Author

Környezeti szemléletformálás – A fenntarthatóság témakörének feldolgozási módszerei és eszközei a földrajztanításban

ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen tanulmány célja rávilágítani arra, hogy a környezeti szemléletformálás rendkívül lényeges része a korszerű, 21. századi földrajztanításnak. A téma szakirodalmi összefoglalóját követően – melyben definiálom a környezeti szemléletformálás fogalmát – arra keresem a választ, hogyan viszonyulnak a 9–10. évfolyam tanulói és az őket tanító földrajztanárok a fenntarthatóság témaköréhez. Ennek érdekében internetes kérdőívezés mellett személyes osztálytermi vizsgálódást is végeztem. A tanulmányban bemutatom – az előbbiek és a tanulói visszajelzések alapján – egy általam kidolgozott, a 9. és a 10. évfolyamon átívelő fejlesztési program néhány elemét. Célom az volt, hogy egy olyan, nagyobb projektfeladatokból álló programot hozzak létre, melynek középpontjában a környezeti szemléletformálás, valamint a környezeti tartalmak témakörönkénti megjelenése, feldolgozása áll. Emellett fontosnak tartottam, hogy fejlesztési programom illeszkedjen a tanulók és a tanárok által preferált témákhoz, a földrajztanításban szívesen alkalmazott eszközökhöz és módszerekhez, valamint a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek által meghatározott témakörökhöz és azok időrendjéhez. A fejlesztési program elemei lépcsőzetesen épülnek egymásra, az egyes témakörökben különböző kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységeket terveztem.