Olvasási idő: 
12 perc
Author

Informatika

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait (információk átvétele, bizalmas kezelése stb.).

E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos, hogy a tanuló figyelmet fordítson informatikai ismereteinek folyamatos megújítására. Mind nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia. Nemcsak a különböző intelligens szolgáltatások száma nő folyamatosan, hanem ezzel egyidejűleg a rendszerek egyre szélesebb körben teszik lehetővé a felhasználói beavatkozást. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére. Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. A földrajzi elhelyezkedésből és az anyagi lehetőségek különbözőségéből adódó esélyegyenlőtlenségek jelentősen csökkenthetők az informatikai eszközök használatával. Az információ nyilvánossá és mindenki számára hozzáférhetővé válásával nagyobb esély van a társadalmi demokrácia erősítésére. Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számon kérő pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, azokban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé válik. A tanulókat fel kell készítenie a problémamegoldó gondolkodásra mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. Változik az iskola mint szervezet szerepe is. Az önálló ismeretszerzés elérése érdekében a könyvtárhoz hasonlóan a számítógépteremben is lehetővé kell tenni az eszközökhöz való hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. A többi műveltségterület, tantárgy számára is biztosítani kell a géphasználatot.

A felkészítés fő területei:

• számítástechnikai ismeretek,

• könyvtári informatika.

Az utóbbi évtizedekben zajló információs forradalom sokrétűen befolyásolja mindennapjainkat. Az elektronikus adatkezelő eszközök fejlődésének és elterjedésének hatására kibővült az ember módszer- és eszköztára, a megoldható problémák köre. A számítástechnikában forradalmi változások zajlottak az utóbbi időben; munkánkban, szórakozásunkban egyre több helyet foglal el az internet mint információforrás. Hihetetlen gyorsan terjed és fejlődik a mobilkommunikáció is. Ezeknek az eszközöknek a kezelését, használatát napjainkban már az alapműveltség részének kell tekinteni, amelyet minden tanulónak el kell sajátítania. Ezeket az ismereteket foglalja össze a számítástechnika.

A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár forrásközponttá válik. Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény az oktatásban hasznosít, befogadva, felhasználva a különféle rögzítési, tárolási és keresőtechnikákat. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania. Ezt a műveltségkört nevezzük könyvtári informatikának.

Fejlesztési követelmények

Számítástechnika

1–6. évfolyam 7–12. évfolyam
 
A számítógép-kezelés alapjainak elsajátítása
Ismerkedés a számítógépes környezettel. Érezze magát otthon a számítástechnikai környezetben.
  Tudja kezelni a számítógépet és perifériáit felhasználói szinten.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás képessége.  
A tanuló tudja, hogy az átlagos hétköznapi tárgyaknál nagyobb értékkel dolgozik, ezért fegyelmezetten kell viselkednie, a használati utasításokat pontosan kell követnie. Tudja használni a számítógép könyvtárstruktúráját, mappaszerkezetét. Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a legfontosabb segédprogramok szolgáltatásait.
Tartsa be a baleset-megelőzés szabályait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait.
  Ismerje az informatikai eszközök működésének fizikai alapjait.
 
Az információ-kifejezés különféle formái, a különböző formákban megjelenített információ felismerése
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. A különféle formák jellemző alkalmazási lehetőségeinek használata.
 
Tapasztalatok szerzése a hagyományos és az új technológiákon alapuló informatikai eszközök és információhordozók használatában
A tanuló tudjon információt szerezni könyvtárból, számítógépes programokból. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait; megszerzett információit legyen képes értékelni és használni.
Tudjon információt szerezni az internetről.  
Legyen képes egy mobilkommunikációs eszközzel információt küldeni és fogadni.  
  Alkalmazzon olyan számítógépes módszereket, amelyek segítik az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát.
  Ismerje az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés lehetőségét, módját, és alkalmazza azt.
  Ismerje a mobilkommunikációs eszközök működésének alapelveit, használatának lehetőségeit.
  Tudjon hatékonyan, céltudatosan információt szerezni az internetről.
 
A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására
Ismerje a legalapvetőbb dokumentum­formákat. Tudjon a számítógéppel kisebb dokumentumokat létrehozni, átalakítani, formázni.
Legyen képes a dokumentumokban az alapműveletek végrehajtására. Legyen képes prezentáció készítésére.
 
Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
Találkozzon problémákkal, melyeket kalkulátorral, számítógépes (oktató) programokkal tud megoldani. Legyen képes problémáját elég pontosan megfogalmazni ahhoz, hogy a számítógép segítségével érdemben tudja segíteni annak megoldását.
Legyen képes egy vírusirtó program használatára. Önállóan, eredményesen tudjon dolgozni.
  Ismerje a vírusok fajtáit, és legyen képes az ellenük való védekezésre.
 
A hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása
Ismerjen fel egyszerűbb algoritmusokat. Adott feladat megoldásához tudjon algoritmus(oka)t tervezni és megvalósítani.
Legyen képes egy egyszerű fejlesztő rendszer használatára. Legyen képes egy feladat fejlesztő rendszerrel való megoldására.
 
Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása
Játékprogramokban a szabályozó eszközök hatásának megfigyelése. Figyelje meg a paraméterek módosításának hatásait. Megfigyeléseit tudja megfogalmazni.
 
