt egyéb értékelések nem feltétlenül közösek.

A közösség tagjai, így az iskolában a gyerekek is bizonyos hangokat nem a magyar sztenderd kiejtési jellegzetességeinek megfelelő módon ejtenek. A ty és gy hangok helyett rendszeresen cs, illetve dzs hangokat ejtenek (kucsa a kutya helyett). A ty, gy hangokat olyan hangokkal helyettesítik, melyek egyrészt a képzés helye (a ty és a gy alveopalatális hangok, míg a dzs és a cs posztalveoláris hangok), másrészt a képzés módja (a ty és a gy zárhangok, míg a cs és a dzs zár-réshangok) szerint is eltérnek. Erről a jelenségről természetesen a pedagógusok is beszámolnak:

Vannak hangok, amiket nem tudnak ejteni. Még mindig. Az osztály fele, de lehet, hogy már nem a fele, már csak egyharmada, például a ’gy/ty’ betűt, a ’cs’ betűt, hogy ’gyercsa’, vagy ’Mácsás király’ meg a ’Csuri bácsi’. Tehát nem is tudják kimondani. Sokszor a ’ty’, nem is hallja a különbséget a ’ty’, ’gy’ meg még a ’cs’ hang nagyon necces, amikor ezt írásban kérdezem.

Ez az artikulációs jelenség – természetesen más kiejtésbeli jellegzetességekkel párhuzamosan – a többségi társadalom beszélőinek értelmezésében (így az iskolában is) egyrészt nagyon jellegzetessé teszi a közösség tagjainak megszólalását, másrészt nemsztenderd jelenségként stigmatizálódva gondot okoz a gyerekek számára a követelményeknek való megfelelés tekintetében. De a bahtyini többhangúság jelensége a beszélők ajkán lévő nyelv erőforrásainak más dimenzióit is érinti. Itt érdemes megemlíteni a szó három vetületéről szóló elképzelést, amelyet Bahtyin egy másik tanulmányában fejt ki (1986): az első az én-vetület, amikor a beszélő a szóval a saját szándékait igyekszik kifejezni, saját expresszivitása domináns a megnyilatkozásban. A második az idegen vetület, amikor a szót a beszélő egy új, idegen jelentésben hallhatja. A harmadik a semleges vetület, a szótári semlegesség: a beszélő a szónak egyetlen jelentését sem ismeri. Számos, a magyar nyelvhez tartozónak tartott erőforrást a közösség tagjainak én-vetülete határoz meg; egy olyan sajátos értelmezés jön létre, amely az interkulturális kommunikációban a közösség sajátjaként működik. Jól illusztrálható ez az alábbi, pedagógusinterjúkból származó példák segítségével:

Az első osztályomnál mindig meg voltam ijedve, hogy ’tanár néni, tanár néni, a Misi megölte a Palikát!’ Úristen, megölte, gondoltam én. Az ő nyelvükbe, hogy ’megöli’ az az, hogy megfojtogatta, a gyerek elkezdett sírni, tehát valami rossz, és a ’megöli’ azt jelenti.

Jó pár éve volt itt egy kolleganő, és viccesen azt mondta nekik, hogy ásd el magad, fiam!’ Valami rosszat csinált, ’ásd el magad!’, szégyelld magad! Másnap felhívta a szülő, kikérve magának, hogy a tanár néni el akarta temetni a fiát.

Az első példában a pedagógus szembesül a szónak egy olyan, számára idegen vetületével, amelyet a közösség használ. A második példa ennek fordítottja, ott a gyerek számára volt idegen a szónak az a vetülete, ami a tanárnőnek sajátja és ezáltal neki természetes. Közös a két példában, hogy az adott nyelvi forrásokhoz a közösségben és azon kívül más-más asszociációk, stilizációk tartoznak. A nyelvi erőforrások, amelyeket használunk, közösek, de a használat pillanatában sajáttá válnak, méghozzá mindenkinek másképp. A közösség gyakorlatai határozzák meg azt, hogyan, milyen értéktulajdonításokkal válik sajátunkká egy-egy nyelvi erőforrás.

