Olvasási idő: 
47 perc

Hogyan tovább? Minőségirányítás a közoktatásban

Az alábbi írás[1] áttekintést ad a hazai minőségfejlesztés, azon belül a Comenius program eddigi eredményeiről. A szerző párhuzamot vont a NAT és a Comenius program között, s megállapítja, hogy az alaptanterv a tartalmakra irányuló szabályozás eszköze, amely a „mit” kérdésével foglalkozik, a Comenius modell a „hogyan” kérdését, az intézményi folyamatok szabályozását állítja középpontba. A tanulmány végkövetkeztetése: a Comenius modell hiteles és piacképes válasz a „hogyan” kérdésére, olyan érték, amelyre érdemes az oktatásirányításnak építenie.

Comenius Műhely 2000 decemberében jött létre – olyan közoktatási szakértők és minőségfejlesztési tanácsadók közreműködésével, akik a Comenius 2000 minőségfejlesztési programban egyénileg dolgoznak. Az első időszak feladatai főként a Comenius modell értelmezésében, a módszertani tapasztalatok átadásában, eredményeink bemutatásában merültek ki. Most arra helyezzük a hangsúlyt, hogy pedagógia és minőségfejlesztés közös vonásait feltárva közelebb tudjuk vinni a programot az óvodák, iskolák, kollégiumok mindennapjaihoz.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy kritikusan viszonyulunk mind az oktatáspolitikában, mind a programirányításban helyenként tapasztalható egyoldalúságokhoz, mind pedig a modell tartalmához és nyelvi megjelenítéséhez. Most mégis olyan dimenzióból tekintünk a Comenius programra, amelyből rendszerösszefüggéseiben is láthatóvá tudjuk tenni, hogy miért is érdemes továbbmenni ezen az úton.

Nyilvánvaló, hogy sokfelől lehet megközelíteni mindazt, ami az utóbbi néhány évben közoktatási minőségfejlesztés címén lezajlott, s ki-ki olyan oldalról fogja ezt megtenni, amilyenhez élményei, ismeretei, érdekei és meggyőződései kötődnek. Az alábbi gondolatokról a műhelyen belül is vitatkozunk. Formába öntésük tehát nem a kőbe vésés szándékával történt, ellenkezőleg: párbeszéd-kezdeményezés gyanánt, amelynek során majd a most leírt gondolatok is tovább alakulnak. Nem titkolt célunk, hogy az alábbi gondolatok közreadásával a Comenius programra és általában a közoktatási minőségfejlesztésre vonatkozó, remélhetőleg felpezsdülő diskurzusok közelítésmódját, tárgyszerűségét befolyásoljuk.

A közoktatási minőségfejlesztés létjogosultságáról

„Ha a rendszer működéséről és hatékonyságáról pillanatfelvételt készítenénk, nem tudnánk, vajon egy olyan házat látunk, amelyet éppen építenek vagy éppen bontanak.”[2]

A közoktatási minőségfejlesztés, minőségirányítás igényének kialakulása természetes következménye annak, hogy az oktatás, a közoktatás is egyre inkább befektetésnek tekinthető mind az egyes ember, mind pedig a család, illetve a szélesebb társadalom szempontjából. A „befektetés” jelentése, tartalma attól függően változik, hogy melyik szinten értelmezzük: minél közelebb van az egyén életdimenziójához, annál több humán tényezőt gondolunk mögé; minél közelebb van a szélesebb társadalmi dimenzióhoz, annál több gazdasági tényező jut eszünkbe.[3] Mindannyiunknak fűződik érdeke ahhoz, hogy az intézményrendszer kiszámíthatóbb, megbízhatóbb, nekünk valóbb, a neki tulajdonított értékek mentén hatékonyabb és eredményesebb legyen. A közoktatási minőségfejlesztés létjogosultságának elfogadása mindenesetre nyilvánvalóan nem politikai orientáció, de még csak nem is szakmai hovatartozás függvénye. A hazai fejlesztésű Comenius modell olyan szabályozási mechanizmusok sorába illeszkedik, amelyek arra hivatottak, hogy az erősen decentralizált magyar közoktatásban is képesek legyenek „fenntartani a rendszer integritását, irányítását”.[4]

* * *

Az iskolarendszer tartalmi és szerkezeti sokszínűsége, a központi szerep-, illetve felelősségvállalás tartalmának elbizonytalanodása, az intézmények fenntartásának és ellenőrzésének fenntartói felelőssége, az iskolák, a pedagógusok, más értelemben pedig az iskolaválasztók szabadsága és ugyanakkor kiszolgáltatottsága – mind olyan tényezők, amelyek egyre sürgetőbben vonták maguk után a tartalmi szabályozás igényét.

A Nemzeti alaptanterv mint a közoktatással szemben támasztott tartalmi elvárások „közepes erősséggel”[5] szabályozó rendszere tehát logikus fejlemény volt, és természetes módon illeszkedett a szétesés szélére került magyar közoktatásba.

A központi tartalmi szabályozásnak megfelelő, valamint fenntartói legitimációval rendelkező helyi pedagógiai programok és tantervek mint – a napi működés és a fenntartói-szakértői ellenőrzések számára előírt – vonatkoztatási pontok léte azonban további gyakorlati kérdéseket vetett fel. Hogyan lehet szinte egyik napról a másikra, a napi rutint felülírva a valóságban is megújulni, új rutinokat kialakítani? Milyen lépéseket kellene megtenni legelőször? Honnan tudjuk, hogy biztosan arrafelé megyünk-e, amerre ígértük? Hogyan kellene viszonyulni a menet közben is változó feltételekhez és elvárásokhoz? Mit kezdjünk a szülők és gyerekek igényeivel, panaszaival? Minek legyen prioritása?

Egyre világosabbá vált, hogy szükség van valamilyen rendszerszerűen leírható „gondoskodásra”, hogy a papíron megálmodott iskola, óvoda a valóságban is működőképes, illetve működő intézmény legyen: olyan, amilyet elvárnak és el is fogadnak az adott szűkebb környezetben, sőt relevanciája van a tágabb társadalmi és szakmai környezet számára is. A pedagógiai program és a helyi tanterv összeállítása nem jelentette, nem jelenthette automatikusan a megvalósításához szükséges kompetenciák meglétét. Olyan egyedi segítségre támadt igény, amely abban adott volna támpontokat, miként tegye alkalmassá magát az intézmény a program megvalósítására úgy, hogy közben működésének egyéb feltételeit is biztosítsa.

