Olvasási idő: 
16 perc

Tartós kórházi kezelésre szoruló gyermekek internetes oktatása

A beszámoló az ún. eDIHO-program történetét, eredményeit és oktatási tapasztalatait mutatja be, amelyet alkotói egy olyan pedagógusképző modellnek szántak, amellyel felkészíthetik a tanárszakos hallgatókat az on-line tanításra. A cikk elemzi és értékeli a projekttevékenység során szerzett gyakorlati tapasztalatokat, valamint áttekinti az általános iskolai pedagógusok, illetve általában azok számára nyújtott on-line támogatás módszertani távlatait is, akik részt vesznek a tanárképző kurzusokon.

[1]Bevezetés

On-line oktatás a tanárképzésben a prágai egyetem pedagógiai karán

virtuális tanulási rendszereknek (Virtual LEarning Systems, azaz VLE) az internetes oktatás terjedésével kapcsolatos tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre inkább ez lesz a tanártovábbképző programokba illesztendő egyik legfontosabb elem. 1998 óta használunk Learning Space-t, amelyet 1997-ben ismertünk meg. (Lásd Pau, C. 1997: Communication and Information Technology in Education. In H. Sponberg, Z.–Lustigova–S. Zelena (eds.) Proceedings of International Conference Telecommunication for Education and Training. Charles University, Prague, May 27–31, 1997.)

Tanárképző programjaink különböző tantárgyaiba az on-line oktatást lépésről lépésre illesztettük be. Egyetemünkön a tanárképzésben olyan képzési programjaink vannak, mint például: „IKT az oktatásban”; „Az információs technológia didaktikája”; „Az internet mint oktatási környezet” stb., amint ezt az 1. táblázat(lásd 108. oldal) is mutatja.

Ennek eredményeként azt állapítottuk meg, hogy a tanárjelöltek on-line tanítási készségeinek fejlesztésére a leghatékonyabb módszer és a legjobb út az, hogy az on-line oktatás tanítási lehetőségeinek megértése érdekében biztosítjuk számukra a saját maguk által javasolt, kifejlesztett és irányított on-line kurzus lehetőségét.

 

Az eDIHO-projekt

Az eDIHO-projekt (Education via the Internet Long-Term Hospitalised Children, azaz „Hosszú ideig kórházban tartózkodó gyermekek internetes oktatása”) elképzelése 2001 tavaszán vetődött fel, amikor azon kezdtünk gondolkozni, mit is kezdjünk az internet mint oktatási környezet elnevezésű kötelező tantárggyal. Ez a téma ugyanis az ötödévesek tantervének része. A már diplomás pedagógushallgatóink közül sokan kutatóként dolgoznak tudományos intézetekben, szakértőkként a tanácsadói központokban, pedagógiatanárokként középiskolákban vagy egyetemeken, esetleg tutorokként nevelési intézményekben. Hogy megoldást találjunk jövendő tanáraink internetes pedagógiai tanulmányokba való bevonására is, akiknek az IKT-készségei igencsak különbözőek, kiindulópontként a következőket fogalmaztuk meg:

 • Az internet jól szolgálhatja az oktatási környezet megszervezését. A pedagógiai kurzusok tanárjelöltjeinek azonban eddig semmilyen lehetőségük nem volt arra, hogy megismerjék az internet gyakorlati oktatási dimenzióit. Ők az IKT-t csak mindennapi szükségleteik és a kommunikáció eszközeként használták fel. Biztosítani kell tehát számukra az internet által terjesztett oktatási tevékenységi formákra vonatkozóan is az elméleti tudást, illetve meg kell adni nekik a lehetőséget gyakorlati készségeik kifejlesztésére is.
 • Az egyetemi tanulmányok alatt a pedagógia szakos tanárjelöltek komoly elméleti tudást szereznek a tanítási módszertanról, valamint azt is megtanulják, hogy miként kell megtervezni és irányítani az oktatási folyamatot. Így minden bizonnyal arra is képesek, hogy elemezzék az oktatási helyzeteket, oktatási célokat fogalmazzanak meg és tananyagot állítsanak össze, ellenőrizzenek stb.
 • Az ötéves egyetemi képzés során a tanárszakos hallgatók annyira megismerik a fogalmakat (például, hogy mi az a cselekvő tanulás, a kollaboratív tanulás, mi a projekt-módszer, a teammunka stb.), hogy arra is képeseknek kellene lenniük, hogy e fogalmakat saját munkájukban, mindennapi tevékenységük során is alkalmazni tudják.
 • Az oktatással kapcsolatos elképzeléseiknek az on-line kurzusokon való kialakítása és megvalósítása sok tekintetben járulhat hozzá a tanárjelöltek IKT-készségeinek fejlődéséhez is (pl. hogyan lehet szkennerrel dolgozni, szoftvereket használni, mire való a www-böngésző stb.). A cselekvő tanulás egyébként még annál is jobban segíti az IKT-készségek kifejlődését, mint ahogyan azt a hagyományos IKT-kurzusok megtehetik.
 • Olyan gyerekek számára ajánlott on-line kurzusok megszervezése, akiknek valóban ilyen oktatásra van szükségük. Ha pedig a tanárjelölt képes arra, hogy az ilyen gyerekek on-line teljesítményét a tanulási kontextusban is értékelje, akkor ezzel a magas szintű on-line kurzusok kidolgozásával kapcsolatos elkötelezettsége is sokkal nagyobb lesz.