Azonban nemcsak a nyelvi erőforrások jelentése eltérő a közösségi és az azon kívüli használatban. Az is különbözhet, hogy az adott erőforrásokat melyik nyelvhez rendeli hozzá a beszélő. Az alábbi iskolai párbeszéd elején arra a kérdésre válaszolnak a gyerekek, hogy mi a kedvenc ételük. A két harmadik osztályos gyermekről (r1 és r2) videófelvétel készült; a mintegy tíz perces felvételen arra kérte őket a tanárnő (r3), hogy beszéljenek az osztály jelenlétében, a tábla előtt állva romani nyelven. Míg az egyik beszélt, a másiknak fordítania kellett a mondottakat. A szerepeket folyamatosan váltogatták. (Az alábbi átírásokban a romani nyelvi erőforrásokat a helyben megfigyelt közösségi írásmódokat követve, a kiejtés elve szerint és a magyar ábécé betűit használva írjuk le).

r3     Mi a kedvenc ételetek, akkor beszéljetek arról.

r1     Na, phen, so hi tu kedvenco ételo? <Na mondd, mi a kedvenc ételed?> (…) Na, phen r2. kanak tu. <Na mondd, r2. most te.>

r2      Nekem a csipsz-

r1     De cigányul, úgy phen la! <úgy mondd ezt>

r3      Cigányul mondd!

r2     Mango csipszo thaj tekercsá. <Nekem a csipsz és a tekercs (kakaós csiga)>

r3     Ühüm, jó. (.) Jó és azt szeretném tudni, azt még mondjátok már, hogy mennyit beszéltek otthon cigányul?

r2     Me nagyon but vorbinav cigányul. <Én nagyon sokat beszélek cigányul.>

r1     Me még nagyon but vorbinav cigányul, sar tu. <Én még többet beszélek cigányul, mint te.>

r3     Ami azt jelenti, hogy?

r1     Én sok- sokat- még nagy- sokabbat beszélek, mint ő.

r2      Cigányul.

Az alábbi részletben (csakúgy, mint a felvétel egészében) számos olyan szó van (kedvenco ételo, csipszo, tekercsá), amelyeket romani erőforrásokat nem használó emberek (például a tanárok) romani szuffixummal ellátott magyar szavaknak tartanak. A gyerekek azonban ezeket romani nyelvi forrásként értelmezik és a romani nyelven való beszélés részeként tartják számon. A közösség felnőtt tagjai reflektált beszédhelyzetben elvégzik ugyan a magyar nyelvi erőforrásként való azonosítást, ezeket a forrásokat mégis a mai helyi romani beszédmódok részének tartják (r1 = 68 éves férfi, r2 = negyven év körüli szomszéd, aki más roma közösségből házasodott be a közösségbe, r3 = r1 40 év körüli fia, r4 = Heltai János Imre):

r1     Na most például egyszer megfogtam egy cigányembert ott Máriapócson. Azt mondja a feleséginek- ott árulták a seprűket. hogy vegyen egy- mondja cigányul, hogy kin ekh motora <vegyen egy seprűt>. (…)

r2     De itten már, itten mifelénk azt mondják, seprüvo. Már maga is-

r1     Neeeem úgy mondják, aki tudja! (…)

r3     Hogy kell mondani a seprűnek akkor? (…)

r2     Hogy mondod a seprűnek? Sepreget anyád, cigányul, mondd ki! <vki közbeveti: seprüvo> Na tessék, fél magyar!

r1     Hát mer magyarul van tisztán!

r2     A cigányul a seprűnek lehet mondani shilágyi.

r1      Na! Ez a cerhar.

r2      Na tessék. Köszönöm szépen!

r4      És azt itt nem mondja senki?

r1      Nem.

r4      És akkor maga honnan tudja?

r2      Azért mert tanultam.

r1      Ez az eredeti, shilágyi.

r4      És maga is ismeri ezt, shilágyi?

r3      Most hallottam.

