Editor

Összefoglaló a KOMA XXXVIII. pályázatáról

Pedagógiai innováció roma gyerekeket is nevelő intézményekben

A KOMA 2001 szeptemberében írta ki roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok számára a tanév második félévére vonatkozó ösztöndíjpályázatát.

pályázati kiírás szövege szerint: "A KOMA kuratóriuma fontos célnak tartja, hogy a közoktatás területén olyan modellkísérletek történjenek, melyeknek tapasztalatait felhasználva országosan is javítani lehetne a hátrányos helyzetű roma gyermekek felzárkóztatását és integrációját."

"A pályázat célja: A hátrányos helyzetű roma gyerekek felzárkóztatását és integrációját megcélzó nevelőmunka elősegítése.

Olyan pedagógusok támogatása ösztöndíj formájában, akik vállalják, hogy legalább 6, de legfeljebb 10 roma tanulóval foglalkoznak. A foglalkozások nemcsak a hagyományos értelemben vett korrepetálást kell hogy jelentsék, hanem praktikus ismeretek átadását is (testi-lelki egészségvédelem, családi gazdálkodás, háztartásvezetés, személyi higiéné, káros szenvedélyek veszélyei, családi konfliktusok kezelése stb.).

Előnyt jelent, ha a szabadidő hasznos, élményt adó eltöltésére is tesznek javaslatot a pályázók (pl. ének, mese, színjáték, zene, népi hagyományok ápolása stb.).

A pályázó pedagógusnak vállalnia kell, hogy rendszeres kapcsolatot tart a családokkal, és közreműködik olyan szolgáltatások igénybevételében, melyek elősegíthetik az életvezetési problémákkal küzdő családok helyzetének javulását (pl. kapcsolatfelvétel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal, segítségnyújtás hivatalos ügyek - munkahelykeresés, családtámogatási ellátások igénybevétele stb. - intézésében.

A pályázók köre:

Olyan - lehetőleg alsó tagozatban tanító - pedagógusok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy saját községükben, lakókörnyezetükben vagy civil szervezetek, vállalkozások segítségével a 6-10 fős csoportot meg tudják szervezni, és a hivatalos munkaidő után legalább heti két alkalommal 2 órában foglalkoznak a gyermekekkel."

A KOMA három megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya) kiterjedően írta ki a pályázatot, és 60 millió forintos keretösszeget határozott meg a támogatáshoz. Ebből minden győztes pályázó februártól a tanév végéig 15 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíjat elnyert pedagógusoknak a KOMA a területileg illetékes Családsegítő Szolgálatok vezetésével háromnapos felkészítő tréninget szervezett. Ennek keretében a résztvevők speciális pedagógiai és praktikus ismereteket sajátíthattak el.

A támogatott tevékenységről a pályázóknak megfelelő és ellenőrizhető dokumentációt kell vezetniük, valamint el kell készíteniük a programot lezáró 3-4 oldalas értékelő jelentést. Ennek alapján a támogatás további egy évre meghosszabbítható.

A beérkezett pályázatokról

Összesen 372 pályázat érkezett, ebből 24 óvodai, illetve egy más megyéből érkezett pályázatot nem fogadtak el (ez a pályázó óvodapedagógusoknak okozhatott komoly csalódást, hiszen a kiírás szövege alapján nem volt egyértelmű, hogy ők ebben a körben nem pályázhatnak). A 347 értékelhető pályázatból 240 nyert támogatást (69%). Kiemelkedő Borsod-Abaúj-Zemplén megye aktivitása és eredményessége: 226 benyújtott és 170 nyertes pályázat (75%). Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 50 pályázat érkezett, és 26 kapott támogatást (52%), Baranya megye pedig 71-ből 47 nyertessel (66%) képviseltette magát.

Általában jellemző, hogy egy iskolából több pedagógus is pályázott. A pályázati programok túlnyomórészt a korábbi gyakorlatban kialakult tevékenységekre építenek, és az iskolát nevezik meg a program bázisintézményeként. Kivételt csak az igen csekély számban (mintegy tíz) megjelenő civil szervezetek (alapítvány, egyesület) által támogatott programok jelentenek.

A pályázatok többségét általános iskolai tanárok nyújtották be; elvétve találkozunk csak középiskolai pályázatokkal. A pályázó mintegy húsz középiskolai tanár közül mindössze három (15%) nyert támogatást. Figyelemre érdemes, hogy a húsz középiskolai pályázat mindössze öt intézményből érkezett, a győztesek pedig két intézményből - kazincbarcikai Don Bosco Szakképző és Szakközépiskola, illetve miskolci Karacs Terézia Középiskolai Leánykollégium - kerültek ki. A kifejezetten roma programot működtető Gandhi Gimnáziumból pályázó kilenc pedagógus egyike sem kapott támogatást.

A pályázatok település szerinti megoszlásában szembetűnő a kistelepülések rendkívül magas aránya: körülbelül a pályázatok kétharmada kistelepülésről érkezett. A pályázót foglalkoztató (és programját támogató) intézmények között szerepel olyan iskola, amelyben osztatlan tanítás folyik. Az érintettek infrastrukturális környezetére jellemző, hogy a benyújtott munkák között akadt - igen igényes tartalmú - kézzel írott pályázat.

Összességében megállapítható, hogy a pályázat sok pedagógus érdeklődését felkeltette még úgy is, hogy azt csak három megyére kiterjedően hirdették meg.

Összeállította: Földes Petra