Olvasási idő: 
14 perc
Author

Elemzés a KOMA I. (A közoktatás modernizációja) pályázatáról

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány közvetlenül megalapítása után, 1995-ben írta ki első pályázatát. Az alábbi részletből is kitűnik, hogy olyan átfogó kezdeményezésről volt szó, amely felölelte a közoktatás egészét, ezért nehezen volt megjósolható, hogy mely köröket milyen programok megvalósítására ösztönöz majd.

"Tisztelt Pályázó!

A Magyar Köztársaság kormánya 1995-től több éven át jelentős összeget kíván fordítani a közoktatás fejlesztésére, korszerűsítésére. Szándéka a Közalapítvány létrehozásával olyan fejlesztési, modernizációs munkálatok támogatása, amelyek eredményei elterjeszthetők minél nagyobb körben. A Közalapítvány pályázati rendszerével mindenekelőtt azoknak a gyakorló pedagógusoknak, kutatóknak a munkáját kívánja támogatni, akik az általános művelést, a szakmai képzést szándékoznak jobbá, korszerűbbé tenni.

E program nem vállalhatja iskola vagy egyéb intézmény működési költségeinek fedezését, sem új épületek létrehozását, sem régiek felújítását, jóllehet a kuratórium tagjai is tisztában vannak azzal, erre is nagy szükség lenne.(...)

A pályázatban kérjük megjelölni a munka célját, a résztvevők körét, illetve nevét, az alkalmazni kívánt módszereket, a szükséges eszközöket, a támogatott tevékenység végtermékét (pl. program, tanterv, módszertani leírás, tanári segédkönyv, új tanítási eszköz, szoftver, tanulmány stb.)".

A pályázat tehát széles körben szólította meg a közoktatás résztvevőit, és sem tartalmi, sem módszertani megkötéssel nem élt az elvárt produktumokat illetően. (Ugyanakkor a működési költségekre és az iskolaépületre vonatkozó kikötés híven tükrözi a kilencvenes évek elejének iskolaalapítási hullámát kísérő feszültségeket.) A KOMA-nak ez volt az első és egyetlen - szinte minden megszorítást nélkülöző - átfogó pályázata. Ennek megfelelően rendkívüli mennyiségű - 1607 darab - pályázat érkezett, és a kuratórium több mint 238 millió forint támogatást osztott szét a 658 nyertes között.

A pályázati anyag több szempontból is további gondozást igényel: egyrészt elemzése lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, mit értett a pedagógusszakma 1995-ben a modernizáció fogalmán, s milyen spontán folyamatok indultak el a rendszerváltást követően a közoktatásban. Másrészt a pályázat keretében keletkezett produktumok (tantervek, jegyzetek, képzési programok stb.) utóéletének gondozása komoly lehetőséget jelent, de egyúttal felelősséget is ró a Közalapítványra.

Mindezek miatt a KOMA kezdeményezte az első pályázati körben keletkezett dokumentumok rendszerezését, a pályázati programok további sorsának felderítését és a folytatásra, fejlesztésre alkalmas programok felkutatását. Ennek a munkának a keretében készítette Faragó Orsolya és Domán Csaba az alábbi összefoglalást, amely a további elemzés és utógondozás alapját képezheti. A tanulmányt kissé rövidített változatban, a szűken vett technikai részletek mellőzésével közöljük.

 

Faragó Orsolya - Domán Csaba

A KOMA 1995. évi pályázati anyagainak feldolgozása és értékelése

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 1995-ben azzal a céllal jött létre, hogy kezelje és pályáztassa azt a nagyobb alapítványi összeget, amelyet a Magyar Köztársaság kifejezetten a közoktatás széles körű fejlesztésére, korszerűsítésére szánt. Az idén hatodik évébe lépő pályázati rendszer hosszabb távon is értékállónak bizonyult, és kiszámíthatóbb tervezést tett lehetővé számos gyakorló pedagógusnak és kutatónak, akik az általános művelődést és a szakképzést korszerűbbé kívánták tenni munkájukkal.

A múlt év végén KOMA I. néven az 1995. október 15-ig benyújtott legelső pályázati anyagok többségét tartalmazó gyűjtemény általános, megalapozó jellegű feldolgozására és értékelésére vállalkoztunk. A feladat egyik része az volt, hogy átlátható rendet, mások által is kezelhető katalógusszerű adatrendszert alakítsunk ki az anyagban a későbbi alaposabb, konkrétabb feldolgozáshoz. A további lehetőségeket rejtő pályázati projekteket összegyűjtve tényleges javaslatokat is kellett tenni. A munkát nehezítette, hogy az 1995-ös felhívás nem koncentrálódott egy szűk témakörre, hanem szinte az oktatás egész területét felölelte. A beérkező pályázatokban így egymástól teljesen eltérő feladatokkal, célkitűzésekkel találkoztunk. Munkánkhoz egy általunk felállított szempontrendszert használtunk. Természetesen nem lehet minden pályázatot egyértelműen besorolni (egyes munkák több feladatot vállaltak), de megpróbáltuk a főbb jellemzőket megragadva osztályozni őket.

