Olvasási idő: 
15 perc

Könyvtár? Pedagógia? Könyvtár-pedagógia?

Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia. Flaccus, Budapest, 2003.

Régóta várt, hiánypótló mű jelent meg a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Flaccus Kiadó gondozásábanKönyvtár-pedagógia címmel. Magam is érdeklődéssel vettem a kezembe a kéziratot, amikor a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatára benyújtottuk – a Könyvtárostanárok Egyesülete nevében – a félig kész kéziratot, hogy végre világossá tegyük az iskolai könyvtárak szerepét az iskola világában. Abban bíztunk, hogy Dömsödy Andrea, az OPKM fiatal munkatársa – aki pedagógiai és könyvtárosi végzettséggel egyaránt rendelkezik – megtalálja a helyes középutat e pedagógusok és könyvtárosok által elkerült keskeny ösvényen.

Alig fél év múlva találkoztam ismét az anyaggal, amikor kijött a kötet a nyomdából. Az elkészült kiadványt kézbe véve először az ötletesen, szolidan elegánsra tervezett borító sötétzöld, szokatlan színe tűnt szembe. Jobban motivált volna az olvasásra egy vidámabb szín, de belefogtam azzal a várakozással, hogy végre megtudom, milyennek látja egy, az iskola világától még „romlatlan” könyvtáros a könyvtár-pedagógia világát.

Bevezetésben a szerző a könyvtár fogalmát, a könyvtártípusok eltérő sajátosságait, az iskolai könyvtár funkcióit, prioritásait, elnevezéseit boncolgatja, majd az első fejezetben, a címben foglalt interdiszciplináris terület kapcsolódásait, fogalmát veszi számba. Akad belőlük jócskán, így nem is foglal állást egyik mellett sem a kötet írója.

Az olvasáspedagógia, olvasástanítás, a könyvtárhasználati ismeretek oktatása definícióján keresztül eljut a könyvtár-pedagógiai módszerek tanításban való alkalmazásához, majd egy szemléletes ábra segítségével összegzi a kapcsolódási pontokat. Ismét sok kapcsolódási pont, amelyek soros kapcsolatban vannak egymással, nem alkot belőlük a mű alkotója fogalmi hálót, hierarchikus definíciót.

A továbbiakban újabb vetületét mutatja meg a vizsgált tudományterületnek, amikor Zsolnai Józsefpedagógiai rendszerében keresi a könyvtár-pedagógia vonatkozásait. Itt a pedagógiai kulturológia, pedagógiai médiatan, információtan, könyvtártan, a pedagógiai bibliológia fogalmaival igyekszik egzakttá tenni a könyvtár-pedagógia fogalmát, majd hivatkozva az eddigi könyvtári alapművekre, megállapítja a könyvtár-pedagógia definíciójának összetevőit:

  • információszerzéssel, kereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat;
  • az olvasás, könyvtárhasználat, informálódás személyiségfejlesztő hatását vizsgáló tudományterület;
  • pedagógiai tudományág, a könyvtárhasználat tantárgy-pedagógiája;
  • a könyvtár nevelési céloknak alárendelt szervezése;
  • módszertani felkészítés a könyvtárhasználat tanítására.

Ha alaposan megvizsgáljuk a fentieket, akkor talán összeáll a várt fogalom rendszere: Olyan pedagógiai tudományterület, mely a könyvtárnak az olvasásban, az információszerzésben, a nevelésben betöltött szerepe elméleti, módszertani, gyakorlati vetületét vizsgálja, elemzi. Tehát kell hozzá pedagógiai helyzet, könyvtári helyszín, az informálódás-módszertanban járatos könyvtári szakember.

Szinte egyértelműen következik az eddigiekből, hogy az iskolai könyvtárról és a könyvtárostanárról szól ez a tématerület, de nem akarom elhamarkodni a kijelentést, így tovább bogozom a kötet üzeneteit.

