Olvasási idő: 
15 perc
Editor

Részlet a Róbert Károly Általános Iskola KOMA pályázaton nyertes tantervéből

ÉLETVITEL 7-8. osztály

Készítette: Varga Márta

A tanév óráinak szám: 74 óra
Felhasznált óraszám: 64 óra
Szabad felhasználású órakeret: 10 óra

Az iskola és a tanulók sajátosságaiból adódóan óraszámát, és a feldolgozandó témákat tekintve az életvitel tantárgy nagy hangsúlyt kapott az átmeneti tantervben.

Három nagyobb témakört tömörít a 7. osztály: Háztartástan, Pályaorientáció, Közlekedés és kettőt a 8. osz tály: Háztartástan, Pályaorientáció. Mindkét osztályban szerepelnek a NAT korábbi évfo lyamaira előírt követelmények.

A Háztartástan 7. osztályban a lakókörnyezethez, lakáshoz kapcsolódó témákat tárgyalja, míg a 8. osztályos a táplálkozást, testápolást. Ezen az évfolyamon már a káros szenve dé lye ket és a gyermekvállalást, fogamzásgátlást is érintjük. Erre azért van szükség, mert egyrészt igen nagy lemorzsolódásra lehet számítani a hátrányos helyzetű tanulóknál, más részt ezekben a témákban különösen érintettek. Hasonló ok miatt került be a pálya orien táció tantárgyba 8. osztályban a munkanélküliség témaköre. A pályaorientáció tartalmaz 7 óra önismereti tréninget. Célszerű lenne, ha ezt pszichológus, pszicho peda gó gus vezetné, de drámajátékban, kreatív csoportok vezetésében jártas pedagógus is ered mé nye sen fejlesztheti a tanulók önismeretét. Látszólag nyilvánvaló gyakorlati ismeretek is szere pelnek az Életvitel tantárgyban (pl.: kézmosás, tömegközlekedési eszközök hasz ná lata), tanulóink sajátosságai miatt feltétlenül szükséges ezeket újra és újra tárgyalni. A Közlekedés témakör tartalmazza az előző évek követelményeit, itt célszerű a szabályok elfogadására, tuda to sítására helyezni a hangsúlyt.

7. osztály

Lakás, lakókörnyezet

Ajánlott óraszám: 5 óra

Kereszttanterv: környezeti nevelés, testi-lelki egészség

Témakör, tartalom

Eltérő települések, eltérő lakások. Építési módok, az épület anyaga (tégla, panel, stb ). Lakás típusok régen és ma. A lakás funkciója, szerkezete. Eltérő funkciók, eltérő szer ke ze tek. Fűtés, szellőztetés, szemétszállítás. Komfort.

A lakás berendezése (7 óra)

Az egyes helyiségek funkciói. Kényelem, praktikum, esztétikum. A tér beosztása, meg fe le lő helykihasználás. Megvilágítás, színek, bútorok. Textíliák a lakásban. Természetes és mes terséges alapanyagú textíliák.

Növények a lakásban. Saját szoba berendezése. "Az én házam az én váram." Lakás és egyé niség.

A lakás karbantartása, ápolása (3 óra)

Takarítóeszközök, szerek. A különböző funkciójú helyiségek tisztántartása. Nagy ta ka rítás.

Egyszerűbb javítások a lakásban. Karbantartás, felújítás. Barkácsolás otthon.

A háztartási munka szervezése a családban

Az egyes munkák tervezése, időbeni ütemezése. Munkamegosztás, önkiszolgálás, szol gáltatások igénybevétele. Ruhajavítás, tisztítás otthon. Munkamegosztás régen és ma. (5 óra)

Az életmód és a házimunka összefüggései. Háztartási gépek és biztonságos használatuk. (2 óra)

Pénzgazdálkodás a családban (8 óra)

Bevételek a családban. Jövedelmek forrása, állandó kiadások. Rendkívüli kiadások. Be ru házás, tartós fogyasztási cikkek vásárlása. Befektetés, takarékosság. Spontán pénz fel használás. Kölcsön. Kölcsönkamat. Hitel.

Bevételek, kiadások nyilvántartása. Havi, éves költségvetés tervezése. Takarékossági módok.

A kiadások csökkentésének legális módjai. Ésszerű takarékosság.

Szociális juttatások. Anyagi és természetbeni támogatások.