A tartalmi szabályozás előkészítésében alapvető szerepet játszó, rendszerváltás előtti iskolakísérletek (pl.: a szentlőrinci iskolakísérlet, a NYIK – ÉKP), majd a Steiner, Montessori, Rogers nevével fémjelzettreformkoncepciók, illetve más alternatív programok standardjai – ha nem is ismertük még a kifejezést – az ún. programszintű minőségbiztosítással némileg rokon eljárások során formálódtak ki, illetve terjedtek el a magyar közoktatásban.[6] A minőségfejlesztésben rendszerszerűen összekapcsolódó módszerek, eszközök némelyike, a projektirányítás, a meghatározott célokhoz rendelt módszeres tervezés, illetve a holisztikus szemlélet különböző csatornákon, különféle jelrendszereken keresztül beszivárogva, foltokban jelen volt már az említett programokban, s feltűnt a helyi programalkotásra felkészítő kurzusokon, különféle vezetésfejlesztési projektekben, az önfejlesztő iskolai mozgalom módszereiben és más térségi vagy helyi szintű szakértői-tanácsadói kezdeményezésekben. Ezzel persze nem azt állítjuk, hogy a felsoroltak és a minőségirányítás között „származástani összefüggés” volna, mindössze azt akarjuk mondani, hogy ez az újszerű – az egyes tevékenységek célirányos összehangolásán alapuló – minőségfogalom nem volt teljesen előzmény nélküli, a minőségirányítás nem érkezett teljesen váratlanul a magyar közoktatásba.

Magyarországon a közoktatási minőségfejlesztéssel kapcsolatos első publikációk a kilencvenes évek közepén jelentek meg.[7] A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs mechanizmusának kidolgozásában, illetve magában az akkreditációs folyamatban pedig már tudatosan és egyértelműen minőségfejlesztési-minőségbiztosítási logika érvényesült. A termelő szférát követően, az egészségügyi és szolgáltató szférával párhuzamosan, részben külföldi példák nyomán indult el néhány próbálkozás az intézményi szintű óvodai, iskolai minőségirányítási rendszer kiépítésére is.

A kitapintható érzékenységre hamarosan reagáltak a laikus – nem a közoktatás felől induló – piaci szereplők is, hiszen a „minőségszakma” a kilencvenes évekre már itthon is speciális eladható tudásra tett szert. Ez a szituáció páratlan lehetőséget teremtett a közoktatási ágazat emancipálódására, hiszen a termelő és szolgáltató szférában jártas szakemberek és a közoktatás szereplői közös projekteken dolgozhattak, illetve dolgoznak.[8] Szakmai kezdeményezések alapján a fenntartók, elsősorban önkormányzatok tudatosan is áldozni kezdtek arra, hogy intézményeik az élvonalban maradjanak vagy éppenséggel több esélyük legyen rá, hogy oda kerüljenek. Ennélfogva az ezredfordulóra már viszonylag színes palettája alakult ki a különféle filozófiákon, rendszereken, modelleken és módszereken alapuló minőségfejlesztési-minőségbiztosítási tanácsadói közelítéseknek, illetve óvodai, általános és középiskolai, köztük szakközépiskolai rendszereknek.

Előbb-utóbb ismét szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy rövidesen egymással „köszönő viszonyban sem lévő” kis világok, teljesen eltérő jelrendszerek alakulnak ki a közoktatáson belül. Ráadásul a közoktatási intézmények többsége nem rendelkezett – ma sem rendelkezik – olyan lehetőségekkel és erőforrásokkal, hogy a minőségfejlesztéshez technológiai segítséget vásárolhatnának maguknak. Mindez azt jelenti, hogy tovább csökkent volna a lehetősége annak, hogy egyenlő esélyei legyenek a különféle intézményeknek a hatékonyság és eredményesség javítása terén, illetve hogy országos szinten is hozzáférhető, fejleszthető és átlátható közoktatási intézményrendszere legyen Magyarországnak.

A Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program mint a közoktatási intézmények minőségfejlesztésére irányuló koncepció és stratégia megszületése tehát – a NAT-hoz hasonlóan – természetes módon és logikusan illeszkedik a rendszerváltást követő évek oktatáspolitikai reformfolyamatába.

A Nemzeti alaptanterv és a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program: a „mit?” és a „hogyan?"

A Comenius 2000 minőségfejlesztési modell normákat és követelményeket fogalmaz meg a közoktatás intézményei, illetve azok szereplői számára. Ebből a szempontból nagy a hasonlóság a modell és a Nemzeti alaptanterv között. A NAT-ra mint „alapra” – helyi (egyedi) pedagógiai programok, illetve tantervek, a Comenius modell követelményeire – ugyancsak helyi (egyedi) minőségirányítási rendszerek építhetők.[9]

A címben leírt metafora, miszerint a NAT a „mit?”, a Comenius modell pedig a „hogyan?” kérdésével azonosítható, természetesen csak kellő távolságból nézve igaz. Igaz abban az értelemben, hogy a NAT a pedagógiai tartalmakra irányuló szabályozás eszköze, amely értéknormáival, tartalmi, fejlesztési és minimális követelményeivel (ha tetszik: nemzeti szabványkövetelményeivel) a kötelező oktatás intézményi bemenetére vonatkozóan ad támpontokat, fogalmazza meg az iskolák számára a jelenkor elvárásait. AComenius 2000 program pedig az intézményi folyamatokra irányuló szabályozás eszköze. Követelményei(ha tetszik: nemzeti szabványkövetelményei) pedig a közoktatási intézmények működési folyamatainak rendszeres karbantartására vonatkozóan adnak támpontokat, fogalmaznak meg hatékonyságot és eredményességet garantáló elvárásokat. Azt az egyedi programot hivatottak előcsalogatni, amely szerint egy óvoda, egy iskola, egy kollégium valóban úgy működik, ahogyan a közoktatási törvény, saját alapító okirata, pedagógiai programja, a szűkebb és tágabb társadalom, a szülők és a gyerekek – s legfőképpen az aktuális működést biztosító dolgozói kör definiálja.[10]

Jelentős különbség tehát, hogy a Comenius modell követelményei nem tartalmi, azon túlmenően nem is pedagógiai követelményegységekből állnak, hanem – ha a NAT felépítéséhez akarjuk hasonlítani – inkább fejlesztési, illetve szabályozási követelményekből, amelyek közoktatási területekre és alterületekre irányuló minőségirányítási rendszerspecifikus követelményegységeket tartalmaznak. A helyi pedagógiai programok, illetve tantervek készítésekor az intézmény által felvállalt tartalom „programját” gondoltuk végig. A Comenius-modell segítségével viszont az intézmény által gyakorolt működés „programját”.Tulajdonképpen nevezhetnénk a NAT-ot a közoktatás pedagógiai alapmodelljének, a Comenius programot pedig a közoktatási intézmények minőségirányítási alapmodelljének is: s ahogyan a NAT nem lehetetlenítette el a már korábban létrejött koherens iskolaprogramokat, működő alternatív modelleket, ugyanúgy nem teszi ezt a Comenius program sem. Ugyanakkor viszont közös alapot ad az intézményrendszer egészének fejlesztéséhez, valamint az oktatásirányítás további rendszerszintű beavatkozásai számára (például országos mérési és értékelési rendszer kialakítása és működtetése; a pedagógusképzés, illetve a pedagógus-továbbképzés fejlesztése és működtetése, minőségelvű finanszírozás).

