Author

Miként lesz a tanulási zavar diagnózisa stigma – Avagy mi a fontosabb: a diagnózis vagy a gyermek?

IRODALOM

Aáry-Tamás Lajos és Őri Magdolna (2006, szerk.): Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2006. évi tevékenységéről. Aáry-Tamás Lajos, Budapest. Letöltés: http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2006/besz2006.rtf (2016.10.13.)

Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB 343/2015. számú ügyben (2015): Letöltés: http://bit.ly/2otF70R (2016.10. 13.)

Arató Ferenc (2014): Korlátozó attitűdök intézményvezetők körében. Autonómia és Felelősség: Neveléstudományi Folyóirat. 1. 1. sz., 45–58.

Berk, R. A. (1983): Learning disabilites as a category of underachievement. In: Fox, L. H., Brody, L. és Tobin, D. (szerk.): Learning disabled gifted children: Identification and programming. University Park Press, Baltimore, 51–76.

Ceglédi Erzsébet és Máth János (2013): Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia. 13. 4. sz., 23–46.

Csapó Benő (2002, szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, Budapest.

Csépe Valéria (2008): A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők. In: Fazekas Károly, Köllő János,Varga Júlia: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest, 139–167.

Forray R. Katalin és Híves Tamás (2002): A leszakadás regionális dimenziói. Kutatási jelentés az OM számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest. 429−461.

McGregor, Gail és Vogelsberg, R. Timm (1998): Inclusive Schooling Practices: Pedagogical and Research Foundations. A Synthesis of the Literature that Informs Best Practices about Inclusive Schooling. Allegheny Univ. of the Health Sciences, Pittsburgh.

Gyarmathy Éva (1998): Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában, iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 48. 11. sz., 68–76.

Hermann Zoltán (2011): Pedagógusok, az oktatás kulcsszereplői: összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Juhász Valéria (2015): Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők. John Hattie: Visible learning ‒ A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement. Új Pedagógiai Szemle, 65, 9-10. sz., 120–135.

Kocsis Mihály, Mrázik Julianna és Imre Anna (2012): Megközelítési módok a tanári kompetenciák leírásához. In: Kocsis Mihály és Sági Matild (szerk.): Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 61–75.

KSH (2015): Statisztikai Tükör, 2015. április 29. Letöltés: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1415.pdf (2016.12.10.)

KSH (2016): Statisztikai Tükör, 2016. április 28. Letöltés: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf (2016.12.10.)

Lányiné Engelmayer Ágnes (2014): Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika. Neveléstudomány, 2. 3. sz., 33–52.

Máth János, Mező Ferenc, Abari Kálmán és Mező Katalin (2015): Fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai alapfogalmai. Különleges Bánásmód, 1. 1. sz., 69-77.

Nagyné dr. Réz Ilona és Mészáros Andrea (2012): A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója. Educatio, Budapest.

Nagyné Réz Ilona, Csepregi András, Puhala Ildikó és Bozsikné Vig Marianna (2014): A szakértői bizottsági tevékenység területére kifejlesztett protokoll. Okker, Budapest. Letöltés: https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop342b/szakteruleti_protokol... (2017. 02. 19.)

OECD (2007): Students with Disabilities, Learning Difficulties and Disadvantages: Policies, Statistics and Indicators. Letöltés: https://www.oecd.org/edu/school/40299703.pdf (2017. 02. 20.)

Őri Magdolna (2004, szerk.): Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2004. évi tevékenységéről. Aáry-Tamás Lajos, Budapest. Letöltés: http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2004/besz2004.rtf (2016. 10. 10.)

Papp Gabriella (2002): Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében, Magyar Pedagógia, 102., 2. sz., 159–178

Réthy Endréné (2011): Tanári teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére. Comenius Oktató és Kiadó Kft., Pécs.

Réthy Endréné (2013): Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Comenius Oktató és Kiadó Kft., Pécs.

Réti Mónika (2009): Az árnyékoktatás. In: Csermely Péter (szerk.): Szárny és Teher: A magyar oktatás helyzetének elemzése – háttéranyag. Letöltés: http://mek.oszk.hu/07900/07999/pdf/szarny-teher-oktatas-hatteranyag.pdf (2016. 10. 10.)

Sarkady Kamilla és Zsoldos Márta (1993): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar körül. Magyar Pszichológiai Szemle, 48-49. 3-4. sz., 259-270.

Szekeres Ágota (2014): A sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok lemorzsolódása. Kézirat. Letöltés: http://oktataskepzes.tka.hu/content/documents/Projektek/2013/QALL/snis_f... (2016. 01. 30.)

Szenczi-Velkey Beáta és Szekeres Ágota (2015): Országos kompetenciamérés adaptációja sajátos nevelési igényű tanulók számára. Oktatási Hivatal, Budapest.

Tájékoztató a  2016/2017. tanévben induló rendőr tiszthelyettes szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről (2016): Letöltés: http://www.mrszki.hu/images/docs/felvi/felvi_egyscs/felv_egyscs_16.pdf
(2016. 11. 05.)

Torda Ágnes (2007): Jövőnk, jelenünk tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 35. 1. sz., 27-34. Letöltés: http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=10&jaid=74 (2016. 11. 05.)

Varga Aranka (2015): Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Intézet – Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.

Vida Gergő (2015): A tanulási zavarok hazai kategorizálásnak problémái. Autonómia és Felelősség: Neveléstudományi Folyóirat, 3. 3. sz., 33-51.

Vida Gergő (2016): A pedagógus attitűd hatása az inkluzió folyamatára és a tanulói tudástartalmak alakulására. In: Márhoffer Nikolett, Szalacsi Alexandra és Szücs-Rusznak Karolina (szerk.): Horizontok és dialógusok: Absztraktkötet. Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet.

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

2011. évi CXC. törvény (a hatályos köznevelési törvény)

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Köznevelés-fejlesztési stratégia (2014): Letöltés: http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/Köznevelés-fejlesztés.pdf (2016. 10. 13.)

A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei (2011): Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/kkk
(2017. 03. 20)