A shilágyi kifejezést csak az a beszélő ismeri, aki nem tiszavasvári származású, hanem felnőttként került a közösségbe. A többiek a seprüvo erőforrást ismerik és használják, amire az idősebb beszélő megjegyzi, hogy tulajdonképpen magyarul van tisztán. Egy másik, 60 éves, nyelvi gyakorlatait tekintve reflektált, a közösségben elismert és jómódú családhoz tartozó beszélő szerint azonban bizonyos más roma közösségekben ismert nyelvi források hiánya nem új fejlemény, már apáik, nagyapáik is így beszéltek Tiszavasváriban. Vele az alábbi szójegyzéket készítettük egy hosszabb interjú során a környékbeli roma közösségek és a helyi roma közösség beszélésbeli különbségeiről. A kutatócsoport egyik tagja jegyzetelt, ő pedig szópárokat mondott, amelyek éppen eszébe jutottak: máshol szkámin, Vasváriban szék; máshol meszelyá, Vasváriban ásztálá; máshol krásztávecá, Vasváriban uborka; máshol zlágá, Vasváriban csenyá <fülbevaló>; máshol shilágyi, Vasváriban seprüvo; máshol páto, Vasváriban thán <ágy>. Számára nem volt dilemma például a meszelyá-ásztálá és a zlágá-csenyá szópárok esetében, hogy azok tagjait a magyar vagy a romani nyelvhez rendelje-e hozzá. Csupán arra koncentrált, hogy egyes szavakat romani nyelven való beszéléskor másképp mondanak más közösségekben, mint Vasváriban.

Ezt a jelenséget az iskola nem roma tanárai úgy értelmezik, hogy itt nem az „igazi” romani nyelvet, hanem egy „keverék” nyelvet beszélnek:

De ez nem az igazi lovári nyelv. Mikor egyszer felolvastam (…) egy másik osztályomnak egy cigány mesét, akkor nem értették meg a gyerekek. [(…) Nem az a lovári nyelv, amin beszélnek, hanem ez egy ilyen keverék nyelv.

A gyerekek tehát romaniként értelmezik azokat a szavakat, amelyeket a tanárok (és reflektált beszédhelyzetben az idősebb roma beszélők is) romani toldalékkal ellátott magyar szónak tartanak. Ennek messzemenő következményeik vannak iskolai megszólalásaik tekintetében. Az egyik transzlingváló órán azt a feladatot kapták, hogy nőnap kapcsán gyűjtsenek az édesanyjukra jellemző tulajdonságokat, és ezeket csoportmunkában egy rajzlapra gyűjtsék össze.

A feladat első részében az instrukció szerint magyar nyelvi forrásokat kellett használni, ekkor csupán a következő szavak kerültek a papírra: szép, ügyes, kedves. Ezután kapták azt az instrukciót, hogy romani nyelven is írhatnak, és mint az ábrán látható, jóval több nyelvi erőforrás került a papírra. Pedig ezek egy része a közösséghez nem tartozó beszélők értelmezésében romani szuffixummal ellátott magyar szó (rendeso, barátságoso, ügyeso). Transzlingválás nélkül ez a tudás rejtve maradt volna az iskolában.

A többhangúság dimenziójával megragadhatóvá válik tehát, hogy az egyes beszélők és közösségek bizonyos nyelvi forrásokat hogyan használnak, illetve hogyan értékelnek, mind jelentésüket, mind hovatartozásukat tekintve. A megszólalás sokféleségét azonban meghatározza a harmadik dimenzió, a multidiszkurzivitás dimenziója is. Ez a körülmények perspektívája; magában foglal minden olyan beszélésen kívüli tényezőt (idő, hely, társadalmi, vallási, kulturális hovatartozás) amely hatással van a megnyilatkozásra. Az adott szituációkban a beszélőknek a beszélésen kívüli tudástartalmai meghatározzák, kijelölik a beszélés kontextusát.

Az iskolában mindennaposak a tanárok és diákok eltérő perspektívájából adódó problémás helyzetek. Az egyik első osztályos tanórán kutatócsoportunk egyik tagja hospitált; a gyerekeknek egy képről kellett beszélniük. A képen mindenki meg tudta nevezni a boszorkányt, de a bikát már nem ismerték, helyette azt mondták: őzike, ló, kucsa (kutya). A tanítónő (r1) elmagyarázta, mi az a bika, de ezt nem minden szónál tudta sikerrel megtenni (r2 az osztály egyik tagja).

r1      Mi az a pap?

r2      Paprika <bekiabál>

r1     Nem tudjátok, mi az a pap? Hát nem voltatok még templomban? A pap az, aki a misét tartja a templomban.

