Inklúzió! Fogalom? Szemlélet?

Együttnevelés és kontextusai

IRODALOM

2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. 1. §. Letöltés: http://fszk.hu/2013-evi-lxii-torveny-a-fogyatekos-szemelyek-jogairol-es-... (2014.12.03.)

Abbs, B. és Freebairn, I. (2001): Good Vibrations. Longman Pearson Education.

Bakos Ferenc (2002): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánfalvy Csaba (2008, szerk.): Az integrációs cunami. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Báthory Zoltán és Falus Iván (1997, szerk.): Pedagógiai lexikon. Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Bienerth Anna (é. n.): A sikeres integráció, inklúzió feltételei. Letöltés: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zEz2Pmc8hXYJ:www.te... (2014.02.14.)

Biklen, D. Bogdan, R. (1977) Media portrayals of disabled people: a study in stereotypes. Interracial Books for Children Bulletin. 8. 6-7. sz. 4-9.

Bolt, D. (2012): Social encounters, cultural representation and critical avoidance. In: Watson, N., Roulstone, A. és Thomas, C. (szerk.): Routledge Handbook of Disability Studies, Routledge Taylor and Francis Group, London. 287-297.

Böszörményi Gyula (1991): Kucó; Villamostangó. Seneca Könyvkiadó, Budapest.

Connor, D. J., Gabel, S. L., Gallagher, D. J. és Morton, M. (2008): Disability studies and inclusive education – implications for theory, research, and practice. International Journal of Inclusive Education, 12. 5-6. sz. 441-457. Letöltés: http://www.academia.edu/261589/Disability_Studies_and_Inclusive_Educatio... (2003.06.08.)

Couser, G. Th. (2009): Signifying Bodies – Disability in Contemporary Life Writing. University of Michigan Press.

Csányi Yvonne (1997): Integrált iskoláztatás. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon – II. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest. 48.

Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYTF, Budapest. 377-407.

Csányi Yvonne (2001): Steps towards inclusion in Hungary. European Journal of Special Needs Education, 16. 3. sz. 301-308.

Darling-Hammond, L. (2008): The case for university-based teacher education. In: Cochran-Smith, M., Feiman-Nemser, S. és McIntyre, D. J., (szerk.): Handbook of Research on Teacher Education: Enduring Questions in Changing Context. (3. kiadás). Routledge, Taylor and Francis Group, New York. 331-346.

Dingle, M., Falvey, M. A., Givner, C. C. és Haager, D. (2004): Essential Special and General Education Teacher Competencies for Preparing Teachers for Inclusive Settings. Issues in Teacher Education, 13. 1. sz. 35-50. Letöltés: www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ796426. (2010.04.12.)

EASPD (2011): Dissemination Executive Summmary Paper: EASPD-Barometer of Inclusive. Education in Selected European Countries, Brussels/Siegen, ZPE, University of Siegen. All pi-project documents. Letöltés: http://www.includ-ed.eu/good-practice/pathways-inclusion-p2i (2014.03.29.)

Esteras, S. M. és Fabré, E. M. (2007): Professional English in Use. Cambridge University Press, Cambridge.

Falus Iván (2006a): A tanárképzés képesítési követelményei. (Munkaanyag.) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest.

Falus Iván (2006b): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat, Budapest.

Falus Iván (2007, szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat, Budapest.

Fischer Gabriella (2009): Az integrációval kapcsolatos attitűdök kutatása. Gyógypedagógiai Szemle, 4. sz.

Letöltés: http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=29&jaid=416. (2013.10.11.)

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2009): Befogadó iskola, kirekesztő közösség (Szemináriumi dolgozat kézirata), Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2011): „Ízig-vérig része vagy a világnak”; a fogyatékossággal élő embert övező paradigmák történeti áttekintése. In: Déri Balázs, Menczel Gabriella és Szijj Ildikó (szerk.): Per multos annos, Faluba Kálmán tanár úr 70. születésnapjára. L’Harmattan, Budapest. 120-131.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2013. 10. 26.): Meddig kísért még a múlt? A kulturális fogyatékosságtudomány szerepe, perspektívái a diverzitás megismerésében, elfogadásában és tiszteletében. Első Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencia, Budapest.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2014a): A sztereotípiákon túl – a fogyatékosság irodalmi ábrázolásainak kritikai és kritikus elemzése. In: Golubeva, Irina (szerk.): A kulcskompetenciák fejlesztése a formális, a nem formális, valamint az informális tanulás során a társadalmi kohézió és esélyegyenlőség érdekében. Tanárok Európai Egyesülete, Veszprém. 83-92.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2014b): Fogyatékos hősök mesékben és a mindennapokban; a kulturális fogyatékosságtudomány szerepe a pedagógusképzésben. In: Koós Ildikó és Molnár Béla (szerk.): A tanítóképzés múltja, jelene III. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. Letöltés: http://mek.oszk.hu/13400/13454/ (2014.12.04.)

Forray R. Katalin és Varga Aranka (2011): Inklúzió a felsőoktatásban. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs. Letöltés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/inkluzio_a_felsooktatasban/inde... (2014.02.05.)

Franks, B. (2001): Gutting the Golden Goose: Disability in Grimm’s Fairy Tales. In: Wilson, J. C. és Lewiecki-Wilson, C. (szerk.): Embodied Rhetorics; Disability in Language and Culture. Southern Illinois Press, Carbondale – Edwardsville. 244-258.

Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az iskolában és az óvodában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE-BGGYTF. 429-459.