A Comenius I. modell szerint működő intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy...

 • rendszeresen megkérdezze, illetve meghallgassa saját dolgozóit, a gyerekeket, a szülőket és más partnereit, illetve velük párbeszédet folytasson;
 • érdemben reagáljon az érintettek panaszaira, javaslataira, számoljon be nekik arról, hogy mit, milyen módon, mennyire sikerült orvosolnia;
 • megtanulja mások szemével látni saját működését;
 • működését valamennyi dolgozójának bevonásával irányítsák;
 • a különféle elvárások figyelembevételével fejlessze pedagógiai-szakmai és más tevékenységét;
 • egyre inkább közszolgálatnak, szolgáltatásnak tekintse önmagát.

A Comenius II. modell szerint dolgozó intézmény a fentieken túl kialakítja azokat a belső szabályokat, eljárásokat, amelyek...

 • vezérfonalul szolgálnak az intézmény megbízható, egyenletes működéséhez – beleértve a tanulókkal való foglalkozást, a pedagógiai értékelést stb.;
 • módszeresen garantálják az adott intézmény pedagógiai programhoz, illetve szükségletekhez igazodó, folyamatos megújulását;
 • természetessé teszik, hogy a dolgozók képzését-önképzését a tényleges intézményi szükséglet alapján tervezzék;
 • garantálják a benne dolgozóknak, hogy teljesítményüket évről évre azonos – illetve a minőségre egyre érzékenyebb – mércével mérik;
 • úgy szabályoznak, hogy a pedagógusok szakmai autonómiáját nem sértik, sőt, a kívül és/vagy belül elismert, szakmailag-szervezetileg értékes tevékenységeket intézményi szintre emelik stb.

Általánosságban pedig: a programban dolgozó intézmény megtanulja, hogy...

 • hogyan lehet megbízhatóan megtervezni egy folyamatot;
 • hogyan vihet végig következetesen kisebb vagy nagyobb projekteket;
 • mire kell ügyelnie a megvalósítás során;
 • hogyan lehet diagnosztizálni a megvalósítás hibáiból fakadó problémákat és elkülöníteni ezeket az eredményekben mutatkozó „eltérésektől”;
 • hogyan lehet diagnosztizálni az eredményeket, eredménytelenségeket, és elkülöníteni a megvalósítás során bekövetkező hibáktól;
 • hogyan lehet módszeresen elemezni egy óvodai, iskolai, kollégiumi jelenséget, hogy annak mélyére ásson és ne hályogkovács módjára, hanem értőn orvosolja a problémát;
 • kié legyen a beavatkozás felelőssége, hogyan érdemes megalkotni a beavatkozás stratégiáját;
 • mit jelent a folyamatos fejlesztés képessége;
 • milyen jelentősége van a minőségirányításban a szervezeti kultúra fejlesztésének.

A Comenius modell központi kidolgozása és bevezetése nyomán felvetődött, hogy az azt létrehozó oktatáspolitika szándéka szerint vajon elsőbbsége (kötelezősége) van-e a Comenius programnak más minőségügyi rendszerekkel szemben.[11] Célszerűnek látszik fordítani ezen a logikán: vajon be tudja-e tölteni a Comenius program az országos oktatásirányítás által biztosított modell szerepét, amelyhez bizonyos kritériumok megléte esetén támogatandó alternatívaként felsorakoznak a többiek is – a már létezők s a még ezután keletkezők –, hasonlóan ahhoz, ahogyan a NAT és a helyi programok, valamint az ún. alternatív programok viszonyulnak egymáshoz. A megnyugtató válaszhoz persze szükség van – a minőségfejlesztést jellemző „folyamatos fejlesztés” jegyében – a kísérleti fázis első szakaszát lezáró program hatékonyságának és eredményeinek széles körű elemzésére, a modell és a bevezetési folyamat korrekciójára is.[12]

A pedagógiai-iskolafejlesztési hagyomány tudatos számbavétele – a pedagógiai gyakorlat megújítása

Ahogyan már utaltunk rá, a közoktatás tartalmi és módszertani megújításának igénye egy egészséges belső megújulási „mozgalom” során termelődött ki a szakma úttörőinek köszönhetően – s ezt vállalta fel aztán a 90-es évek elején az országos oktatáspolitika a NAT-vitákkal, majd 1995-ben a NAT kiadásával, illetve hatálybaléptetésével.[13]

Nagy vonalakban ugyanezt az utat járta be a közoktatási minőségfejlesztés is, csak kissé fordítva. A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Modell kidolgozása és a kísérleti program beindítása során az erőteljes oktatáspolitikai expanzió mellett meglehetősen esetleges volt a szélesebb szakmai közönség érdemi bevonása.[14] Az is rontotta a használatbavételre való felkészülés hatásfokát, hogy a kipróbálás időszaka egybeesett a tartalmi újraszabályozást jelentő kerettanterv bevezetésével.[15]

A program 1999–2000-es indítása előtt az oktatásirányításnak feltehetően nem volt ideje (szándéka, erőforrása, lehetősége) arra, hogy azonosítsa azokat az iskolafejlesztési és szakmai eredményeket, amelyeket felhasználhatott volna a minőségfejlesztési paradigma befogadásának előkészítésére, a társágazatok felől érkező minőségfilozófiák „megszelídítésére”. Olyan korszerű pedagógiai (tanulásirányítási, értékelési) és szociológiai tudásféleségekre és eszköztárra gondolunk, amelyek a szakirodalomban és helyenként az intézményi gyakorlatban is hozzáférhetők, s amelyeknek megismerése, megtanulása nélkül a NAT fejlesztési követelményei, a helyi pedagógiai programok „gyermekközpontú” iskolaképe egyenesen megvalósíthatatlan. Mára az is világossá vált, hogy a pedagógiai és szervezeti folyamatokra való rálátás, illetve azok helyes megértésének hiánya esetén lehetetlen szakmailag is hiteles minőségirányítási rendszert építeni.[16]

Alapvetően fontos lett volna például tudatosítani, hogy a pedagógiai fejlesztés logikája, a gyermek, illetve gyermekcsoport tanulásirányításának algoritmusa és a minőségfejlesztési logika, tehát egy munkaszervezet vagy egy projekt folyamatirányításának algoritmusa gyakorlatilag ugyanazt a mintázatot követi.