A telepen nincs templom, az ott élők nem járnak a városi (református, katolikus,  görögkatolikus) egyházi közösségekbe. A gyerekek tudásrendszeréből hiányoznak azok a tapasztalatok, melyek segítenék a megértést. Sőt, a tanítónő magyarázata sem biztos, hogy világos volt a gyerekek számára, hiszen, hasonlóan a paphoz vagy a templomhoz, nagyon valószínű, hogy a mise sem eleme a gyerekek tudásának. Ellenben a telepen található közösségi épületben heti rendszerességgel gyűlnek össze egy újprotestáns gyülekezet tagjai istentiszteletre, melyet a pásztor tart, aki a közösség tagja, és akit minden gyerek ismer a telepen. Erről viszont valószínűsíthetően a tanárnő nem tud. A példa nem egyedi, az intézményvezető a vele készült interjúban így beszél a témáról:

De nagyon egyszerűt mondok, tehát nem is kell nagyon elvontnak lenni. Tehát például az első osztályos könyv. Ha például az van odaírva, hogy porszívó, vagy lerajzolva. A gyerek nem ismeri. (…) Vagy az, hogy mosógép. Nincs. Úgy van mosógép, hogy kölcsön szokták egymástól kérni ezt a régi tárcsás mosógépet, és akkor van áram, akkor ott mosnak, és hát ugye a kerítésre szokták kiteregetni a ruhákat is, mert nincs ilyen. Nagyon kevés helyen van kihúzva egy kötél, vagy ilyesmi.

Mivel az itteni gyerekek szociokulturális körülményei és a tankönyvek, az iskola világa között nagyobb a különbség, mint az Magyarországon általában megszokott, szembetűnőkké válnak a multidiszkurzivitás dimenziójában értelmezhető nyelvi különbségek. Bahtyin szerint a hatékony kommunikáció érdekében a beszélőnek mindig figyelembe kell vennie azt az appercepciós mezőt (Bahtyin, 1986), amelyen a beszédet hallgató a beszédet érzékeli. Fel kell mérnie, „rendelkezik-e kellő előismeretekkel arról a kulturális területről, amiről éppen szó van. […] Elvégre ezek fogják meghatározni a megnyilatkozások aktív, válaszoló megértését” (410. o.). Ahogy arra az egyik pedagógus is utalt, ez központi fontosságú a gyerekekkel való találkozáskor:

Egy olyan gyereksereget kaptam, akikről azt hittem, hogy buták. (…) És később jöttem rá, hogy nem feltétlenül buta, és azért néz rám, mikor mondtam neki valami utasítást, hanem azért, mert nem érti, amit mondok.

Az appercepciós mező fogalma a heteroglosszia esszenciájának tekinthető, hiszen magába foglal minden olyan információt, amely kapcsolatot teremt a címzett és a felé intézett beszéd között. Ezek közül fontos kiemelni a címzett tájékozottságát a diskurzus körüli helyzetről, a diskurzusban szereplő kulturális előismeretek meglétével történő számvetést. Ezen kívül a címzett személyes véleményének, meggyőződéseinek, elfogultságainak, a témával kapcsolatos rokon-, illetve ellenérzések összességének tekintetbe vétele is az appercepciós mező tárgykörébe tartozik. Mindezeknek a tényezőknek az alapján nevezhetjük az appercepciós mezőt a heteroglosszia egyéni vetületének is, hiszen e felsorolt tényezők egyénenként eltérők lehetnek.


4. A TRANSZLINGVINÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ PEDAGÓGIÁJA

A 2016/2017-es tanév második félévében az iskola vezetője heti rendszerességgel tartott transzlingváló foglalkozásokat az egyik első és az egyik ötödik osztály etika óráin. Néhány iskolai órán és számos iskolán kívüli (nyári) foglalkozáson a munkacsoport más tagjai is kipróbálták magukat a transzlingvális kommunikáció pedagógiáját alkalmazó tanár szerepében. Ennek az volt a célja, hogy a kutatócsoport tapasztalatokat gyűjtsön az elmélet és a módszertan használhatóságáról. Ebben a fejezetben áttekintjük a transzlingvális kommunikáció pedagógiájának legfontosabb alapelveit és módszertani fogásait, és beszámolunk az alkalmazás első tapasztalatairól.

