IKT a tanárképzésben: a magyarországi képzőhelyek tanárképzési moduljában oktatók IKT-mutatóinak mérése

IRODALOM

Aradi Bernadett, Bujdosó Gyöngyi, Horváth Géza és Szokol Patrícia (2017, szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2017 [konferenciakötet]. Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen. Letöltés: https://www.inf.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/if_2017_k... (2018. 11. 03.)

Buda András (2010): Pedagógusok véleménye az IKT-eszközök használatáról. Pedagógusképzés, 8. 2–3. sz., 41–53.

Buda András (2012): Mire használhatók a szavazórendszerek? Oktatás – Informatika, 2012, 1–2. sz.
Letöltés: http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/buda-andras-mire-hasznalhatok-... (2018. 11. 03.)

Buda András (2017): IKT és oktatás: Együtt vagy egymás mellett? Belvedere Meridionale, Szeged.

Csapó Benő (2015): A kutatásalapú tanárképzés: nemzetközi tendenciák és magyarországi lehetőségek. Iskolakultúra, 25. 11. sz., 3–16. Letöltés: http://www.edu.u-szeged.hu/kkcs/sites/default/files/legfrissebb/2015/201... (2018. 11. 03.)

Czékmán Balázs és Fehér Péter (2017): A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983–2016). Képzés és Gyakorlat – Ttraining & Practice, 15. 12. sz., 45–66.

Czirfusz Dóra, Habók Lilla, Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (2015): Digitális állampolgárság kutatás 2014. Oktatási Hivatal, Budapest. Letöltés: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop315/DAK_tanulma... (2018. 11. 03.)

DOS (2016): Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. A Kormány által 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal a Digitális Jólét Program részeként elfogadott stratégia. Letöltés: http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf (2018. 11. 03.)

Dringó-Horváth Ida (2016): Digitális kooperáció a nyelvórán. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla és Tóth Zsuzsa (szerk.): Irányok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta, Budapest. 32–46. Letöltés: http://www.tinta.hu/shop_ordered/60066/pic/tavlatok_honlapra.compressed.pdf (2018. 11. 03.)

Dringó-Horváth Ida és Gonda Zsuzsa (2018): Tanárjelöltek IKT-kompetenciájának a mérése. Képzés és Gyakorlat. Megjelenés alatt.

Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógusok tevékenységében. In: Báthory István és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest. 213–235.

Falus Iván (2007): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 243–315.

Hercz Mária (2015): Pedagógushallgatók pályaszocializációjának alakulása a tanítási gyakorlatokon. In: Major Éva és Veszelszki Ágnes (szerk.): A tanárrá válás és a tanárság kutatása: A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen – Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 11. ELTE, Budapest. 9–27.

Hunya Márta (2006): Országos informatikai mérés. Új Pedagógiai Szemle, 58. 1 sz. 69–100. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00120/2008-01-in-Hunya-Orszagos.html (2018. 11. 03.)

Hunya Márta (2014): Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban. ESSIE 2013 eLEMÉRÉS. Oktatás – Informatika, 2014, 1. sz., 7–26.

Hülber László (2015): Interaktív online környezetek a kontakt osztálytermi tevékenység támogatásában. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 92–112.

ISTE National Educational Technology Standards for Teachers – 2007; 2016. Letöltés: http://www.iste.org/standards (2018. 11. 03.)

Kárpáti Andrea (2013): Az informatikai kompetenciától a digitális pedagógiáig, a nemzetközi kutatások tükrében. In: Dringó-Horváth Ida és N. Császi Ildikó (szerk.): Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. L’Harmattan, Budapest.

Kárpáti Andrea, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka és Antal Péter (2015): Mobil infokommunikációs eszközök a közoktatásban: iskolai beválás-vizsgálatok. Információs Társadalom, 15. 1. sz., 7–25.

Lévai Dóra (2014): A pedagógus kompetenciái az online tanulási környezetben zajló tanulási-tanítási folyamat során. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2015/03/Levai_D_A-_pedagogus_kompetenciai... (2018. 11. 03.)

Midoro, V. (2005, szerk.): A Common European Framework for Teachers’ Professional Profile in ICT for Education. Edizioni Menabo Didactica, Ortona.

Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea (2012): Informatikai műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 381–416.

Molnár Pál és Kárpáti Andrea (2009): Az együttműködő tanulás támogatása az oktatási informatika eszközeivel: MapIt vitatérkép. Új Pedagógiai Szemle, 59. 2. sz. 48–60.

Námesztovszki Zsolt (2013): Innovatív oktatási környezetek. In: Tóth Péter, Ősz Rita és Hajnal Andrea (szerk.): Új kihívások a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben. III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia – Tanulmánykötet, Budapest. 180–193. Letöltés: http://blog.namesztovszkizsolt.com/wp-content/uploads/2009/10/TrefortAgo... (2018. 11. 03.)

Ollé János (2010): Egy módszer alkonya: a katedrapedagógia végnapjai a felsőoktatásban. In: Dobó István, Perjés István és Temesi József (szerk.): „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések” Konferencia-előadások. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. 22–31.

Ollé János (2013): Oktatási módszerek és tanulásszervezés az információs társadalom iskolai gyakorlatában.
In: Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia és Virányi Anita (2013): Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 99–131. Letöltés: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/oktatasinformatikai-modszerek/ (2018. 11. 03.)

Ollé János, Lévai Dóra, Domonkos Katalin, Szabó Orsi, Papp-Danka Adrienn és Dobó István (2014): Digitális állampolgárság az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2014/01/Digitalis_allampolgarsag_READER.pdf (2018. 11. 03.)

Ollé János, Kocsis Ágnes, Molnár Előd, Sablik Henrik, Pápai Anna és Faragó Boglárka (2016): Oktatástervezés, digitális tartalomfejlesztés. EKF Líceum Kiadó, Eger.

Papp-Danka Adrienn (2014): Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Letöltés:  http://www.eltereader.hu/media/2015/01/Papp_Danka_A_Online_tanulasi_READ... (2018. 11. 03.)

Papp-Danka Adrienn (2015): Az interaktív oktatásinformatika online környezete. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 67–76. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2016/02/Interaktiv_Oktatasinformatika_REA... (2018. 11. 03.)

PÉM 2013. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Oktatási Hivatal. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszi... (2018. 11. 03.)

PÉM 2018. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. (Ötödik, javított változat). Oktatási Hivatal. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato... (2018. 11. 03.)

Tompa Klára (1991): Tanárjelöltek és az információs technológia Magyarországon és Finnországban, 1991-ben. Magyar Pedagógia, 91. 2. sz., 105–130.

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 21. 10–11. sz. 124–137.

Turcsányi-Szabó Márta (2012). Fenntartható innováció a tanárképzésben – az elmélettől a gyakorlatig. Oktatás – Informatika, 2011, 3–4. sz. 32–44. Letöltés: http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/turcsanyi-szabo-marta-fenntart... (2018. 11. 03.)

UNESCO (2008): ICT Competency Standards for Teachers. UNESCO, Paris. Letöltés: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25740&URL_DO=DO_TOPIC&URL_S... (2018. 11. 03.)

Wood, D. (2002): The THINK Report. Technology in Education Futures for Policy. European Schoolnet, Brussels.