Ennek illusztrálására állítsuk párhuzamba a tanulásirányítás és a munkaszervezet vagy projekt irányításának főbb lépéseit!

 • Diagnosztizáljuk, hogy hol tartunk most; milyen problémák, nehézségek, milyen eredmények vannak (a tanulási folyamatban, egy-egy gyermek esetében, a gyerekcsoportban, illetve a munkafolyamatban, a szervezetben); mit csinálunk jól, illetve kevésbé jól! Vessük ezt össze azzal, amit szeretnénk, amit elvárnak tőlünk, amit megígértünk, amit terveztünk!
 • Döntsük el, hogy akarunk-e változtatni ezen az állapoton, illetve pontosan miben akarunk változtatni először, másodszor stb.! Fogalmazzuk meg, hogy milyen cél érdekében vagyunk hajlandók mozgósítani az energiáinkat! Milyen kihasználatlan lehetőségeink vannak, milyen visszahúzó erőkkel kell számolnunk (tanulmányi téren, a szocializáció terén, illetve a munkavégzés, a szervezeti kultúra fejlesztése terén)?
 • Egyeztessünk, tervezzük meg, állapodjunk meg egymással, hogy miként fogunk a továbbiakban dolgozni. Mit hagyunk el, milyen új szokást veszünk fel? Alkossunk (közös) szabályokat! Gondoskodjunk arról, hogy biztosan be is is tartsuk ezeket! Mit csináljunk, ha tévesnek bizonyul a tervezetünk stb. (valamilyen tantárgyi művelet, csoportmunka, illetve szakmai feladat esetén)?
 • Fogjunk hozzá, végezzük el úgy a tevékenységet, ahogy megállapodtunk, ahogyan azt előzetesen szabályoztuk! Kövessük nyomon, hogy valóban azt és úgy csináljuk-e, amit és ahogyan elterveztük, illetve ahogyan kell! Értékeljük a folyamatot (100 méteres futást a testnevelésórán, illetve egy diszlexiás tanítványunk felzárkóztatását)!
 • Ha kell, folytassuk ugyanúgy, illetve kezdjük el újra a szükség esetén javított, „szabályos(abb)” műveletet (egy dal eléneklését, illetve tanítóként egy dal megtanítását)!

Pedagógiai szaknyelven szólva diagnosztikus, formatív és szummatív méréseken alapuló tervezés, illetve visszacsatolás érvényesül mind a tanulási folyamat, mind a munkafolyamat vezérlésekor.[17]

Hasonló – évtizedek óta elhúzódó – paradigmaváltásról van tehát szó a pedagógiai gyakorlatban, mint ami jelenleg az intézményirányításban vagy az oktatásirányításban zajlik. A Comenius program esetében is megismétlődni látszik az azzal való szembesülés, hogy országos szinten – a NAT-hoz hasonlóan – a Comenius program sem „tudja” közvetlenül és automatikusan korszerűsíteni a tantermen belüli folyamatokat.

A Comenius program s rajta keresztül a NAT, illetve a helyi pedagógiai program akkor érvényesül megbízhatóan a tantermen belüli napi gyakorlatban, ha az intézmény tantestülete, az egyes dolgozók, de legfőképpen a vezetők eléggé motiváltak, következetesek és őszinték ahhoz, hogy a modell szerint ciklikusan kötelező önértékelés során a partneri visszajelzéseket figyelembe véve (Comenius II. modell esetén az oktatás-nevelés területén belül szabályozott eljárásaik szerint)

 • pedagógiai-pedagógusi („tantermi”) problémáikat is megfogalmazzák,
 • azoknak magas prioritást adjanak,
 • minőségügyi és szakmai szempontból (ha kell, mindkét oldalról külső tanácsadó bevonásával), szakszerűen elemezzék azokat,
 • majd a legalkalmasabb megoldásmódok (köztük akár helyi képzések) kidolgozását, megtervezését követően javítsanak programjukon és/vagy pedagógiai gyakorlatukon,
 • a tervezett hatást ellenőrizzék, értékeljék,
 • végül beépítsék a pedagógiai programba és/vagy a napi gyakorlatba.

Úgy tűnik, új technológiát, különösen új humántechnológiát eredményesen bevinni a gyakorlatba csak „lábon” lehet, ezért van, illetve volna szükség az intézmények számára elérhető minőségügyi, illetve pedagógiai-szakmai tanácsadókra.[18]

A Comenius program ugyanis a fentiekből következően nem pusztán kapcsos könyvben kézbe vehető olvasnivaló, hanem közvetítői-moderátori-tréneri-tanácsadói és szakértői tudásféleségek, gyakorlatban kipróbált módszerek, rendszer-, illetve csoportépítési és projektvezetési tapasztalatok együttese; nem pusztán követelmény, hanem épülő szervezeti kultúra, rendszerben való gondolkodás, folyamatos tanulás, folyamatban és folyamatos fejlesztésben való gondolkodás, a megszerzett szakmai és szervezeti tudás „mesterfokú” használata.

A Comenius program irányítási terminusával élve elmondhatjuk: mielőbb ki kellene alakítani azt a komplex szakmai „támogató környezetet”,[19] amely elősegítené a még hiányzó – de írott és élő hagyományként egyaránt létező és továbbadható – pedagógiai, vezetés-, illetve szervezetfejlesztési kompetenciák bevitelétaz intézmények gyakorlatába.

A közoktatás ágazati szintű minőségirányítási rendszerének kidolgozása

Minden erőfeszítés ellenére sem várható azonban addig igazi áttörés a közoktatási intézményrendszer hatékonyságában és eredményességében, amíg az intézményi minőségfejlesztés elszigetelt jelenség marad az ágazaton belül.