364 komplex pályázati egységet elemeztük. A feldolgozás során kiderült, hogy nem a teljes pályázati anyag áll rendelkezésünkre. A témához kapcsolódó összesítés hiányos volt, és több olyan beiktatott pályázattal is találkoztunk, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott anyag nem tartalmazott.

A munka során egy 364 adatlapos dokumentumot hoztunk létre, melynek lapjai egy-egy pályázati projektnek felelnek meg. Ez a feldolgozás lehetővé teszi, hogy egy számítógépes keresőrendszeren keresztül mások számára is hozzáférhető legyen a dolgozatokban talált információ mint adatbázis. Az elmentett anyagban szavak szerinti keresésre is van lehetőség.

A feldolgozás szempontrendszere

Az elemzések szempontrendszerét tíz tényező összessége, összefüggése alapján határoztuk meg, amelyek általánosan jól jellemezték a pályázatokat. Ezek a dokumentumban való keresés miatt is fontos szempontok a következők voltak.

A pályázat címe. Az eredeti, a pályázó által adott cím.

Pályázók (személy, intézmény), résztvevők.

A beadás/elvégzés határideje. A beadás minden esetben 1995 október, a beszámolók ideje változó.

A pályázat eredménye (a kért és a kapott pályázati összegek). Az igényelt, illetve a megszavazott összeget tartalmazza.

Bírálók.

Tartalom/mellékletek: a mappában található anyagok.

A pályázat témája/jellege: pár sorban a pályázat összefoglalása.

A pályázat utóélete: mi valósult meg célként a kijelölt munkából.

Megjegyzések.

Lehetőségek.

Hét szempont felmért tényei a pályázatok általános összehasonlítását szolgálták és a múltra utaltak, három keresett szempont már a jövőre kérdezve, a további lehetőségeket felmutató pályázatokat kutatta.

A pályázatok általános jellemzése

A meglévő és összevetett 364 pályázat több mint harmadát beszerzésre, eszközvásárlásra adták be (131 db/36%), ötödét pályázati projekt, tankönyv, kiadvány, szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény támogatására (75 db/20%), és a tizedét kiterjedt komplex pedagógiai programok megvalósítására (35db/10%). A középmezőnyt a tanulmányok (29 db/8%), a továbbképzések, tanfolyamok (25 db/7%) és a tantervek (19 db/5%) jelzik. A legkisebb számban a konferenciák, előadások (11 db/3%), a kutatások (10 db/3%), a kulturális és szakmai napok (6 db/2%), környezetvédelmi (7 db/2%), érdekképviseleti (5 db/1%), és egyéb témák találhatók a KOMA I. pályázati anyagában. (A hiányossága és a kevés adata miatt feldolgozhatatlan pályázatok száma (11 db / 3%.)

A további lehetőségeket mutató pályázatok

A további lehetőségeket mutató pályázatok között több olyannal találkoztunk, melynek célkitűzése ígéretes volt, de az elvégzett munka már meg sem közelítette azt. Ha a beszámolóból pontosan kiderült, hogy a vállalt feladatokból mit sikerült teljesíteni és azok érdekesek, biztatóak voltak, a lehetőségek közé soroltuk a munkát. Több pályázat utalt a munka várható megjelenésére, kiadására. Ha ez a beszámoló idejéig nem történt meg és nem találtunk belőle az elmúlt évekből kiadást, szintén a lehetőségek közé soroltuk. Természetesen előfordulhat, hogy saját kiadásként mégis forgalomba került de ez a későbbi munka során igazolódott. Megpróbáltunk minden olyan munkát ebbe a kategóriába sorolni, melyben bármilyen lehetőség kínálkozott a további munkára. Az összes pályázat közel egyötöde (71 db) tartozik ebbe a kategóriába. Ezek megoszlása többségében pályázati projekt, tankönyv, kiadvány, szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény (30 db/42%) és tanulmány (19 db/27%). Kisebb részben komplex pedagógiai programok (10 db/14%) és tantervek (8 db/11%), környezetvédelmi (3 db/ 4%) továbbképzési (1 db/1%) és egyéb témák. Nincsenek közöttük kutatások, konferenciák és előadások, kulturális és szakmai napok, érdekképviseleti tematikák. Ezek beszámoló, jegyzet, illetve tanulmány formájában vannak jelen, amennyiben készült róluk használható anyag.

Összegzésként: a pályázatok egészéből 8% projekt, tankönyv, kiadvány; 5% tanulmány; és 3%, illetve 2% a pedagógiai program és tanterv, amelyek további lehetőségeket rejthetnek magukban. A témakörök szerinti bontásban sok és átfogó területeken jelentek meg, jól leírva a pályázók érdeklődési körét.