A heteroglosszia elméletében a hangsúly a beszédre helyeződik, melyet nem egyes nyelvekre bontva, hanem a fentebb tárgyalt három dimenzió komplexitásában lehet jól megragadni. A transzlingvális kommunikáció pedagógiája is érvényesíti ezt a felismerést: a nyelvoktatás nem egy nyelv megtanítása, hanem a beszédmódok fejlesztése különböző gyakorlati tevékenységek által. A perspektíva tehát nem az egymástól elválasztható nyelveké, hanem az egységes nyelvi repertoáré. Ez a pedagógia integrálja a gyerekek otthoni társas gyakorlatait és megismerési módjait az iskolai kommunikációba, ez pedig olyan tanítási-tanulási stratégiák megjelenését biztosítja az oktatásban, amelyek alkalmazásakor a diákok teljes nyelvi repertoárjukra támaszkodhatnak. Mindez értelemszerűen elősegíti a tananyag megértését és a nyelvtudás fejlődését. Bármely kultúrához köthető nyelvi források esetén ugyanazok a transzlingválás alapjai, így minden tanár képes a transzlingváló tér és helyzetek megteremtésére. Akkor is, ha nem beszél úgy, ahogy a gyerekek otthon.

Másfelől – például a tiszavasvári transzlingváló osztálytermekben – korántsem egyszerű a gyerekek otthoni társas gyakorlatainak és megismerési módjainak az integrálása. Ennek oka pedig az a korábban is említett, tanárok által képviselt és a közösség tagjai számára belsővé vált egynyelvűségi ideológia, hogy magyarul kell az iskolában beszélni. A projekt sikerének előfeltétele ennek az ideológiának a relativizálása, tanárok, szülők és diákok meggyőzése arról, hogy ez – a nyelvi ideológiák tulajdonságainak megfelelően – totális, ezért természetesnek tűnő (Busch, 2013, 82. o.) álláspont nem evidencia és szükségszerűség.

Hogy ez így van, arra bizonyíték, hogy az ötödik osztályos kiskamaszok hamar oldódtak, ahogy az óravezetésben megjelentek romani nyelvi erőforrások – nem több, mint romani köszönésformák, bemutatkozás, rákérdezés egy-egy szó romani megfelelőjére. A diákok hamar és szívesen kezdtek egymásnak segíteni egy-egy szinonimával, örömmel hozták be az órába romani nyelvi gyakorlataikat, büszkén csillogtatták meg tudásukat a pedagógus előtt. Az első osztályban azonban sokáig nem sikerült áttörni a gátat: az elsősök heteken át nem szólaltak meg az órákon romani nyelven a lehetőség explicitté tétele ellenére sem, sőt, többen közülük azt mondták, ők nem beszélnek otthon így. Egy a tanóra alatt gyermekét felkereső szülő hozott végül változást. Az óra menetét félbeszakítva szeretett volna mondani valamit gyermekének, aki azt nem értette. Ekkor az egyszerűség kedvéért úgy kezdett az osztály előtt beszélni, ahogy otthon beszélnek. A jelen lévő pedagógus értékelése szerint ez jelentette a fordulópontot. A szülő ezzel mintegy felhatalmazást adott a gyerekeknek a romani beszédmódok iskolai használatára.