A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Modell két egymásra épülő rendszerből áll: egy háromszintű intézményi és egy ugyancsak háromszintű fenntartói modellből. A partnerközpontú működés (Comenius I.) modellje, valamint a teljes körű minőségirányítás (Comenius II.) modellje a program kísérleti szakaszával hozzávetőleg 1800 intézményben van jelen. A fenntartói modell most jutott el a kipróbálás fázisáig. A Comenius modell kézikönyve ugyanakkor – a program jövőképének harmadik elemeként, részleteiben egyelőre kidolgozatlanul – ágazati szintű minőségirányításról is beszél: kiemelten az intézményeket támogató, ösztönző környezet megteremtéséről, valamint a társadalmi elvárások megismeréséről és a közoktatás-irányítással való elégedettség rendszeres méréséről. Célként szerepel az Oktatási Minisztérium minőségirányítási rendszerének kiépítése, valamint a különböző szintű közoktatási információs rendszerek létrehozása is. Nem említi viszont magának az oktatásirányítás intézményrendszerének minőségfejlesztését.[20]

A közoktatás hatékonyságának és eredményességének növelése mindenesetre nem képzelhető el a továbbirendszerszintek működésének és kultúrájának összehangolt belső megújulása nélkül. „Gondoskodj a folyamatról és az eredmény gondoskodni fog önmagáról” – hangzik a minőségfejlesztés egyik alaptétele. A bemeneti tartalmak vagy éppen a kimeneti követelmények további „öncélú” [21] változtatgatása helyett, illetve a feltárt (feltárandó) rendszerhibák kijavítása érdekében átfogó stratégiákban és minőségügyi értelemben vett folyamatokban való gondolkodás, illetve cselekvés elsajátítására és következetes végigvitelére van szükség:

 • nemcsak a pedagógiai folyamatok, a „becsukott osztálytermek” szintjén,[22]
 • nemcsak az intézményi folyamatok szintjén,[23]
 • hanem a települési-, térségi, illetve országos oktatásirányítás és intézményrendszere szintjén,[24]
 • sőt a települési, térségi, illetve országos oktatáspolitika szintjén is.

Az oktatáspolitika, illetve az oktatásirányítás legsürgetőbb feladata most az egyes rendszerszintekhez illeszkedő minőségirányítási kompetenciák bevitele az ágazatba.[25]

„Belső azonosulás, innovativitás, organikus fejlesztés, problémamegoldó beállítódás”[26] – a tanításban, az intézményvezetésben és az oktatásirányításban: így is definiálhatók azok a kritériumok, amelyeknek a felsorolt területeken meg kellene felelnünk. Az intézményi rendszerek kiépítése esélyt ad arra, hogy segítségével, partnerül hívásával a mindenkori oktatáspolitika – kívülről jövő reformok keresztülvitele, az intézmények napi működésének felbolygatása nélkül, átgondolt, „szervesülő” fejlesztéseken keresztül – beváltsa ígéreteit.

Mindez azonban ilyen formában akkor valósulhatna meg tartósan, ha egy ágazati szintű minőségirányítási rendszer magának a közoktatásirányításnak a hatékonyságát és eredményességét is garantálná. Az országos közoktatás-irányítás kulcsfolyamatainak azonosítását, valamint a visszacsatolásokat tartalmazó minőségszabályozását követően a makroszint minden tényezője világosabban látná saját helyét, szerepét, felelősségét.[27] A hatalmas erőforrás-igényű ágazati szintű folyamatok a szakmai és társadalmi partnerek számára megbízhatóvá, eredményük kiszámíthatóvá válna, hiszen mind a folyamatok, mind pedig az elért eredmények minőségét folyamatosan mérni, ellenőrizni, értékelni és – szakszerű problémaelemzést és beavatkozási stratégiaalkotást követően – módszeresen, tudatosan javítani lehetne.[28]

Zárógondolatok

Mint tudjuk, a Nemzeti alaptanterv nemzetközi elismerést élvez Európában. Nemzetközi elismerésben van része a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési modellnek és az idén alapított Közoktatási Minőségért Díj Modellnek is. A magyar közoktatás-irányítás az intézmények számára nemcsak a „mit” kérdésre, hanem a „hogyan”-ra is adott egy piacképes és hiteles választ. Építsünk rájuk, gazdálkodjunk velük okosan!

A szakszerűen kialakított, ugyanakkor a közoktatás szakmai és nyelvi kultúráját tükröző, egymással kompatibilis – közös ágazati rendszerbe integrált – minőségirányítási alrendszerek ugyanis segítséget nyújtanának ahhoz, hogy a közoktatás különböző rendszerszintjein belül és azok között is létrejöjjenek azok szinergikus – egymás hatását is erősítő – kapcsolatok[29], amelyek a közoktatás minőségének összehangolt fejlődését szolgálják. Az oktatásirányítás minőségirányítási alrendszere ráadásul tehermentesíthetné az ágazatot a négyévenkénti kurzusváltással együtt járó, felülről jövő önkényes beavatkozásoktól és ezzel együtt az ágazat anyagi, szellemi és humán erőforrásainak pazarlásától.[30]