A második fejezetben már a célok, feladatok, sajátosságok kerülnek előtérbe, amelyek „az írásban rögzített kultúra befogadására való felkészítés és motiválás” funkcióból indulnak ki. A hosszú távú célokat két csoportra osztja:

  • a személyiség fejlesztése (önművelés, olvasóvá nevelés);
  • készségek kialakítása (önálló ismeretszerzés, rendszerezés); felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására.

„A tudomány rohamos fejlődését az iskolának nem a tananyag növelésével, hanem az információszerzés megtanításával kell követnie” – vallja Dömsödy Andrea. Bár megint az iskolánál vagyunk, de a könyvtár-pedagógia céljait korcsoportonként és színterenként tárgyaló fejezetben a könyv túlmutat az iskoláskor világán.

Az iskoláskor előtti időszakban az olvasóvá nevelés erős érzelmi megalapozását, az alsó tagozatban az olvasás megszerettetését, az olvasói igény megalapozását, a tanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítását, a könyvekhez való pozitív viszony kialakítását tekinti a könyvtár-pedagógia feladatának.

A felső tagozatban a kézikönyvtár használatával, az adekvát információhordozó megtalálásával, a tanulástechnika megalapozásával bővül a könyvtári ismeretek köre. A 9. évfolyam után a könyvtárhasználatban újabb minőségi változás következik, a könyvtári rendszer ismerete, a megszerzett információk szelekciójának képessége, a hivatkozáselvárások betartása, míg a felnőttkorban az önművelődési igény kielégítése jelenti a könyvtár tervezett pedagógiai hatását.

Ha könyvtártípusonként vizsgáljuk a kérdést, megállapíthatjuk, hogy az a közművelődési könyvtár kultúraközvetítési funkciójával, a gyermekkönyvtár az igénykeltő foglalkozások megtartásával, az óvoda az érzelmi megalapozás, az élményszerűség elsődlegességével, az iskola a megszerzett tudás rendszerré fejlesztésével, majd eszköztudássá mélyítésével szolgálja a könyvtárhasználatra nevelés céljait.

„Az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemek egy-egy könyvtári szakóra vagy projekt során egységbe foglalhatók, tehát a könyvtár integráló, szintetizáló szerepet tölt be az ismeretszerzés folyamatában. Ez az iskolai könyvtár egyik alapfeladata.”

Mivel a szerző is itt ír az iskolai könyvtárakról, talán nem szerénytelenség, hogy ismét megerősíteni látom e könyvtártípus létjogosultságát. Az iskolai könyvtár néhány elhelyezési módja, lehetséges típusa, fejlődési szakaszainak felsorolása után hitet tesz a szerző az „egy helyen, közvetlen, élő (építészeti) kapcsolattal a tantermekhez, laborokhoz, tanári szobához” forma mellett.

Olyan iskolai könyvtárat lát hasznosnak, amely iskolai forrásközpontként működik, ugyanakkor részt vesz az iskola oktató-nevelő tevékenységében más könyvtárak szolgáltatásainak elérésével, és oktatástechnológiai szolgáltatást nyújt a pedagógusoknak.

Gondoltam, ennyi bizonyíték elég is ahhoz, hogy a könyvtár-pedagógia és az iskolai könyvtár egyértelmű kapcsolatát rögzítsük, de belátom hogy az „iskola” fogalma szélesebb az általános iskoláénál.

Eltérő szerepet kaphat a felsőoktatási könyvtár ebben a könyvtár-pedagógiai munkában, mivel a felsőoktatásban a tudományos kutatásra való felkészítés, a szakmai információs szolgáltatások rendszerének ismerete a kiemelt cél. A felsőoktatási könyvtárban a szakirodalmi ismeretek elmélyítése, a „használóképzés” sajátos formája folyik.

Más a helyzet a pedagógusképzésben, ahol a tanár és/vagy könyvtár szakosoknak tudatos könyvtár-pedagógiai tudással kell rendelkezniük. A könyvtárostanárok képzésében az iskolai könyvtári munkára való felkészítés, a tantervkészítés és a fejlesztés egységben látása a cél.