Gombocz Orsolya (2011): Inkluzív pedagógia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. Pedagógusképzés, 3-4. sz. 181-185.

Golnhofer Erzsébet (2006, szerk.): Az iskolák belső világa. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Budapest.

Goodley, Daniel (2011): Disability Studies – An Interdisciplinary Introduction. Sage Publications, Los Angeles.

Halász Gábor (2004): A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: európai politikák és hazai kihívások. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00079/2004-02-be-Halasz-Sajatos.html. (2014.03.24.)

Hoffmann Judit és Mezeiné Isépy Mária (2006): Gyógypedagógiai alapismeretek. Comenius Kiadó Bt., Pécs.

Hoffmann Rita és Flamich Mária (2013): (Dis)kurzus a sztereotípiákról. (Kézirat.)

Horváth H. Attila és Tóth-Márhoffer Márta (2011): A sajátos nevelési igény jelenléte a Pannon Egyetemen. Pedagógusképzés, 3-4 sz. 163-170.

Horváthné Moldvay Ilona (2006): Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. Iskolakultúra, 10. sz. 81-97. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00108/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_10_.... (2014.03.25.)

Horváth Péter (2013): Társadalmi integráció és fogyatékosságügyi politika. In: Zászkaliczky Péter (szerk.): A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai. Eötvös Kiadó, Budapest. 1-48.

Ingstad, B. és Reynolds Whyte, S. (1955, szerk.): Disability and Culture. University of California Press, Berkeley.

Kálmán Zsófia és Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest.

Kleege, Georgina (2011): Disabled Students Come Out: Questions without Answers. In: Thompson, I. Ch. (szerk.): An Anthology Of Disability Literature. Carolina Academic Press, Durham (NC). 307-316.

Kleege, Georgina (2011/2012a): Disability in Fiction. (Tanmenet – kézirat.)

Kleege, Georgina (2011/2012b): Disability Memoir. (Tanmenet – kézirat.)

Könczei György (2009, szerk.): Fogyatékosságtudományi fogalomtár. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest. Letöltés: mek.oszk.hu/09400/09410/09410.pdf. (2011.01.13.)

Könczei György és Hernádi Ilona (2013): A nevezetes térkép – és a helyünk rajta; a fogyatékosságtudomány „domborzata” és „vizei.” Első Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencia, Budapest.

Könczei György (2011): A megbámult végre visszanéz – Modellek, narratívák és fogalmaink változásai. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Budapest. Letöltés: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V1RYebkZn0MJ:gurulo... (2014.12.04.)

Kőpatakiné Mészáros Mária és Sinka Edit (2008): A magyar oktatás fejlesztése; UNESCO nemzeti jelentés, Magyarország 2005-2007. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. Letöltés: http://www.unesco.hu/download.php?docID=72 (2014.03.25.)

Kőpatakiné Mészáros Mária (2011): A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/inkluzív nevelése. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. Letöltés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/sni/2_befogads_vagy_mskppen_ink... (2014.03.17.)

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) (2014. 02. 07.): (Meghívó) A fogyatékossággal élő fiatalok esélye az egyenlő értékű érettségi és felsőfokú diploma megszerzésére. (Kerekasztal-beszélgetés.)

Nagy Attila (é. n.): A magyar fogyatékosügy nyelvhasználata. (Kézirat.)

Nagyné Schiffer Csilla (2011): Inkluzív iskolák fejlesztése. (Doktori disszertáció). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Nirje, B. és Perrin, B. (1998): A normalizációs elv és félreértelmezései. ÉFOÉSZ, Budapest.

Papp Gabriella (2012): Az integráció, inklúzió fogalmak tartalmi elemzése gyógypedagógiai megközelítésben nemzetközi és magyar színtéren. Gyógypedagógiai Szemle, 4. sz. Letöltés: www.prae.hu (2014.02.14.)

Pelka, F. (2012): What We Have Done: An Oral History of Disability Rights Movement. University of Massachusetts Press, Boston.

Pető Ildikó (2011): Az inkluzív nevelés és a debreceni tanárképzés. Pedagógusképzés, 3–4 sz. 143-152.

Réthy Endréné (2002): A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia, 102. 3. sz. 281-300.

Riley, Ch. A. (2005): Disability and the Media; Prescriptions for Change. University Press of New England, Lebanon (US).

Sándor Erzsi (2013): Szegény anyám, ha látnám. Park Könyvkiadó, Budapest.

Schaffhauser Franz (2004): „…Az ember mindig több, mint a fogyatékosságai…” A Fogyatékosság jelensége a neveléstudományban. In: Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium, Budapest. 209-231.

Schiffer Csilla (2008): Az inklúzió fogalmának értelmezései és azok ellentmondásai. In: Bánfaly Csaba (szerk.): Az integrációs cunami. ELTE BGGYFK, Budapest. 45-64.

Somorjai Ágnes (2008): A vak gyerekek iskolai integrációjáról. (Szakdolgozat.) ELTE BGGYFK, Budapest.

Stone, J. H. (2005, szerk.): Culture and Disability: Providing Culturally Competent Services. SAGE Publications, London.

Titchkosky, T. (2007): Reading and Writing Disability; The Textured Life of Embodiment. University of Toronto Press, London.

Vidonyiné Sólymos Rita (2010, szerk.): A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására való érzékenyítéshez kapcsolódó pedagógiai módszerek támogatása. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Győr. Letöltés: www.pszk.nyme.hu (2014.02.11.)