Footnotes

 1. ^ Köszönetünket fejezzük ki Loránd Ferencnek, aki az OKNT elnökeként biztatást adott arra, hogy az Új Pedagógiai Szemle számára megfogalmazzuk gondolatainkat, valamint Horváth Attilának (Horváth & Dubecz Bt.), Bernáth Lajosnak (Qualimed Kft.), Ács Katalinnal, Somlyó Magdolnának, Szabó Istvánnénak, Szántóné Solymosi Ildikónak, Szerencsés Györgynek és Villányi Györgynének (Comenius Műhely Egyesület), akik megjegyzéseikkel, kritikájukkal inspirálták egy következetesebb gondolatmenet kialakítását.
 2. ^ Horváth Zsuzsanna: Háló és labirintus. Educatio, NAT különszám, 1998. 
 3. ^ Ez a kérdés – úgy tűnik – önmagában is vitatéma lehet. A téma kapcsán felmerült, hogy „a közoktatás befektetésként való értelmezése ... elavult és rendkívül kérdéses. Az egyén számára az oktatás lehet befektetés, de a kötelező iskoláztatás aligha, mert kötelező befektetés nincs. A társadalom ... nagyobb része nem is tud befektetőként viselkedni”. A többség számára ugyanakkor ma már nem a kötelezőségnek van relevanciája, hanem éppen a választhatóságnak: ha egy kis település elérhető környezetében legalább két iskola van, máris kérdés lehet, hogy melyik a jobb „befektetés”. Egy adott család számára döntő érték lehet az iskola közelsége, nyitottsága, a nehezen kezelhető gyerekek iránti toleranciája, szigorúsága, a tanított speciális tárgyak későbbi előnyöket ígérő kínálata, a gyerek képességeihez való illeszkedése, az idegen nyelv óraszáma vagy a használt módszerek: melyiknek mi a kockázata, melyik miért éri meg, megéri-e egyáltalán, hogy időt, pénzt, energiát áldozzon rá a gyerek, a család?
 4. ^ „Olyan modern szabályozási mechanizmusok alakultak ki a magyar közoktatási rendszerben, amelyek lényegében annak köszönhetőek, hogy más oktatási rendszerekhez képest jóval határozottabb decentralizáció zajlott le nálunk. Ebben a decentralizált környezetben keresi a kormányzati politika azokat az eszközöket, amelyekkel lehetséges befolyásolni a rendszert. Részben a standardok meghatározásában, a nemzeti alaptanterv létrejöttében, az országos képzési jegyzékben jelennek meg az olyan szabályozási mechanizmusok, mint amelyek az oktatásfinanszírozásunkat jellemzik. Olyan mechanizmusokban is megnyilvánul a kormányzati szándék, mint a pedagógus-továbbképzési vagy a szakértői rendszer, újabban a minőségbiztosítással kapcsolatos politika. Ezek kifinomult, szofisztikált szabályozási rendszerek, amelyek azt jelzik, hogy Magyarország több más országgal szemben lényegében egy olyan erőteljesen decentralizált helyzetben is, amilyen felé általában mozognak az európai országok az uniós támogatás mellett, képes fenntartani a rendszer integritását, irányítását. Ezek a modern szabályozási mechanizmusok adott esetben más uniós országok számára is érdekesek lehetnek. Ez olyan terület, ahol tudunk valamit mutatni, nyújtani, adni is, nem csak kapni.” Halász Gábor: Mennyire felkészült a magyar oktatás az európai integrációra? A Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2000. október 18–20. között országos pedagógiai konferenciát rendezett az oktatás európai integrációban betöltött szerepének legfontosabb kérdéseiről.
 5. ^ Báthory Zoltán: A közoktatás modernizációja és az érettségi reformja. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 9. sz. 
 6. ^ Zsolnai József: „Egyszeri ránézéssel is észre lehet venni, hogy az akciókutatás folyamatszerű elemei hol köszönnek vissza a minőségbiztosítás modelljeiben... Van felhalmozódott és szisztematizált tapasztalat e téren, amit a most divatossá vált pedagógiai minőségbiztosítás hasznosíthat a külföldi minták és tapasztalatok mellett.” Zsolnai József: Reflexiók és újabb megfontolások oktatásügyünk minőségi megújításának, minőségbiztosításának témakörében. Gallup Intézet honlapja – Műhelytanulmányok 2000. 
 7. ^ Ezek egyike éppen az Új Pedagógiai Szemle hasábjain látott napvilágot: Horváth Attila – Pőcze Gábor: Minőség és közoktatás – Vezetés a minőség szolgálatában: Total Quality Management Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 1995. 8. sz. 
 8. ^ Ez az egyik különösen tanulságos és fontos eredménye a Comenius-programirányításnak is: hiszen nem engedheti meg magának egy teljes ágazat, hogy szakemberei elszigetelten dolgozzanak, hogy szemléletük és gyakorlatuk érintetlen maradjon egy minőségre érzékeny társadalmi-gazdasági környezetben. 
 9. ^ A kerettantervet azért nem említjük külön, mert mondanivalónkban ezen a szinten nem okoz komolyabb eltérést ez a tartalmi szabályozásbeli megszorítás: úgy tekintjük, hogy – egy eltérő oktatáspolitikai szemlélet következményeképpen – ez „mindössze” a tanítandó tartalmakra vonatkozó háromoldalú (állam-fenntartó-intézmény közti) felelősségmegosztás (előírás, szabad választás) arányait változtatta meg. –Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szabályozó funkcióját tekintve megegyezik a NAT-tal, jóllehet inkább elveket fogalmaz meg. A vele történő összevetés ugyanúgy indokolt, de az egyszerűség kedvéért ettől most eltekintünk. 
 10. ^ Fontos hangsúlyozni, hogy a modell-leírás, a hozzá kapcsolódó magyarázó, bevezető tanulmányok, a helyszíni szemlék és a képzések kiemelten kezelték, kezelik annak fontosságát, hogy az óvodák, iskolák, kollégiumok saját képükre és hasonlatosságukra alkossák meg rendszerüket; hogy a tanult, adaptált problémamegoldó módszereket saját valós problémáik feldolgozására használják, sőt, hogy maguk is kidolgozzanak ilyen módszereket, hogy a felhasználók megfelelő tanulmányok, esettanulmányok formájában mondják el ezekről a tapasztalataikat. A harmadik kiadás előtt álló módszertani CD ezekre a tanácsadói-minőségfejlesztői munka során szerzett gyakorlati tapasztalatokra épül. Az ún. Comenius-klubok pedig a programban részt vevő intézmények legaktívabb munkatársai számára adnak lehetőséget, hogy – önálló pénzügyi kerettel gazdálkodva – egymástól is tanulhassanak, illetve további ismeretekre és készségekre tegyenek szert az általuk szabadon megrendelt képzéseken. 
 11. ^ A leköszönő oktatásirányítás és/vagy programirányítás állásfoglalását tükrözi az a tény, hogy a 2002-ben létrehozott Közoktatás Minőségéért Díj (KMD) kritériumrendszere nem Comenius-specifikus, a díjra az Európai Minőségdíj Modellel (EFQM) összhangban lévő kritériumok és alkritériumok szerint kidolgozott intézményi önértékeléssel lehet pályázni. 