Azt a kérdést tettük tehát föl: „Kinek lehet szüksége on-line oktatásra? Ki lehet az az ideális on-line tanuló, akikkel a tanárjelöltek dolgozhatnak?” Azt gondoltuk, hogy az „eszményi” tanuló az, akinek kiváló technikai lehetőségek állnak rendelkezésére, így például naponta hozzáférhet az internethez. A Majaky-projektnek köszönhetően (http://www.majaky.cz), amelyet néhány cseh kórház már elindított, sok kórházban tartózkodó gyermek naponta kapcsolatba léphet az internettel, mégpedig igen gyorsan. Így tehát arra gondoltunk, hogy a kórházban lévő gyermekek lehetnek az újdonsült on-line tanítók legideálisabb „partnerei”.

Elképzelésünk eredményeként tehát különböző kórházakban elindítottuk az eDIHO-projektet, mégpedig azzal a céllal, hogy a különféle tantárgyakkal kapcsolatban segítsük a hoszszabb időn keresztül kórházban tartózkodó gyerekek iskolai tevékenységét az interneten keresztül. A program természetesen nem pótolja a kötelező iskolai oktatást, viszont teljessé teszi és kiterjeszti a kórházban lévő gyerekek iskolai tevékenységét azáltal, hogy teret nyit előttük az új „virtuális” tanáraikkal való kapcsolattartás, illetve párbeszéd számára.

Az újfajta tanári képességek kifejlesztéséhez elsősorban kreatív tevékenységi formák alkalmazása révén juthatunk el, úgy kell tehát kidolgozni és irányítani az oktatást, hogy a tanárjelöltek lehetőséget kapjanak az internet által felkínált oktatási lehetőségek megismerésére, ugyanakkor javuljanak az IKT-alkalmazásokat lehetővé tevő készségeik is. A tanárjelöltek motiváltságának és koncentrációjának növelését egyébként a leghatékonyabban úgy lehet elérni, hogy kialakítunk egy nagyon jó internetes kínálatra épülő on-line oktatási modellt, és lehetővé tesszük, hogy ezeket a modelleket a hosszú kórházi tartózkodásra kényszerülő gyerekek esetében a tanárjelöltek ki is próbálhassák.

1. táblázat  Tanítási célok és on-line tanárjelölti készségek

A VLE tanításának fő célja olyan tanítási modellt mutatni a tanároknak, amely megismerteti velük az on-line oktatás alapelveit Tanárok on-line készségeinek kifejlesztése A témára fordítandó idő
A VLE lehetőségeinek bemutatása, az on-line oktatás alapelvei, az on-line oktatás előnyei és hátrányai, on-line előadások és gyakorlatok a VLE-rendszer alapvető funkcióinak megfogalmazása céljából az on-line hallgatók számára, tájékozódási kurzus, a kommunikáció eszközei, a megtanulandó anyag magyarázatának eszközei, feladatok, körvonalazások stb. Tanulói on-line képességek Egy előadás,egy vagy két szeminárium
A VLE mint a tanfolyami résztvevők közötti együttműködési és kommunikációs környezet Tanulói on-lineképességek Egy félév (15 hét)
Az oktatás on-line segítsége a legkülönbözőbbtantárgyakban: a hagyományos (face-to-face) szemináriumok és az on-line oktatás kombinációja, beleértve a tananyagokat, a kérdéseket és a feladatokat. Az oktatássorozat végén a záróvizsgát is on-line szervezéssel kell megtartani. Tanulói on-line képességek Egy félév (15 hét +5 hetes vizsgaidőszak)
   
Egy on-line tanfolyami ajánlat és annak kidolgozása általános és középiskolai tanulók számára, néhány iskola on-line segítésének céljából (Ez az eDIHO-program) On-line tanári készségek, tanfolyam- összeállítás Legalábbegy félév

 