Követelmények

 • Tudjon felsorolni néhány lakástípust, néhány szempont alapján tudja összehasonlítani őket.
 • Ismerje a szellőztetés szabályait.
 • Ismerje lakókörnyezete jellemző fűtési, szemétszállítási módjait.
 • Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.
 • Tudjon egy szobát önállóan megtervezni.
 • Ismerje a lakásberendezés főbb elveit (praktikum, esztétikum, kényelem).
 • Ismerjen, és a gyakorlatban tudjon használni néhány tisztítószert, eszközt.
 • Tudja, hogy mely javításokat, karbantartásokat végezhet csak szakember.
 • Ismerje a házimunka megszervezésének módjait.
 • Tudjon biztonságosan használni néhány egyszerűbb háztartási gépet
 • Tudjon előzetes havi költségvetést készíteni.
 • Ismerje a bevételek lehetséges forrásait.
 • Tudjon a család kiadásairól, ismerje a kötelező kiadásokat.
 • Tudja az ésszerű takarékosság előnyeit, ismerje ennek néhány módját.
 • Ismerje a szociális támogatások hozzájutásának módját.

Koordináció

 • Ember és társadalom;
 • Természetismeret;
 • Vizuális kultúra;
 • Fizika.

Értékelés

Megadott alaprajzra berendezés tervezése. Értékelés előre megadott szempontok alapján. Tisztító szerek, eszközök ismerete. Munkafolyamatok modellezése. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának értékelése. Megfelelő gyakorlás után érdemjegyre is számítási fela datok a család pénzgazdálkodására. Problémahelyzetek bemutatása, elemzése, meg oldása. A költségvetés tervezéseinek szóbeli, közös értékelése.

Pályaorientáció

Ajánlott óraszám: 7 óra

Kereszttanterv: testi-lelki egészség, tanulás, kommunikációs kultúra

Témakör, tartalom

Önismereti tréning

Milyen vagyok, milyennek látnak?

Dramatikus, kommunikációs játékok, gyakorlatok

(pl.: Mi lennél ha..., A nap ápolása, Légy a tükröm, Beszélő szék stb.)

Érdeklődési körök, képességek (5 óra)

Személyiség és az érdeklődési terület.

Lista a szívesen végzett tevékenységekről. Az érdeklődési kör változásai. Mi leszek, ha nagy leszek?

Érdeklődési kör, munkahely. Motiváció a pályaválasztásban.

A munkavégzéshez szükséges képességek.

Testi, lelki, szociális és szellemi képességek. Lista készítése. Teljesítmény és a munka vég zéshez szükséges képességek összefüggései. Alkalmatlanság. Képesség és érdek lődési kör összehasonlítása.

Pályaismeret (5 óra)

Pályaválasztási alapfogalmak. Pálya, szakma, hivatás, beosztás stb. A fogalmak értel mezése szótár, lexikon segítségével. Példák gyűjtése a fogalmakra. Vonzó szakma, beosztás, munka- kör stb. Egyszerű munkaköri leírás elemzése.

Pályaválasztási fogalmak használata különböző kiadványokban. Információgyűjtés a képes ségeknek és az érdeklődési körnek megfelelő szakmákról.

Követelmények

 • Ismerjen meg néhány önismeret-fejlesztő gyakorlatot. Ismerje fel az önismeret fontosságát.
 • Ismerje fel saját érdeklődési területeit.
 • Tudatosuljon benne az érdeklődési körnek megfelelő munkavégzés jelentősége.
 • Rendelkezzen reális ismeretekkel saját képességeiről.
 • Ismerje a munkavégzés szempontjából jelentős képességek obb jellemzőit.
 • Tudja a pályaválasztással kapcsolatos kifejezések pontos jelenté'sét.
 • Tudja használni a pályaválasztást segítő különböző kiadványokat.

Koordináció

 • Az ember szervezete és egészsége;
 • Informatika és könyvtárhasználat.

Értékelés

A tréningen való részvétel semmilyen szempontból nem értékelhető. A tanulók számára folyamatos, pozitív megerősítést szükséges nyújtani. A pályaelképzeléseket, érdeklődési köröket közösen véleményezze az osztály. A pályaismeret tudásanyaga felmérhető feladat lappal, teszttel.

Közlekedés

Ajánlott óraszám: 10 óra

Témakör, tartalom

A gyalogos közlekedés szabályai

Tömegközlekedési eszközök. A tömegközlekedési eszközök használatának szabályai.

A kerékpár, segédmotoros-kerékpár használata. Elsősegélynyújtás baleset esetén.

Közlekedés a közúton. KRESZ. Közlekedési helyzetek elemzése.