A tanulás tapasztalatszerzés útján, társas térben történik. A csoportban végzett feladatok során a diákok új nyelvi erőforrásokat, vagy azok egy új vetületét, illetve új diszkurzív stratégiákat és ezekhez kapcsolt szociális és szemantikai tartalmakat ismerhetnek meg és használhatnak. Például az első osztályban az egyik transzlingváló etikaórán a munka, foglalkozások témaköre került sorra. Erre az órára meghívtunk egy édesanyát és egy nagymamát (akik egyébként az iskola személyzetének tagjai), és megkértük őket, meséljék el és mutassák meg, hogy készül a vakaró (helyben pogácsá a neve), illetve meséljenek más mesterségekről, amiket a közösség tagjai korábban űztek. Az elsajátítandó nyelvi erőforrások és szemantikai tartalmak, a közösségi viselkedés szabályai így a gyerekek számára értelmezhető módon váltak az óra részévé. Tapasztalatszerzés útján (pogácsát ők maguk is gyúrtak, egy édesanyától hallva a helyes mozdulatok mikéntjének leírását), a társas térben, cselekvés által tanultak.

A nyelvi repertoár a feladatok végzésekor szerzett tapasztalatok hatására alakul, bővül. A transzlingváló tér az otthoni és az iskolai beszédmódokat egyaránt megjeleníti, vagyis a diákoknak a teljes nyelvi repertoárjukat aktivizálniuk kell a feladatok megoldásához. A transzlingváló tér megteremtéséhez (García és Hesson, 2015) az óra vezetőjének nem feltétlenül kell romani nyelvi gyakorlattal rendelkeznie: egy-egy kulcsszó kiemelésével, nyelvi panelek, udvariassági formulák alkalmazásával felszínre hozhatja a transzlingválás osztályterem alatt csordogáló patakját (García és mtasi, 2017, XI. o.). Az ötödikes diákok egymással való kommunikációjukban, a feladatok megoldásában, a lemaradóknak való segítségnyújtással tették az órák részévé romani nyelvi gyakorlataikat. Az elsős diákok hálásak voltak a szülőknek, mert bár magyar nyelvi források használatával, de úgy beszéltek velük, ahogy az a közösségben is szokásos, vagy mert kisegítették őket egy-egy romani megjegyzéssel, magyarázattal.

A megvalósítás makroszinten, illetve mikroszinten történhet (García és Hesson, 2015). A makroszint a transzlingvális kommunikáció pedagógiájának iskolai szintjét jelenti. E szerint a pedagógusok (a projektben esetleg részt nem vevők is) elfogadják a program iskolai szintű megjelenését. Tiszavasváriban 2017 szeptemberétől folyik ennek megvalósítása. A részt vevő pedagógusok rendszeresen ülésező alkotóműhelyt alakítottak, ahol egymásnak átadhatják jó gyakorlataikat. Átalakul tehát az iskola nyelvi tájképe; megjelennek benne a gyerekek otthoni nyelvi erőforrásai és kulturális jellegzetességei is. Terveink szerint először a képi világban lesznek változások: rajzok, fotók kerülnek ki, amelyek a gyerekek életköréhez szorosan kapcsolódnak, tükrözik világukat. Ezekhez romani nyelvű képaláírások csatlakoztathatók, majd megjelennek komplex romani szövegek – a helyi írásgyakorlatokat követve, a romani szavaknak a magyar ábécé betűit felhasználó fonetikus leírásával.

A mikroszint a tanórai szintet jelöli. Mikroszinten a tanár biztosítja a transzlingváló idő és tér tanórákon való megteremtését, illetve biztosítja a foglalkozások során felhasznált tananyagok kulturális relevanciáját, mely a fent emlegetett appercepciós mezők találkozása érdekében fontos.

A transzlingváló pedagógia kulturálisan releváns és multimodális (azaz vizuális, verbális és írott formában is megközelíthető) forrásokat használ. Jellegzetes példa erre a „pogácsá” készítése mellett például filmek, dalok használata. Mi az első időszakban internetes forrásokat használtunk, de szerencsésebb közelebb menni a közösséghez. Például idősebb beszélők mesemondását filmre venni, és az iskolában azt feldolgozni. A szociolingvisztikai kutatócsoport tervei szerint hamarosan megkezdődik a közösségben még megtalálható hagyományos szövegek, rituálék, szokások feltérképezésére, dokumentálása – felső tagozatos diákok közreműködésével. Így a diákok több olyan szöveggel találkoznak majd, amelyek számukra kulturálisan relevánsak, amelyekhez mindennapi tapasztalataikkal is tudnak kapcsolódni. Ennek nyomán elköteleződésük erősödik, megértésük és tanulásuk hatékonyabbá válik (García és Kleyn, 2016, 60. o.). A transzlingváló instrukció ezen kívül mindig bevon „külső” hangokat – szülőket, a közösség más tagjait, kortársakat is akár. Ezek az iskola számára külső hangok a diákok számára valójában belső hangok, segítik a megértést és a tanulást. A szülők, nagyszülők jelenléte nemcsak megnyugtató, nemcsak összeköti az iskola és az otthon világát, de behozza az iskolába azokat az – akár magyar nyelvű – megszólalási módokat (a kiejtés sajátosságaitól a szövegalkotás módjaiig), amelyek a diákok számára ismerősek.