Az eDIHO-közösség

Az eDIHO-projekt nemcsak az ötödéves pedagógia szakos tanárjelöltekre terjed ki, hanem azokra a tanárokra is, akik 2001 előtt kezdtek el dolgozni. A programban tehát részt vesznek a prágai pedagógiai fakultás tanárjelöltjei, a kórházakban lévő gyerekek és szüleik, valamint a kórházi iskola pedagógusai is. De természetesen együttműködünk az orvosokkal is. Néhány volt hallgatónk is együtt dolgozik velünk, akik már megkapták a diplomájukat, de látni akarják, miképpen segíti ez a program a gyerekek tanulását. Végül megemlítenénk, hogy az eDIHO-projekt felkeltette annak a prágai egyetemi matematika–fizika szakon tanuló informatikus hallgatónak a figyelmét is, aki egyébként a kórházakban lévő gyerekeknek tanít informatikát. Ő dolgozta ki és ellenőrizte azt az új on-line kurzust is, amelynek célja az volt, hogy megtanítsa a weboldalak létrehozásához vezető első lépéseket.

Nagyon fontos, hogy a kórházak személyzetével és a bent tartózkodó gyermekekkel személyes kapcsolatban legyünk. Időnként mi is meglátogatjuk őket, hogy tudjunk arról, mit csinálnak, milyen problémáik vannak az on-line tanulmányi tevékenységgel kapcsolatban. E látogatások alatt a kórház által alkalmazott pedagógusokkal is megbeszéljük a projekt tudnivalóit.

Néhány pillanatkép az eDiho-projekt működéséből

A szükséges lépések

Az eDIHO-projekt kezdetekor nagyon sok tennivalónk volt:

 • Ki kellett dolgozni a kollaboratív irányítás tervezetét a kórházban működő általános iskolával.
 • Meg kellett ismertetni a kórházi általános iskola pedagógusaival az internetet, meg kellett mutatni nekik, hogyan léphetnek be az internetbe, valamint azt is, miként dolgozhatnak együtt az on-line kurzus rendszerével a webböngészőn keresztül.
 • Meg kellett oldanunk a tevékenység regisztrálásának és irányításának kérdését.
 • Be kellett vezetni a kórházban lévő gyermekeket a webböngésző használatába az on-line kurzussal végzendő munkához.
 • Fenn kellett tartani azoknak a tanárjelölteknek a pozitív motivációját, akik rendszeresen ellenőrizték a gyerekek tevékenységét, és segítettek a gyerekekkel folytatott dialógus fenntartásában.
 • Egyéb problémákat is meg kellett oldanunk, például az internettel kapcsolatos néhány technikai nehézséget, az új on-line hallgatók regisztrációját, az új gyermekpáciensek felkészítését stb.

 

A tanárjelöltek eredményei

A projekt során a tanárjelöltek kiscsoportokban dolgoznak, vitatkoznak és meghatározzák az on-line kurzusok céljait és struktúráját. Az on-line oktatókurzusok ugyanis nagymértékben különböznek az iskolában, az osztálytermekben lévő helyzettől, mivel az eDIHO-kurzuson bármilyen életkorú gyerek részt vehet. Így a különféle korosztályok számára különböző szintű feladatokat és gyakorlatokat kell felkínálnia.

Ahhoz, hogy on-line kurzust készítsünk elő az eDIHO-projekthez, először valamilyen vonzó témát kellett választanunk, megfelelő kérdéseket és olyan feladatokat kellett megfogalmaznunk, amelyek ösztönzők a gyermeki tevékenység következő fázisaiban is. A feladatok, kérdések, tesztek és az adott problémák természetesen nem lehetnek nagyon nehezek a gyerekek számára, de túl könnyűek sem ajánlottak.

A tanárjelöltek tehát, akik részt vettek az eDIHO-projektben, tudásukat elsősorban az on-line oktatás különféle modelljeivel kapcsolatban fejlesztették. A program folyamán a következőket tanulták meg:

 • Elsajátították azokat az alapokat, amelyek egy „Learning Space”-kurzus kidolgozásához szükségesek.
 • Megtanulták, hogy miként lehet az on-line kurzusokkal úgy dolgozni, mint egy on-line tanuló a webböngésző segítségével.
 • Megismerték az IKT magas szintű használatát – szövegszerkesztés, grafikus eljárások alkalmazása, digitális kamerával való munka, internetkeresés stb.
 • Megtanulták a gyermekek tevékenységének irányítását és ellenőrzését.
 • Megtanulták a tesztek kidolgozását és a részt vevő tanulók tanulási tevékenységének értékelését is.