Követelmények

 • Ismerje és tartsa be a tömegközlekedés, gyalogos közlekedés és a kerékpáros köz le kedés szabályait.
 • Tudja a közúti közlekedés előfeltételeit.
 • Ismerje a KRESZ szabályait.
 • Tudjon baleset esetén elsősegélyt nyújtani.

Koordináció

 • Az ember szervezete és egészsége.

Értékelés

A KRESZ szabályainak számonkérése írásban. A gyalogosokra, kerékpárosokra, tö meg közlekedésre vonatkozó ismereteket az alkalmazás szintjén is számon kell kérni. Értékelés érdemjeggyel.

8. osztály

Háztartástan

Ajánlott óraszám: 15 óra

Kereszttanterv: Testi-lelki egészség, Környezeti nevelés

Témakör, tartalom

A család egészsége

Mindennapos testápolás.

Száj- és fogápolás. Napi tisztálkodás. Kézmosás. Hajmosás. Tisztálkodási szerek hasz nálata. Testápolás sportoláskor. Intim higiénia. Esztétikus, tiszta öltözék. Divat, egyéniség.

Az egészség megőrzése.

Egészséges életmód. Mozgás, táplálkozás, lelki egészség. Napirend. Aktív, passzív pihenés. Időbeosztás. Az egészségügyi prevenció fogalma.

Káros szenvedélyek. Dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer. Függőség kialakulása.

Háziorvosi , szakorvosi ellátás.

Az orvosi ellátás igénybevételének módjai. Fogászati ellenőrzés. Betegápolás otthon. Fájdalom és láz csillapítása. Sebek ellátása. Gyerekbetegségek. Fertőző be teg sé gek. Kórházi ellátás. Elsősegély. Gyógyszerek, házipatika.

Fogamzásgátlás, gyermekvállalás

(A téma bővebb kifejtésére a felsőbb évfolyamokon kerül sor.)

A leggyakoribb fogamzásgátló módszerek. A gyermekvállalás ideális körülményei.

Terhesség, tanácsadás.

A környezet ápolása.

A környezet tisztántartása. W. C., fürdőszoba tisztántartása. Fertőtlenítés. Élősködők irtása. Az egészséges lakás ismérvei.

Táplálkozás

Ajánlott óraszám: 10 óra

Egészséges ivóvíz. Az élelmiszerek alkotórészei. Tápanyagszükséglet, energiaszükséglet. Eltérő szükségletek (életkor, életmód, nem stb.). Élelmiszerek, ételek elemzése alko tó részek és energiaérték alapján.

Táplálkozási szokások

Az étkezés rendszeressége, időpontja, a táplálék összetétele. Folyadékfelvétel.

Hibás szokások, nassolás, túlzott húsfogyasztás, gyorséttermek. Divatok.

Rosthiányos, fehérjehiányos táplálkozás veszélyei, következményei. Vitaminhiány.

Az egészséges táplálkozás

Zöldség, gyümölcs, főzelékfélék. Reformkonyha. Nyersételek. A káros szokások meg változtatásának módszerei.

 

Ételkészítési munkák

Ajánlott óraszám: 15 óra

Élelmiszerek vásárlása

Takarékos vásárlás. Szavatosság. Tárolási módok. A tárolás helye. Tartósítási mód szerek. A romlott élelmiszer felismerése.

Az ételkészítés helye

A konyha berendezése. Az egyes munkafázisok helye. Konyhai eszközök, fel szere lé sek. Elektromos eszközök a konyhában. Tűzhely.

Ételkészítési eljárások

Főzés, sütés, párolás, stb. Tápanyagmegőrző eljárások. Az egyes ételkészítési fázisok ismerete, Konyhai folyamatok algoritmizálása. Szakácskönyvek használata Idő és nyersanyagszükséglet tervezése.

Egyszerű ételek elkészítése (ha rendelkezésre áll megfelelő felszerelés).

Heti és napi étrend tervezése az egészséges étkezés szabályainak megfelelően. Olcsóbb és költségesebb étrend összeállítása. Vendégvárás, vendégváró falatok. Ünnepi ételek. Hagyományos és nemzetiségi ételek.

