Olvasási idő: 
7 perc

Feladatgyűjtemény, kompetenciafelmérő-sorozat és tanári kézikönyv a matematika nem szakrendszerű oktatásához

Lepenye Mária – Grecsnik Mária: Nem szakrendszerű matematika feladatgyűjtemény (komptetenciafelmérő sorozattal). Apáczai Kiadó, Budapest, 2008.

Az általános iskolai oktatás minden résztvevője számára új feladatot jelent a nem szakrendszerű oktatás bevezetése. Idén ősszel – az átdolgozott helyi tantervek szerint – az ötödik évfolyamon kezdődött meg ez a típusú munka.

Ötödik osztályban az alsó tagozatban megszokottól eltérő típusú követelményekkel szembesülnek a gyerekek. Két év áll rendelkezésükre, hogy a tanuláshoz és a továbbhaladáshoz szükséges készségeik, képességeik a megfelelő szintre fejlődhessenek. A nem szakrendszerű oktatás ennek a – tanárok és tanítók számára egyaránt kihívást jelentő – pedagógiai munkának a hatékonyságát hivatott növelni.

A fejlesztőmunka egyéni és kiscsoportos szinten hatékony, s szorosan a helyi körülményekhez és igényekhez kötött. Ezért nem kínálhat egységes, mindenki számára jól használható tankönyvet, módszertani útmutatókat a tankönyvpiac. Ebben a tevékenységben sokkal nagyobb szerepet kap a pedagógusok szakmai felkészültsége, tapasztalata, kreativitása. Mégis nagy segítséget, támpontot nyújthat egy olyan kiadvány, amely több alternatíva bemutatásával ad módszertani javaslatot, programot, feladatgyűjteményt a nem szakrendszerű órákon folyó munkához.

A matematikát tanító tanárok számára hiánypótló kiadványt jelentetett meg az Apáczai Kiadó: Lepenye Mária és Grecsnik Mária az 5. évfolyam tanárai és tanulói számára állították össze a Nem szakrendszerű matema­tika feladatgyűjteményt, amelyhez módszertani útmutatót tartalmazó Tanári kézi­könyvet is készítettek.

A szerzők kilenc, kulcsszerepet betöltő területre osztották a matematika tanításához szükséges kompetenciákat, melyek fejlesztéséhez egy táblázat segítségével az adott gyerekcsoport igényeinek megfelelő feladatsorozatot állíthat össze a tanár. A Tanári kézikönyvben található segédlet megkönnyíti a fejlesztendő részkompetenciák egyéni felismerését, melyre a tanév elején, az ötödik osztályosok nívócsoportokba sorolásakor nagy szükség van. Ehhez nyújt segítséget a tanulók feladatgyűjteményéhez mellékelt kompetenciafelmérő füzet, amely egy játékos kerettörténetbe foglalt (Nyomon a Szupercsapat)ötfordulós kompetenciaszint-feltérképezést s a tanulók fejlődését kéthavonként követő, egyéni kompetencia-térképet tartalmaz. A Kézikönyv útmutatója szerint a diagnosztikus felmérés első fordulójának célja, hogy a fejlesztőmunka megkezdése előtt a pedagógus tájékozódjon arról, hogy tanulói milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát. A további négy forduló az egyes matematikai kompetenciákban elért fejlődés mértékét hivatott felmérni. A különböző típusú feladatok mind a kilenc kompetenciaterületet vizsgálják és értékelik. A 45 perc alatt megoldható feladatsorokhoz részletes pontozási és értékelési útmutató található a Tanári kézikönyvben. A kompetenciaterületek a figyelemkoncentrációtól a szövegértésen, feladatértelmezésen át a feladatmegoldó képességig és a kritikai kompetenciáig a matematikai kompetenciák szinte minden területét átfogják. Az egyes kompetenciák alakulásáról készíthető kompetencia-térkép segítségével tanulónként követhető a továbbhaladáshoz szükséges képességek, készségek fejlettségi szintje, és ennek alapján a szülő is pontosabban tájékozódhat a tanuló fejlettségi szintjéről.