Tantárgyi, könyvtári adatbázisok alkalmazása, adatbázisban keresés
Lásson könyvtári nyilvántartást. Nyilvántartásban tudjon keresni (kézzel, alkalmazói szoftverrel, adatbázis-kezelővel). Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat (adatokat). Az életkorának megfelelő szinten legyen képes az összetartozó adatok közötti összefüggések felismerésére.
 
Ismerkedés az informatika és a társadalom kölcsönhatásával
Legyen ismerete az adatvédelemről, a szerzői jogokról. Alkalmazza a szerzői jogra és az adatvédelemre vonatkozó előírásokat.
Tudjon és merjen kételkedni a megszerzett információban. Ismerje az informatika hasznos és káros hatásait.
  Tudja értelmezni az informatika hatását a gazdaságra, a környezetre, az egészségvédelemre.
  Ismerje fel, hogy az informatika alkalmazásával a látó- és mozgástér kiszélesedik, ezzel új gondolkodásmód alakul ki a társadalomban és az egyénben is.

 

Könyvtárhasználat

1–6. évfolyam 7–12. évfolyam
 
Az iskolai könyvtár rendszeres használata és szolgáltatásainak igénylése; a könyvtárhasználói szokások és magatartás fokozatos kialakulása
A tanuló tudja megkülönböztetni az iskolai könyvtár funkcionális tereit, és tudja használni főbb állományegységeit. Más könyvtárak tereiben is tudjon tájékozódni; valamennyi állományrészben el tudjon igazodni.
Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és fogadja el a könyvtári viselkedés normáit. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.
Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár valamennyi szolgáltatását.
 
Az iskolai feladatokhoz és egyéni problémák megoldásához szükséges dokumentumtípus kiválasztása és gyakorlati felhasználásának képessége
A főbb dokumentumfajtákat formai és tartalmi jellemzőik alapján tudja megkülönböztetni. Tudja a problémái megoldásához megfelelő dokumentumot kiválasztani és tájékoztató apparátusát használni.
Megadott szempontok alapján tudjon is­mereteket meríteni nyomtatott és audiovizuális dokumentumokból, valamint tömegkommunikációs műsorokból. Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok és a tömegkommunikációs műfajok információs értékével.
Lássa, hogy a technikai fejlődéssel az információk folyamatosan változó infor­mációhordozókon jelennek meg. Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiákon alapuló információhordozók használatában.
 
Az iskolai és mindennapi problémahelyzeteknek megfelelő könyvtári tájékoztató segédletek kiválasztása, valamint ezekből információk és információhordozók keresése
Feladataihoz és problémái megoldásához tudjon kérdéseket fogalmazni. Legyen képes feladatát a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelően értelmezni, fogalmakkal pontosan kifejezni.
Tudjon információkat keresni az életkorának megfelelő segédkönyvekből. Feladataihoz tudja önállóan kiválasztani és használni a problémának megfelelő segédkönyveket.
Tudjon szerző és cím szerint keresni a betűrendes leíró katalógusban. Tudjon információs anyagokat keresni a könyvtár katalógusaiból.
Használja a tankönyvek és segédkönyvek irodalomajánlásit. Használja a tantárgyi ajánló bibliográfiákat.
 
A rendszeres könyvtári munkával hatékony tanulási módszerek és önművelési szokások fejlődése
Tudjon feladatához információt keresni egyszerűbb szerkezetű segédkönyvből, betűrendes leíró katalógusból, egy-két megadott dokumentumból. Tudja feladatát a témakör és probléma jellegének megfelelően könyvtártípushoz, tájékoztató segédletekhez és dokumentumfajtákhoz kötni.
  Tudja segítséggel alkalmazni a tematikus anyaggyűjtés eszközeit, műveletsorát.
Tudjon tényeket, adatokat kiemelni, feljegyezni, a felhasznált forrás főbb adatait megnevezni megadott információhordozók szöveges és képi közléseiből. Értékelje, rangsorolja az összegyűjtött forrásokat, tudja kiválasztani és feldolgozni a feladat szempontjából megfelelő(ke)t.
  Tudjon a felhasznált forrásokról irodalomjegyzéket készíteni.
Legyen képes olvasmányairól, illetve egyéb dokumentumokról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről vázlat alapján szóban vagy írásban beszámolni. Legyen képes elvégzett munkáját értékelni. Elemezze, értelmezze, rendszerezze a megszerzett információkat, és vázlat alapján szóban vagy írásban számoljon be a feladat megoldásáról.
Tudjon szabályosan idézni a felhasznált szövegekből. Tegyen eleget a szellemi munka etikai követelményeinek.
 
A könyvtár szerepének és jelentőségének felismerése, a könyvtárhasználat igényének kialakulása
Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár gyakorlati hasznát. Értse meg a könyvtár(ak) szerepét a tájékozódásban, önművelésben, a tartalmas kikapcsolódásban.
Az iskolai könyvtár rendszeres haszná­latán túl szerezzen tapasztalatokat a lakóhelyi közkönyvtárban. Ismerje meg a különböző könyvtártípusokat és a könyvtári rendszerből eredő használói előnyöket.
Tudja, hogy a könyvtáron kívül milyen más információs forrásokból szerezhet ismereteket (tv, rádió, múzeum stb.). Tudja, hogy a könyvtárak egy átfogó információs rendszer részét alkotják, és annak intézményeivel sokoldalú kapcsolatban állnak.
Tudja, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékoztatás kereteit. Ismerje a könyvtári adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját.