Author
Author

Javaslatok az alsó tagozatos tankönyvek értékelési kritériumainak kidolgozásához

IRODALOM

AlEdwan, Z. S. és Hamaidi, D. A. (2010): Evaluating social and national education textbooks based on the criteria of knowledge-based economy from the perspectives of elementary teachers in Jordan. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2. 2029-2034.

B. Fejes Katalin (2002): A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged.

Barber, M. és Mourshed, M. (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? McKinsey & Company, Chicago.

Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia: Tanulás IKT környezetben. BME GTK, Typotex, Budapest.

Berninger, V. W. és Abbott, R. D. (2010): Listening comprehension, oral expression, reading comprehension, and written expression: Related yet unique language systems in grades 1, 3, 5, and 7. Journal of Educational Psychology, 102. 3. sz. 635-651. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068836/

Blomert, L. és Csépe Valéria (2012): Az olvasástanulás és -mérés pszichológiai alapjai. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bölsterli, K., Rehm, M. és Wilhelm, M. (2012): Which standards should textbooks meet to support competence oriented teaching? In: Bruguière, C., A. Tiberghien, és Clément, P. (szerk.): E-Book Proceedings of the ESERA 2011 Conference Science Learning and Citizenship. Université Lyon, Lyon.

Bruner, J. S. (2004): Az oktatás kultúrája. Osiris Kiadó, Budapest.

Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák Márta és Molnár Edit Katalin (1996) Lányok és nők a kötelező olvasmányokban, tankönyvekben. Educatio, 5. 3. sz. 417-430.

Csapó Benő (2002): Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejlődésének számítógépes szimulációja segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle, 57. 1. sz. 211-227.

Csapó Benő (2003): Oktatás az információs társadalom számára. Magyar Tudomány, 12. sz. 1478-1485.

Csapó Benő (2004): Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő (2005): Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer. In: Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5-21.

Csapó Benő (2012, szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő és Csépe Valéria (2012, szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-440.

Csapó Benő és Szabó Gábor (2012, szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): A kognitív és affektív fejlődés diagnosztikus mérése az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Dancsó Tünde (2007): A digitális pedagógia fejlesztése a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazásával. Új Pedagógiai Szemle, 57. 3-4. sz. 126–133.

de Corte, E. (2001): Az iskolai tanulás: A legfrissebb eredmények és a legfontosabb tennivalók. Magyar Pedagógia, 101. 4. sz. 413-435.

Fábián Márta (2008): Matematikai kompetenciaterület „B”: Magyar nyelv. 4. évfolyam. Sulinova, Budapest. Letöltés: http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/3_modullei... (2014. 07. 22.)

Fischerné Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Fischerné Dárdai Ágnes és Kojanitz László (2006, szerk.): A tankönyvi tartalmak változás-vizsgálata. Tankönyvkutató Intézet, Budapest. Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok/dr-fischerne-dr-dardai (2014. 07. 22.)

Gósy Mária és Horváth Viktória (2007): Óvodások és olvasási nehézséggel küzdő kisiskolások beszédhallása. In: Gósy Mária (szerk.) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. NIKOL Kiadó, Budapest. 84-103.

Háber Judit és H. Sas Judit (1980): Tankönyvszagú világ. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Kiadó, Budapest.

Józsa Krisztián (2007): Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésében: egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai. Előadás: PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged.

Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2011): A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 134-162.

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások játékos fejlesztése a DIFER Programcsomag alapján. Új Pedagógiai Szemle, 57. 5. sz. 3-15.

Karlovitz János (2001): Tankönyv: elmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Karlovitz János Tibor (2007): Tankönyvkutatási perspektívák. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica. 12. 1. sz. 47–62.

Kárpáti Andrea, Szálas Tímea és Kuttner Ádám (2012): Közösségi média az oktatásban – Facebook esettanulmányok. Iskolakultúra, 22. 10. sz. 11-42.

Kárpáti, A. (2004): Travelers in cyberspace: ICT in Hungarian Romani (Gypsy) schools. In: Kárpáti, A. (szerk.): Promoting equity through ICT: Projects, problems, prospects. OECD, OM, h.n. Letöltés: http://www.oecd.org/edu/research/31558662.pdf (2014. 07. 22.)

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér és Molnár Pál (2008): Csoportmódszerek. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 130-151.

Kasik László (2009): A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4, 8, 11 és 17 éves korban. Magyar Pedagógia, 108. 2. sz. 149-193.

Kasik László és D. Molnár Éva (2012): A szövegértési teljesítmények szövegtípus és pszichikus struktúra szerinti különbségei. Előadás: X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26–28.

Kausar, T., Choudhry, B. N., & Gujjar, A. A. (2008): A comparative study to evaluate the effectiveness of computer assisted instruction (cai) versus class room lecture (crl) for computer science at ics level. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7. 4. sz.

Kereszty Orsolya (2005): A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata tankönyvekben. Könyv és Nevelés, 7. 5. sz. 56-67.

KERIS (2007): Major functions of digital textbook. Letöltés: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_textbook (2014. 07. 22.)

KERIS (2012): Adapting education to the information age. White paper. Korea Education and Information Service, Daegu. Letöltés: http://english.keris.or.kr/whitepaper/WhitePaper_eng_2012.pdf (2014. 07. 22.)

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2012): A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek BWP – 5. 2012/5. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, Corvinus Egyetem, Budapest.

Kojanitz László (2007): A tankönyvek minőségének megítélése: mi ad értelmet a tankönyvek értékelésének és kutatásának? Iskolakultúra, 17. 6–7. sz. 114-125.

Kojanitz László (2008a): Tankönyvértékelés, tankönyvanalízis, tankönyvkutatás. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 23-32.

Kojanitz László (2008b): Tanuló- és tanulásközpontú tankönyvértékelés. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 67-76.

Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés, fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest.

Korom Erzsébet (2014): Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztési koncepciója: Általános iskolai, illetve középiskolai oktatás: természetismeret. Kézirat. Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged.

Kühl, T., Scheiter, K., Gerjets, P. és Gemballa, S. (2011): Can differences in learning strategies explain the benefits of learning from static and dynamic visualizations? Computers & Education, 56. 176-187.

Lee, H. J. J., Messom, C. és Yau, K-L. A. (2013): Can an electronic textbooks be part of K-12 education? Challanges, technological solutions and open issues. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12. 1. sz. Letöltés: http://www.tojet.net/articles/v12i1/1214.pdf (2014. 07. 22.)

Losits Anna Katalin (2013): Nemi szerepek reprezentációja tankönyvekben. Előadás: 13. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2014. 11. 7–9.

Mahmood, K. (2009): Indicators for a Quality Textbook Evaluation Process in Pakistan. Journal of Research and Reflections in Education, 3. 2. sz. 158–176.

Molitorisz Anikó (2013): Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2006a): Olvasási képesség és iskolai tanulás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 43-60.

Molnár Edit Katalin (2006b): A műfaji tudás és tanítása. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 259-280.

Molnár Edit Katalin (2014, szerk.): Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztési koncepciója: Alsó tagozatos oktatás (matematika, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom). Kézirat. Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged.

Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasási képesség fejlettsége az iskoláskor elején In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 107-129.

Molnár Gyöngyvér (2002): A tudástranszfer. Iskolakultúra. 12. 2. sz. 65-75.

Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Kiadó, Budapest.

Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. Magyar Tudomány, 172. 9. sz. 1038-1047.

Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (2013, szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy József (1980): 5–6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy József (1985): A tudástechnológia elméleti alapjai. OOK, Veszprém.

Nagy József (2008): Az alsó tagozatos oktatás megújítása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest.

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József, Nyitrai Ágnes és Vidákovich Tibor (2009): Az anyanyelv, a gondolkodás fejlesztése mesékkel. Mozaik Kiad    ó, Szeged.

Nagy Lászlóné (2006): Az analógiás gondolkodás fejlesztése. Műszaki Kiadó, Budapest.

Nagy Lászlóné, Nagy Zsuzsanna, Dancs Katinka, Losits Anna Katalin Molnár Edit Katalin és Berze Gizella (2014): Kritériumrendszerek és kutatási eredmények. In: Molnár Edit Katalin (szerk.): Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztési koncepciója: Alsó tagozatos oktatás (matematika, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom). Kézirat. Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged. 40-86.

Nagy Zsuzsanna és Fűz Nóra (2013): A tankönyvszövegek típusai és a megértésüket befolyásoló tényezők. Előadás: 13. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2014. 11. 7–9.

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

OECD (2007): Evidence in education: Linking research and policy. OECD, Paris.

Pingel, F. (2010): UNESCO Guidebook on textbook research and textbook revision. 2nd revised and updated edition. Paris-Braunschweig Letöltés: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf (2014. 07. 22.)

Pintér Róbert (2007): Úton az információs társadalom megismerése felé. In: Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Gondolat – Új Mandátum, Budapest.

Schnotz, W. és Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez az első hat évfolyamon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 87-136.

Szenczi Beáta (2010): Olvasási motiváció: definíciók és kutatási irányok. Magyar Pedagógia, 110. 2. sz. 119-147.

Taizan, Y., Bhang, S. Kurokami, H. és Kwon, S. (2012): A comparison of functions and the effect of digital textbook in Japan and Korea. International Journal for Educational Media and Technology, 6. 1. sz. 85-93. Letöltés: http://www.kaeim.or.kr/IJEMT6-13.pdf (2014. 07. 22.)

Terestyéni Tamás (2004): Fekete pont: A középiskolai történelem- és társadalomismeret-tankönyvek romákkal kapcsolatos tartalmai. Beszélő, 9. 5. sz. http://beszelo.c3.hu/04/05/12terestyeni.htm

Tomasz Gábor (2006): A rejtett tanterv – fogalom és kutatások. OKI, Budapest.
Letöltés: http://www.ofi.hu/tudastar/munkatarsak-publikacioi/2006-rejtett-tanterv (2012.05.06.)

Torgyik Judit és Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Bölcsész Konzorcium, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/04800/04802/ (2014. 07. 22)

Tóth Edit, Csapó Benő és Székely László (2010): Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben. Egy longitudinális vizsgálat eredményei. Közgazdasági Szemle, 57. 798814.

Verhoeven, L., Schnotz, W. és Paas, F. (2009): Cognitive load in interactive knowledge construction. Learning and Instruction, 19. 5. sz. 369-375.

Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vidákovich Tibor (2008): Matematikai kompetenciaterület „B”: Szakmai koncepció a matematikai kompetenciaterület fejlesztésére más tantárgyak keretei között. Sulinova, Budapest. Letöltés: http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/1_koncepci... (2014. 07. 22.)

Vidákovich Tibor (2009): A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig. Magyar Pedagógia, 108. 3. sz. 199-222.

Warschauer, M. (2011): Learning in the cloud: How (and why) to transform schools with digital media. Teachers College Press, New York.

Zsolnai Anikó (2006): A szocialitás fejlesztése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Zsolnai Anikó és Kasik László (2010, szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.