A transzlingváló pedagógia szemléletmódja ellentétes a közvélekedéssel, nevezetesen azzal, hogy a diákoknak kezdettől fogva tökéletesen kell beszélniük az iskola nyelvén. E vélekedés relativizálása érdekében nagyon fontos kimondani, hogy a nyelvi fejlesztés célja nem a nyelvi jártasság, hanem a performancia kialakítása. Egyszerű példával élve: először történetet kell tudni mesélni, mondatokat kell tudni egymás mellé kapcsolni. Ezekben a történetekben lehetnek romani nyelvi erőforrások. Ha a történetmesélés performanciája kialakult, gyorsabban és könnyebben érhető el, hogy a beszélő megtanulja nyelvi repertoárját tudatosabban használni és a nyelvi erőforrásokat a szituációnak megfelelően válogatni. Például csak magyar nyelvi erőforrásokat használva elmondani egy történetet. Ugyanez természetesen a későbbi évfolyamokon az írásbeliségben is igaz. A transzlingvális kommunikáció pedagógiáját használó tanár ezért képes kell hogy legyen a nyelvspecifikus nyelvi képességek és az általános nyelvi képességek megkülönböztetésére (García és Kleyn, 2016, 24. o.). Általános nyelvi képességen a diák képességét értjük arra, hogy érveljen, kifejezzen különbségeket, elmondjon komplex gondolatokat, szöveg alapú érvelést használjon, elmondjon egy történetet, azonosítson fő gondolatokat és alapvető részeket egy komplex szövegben stb. Ha képesek vagyunk ezt megkülönböztetni a magyar nyelvtudástól, akkor képesek vagyunk diákjaink általános nyelvi képességeit értékelni – magyar nyelvtudásuk helyett (García és mtsai, 2017, XIII. o.).

A kétnyelvűek nyelvi repertoárjukat nemcsak a tanulás forrásaként használják, hanem identitásjelölőként is. A transzlingvális kommunikáció pedagógiájának alkalmazása a romani beszédmódokról való vélekedések pozitív irányú változását is elősegíti. A diákok értékítéletei megváltoznak azáltal, hogy a romani nyelvi erőforrások a tanulási folyamatba bekerülnek, az iskola nyelvi tájképének részévé válnak. Mikor cigányul kellett beszélni, mint a havazás, úgy jött – mondta az egyik ötödik osztályos transzlingváló órát meglátogató, a közösségből származó pedagógiai asszisztens. Ugyanezen óra után a gyerekek osztályfőnöke azt emelte ki, hogy a két SNI-s diák volt a legaktívabb, megváltoztak a szerep- és erőviszonyok az osztályban. Nem utolsósorban reméljük a transzlingvális kommunikáció pedagógiájának tiszavasvári alkalmazásától, hogy az önmagukat kiteljesedni látó diákok felszabadultabbakká válnak, több sikerélményt kapnak és szívesebben küzdik végig magukat a korántsem könnyű iskolai hétköznapokon.


5. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS

Dolgozatunknak a bevezetést követő fejezetében áttekintettük azokat a megfontolásokat, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy a nyelvre és a nyelvoktatásra újszerűen tekintsünk, és amelyek meghatározzák a transzlingvális kommunikáció pedagógiáját. A harmadik fejezetben ezeket az elméleti-ideológiai elképzeléseket alkalmaztuk a tiszavasvári oláhcigánynak nevezett közösség beszélésének leírásában, és a közösséghez tartozó gyermekek iskolai nyelvi helyzetének áttekintésében. Ehhez több színterű etnolingvisztikai kutatásunk eredményeit használtuk fel. A negyedik fejezetben bemutattuk, hogy a transzlingváló pedagógia magyarországi alkalmazása milyen előnyökkel kecsegtet, és mi magunk eddig milyen sikereket értünk el.