A lehetőségek témakörök szerinti bontása

A további gondozásra, esetleges gyűjteményes kiadásra, megjelentetésre érett pályázatok, pályázati tevékenységek végtermékeit, anyagait (tankönyv, kiadvány, tanulmány, tanterv, program, leírás stb) húsz elkülönülő tematikus blokkra osztottuk, amelyek jól megadják a gyűjtemények tematikáit is.

Művészeti tárgyak, magyar nyelv és irodalom, vallásoktatás /mozgóképkultúra, idegen nyelv, kémia, fizika, matematika, élelmiszeripari ismeretek, testnevelés és sport, egészségtan, természetvédelem, környezeti nevelés, pályaválasztás és civil-szféra, informatika és számítástechnika, helyi tantervek és a közoktatás kutatása, alternatív nevelési-oktatási programok, tanulási problémák, mozgássérültek és értelmi fogyatékosok oktatása és fejlesztése, romológia, nemzetiségi pedagógia.

A tematikus blokkok keretén belül ajánlásokat fogalmaztunk meg a közös témák alá kerülő, további lehetőségeket mutató pályázatokat egybegyűjtve. Ez az ajánlás témák szerint csoportosítva tartalmazza a pályázatok címét és kódszámát. Így a dokumentáció tematikus keresésre is alkalmas, az egyes pályázatok pedig kódszámuk alapján választhatók ki. Ezek a további lehetőségeket rejtő pályázati projektek, anyagok, pályázati tevékenységhez kapcsolódó, később az anyaghoz csatolt végtermékek további munkákat, esetleg kiadásra, gyűjteményes megjelentetésre kerülve alaposabb gondozást igényelnének. A kutatáshoz kapcsolódó felkeresés során a pályázóknál kedvező fogadtatásra találtunk. Örültek, az érdeklődésnek és kiderült, hogy a beadott pályázati anyagokat többen azóta is használják, fejlesztették őket, tovább dolgoztak rajtuk, de ezek közül kevés volt, amelyeket szélesebb körben terjeszthettek, megjelentethettek.

Összegzés

Eszközigényre elsősorban óvodák és általános iskolák nyújtottak be pályázatot. Az iskolák sokszor kapcsolták ezt helyi nevelési programokhoz. Az óvodák alternatív pedagógiai munkák, hátránykompenzáló tevékenységek megvalósításához kértek támogatást. Több helyen a cigány gyerekek fejlesztésére, felzárkóztatására épült a program, valamint fontos volt a szülők és az óvoda kapcsolatának erősítése. A középfokú oktatási intézmények elsősorban tantervek megírását tűzték ki célul. Mindhárom kategóriában találkoztunk tankönyvvel, feladatgyűjteménnyel, egy adott témához kapcsolódó tanulmánnyal. Konferenciákra egyesületek, felsőfokú intézmények pályáztak. Több magánszemély is adott be pályamunkát általában könyv vagy jegyzet megírására, a támogatást ösztöndíj formájában kérve. A vállalt feladatokat többnyire teljesítették. Az egyesületek, érdekképviseletek, pedagógiai műhelyek, munkacsoportok szerveződésre, fenntartásra, konferenciák megtartására pályáztak.

A pályázat általános kiírásából adódóan a munkák színvonala vegyes. A lehetőségek sokasága több területet magában tudott foglalni. Belefért helyi tanterv megírása, kutatás támogatása, de akár egy intézmény fenntartása is. Korlátokat a bírálók, illetve a kuratórium tagjai szabhattak. A pályázatokban mindig pontosan megfogalmazódik a cél, többször a bírálatok jelölik ki a megoldandó feladatokat, mégis sokszor találkoztunk olyan beszámolóval, melyben egészen eltértek az eredeti tervektől. Sok összegzés csak a támogatás pénzügyi elszámolására korlátozódott. Néhol nincs adat a tényleges munkáról. A pályázatok 36%-a eszközbeszerzés, és a többség nem tartalmaz beszámolót. Sok az olyan pályázat mely konkrét tevékenységhez kötötte a dologi kiadásokat, az eszközbeszerzést. Több pályázó kirándulásra, táboroztatásra, kulturális rendezvényre, továbbképzések finanszírozására fordította az elnyert támogatást, a pályázat, illetve a beszámoló pedig az intézmény bemutatását, már meglévő és használt helyi programok, tanmenetek leírását tartalmazza. Sok munka célként különböző alternatív pedagógiai programok megvalósítását választotta, és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását is sok pedagógus érezte szíve ügyének.

Az igazán értékes és érdekes dolgozatok hiánypótló munkákat, új pedagógiai célkitűzéseket valósítanak meg. A KOMA I. általunk hozzáférhető és feldolgozott anyagának 20%-a további lehetőségekre érett projektek, amely fontos szellemi tőkét jelenthet az ország közoktatása, a jövő számára.