A nem szakrendszerű órák megtervezéséhez praktikus segítséget kínál a Feladatgyűjtemény. A feladatok feldolgozásával jó lehetőség nyílik a matematikai kulcskompetenciák fejlesztésére. Nagy örömömre szolgált, hogy ezen belül is kiemelt szerepet kapott – a talán legfontosabb kompetenciaterület – a gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztése. A kiadvány egyedülálló abban, hogy a gondolkodási lépések különválasztásával történő hatékony feladatmegoldási módszereket is ismerteti. A módszertani útmutatókban és óratervezet-mintákban ötleteket, javaslatokat adnak a szerzők a feladatmegoldás egyes gondolkodási fázisainak megismerésére, a gondolkodási folyamat megtervezésére, eredményes nyomon követésére, a megoldási utak megtalálására, illetve a megoldások alapos értékelésére.

A többi képesség- és készségfejlesztési terület közül a szövegértésre, a szövegértelmezésre, a világos, tiszta fogalmak kiépítésére, valamint a geometriai fogalmak és szerkesztések alapjainak a megszilárdítására helyeztek nagyobb hangsúlyt. Fontos szerepet kapott a térbeli tájékozódás, a térlátás, a geometriai szemlélet fejlesztése, valamint az arány, arányosság, mértékegységek témaköre.

A feladatsorok életszerűek, a hétköznapi gyakorlathoz kapcsolódnak. A szerzők minden egyes modul feladatait egységes kerettörténetbe ágyazták, a korosztályt érintő helyszínekkel és szituációkkal.

Hasznos a Tanári kézikönyv táblázatos feladatválasztási rendszere, amely a hat modul, a kilenc kompetenciaterület és a három nívószint szerinti gyors válogatást segíti elő. Ugyanitt a tömbösített órakeretek tervezéséhez is támpontot nyújtanak a szerzők kollégáik számára.

A kiadvány hat szaktárgyi modulba rendszerezve ad programjavaslatot a tanári munkához. Az egyes modulokon belül az aktuális tananyaghoz illeszkedően három nívószintre bontott, kész, de az igények szerint rugalmasan kezelhető módszertani javaslatok találhatók.

A Feladatgyűjtemény első három fejezete az ötödik osztályos matematika-tananyag három alapegységére épül (1. problémamegoldás és műveletek az egész számok körében; 2. problémamegoldás és műveletek a racionális számkörben; 3. geometriai alapismeretek, alapszerkesztések). A 4. modul a logikai gondolkodás fejlesztésére összeállított feladatokat tartalmazza. Az 5. modul a kreativitást fejlesztő, valamint a tervezett, képzett gondolkodási lépések hatékony használatát bemutató feladatok gyűjteménye. A 6. modulban a matematikai kompetenciák más műveltségi területeken való alkalmazási és fejlesztési lehetőségeire nyújtanak példákat. A Tanári kézikönyvben a szerzők minden feladat esetében jelölték, hogy melyik modulban javasolható még a feldolgozása, valamint milyen nívószinten és mely kompetenciák fejlesztésére alkalmas a feladat. A fejlesztőmunkát segítik a Tanári kézikönyvben található megoldások, részletesebb megoldási javaslatok és sok esetben a feladat teljes feldolgozását bemutató minta.

A Feladatgyűjteményt mellékletek egészítik ki: a felméréssorozathoz tartozó egyéni kompetencia-térkép, pontozási táblázat, a gondolkodási lépések használatát segítő munkalapok, valamint egyes feladatok kivágható modelljei.

Az új kiadvány hasznos segítséget nyújthat minden pedagógusnak és tanulónak a nem szakrendszerű oktatás bevezetése évében. Örömmel venném a folytatást, a 6. évfolyam számára írt feladatgyűjtemény mielőbbi megjelenését.