„Fogyatékosító” hatások nyomában – Iskolaérettségi problémák, tanulási nehézségek a 21. században

IRODALOM

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Letöltés: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV (2018. 06. 29.) 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. Letöltés: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor (2018. 06. 30.)

 

Bakonyi Anna és Karczewicz Ágnes (2016): Az óvodapedagógusok nagykönyve – Az ismeretlentől a megoldásig. Neteducatio, Budapest.

Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012):  Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése. In: Csapó B. (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Letöltés: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/11231/1/Merlegen_a_magyar_iskola_407_... (2018. 06. 30.)

Görcsné Muzsai Viktória (2017): Iskola a 21. században. In: Reisinger Adrienn, Kecskés Petra (szerk.): „Ifjúság – jövőképek” – Kautz Gyula Emlékkonferencia. Letöltés: http://kgk.sze.hu/ifjusag-jovokepek (2018. 06. 30.)

Gyarmathy Éva (2012): Ki van kulturális lemaradásban? In: Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra és Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia – Tanulmánykötet. ELTE, Budapest. 9–16. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Digitalis_nemzedek_2012_konferenc...

Illés Anikó és Kende Anna (2007): A rugalmas beiskolázás és az oktatási szakadék összefüggései. Új Pedagógiai Szemle, 57. 11. sz., 17–41. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00118/2007-11-ta-Tobbek-Rugalmas.html  (2018. 06. 17.)

Kathyné Mogyoróssy Anita (2011): Mit ad az óvoda, mit vár az iskola? In: Chrappán Magdolna (szerk.):
Az iskolakezdés pedagógiai kihívásaiKonferenciakötet. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület – Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete. Debrecen.

Kende Anna (2009): Túlkorosság és esélyegyenlőtlenség az iskola kezdő szakaszában. Iskolakultúra, 19. 12. sz., 18–34. Letöltés: http://real.mtak.hu/58010/1/12_EPA00011_iskolakultura_2009-12.pdf (2018. 06. 17.)

Központi Statisztikai Hivatal (2017): Statisztikai Tükör 2017. május 11. (Oktatási adatok, 2016/2017).
Letöltés: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf (2018. 06. 30.)

Mérei Ferenc és V. Binet Ágnes (1978): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest.

Molnár Gyöngyvér (2004): Az iskolai és az alkalmazható tudás kettőssége hazai és nemzetközi mérések tükrében. Iskolakultúram, 14. 8. sz., 21–31. Letöltés: http://www.staff.u-szeged.hu/~gymolnar/MGy2004_8.pdf 
(2018. 06. 30.)

Nagy József (1974): Iskolaelőkészítés és beiskolázás. Akadémiai, Budapest.

Szabó Éva (2015): A digitális szakadékon innen és túl. A tanárszerep változása a XXI. században. In.: Hülber László (szerk.) (2015): Oktatás-Informatika. Digitális nemzedék konferencia -Tanulmánykötet. ELTE, Budapest
Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2015/07/Okt_inf_DNK_0714_READER.pdf

Szabolcs Éva (2012): Életkorok, nemzedékek: A gyermekkor időbelisége. In: Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra és Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia – Tanulmánykötet. ELTE, Budapest. 5–8. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Digitalis_nemzedek_2012_konferenc...
(2018. 06. 30.)

Z. Karvalics László (2015): Közoktatás: honnan, hová, hogyan? Szempontok az átmenet tudáskormányozásához. In.: Hülber László (szerk. ) (2015): Oktatás-Informatika. Digitális nemzedék konferencia –Tanulmánykötet. ELTE, Budapest Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2015/07/Okt_inf_DNK_0714_READER.pdf (2018. 06. 30.)