Author

Lükő István: Környezetpedagógia

Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe

A környezeti nevelés szempontjainak át kellene hatnia a pedagógia teljességét. Ennek az üzenetnek a megnyilvánulása dr. Lükő István Környezetpedagógia című könyve. A fenti üzenetet könnyű megfogalmazni, de nehéz érvényesíteni. A Környezetpedagógia ebben ad segítséget egyetemi oktatónak, tanárjelöltnek és gyakorló pedagógusnak egyaránt. A téma nagyságrendjénél fogva – hiszen az összes pedagógiai tevékenységről meg lehetne alkotni a környezeti nevelési szempontú kommentárt, illetve javaslatokat – a mű nem is törekedhetett teljességre. Egyetemi tankönyvként arra vállalkozik, hogy sokoldalú kapaszkodót adjon a téma iránt nyitott embereknek.

A könyv bevezető fejezetében a környezeti nevelés tartalmi oldaláról, a környezetfogalom értelmezéséről kapunk széles körű áttekintést. A fejezet olvasása során bepillantást nyerhetünk a természeti, a társadalmi (ezen belül különös tekintettel a gazdasági) és a technikai környezet összefüggésrendszereibe.

A könyv két következő fejezete a tartalmi kérdések tisztázása után a környezetpedagógia tudományos beágyazottságát mutatja be a szociológia, illetve a pszichológia szemszögéből. E két társadalomtudományi diszciplínának a környezetpedagógia számára releváns gondolatait a mű nem elméleti síkon, hanem a világban zajló társadalmi és ebből eredő lelki változások nyomán taglalja. Ily módon a szerző nem egy szikár tudományismereti tanulmány keretében vázolja a környezetpedagógia kapcsolódási pontjait egyéb tudományterületekhez, hanem – mintegy megelőlegezve a környezetpedagógia szemléletmódját – oly módon, hogy az olvasó könnyen kapcsolatba tudja hozni az olvasottakat saját életével.

A következő fejezet foglalkozik magával a környezetpedagógiával. A rövid történeti bevezetést követően a környezetpedagógia céljainak, területeinek áttekintése következik. Az alapok lerakása után a környezeti nevelés főbb területeinek (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, erdőpedagógia, iskolazöldítés) módszertani elemeivel ismerkedhet az olvasó, számos gyakorlati példával alátámasztva. A fejezetet két olyan témakör zárja, amelyek a környezetpedagógia jövőjét érintik: a fenntarthatóság pedagógiájának lehetőségei, valamint a környezetpedagógia és az informatika kapcsolódási pontjai. Ezek tárgyalásával is megerősítést nyer az a gondolat, hogy a környezetpedagógia csak akkor lehet eredményes, ha folyamatosan megújul a tudomány és a társadalom felől jövő igényeknek megfelelően.

A könyv oktatásban történő használatát nagymértékben elősegíti, hogy minden fejezet végén található összefoglalás, fogalomlista és bibliográfia. A kötet fogalomtárral zárul, mely tartalmazza a fejezetek végén szereplő fogalmak definícióit.

A könyv érdeme, hogy egységbe rendezte azokat az ismereteket, amelyeket a környezeti neveléssel kapcsolatban minden pedagógusjelöltnek meg kellene ismernie. Az ismeretek alapján pedig meggyőzően mutatja be a környezeti nevelés szemléletmódját. Reméljük, hamarosan eljön az az idő, amikor ezeknek az ismereteknek és főleg a környezeti nevelés szemléletének megismertetése nélkül elképzelhetetlen lesz bármiféle pedagógusképzés.

 

Lükő István: Környezetpedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.