Követelmények

 • Tudatosodjon benne a mindennapos testápolás szükségessége.
 • Tudja az egészséges életmód ismérveit.
 • Ismerje fel az egészségügyi prevenció jelentőségét.
 • Tudjon napirendet készíteni.
 • Ismerje a szabadidő tartalmas eltöltésének néhány módját.
 • Tudjon a káros szenvedélyek hatásáról.
 • Ismerjen néhány alapvető fogamzásgátlási módszert.
 • Fokozatosan tudatosodjon benne, hogy a gyermekvállalás felelősségteljes döntés.
 • Tudja hogyan kell tisztán tartania környezetét.
 • Ismerje az egészséges környezet jellemzőit.
 • Az egészséges tápanyag- és energiaszükséglet ismerete.
 • Az élelmiszerek csomagolásán találja meg a szükséges információkat.
 • Tudatosodjon benne az egészséges táplálkozás fontossága.
 • Ismerje az egészségtelen szokások káros hatását.
 • Tudja hogyan kell egészségesen táplálkoznia.
 • Ismerjen néhány módszert, hogyan válhat meg helytelen táplálkozási szokásaitól.
 • Ismerje az élelmiszer tárolásának szabályait.
 • Ismerje fel a romlott élelmiszert.
 • Tudja a használat szempontjából célszerűen berendezni a konyhát.
 • Tudja használni az egyszerűbb konyhai gépeket, eszközöket.
 • Ismerjen néhány ételkészítési eljárást.
 • Tudja értelmezni a szakácskönyvben az egyszerűbb ételek receptjét.
 • Tudja megtervezni egy-egy étel elkészítésének lépéseit.
 • Tanári segítséggel tudjon egyszerű ételt elkészíteni.
 • Tudjon egészséges étrendet tervezni.
 • Ismerje néhány ünnepi és a hagyományostól eltérő étel elkészítésének módját.

Koordináció

 • Az ember szervezete és egészsége;
 • Idegen nyelv.

Értékelés

Elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. Káros szenvedélyekkel kapcsolatos is me re tek előzetes felmérése. A szerzett ismeretek szintjének megállapítása teszt segítségével. Hely zetgyakorlatok, videofilmek elemzése.

Az elméleti ismeretek számonkérése írásban. Értékelés érdemjeggyel. Alkalmazás a gya korlatban. ( ld. ételkészítési munka )

A munkafolyamatok elvégzésének értékelése egyénileg és közösen előre megadott szem pontok alapján pl.: íz, tálalás stb.

Pályaorientáció

Ajánlott óraszám: 7 óra

Kereszttanterv: Pályaorientáció, Testi- lelki egészség

Témakör, tartalom

Álláskeresés. Állásforrások: hirdetések, munkaerő közvetítésével foglalkozó irodák. Leg fon tosabb információk az állásról.

Az állás megszerzése. Önéletrajz, pályázat készítése. Az első beszélgetés. Munkaköri le írás. Munkaszerződés. Munkafegyelem. A munkahely megtartása.

Kényszerű pályamódosítás, továbbképzés. Munkanélküliség. Bedolgozás, vállalkozás, az "alkalmi munka" veszélyei.

Követelmények

 • Ismerje a munkahelyszerzés módszereit.
 • Tudjon alkalmazni néhány munkahelyszerzési technikát. .
 • Legyen képes megtudni az állásról a legfontosabb információkat.
 • Tudjon az állás megszerzéséhez önéletrajzot, pályázatot írni.
 • Legyen képes a helyzetnek megfelelően viselkedni a felvételi beszélgetés során. Tuda to sodjon benne, melyek a munkaadók általános elvárásai. (megjelenés, pontosság, stb.) Ismerje és tudja igénybe venni a munkanélkülieket segítő intézmények szol gáltatásait.
 • Tudja melyek a veszélyei és az előnyei a vállalkozásban való részvételnek.
 • Legyen tisztában a feketemunka következményeivel.

Értékelés

A különböző intézmények működésének ismerete. Értékelés érdemjeggyel. Ügyintézési for- mák. Helyzetgyakorlatok. Értékelés közösen, szóban.

Taneszköz igény

 • Konyhai tevékenységhez (melegítés, szeletelés, darabolás, főzés, sütés, mosogatás);
 • Konyhai felszerelések, gépek, eszközök;
 • Tisztítószerek, eszközök;
 • Video- és magnókazetták;
 • Munkafüzetek, munkatankönyvek az egyes témákhoz kapcsolódva pl.: Műszaki Könyv kiadó sorozata;
 • Pályát választok, Pályaválasztási munkafüzet általános iskolásoknak (Calibra);
 • Modellek, szemléltetőeszközök;
 • Szakácskönyvek, újságok (pl.: Magyar Konyha);
 • Lakberendezési könyvek, bútorkatalógusok, újságok