 12. ^ Lehet, sőt kell értékelni, elemezni a megvalósulást, módosítani a modellt, a programot, a programirányítást, a tanácsadói gyakorlatokat, az intézményi fejlesztéseket stb. – méghozzá a folyamatos fejlesztés érdekében, az ún. PDCA-logika alapján. 
 13. ^ A NAT története „lényegében a fokozatos jogosultságnyerés a változatai által. Története a bizonytalan legitimációs folyamattal jellemezhető hosszú átmenetiség története, amelyet az egyeztetésből kihagyott időszakonként más-más társadalmi és szakmai csoportok gyanakvása kísért. Története a megismerésén, vitatottságán, használatán keresztüli átitatódás, majd a közoktatási törvénybe épülés története (1993, 1996)”. Horváth Zsuzsanna: Háló és labirintus. Educatio, NAT-különszám, 1998/4. — „Az alaptantervvel kapcsolatban nem volt oktatáson kívüli – politikai és érdekképviseleti – megrendelés, a ťszakmai üggyéŤ nyilvánított dokumentum egyfajta szociális vákuumban készült. Sokarcú, nyitott mű készült tehát, amelynek hivatalos értelmezése és fordítása a végrehajtókra várt.” Setényi János: NAT-fordítási kísérletek. Educatio, NAT-különszám, 1998/4. 
 14. ^ A Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programot nem előzte meg és mind ez idáig nem követte nyomon az ágazaton belüli legitimáció, valamint a beágyazódást elősegítő nyílt, sokoldalú, gazdag és elmélyült szakmai-társadalmi kommunikáció. (A hangsúly a felsorolt jelzőkön van, hiszen a program- és az ágazati irányítás rendszeresen foglalkozott a témával szakmai fórumokon; az évente megrendezett OM-konferencián, valamint a különböző egyéb intézmények, szolgáltatók rendezvényein is folyamatosan megjelent, megjelenik témaként.) A szélesebb nyilvánosság bevonásának kihagyása feltehetően tudatos oktatáspolitikai szándék volt, ugyanakkor a programirányítás szakmai hibájának is tekinthető: hiszen a minőségfejlesztés, ezen belül a Comenius-modell lényege az, hogy csak az érintettek bevonásával, partnerközpontú működésmóddal érhető el az optimálishoz közelítő, hosszabb távon is eredményes folyamatirányítás. 
 15. ^ Vélhetően ez utóbbi tehertétel is okolható azért a meglehetősen elterjedt félreértésért – ha tetszik, „hibás értésért” –, miszerint a Comenius modell a közoktatási intézmények központosításának eszköze volna. Félő, hogy ez „paradigmatikus vakság” kialakulásának irányába hat az oktatáspolitikában. 
 16. ^ Mindezek miatt a konkrét feladatukon túli felelősség is nehezedik azokra a tanácsadókra, akik az intézmények modellbevezetési tevékenységét támogatják – akár tudnak róla, akár nem. 
 17. ^ A helyzet korántsem ilyen egyszerű, hiszen a pedagógusszakma zöme – jeles kivételek és példamutató élharcosok tevékenysége ellenére – ma még sokkal archaikusabb mintázatot követ a frontális tananyagleadásra berendezett tantermekben. A pedagógiai diagnózis, a felső tagozatra lépő gyerekcsoport átadása, pedagógiai szempontú megismerése még korántsem nyilvánvaló része a tanításnak! A röpdolgozatokat ma még osztályozzuk, a záródolgozatokhoz nem adunk előre tisztázott követelményeket. Nem a ténylegesen meglévő alapokra építünk, hanem arra, amiről azt hisszük, elvárjuk, hogy meg kellene lennie! Nem avatjuk be a gyerekeket saját tanulásuk folyamatába, szabályaink tanáros, kívülről rájuk erőltetett szabályok, nem megegyezéseken alapulnak. A tanulás folyamatát nem megismerő szándékkal, hanem leleplező hadmozdulatokkal kísérjük nyomon. Nem segítünk kiküszöbölni a hibát, hanem megtoroljuk azt. Az értékelést leszűkítjük a minősítésre, a tanulási folyamat milyenségét összemossuk az eredményességével. Leszűkítjük az eredményesség fogalmát, s a leszűkített eredményesség oltárán feláldozzuk azt a hozzáadott értéket, amit akár véletlenül is létrehoztunk a tanulási folyamat során. Változást várunk el a gyerekektől, de nem segítjük azt elő tudatosan és módszeresen. Saját magunkon, mi, pedagógusok – tudatosan és módszeresen – legfeljebb csak egy ideig, de tantestületi szinten csak a legritkább esetben (egy kivételes vezető hatására) változtatunk.
 18. ^ Az előző oktatásirányítás nem tekintette stratégiai partnerének a pedagógiai szakmai szolgáltatókat, szaktanácsadókat, pedagógiai tanácsadókat: holott ők azok, akik a legközelebb vannak az intézményekhez, akik számukra bármikor elérhetők és legkönnyebben mozgósíthatók különféle szakmai intervenciókra – erre például a főváros kerületi szolgáltatóiban számos jó, sőt követendő példát találhatunk. — A minőségügyi tanácsadásról elmondható, hogy „először került piaci környezetbe szolgáltatás, kínált karrierlehetőséget pedagógusoknak is, és először volt az intézmény szabad szolgáltatóválasztási helyzetben. Egy új szakma, egy új attitűd, egy hatékonyabb szolgáltatási modell született meg – de ez csak akkor ér valamit, ha a pedagógus-továbbképzéshez hasonlóan biztosított a folyamatossága (s nemcsak a minőségbiztosításban)”. Horváth Attila (Horváth és Dubecz Bt.) megjegyzése – kéziratban.
 19. ^ Egy ilyen komplex szakmai támogató környezet elemei közé sorolhatók a külső továbbképzések, a helyi szükségletekhez igazított szakmai képességfejlesztő programok, a lehetőleg helyben elérhető szaktanácsadók, pedagógiai tanácsadók, a partneri elégedettségmérések nyomán felmerülő szakmai problémák szakértői elemzése, a NAT-követelmények teljesülésének monitorozása stb.
 20. ^ Az Oktatási Minisztérium feladata, hogy javítsa az országos oktatásirányítás működését. Jogi és finanszírozási szempontból egyaránt kiszámítható és támogató környezetet hozzon létre az intézmények és fenntartóik tevékenységéhez. E szabályozási normák kialakítása során biztosítania kell, hogy meghatározott időszakonként az érdekelt felek (partnerek) változó igényeinek megismerése kötelezettségként fogalmazódjék meg, s ennek eredményeként az ágazati irányítási tevékenység a társadalmi elvárásoknak megfelelően folyjon. E cél érdekében az Oktatási Minisztérium létrehozza és működteti országos értékelési, ellenőrzési és minőségfejlesztési rendszerét, biztosítja az ehhez szükséges szakmai és intézményi hátteret, valamint saját szervezeti működésének javítása érdekében minőségirányítási rendszert épít ki. Az Oktatási Minisztérium a kiváló intézményi és fenntartói minőségfejlesztési gyakorlatok elismerésére díjat alapít." (COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program)