Projektünk korántsem fejeződött be – valójában most kezdődik el igazán. A kutatócsoport társulva az iskola pedagógusaival és intézményvezetőjével tovább folytatja a közösség beszédmódjainak megismerését célzó szociolingvisztikai adatgyűjtést. Ez szolgál alapjául az intézményvezetőnek a transzlingváló pedagógiára épített és a minősítő bizottság előtt sikeresen megvédett mesterpedagógusi programjának (szintén együttműködésben történő) végrehajtásához a következő időszakban. A projekt célja e mesterpedagógusi programban megfogalmazottak szerint a következő: a diákok teljes nyelvi repertoárjának bevonása a tanítási-tanulási folyamatba úgy, hogy a diákok az iskolában is aktivizálni tudják az otthon használt nyelvi erőforrásokat. További cél gyakorlati, más pedagógusok és iskolák által is átvehető megoldások kidolgozása. A projekt megvalósítása során együttműködésben tervezi a konzorcium óratervek és tanmenetek készítését és kipróbálását, az elvégzett munka és a megtartott tanórák szükség szerinti dokumentálását, közös publikációk létrehozását, és legfőképpen az eredmények multiplikálását a tantestületben és azon kívül is.

A kutatócsoport az elmúlt két tanévben tett látogatásai során folyamatos szakmai kapcsolatban volt, és jelenleg is kapcsolatban van az intézményvezetővel, a látogatások alapján pedig megkezdődött az új módszertanok kidolgozásához szükséges előkészítő munka, amelynek során a kutatócsoport tagjai a dolgozat elején hivatkozott publikációkon kívül szakdolgozatokat írtak (Czumpft, 2016, Jani-Demetriou, 2016, Olexa, 2016), konferenciákon előadásokat tartottak.

Az együttműködés keretében öt évre fogalmaztunk meg általános, két évre pedig részletes célokat. A 2017/2018-as tanévben néhány tantárgyból (elsősorban etika és magyar nyelv), néhány osztályban és néhány pedagógus részvételével gyűjtünk további tapasztalatokat, kidolgozzuk a program bemeneti és kimeneti mérési lehetőségeit, folytatjuk és folyamatossá tesszük a közösség tagjainak és a pedagógusoknak a programról való tájékoztatását. Tervezzük az első év tapasztalatai függvényében a projektnek az iskola nagyobb hányadára való kiterjesztését, illetve további néhány év alatt egy teljesen kimunkált, mások által és más körülmények között is használható program kidolgozását. Azt szeretnénk, ha a tiszavasvári diákok iskolai létének egészére felszabadító, motiváló hatással lenne programunk, de azt is reméljük, hogy az iskolát elhagyó tanulók az eddigieknél sikeresebbek lesznek tanulmányaikban és versenyképesebbek a munka világában.

Footnotes

  1. ^ A módszerről lásd Marcus, 1995, illetve Lajos, 2015.
  2. ^ Lépcsőzetes iskolakezdés című, valamint a negyedik-ötödik osztályos átmenetet segítő anyagok kidolgozása; a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére modulrendszerű oktatás kidolgozása; egészséges életmódot népszerűsítő programok kidolgozása. (A TÁMOP-3.1.7 [2013]; -3.3.9.C-12-2012-0085; -6.1.2.A-14/2-2014-0039; -3.1.4.C-14-2015-0300  és egyéb pályázatok, például az Iskolaháló pályázat [2012] keretében).
  3. ^ A beszélgetések átírásában a következő jeleket használjuk:(.)      szünet a megszólalásban(…)   a lejegyzésben kihagyott szövegrész[]       két vagy több beszélő közti átfedés (ti. egyszerre beszélnek) eleje és vége -        a beszélő félbehagyja az elkezdett szöveget<>     nem nyelvi megnyilvánulások, valamint a lejegyzést végző személy egyéb megjegyzései