Author

Hogyan értelmezhető a pedagógusi siker a szakközépiskolai tanárok esetében?

IRIODALOM

Bander Katalin és Galántai Júlia (2015): Az eredményesség dimenziói és háttértényezői intézményi szemmel.
In: Szemerszki Mariann (szerk.): Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések. Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet,  Budapest, 92–129.

Földes Petra és Lannert Judit (2010): Erőszak az iskolában – Romló közérzet: ok vagy következmény? Esély, 22.
3. sz., 48–65.

Fűzi Beatrix (2012): A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében. Doktori (PhD) értekezés, Budapest. Letöltés: http://docplayer.hu/47499785-Fuzi-beatrix-a-tanari-munka-sikeressegenek-... (2017. 09. 12.)

Hajdu Gábor és Sáska Géza (2009, szerk.): Iskolai veszélyek. Az oktatási jogok biztosának vizsgálata. Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, Budapest. Letöltés: http://www.oktbiztos.hu/ugyek/iskolai_agresszio_jelentes.pdf
(2017. 09. 12.)

Jennings, Patricia A. és Greenberg, Mark T. (2008): The Prosocial Classroom – Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Students and Classroom Outcomes. Review of Educational Research, 79. 1. sz., 491–525.

Köcséné Szabó Ildikó (2007): Milyen tanár leszek? – Hallgatók vallanak magukról, a tanári hivatásról.
In: Falus Iván (szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat, Budapest. 121–155.

Leithwood, K. és Beatty, B. (2008, szerk.): Leading With Teacher Emotions in Mind. Corwin Press, Thousand Oaks, CA.

Liskó Ilona (2003): Kudarcok középfokú iskolákban Kutatás közben, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Mártonfi György (2008): Nemzetközi összehasonlítás. In: Fehérvári Anikó (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás – Kutatás közben, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 134–164.

Paksi Borbála (2009): Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról. Letöltés: http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/iab_paksi_091124.pdf (2017. 09. 12.)

Sallay Hedvig (1995): Tanári szerepek percepciója – Egy általános iskolai felmérés tanulságai. Magyar Pedagógia, 95. 3–4. sz., 201–227.

Suplicz Sándor (2011): Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel. [Doktori értekezés.] Letöltés: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/161946/Suplicz_Sando... (2017. 09. 12.)

Szemerszki Mariann (2015): A tanulói eredményesség dimenziói és háttértényezői. In: Szemerszki Mariann (szerk.): Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
Budapest. 52–91.