A harmadik fejezetben a Nevelés címszó alatt a pedagógusok könyvtárhasználatának példaértékűségéről, az iskolai könyvtár egyéni nevelési lehetőségeiről, az együttműködésre szoktatásról, a kooperatív csoportmunka, az önálló kutatómunka egyaránt fontos szerepéről találunk gondolatokat. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az olvasóvá nevelés fejlesztési programjainak a családi könyvtár, saját tanulói könyvtár, iskolai és gyermekkönyvtár egyaránt színtere.

„A könyvtárban pedagógiai tényező a könyvtáros, az állomány, a helyiség, a programok.” Valóban így van. Nem szabad kisajátítani az iskolának a pedagógia, a nevelés fogalmát.

Az Oktatás alfejezetben határozott állásfoglalásban közli a szerző, hogy a könyvtárhasználói szemléletnek kell uralkodni a könyvtárhasználati ismeretek összeállításakor, amely ismeretek dokumentumhasználati, könyvtárhasználati és információhasználati elemekből tevődnek össze, fokozatosan, spirálisan épülnek egymásra, egymásba. Az első két csoport alapelemeit célszerű speciálisan könyvtárhasználati órán tanítani, míg a szellemi munka technikájának alapjait a magyar nyelv és irodalom tárgyon belül érdemes elhelyezni. Ezek begyakoroltatása tantárgyközi feladatként jelenik meg a tantervekben.

Újszerű elem a kötetben a könyvtárhasználati képességek számbavétele: önművelési, tanulási, problémamegoldási, elmélyülési, szövegértési, kérdezési, dokumentumhasználati, lényegkiemelési, ábra/képértelmezési, tájékozódási képesség.

E képességgyűjteményt tanulmányozva felvillan bennem a Nemzeti alaptanterv 2003. évi változatának kulcskompetencia-hálója, a fejleszteni kívánt képességek rendszere, melyekhez igen hathatós segítséget adhatnak az iskolai könyvtárak.

Könyvtári munka című fejezetben az iskolai könyvtárat „a taneszközök szakkönyvtára” elv szerint végzett munkája alapján emeli ki az alkotó. A pedagógiai szakirodalom, a tanári segédletek, a tankönyvek dominanciája, a tartalmi feltárás flexibilitása, a tanulói forrásközpont szolgáltatásrendszere, a könyvtárhasználati segédanyagok „bevetése” a könyvtárat népszerűsítő marketingmunka egyaránt beleértendő ebbe a tevékenységrendszerbe. Vagyis a körültekintően, az iskolai elvárásoknak megfelelően fejlesztett gyűjtemény, a taneszközök, és a kiegészítő szakirodalom megléte, a gyűjtemény katalógussá szervezése, hozzáférhetővé tétele és népszerűsítése éppolyan fontos, mint a használat megtanítása, hogy legyen mit használni, legyen hol gyakorolni a tanultakat.

A könyvtár-pedagógia szakmódszertanát három részre bontva – a könyvtárosok, könyvtárostanárok, pedagógusok szemszögéből – tárgyalja a mű. Vizsgálja a téma problémáit, alapelveit, módszertani elveit és módszereit.

Kiemelek néhányat a pedagógiai alapelvek ihlette megállapításokból, hogy bizonyítsam a könyvtárhasználatra nevelés pedagógiai meghatározottságát.

motiváció alapelve • A könyvtár-pedagógia a kíváncsiságra, információéhségre épül, és a sikeres problémamegoldás élménye, a rátalálás öröme, az olvasás katartikus hatása tartja fenn és erősíti.

„Tervszerűség” • Az integrált könyvtárhasználati tanterv elkészítésével, alkalmazásával, a szaktanárok által alkalmazott feladatok elemzésével kell a tantárgyköziséget biztosítani.

Tantárgyköziség alapelve • A könyvtárhasználati ismeretek más tantárgyakba való integrációjának lehetőségei a kézikönyvhasználat, a forrás alapú tanóra, az adott műveltségterület alapvető dokumentumainak megismerése, a szellemi munka technikái, az önálló ismeretszerzés könyvtárral, az irodalomkutatás gyakorlása.