 21. ^ Öncélú, mert nem a bemeneti tartalmakat használók szabályosan kezelt visszajelzésein, nem a folyamatok és az eredmények hiteles és objektív értékelésén alapul, hanem a magukra hagyott, céljukat vesztett rutintevékenységekkel való eseti elégedetlenségen, ráadásul – bár nem megalapozatlanul, de önkényesen kitűzött, illetve minőségügyi értelemben nem elég szakszerűen definiált célok érdekében történik. 
 22. ^ Ezt indította el garantáltan a Comenius modell szerinti minőségfejlesztés, valamint néhány más alternatív minőségprogram. 
 23. ^ A települési önkormányzatokhoz, illetve általában a fenntartókhoz kapcsolható a Comenius fenntartói modell bevezetése, illetve egy-egy településen az önálló (!) helyi mérési-értékelési rendszer kialakítása. 
 24. ^ A leendő ágazati szintű minőségirányítási rendszer már működő eleme (azaz szabályozott és visszacsatolásokon keresztül folyamatosan fejleszthető folyamata) a pedagógus-továbbképzési rendszer akkreditációs mechanizmusa, amely az alapításra vagy indításra benyújtott képzési programoknak, mint tervezeteknek a minőséghitelesítését oldja meg, illetve az elbírálás folyamatának megbízhatóságát garantálja nyilvánosan hozzáférhető kritériumrendszer alapján. 
 25. ^ Ezzel együtt, illetve ezt megelőzően „...érdemes azt megvizsgálni, milyen lényegi jellemzőkben, minőségbiztosítási eljárásokban és értelmezésekben különbözik egymástól a makroszint (a rendszer szintje), a mezoszint (az intézmény szintje) és a mikroszint (a tanóra szintje). ... Tapasztalati tény, s a NAT ezt kitüntetett problémává is tette, hogy e szintek minőségmutatói eltérőek; értelmezésük, illetve kritériumaik is különbözhetnek. A minőséggel kapcsolatos aggodalmak, viták, minőségjavító törekvések, érvelések azonban ritkán tesznek különbségeket, s így a minőségargumentációk a kívánatosnál gyakrabban vezetnek konfliktusokra, mintsem együttműködésre vagy a felek érveinek kölcsönös megértésére.” (Horváth Zsuzsanna: Háló és labirintus. Educatio, NAT-különszám, 1998/4.) — „A minőség szempontjából való vezetés és szabályozás általában tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. A minőségbiztosítás a minőségirányításnak az a része, amely azért összpontosít a bizalomkeltés megteremtésére, hogy a minőségi követelmények teljesüljenek.” (Bernáth Lajos igazgató, Qualimed Kft. – kéziratban.)
 26. ^ „Az OKNT a közoktatási ren dszert alapvetően a ťfolyamatos változásŤ állapotában lévő alrendszerként tételezi, amelyben azonban a változások csak és kizárólag belső azonosulás alapján válthatók ki. Vagyis: az innovativitást és az organikus fejlesztést a problémák megoldására irányuló oktatáspolitika lényegi elemének tartja. Ezért saját hatáskörében is mindent megtesz a változtatási irányok körüli elemi szakmai, sőt társadalmi konszenzus érdekében.” (Loránd Ferenc: OKNT Tézisek. PTMIK Hírlevél, 2002. június-július) 
 27. ^ Összecsengenek mindezzel Loránd Ferencnek, az Országos Köznevelési Tanács elnökének szavai: Az OKNT „felhívja a figyelmet... arra, hogy a hazai intézményrendszerből, illetve felelősségi rendszerből hiányzik az a transzmissziós funkciót ellátó képződmény, amely a kutatási eredményekből tennivalókat fogalmazna meg az oktatásirányítás számára.” (Loránd Ferenc: OKNT Tézisek. PTMIK Hírlevél 2002 június-július.) 
 28. ^ A minőségirányítási értelemben vett módszeres és tudatos ágazati szintű beavatkozás hiányát példázza a „PISA 2000” vizsgálat eredménye. Tanítási gyakorlatunkban általában túlteng az – egyébként jobbára korszerűtlen célokat szolgáló mérés és értékelés vagy inkább minősítés. Oktatásirányításunkban ugyanakkor túlteng az öncélúság, a véletlenek és ötletszerűség, nincs megosztott és megfelelő szintekre delegált irányítói felelősség, és hiányoznak mindenekelőtt az összehangolt, hosszabb távon is életképes ágazati mechanizmusok. Ezért történhetett meg velünk, hogy az átlag alatti olvasás-szövegértés teljesítmény tekintetében „30 év óta igen sok és sokféle, megbízható módszerrel megszervezett tényfeltárás koherens módon mutatta ki a magyar közoktatás eme akut kudarcát” – de minden kiváló kezdeményezés, sőt nagyszerű, de elszigetelt eredmény ellenére országos szinten semmiféle előrehaladás nem történt. (Idézet: Loránd Ferenc: OKNT Tézisek. PTMIK Hírlevél, 2002. június-július) 
 29. ^ A kifejezést Radó Pétertől kölcsönöztük. Cikkének témája és gondolatmenete sok tekintetben alátámasztja mondanivalónkat. „A kilencvenes években az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos oktatáspolitika egyik jellemző vonása, hogy a különböző eszközök között nem alakult ki szinergikusan egymás hatását erősítő kapcsolat. A jogi, valamint a tartalmi szabályozásban, a finanszírozásban, az értékelési rendszerben, a pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerében, a tankönyvkiadásban és a pedagógiai szolgáltatások területén végrehajtott változások sokkal inkább ezen alrendszerek belső logikáját követték, vagy olyan stratégiai célokat szolgáltak, melyek ha nem is mondtak ellent szükségképpen a jelenleginél is méltányosabb oktatás követelményeinek, különösebben nem is szolgálták azt. (Radó Péter: Társadalmi kohézió és oktatáspolitika. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 2. sz.) 
 30. ^ „Mi a kérdés igazában? Reformot csinálni vagy a reformot végigvinni, eredményesen befejezni? Az elmúlt tizenkét évben ez állandóan jelen lévő kardinális kérdés bennem. Konkrétabban fogalmazva, azért csináljunk-e reformot, mert nem értünk egyet a másik párt elképzeléseivel, vagy azért, mert elemzések alapján szükség van ezekre? Ha az utóbbi állítást fogadjuk el, akkor viszont csak úgy szabad reformot kezdeni, hogy annak a lépéseit előre megtervezve előre lássuk a sikerét, a kifutását. Szükséges erről a folyamatos párbeszéd, a különböző érintett rétegek, csoportok közötti együttműködés. Így elkerülhető, hogy egy meglévő rendszert szétverjünk, s aztán az új rendszer felépítésére ne legyen tervünk, energiánk. Az elmúlt másfél évtized oktatási reformjainak az volt a legnagyobb hiányossága, hogy hiányzott az előrelátás, a lépések előzetes megtervezése.” (Új Pedagógiai Szemle, Beszélgetés Hiller Istvánnal, az MSZP oktatáspolitikai szakértőjével.)