 

A tanárjelöltek produktumai

Az eDIHO-projekt során a tanárjelöltek jó néhány on-line kurzust dolgoztak ki, amelyek többnyire az on-line tanuló és a saját on-line tutora közötti dialógusmodellen alapulnak. (http://chaos.pedf.cuni.cz)

Az eDIHO-VV on-line művészeti nevelési kurzus például a következő hat modult tartalmazza:

 • Mondd el nekünk néhány szóval...
 • A képekkel, a témákkal és azokkal az indokokkal kapcsolatos problémák, amelyek miatt a művészek megfestették képeiket.
 • Fessél együtt velünk!
 • Te saját magad is ellenőrizni tudod tudásodat!
 • Beszélj nekünk a számodra legkedvesebb festőről, művészről!
 • A nálad lévő könyv segítségével beszélj nekünk a művészetről!

A kurzus során olyan feladatokra is sor kerül, amelyek az olyan gondolatokat is ösztönzik, hogy miért alkották meg a képet, milyen eljárást alkalmazott munkája során a festő. Néhány feladat abban is segít, hogy sokkal többet tudjunk meg például a cseh festészetről és a cseh festőkről. Néhány kérdés pedig kifejezetten a festési technikákra és motívumokra összpontosít.

Az eDIHO on-line matematikai kurzusát ugyancsak hét modulból állították össze. Tartalmaz könnyen megoldható feladatokat, de olyan nehéz problémákat is, amelyeknek megoldása általában a gyerekeknek sok gondot okoz. Természetesen néhány hagyományos iskolai gyakorlatot is szükséges elvégeztetni azért, hogy ki lehessen alakítani a matematika területén a legjellegzetesebb iskolai készségeket.

Az eDIHO-AJ angol nyelvi kurzus öt modult tartalmaz:

 • Beszélj nekünk magadról!
 • Melyek az önálló tanulás feladatai?
 • Írj angolul!
 • Ellenőrizd! (Történelem, földrajz stb.)
 • Fordítsd le angolról cseh nyelvre – ezek többnyire gyerekek számára összeállított történetek.

Az eDIHO-HIST-kurzus történelmi témákat dolgoz fel. Tanárjelöltjeink azért készítették, hogy támogassák a történelem oktatását is. Olyan tesztek vannak benne, amelyek a gyerekek tudását a világtörténelem különféle korszakaival kapcsolatban vizsgálják, de elsősorban a cseh történelemre koncentrálnak. A kurzus nagyon érdekes és komplex példákat tartalmaz a cseh történelem különböző korszakairól.

 

Hogyan tanulnak a gyerekek ebben a virtuális tanteremben?

Az eDIHO virtuális iskolának nagyon sok on-line tanulója van; közülük jó néhányan – annak ellenére, hogy súlyos betegségekkel küszködnek – aktívan részt vesznek az on-line kurzusokon. A gyerekek minden olyan kurzusba bekapcsolódhatnak, amelyet számukra fejlesztettek ki. Maguk döntik el, melyiken akarnak részt venni. Az egyik kiválasztott kurzuson maguk határozhatnak arról is, hogy milyen problémával kívánnak foglalkozni, és miként lehet azt megoldani. Töprenghetnek a megoldásukon akár az ágyban, akár máshol, és amikor elkészültek a válasszal, leülhetnek a kórházi számítógép elé, és elküldhetik a megoldást virtuális tanáraiknak. A gyerekek ugyanakkor a kórházi iskola tanáraitól is kapnak kérdéseket és feladatokat. Természetesen a kórházi tanárok is hozzáférhetnek az eDIHO on-line kurzusokhoz, így láthatják, hogy miként dolgoznak a gyerekek, és főleg azt, hogy mit. A gyerekek egyébként nagyon szeretnek az on-line tutorokkal beszélgetni. Várják válaszaikat. Minden kurzusnak megvan a saját tutorcsoportja, akik rendszeresen ellenőrzik és értékelik az eredményeket.

Következtetés

Az on-line tanulásnak ez a modellje, amely a hosszú időn keresztül kórházban tartózkodó gyerekek tanulási tevékenységét segíti, megköszöni a szülők és a tanárjelöltek, valamint a kórházi pedagógusok lelkesedését. Ez a program minden gyerek on-line tanulásához is modellül szolgál, ugyanakkor teret ad a tanárjelöltek IKT-készségei és pedagógiai kompetenciái fejlesztésére irányuló törekvéseknek is.

Fordította: Mihály Ildikó

Footnotes

 1. ^ Stanislav Sinor–Miroslava Cernochová: Online Support for Primary School Pupils. In Learning with Technologies in School, Home and Community. IFIP WG 3.5 International Conference on Informatics and Elementary Education. Manchester, 2002, Conference Proceedings, 229–234.