Témaválasztás, kérdésfelvetés alapelve • A motiváló témájú feladatokat nyitottságuk alapján több típusba sorolja a szerző aszerint, hogy forrásmegkötéssel vagy anélkül történik a keresés.

Aktivitás alapelve • Fizikai, szellemi tanulói aktivitás az önálló munkavégzés lehetőségével biztosítható, ahol a tanulói tévedés joga, a kipróbálás, a próbálkozás büntetlenül fennálló és természetes lehetőség.

Szemléletesség alapelve • Többféle dokumentumtípus és kiadványfajta egyidejű felhasználóval érhető el.

Differenciálás • A tanulók választják ki világuk, életkoruk, tudásuk alapján az adekvát dokumentumot.

Ellenőrzés • A gyakorlati formájú ellenőrzés, szóbeli értékelés a munka előzetes tudásának feltárására ad lehetőséget, de a mérésnél is a gyakorlatorientáltság a kívánatos.

Az alapelvek után a „könyvtárpedagógus, könyvtárostanár, iskolai könyvtáros fogalmát elemzi a szerző. A kívülállóknak azonosnak tűnő fogalmak között hasonlóságok, különbségek kiemelésével segít eligazodni.

Könyvtárpedagógusnak tekinti a gyermekkönyvtárosokat, és az iskolai könyvtáros fogalmát bővebbnek látja a könyvtárostanárénál, de csak a könyvtárostanár pedagógustulajdonságai közül sorol fel néhányat.

Elgondolkoztam, vajon az iskolai könyvtárak hány százalékában dolgozik könyvtárostanár és hányban iskolai könyvtáros? Én melyik csoporthoz tartozom mások szerint, és melyikhez szeretnék tartozni?

A könyvtár-pedagógiai foglalkozások szervezeti kereteinek tárgyalásakor több típust különít el, mivel beszél a tanórai foglalkozásokról, majd a könyvtár, az iskola és egyéb szervezetek által szervezett programok csoportjáról.

A könyvtárhasználati foglalkozások típusai közül a könyvtárbemutató, könyvtárismereti alkalmakat, könyvtárhasználati órákat elemzi. Megvilágítja a könyvtárismereti óra – tantervi óra; a könyvtári szakóra – szaktárgyi óra könyvtári módszerekkel; a tanóráktól független könyvtári foglalkozások; a rendezvények lehetőségeit, munkaformáit, továbbá a sajátos módszereit.

„A legkézenfekvőbb módszer az intenzív könyvtárhasználtatás, melynek során a diákok szabadon mozoghatnak a könyvtárban. A problémamegoldó olvastatás, a tanulók bevonása a könyvtár mindennapi tevékenységébe is sikeres lehet, akárcsak az irodalmi foglalkozás, kézműves foglalkozás, vetítés, író-olvasó találkozó, szituációs játékok, tovább apró ötletek is eredményesek lehetnek.”

Végigolvasva a tárgymutatóval és bőséges felhasznált irodalommal záródó kötetet, feltettem magamnak – Vörösmarty után szabadon – a profán kérdést: Ment-é e kötet által a könyvtár-pedagógia világa elébb? A válasz is hasonló a nagy költőéhez: Igen.

Igen, mert – a szerzőhöz hasonlóan – látom, hogy a könyvtár-pedagógia módszertana jelenleg elsősorban a gyakorlatban eddig felhalmozódott tapasztalatokon és kutatási eredményeken alapul, tehát szükséges a tudományterület további kimunkálása. Igen, mert valószínűleg kollégáimat hozzám hasonlóan gondolkozásra késztetik a leírottak.

Tisztelettel ajánlom tehát minden pedagógusnak, könyvtárosnak, könyvtárostanárnak, közművelődési és közoktatási szakembernek, intézményvezetőnek, fenntartónak, oktatáskutatónak, oktatásirányítónak.

 

Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia. Flaccus, Budapest, 2003.