Egész-volt a tökéletlenségben

Az egészség nem-mechanikus felfogása, a szellem fogalma és a konduktív pedagógia

IRODALOM

Arisztotelész (1988): A lélek. In uő: Lélekfilozófiai írások. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Arisztotelész (1992): Metafizika. Hatágú Síp Alapítvány, Budapest.

Arisztotelész (1997): Nikomakhoszi Etika. Európa Kiadó, Budapest.

Barabási Albert-László (2003): Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, Budapest.

Balogh Brigitta (2009a): A szellem és az idő. Identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában. ELTE BTK Filozófiai Intézet – L’Harmattan Kiadó – Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Balogh Brigitta (2009b): Talpalatnyi univerzum. Tanulmányok Kant és Hegel gyakorlati filozófiájáról.
Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár.

Balogh Brigitta (2010): Paradigmaváltás a filozófiában: az elismerés hegeli elmélete. Különbség, XI. 1. sz. 43–58.

Bergson, Henri (1987): Teremtő fejlődés. MTA, Budapest.

Bergson, Henri (1990): Idő és szabadság. Tanulmány eszméletünk közvetlen adatairól. Universum Kiadó, Szeged.

Descartes, René (1994): Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Budapest.

Descartes, René (1993): Értekezés a módszerről. Ikon Kiadó, Budapest.

Frankl, Viktor E. (1997): Orvosi lélekgondozás. A logoterápia és az egzisztencia-analízis alapjai. UR Könyvkiadó, Budapest.

Fenyves Márk, Dr. Dienes Valéria és Dr. Dienes Gedeon (2016): A Tánc reformja – „a mozdulatművészet vonzásában”. Orkesztika Alapítvány, Budapest.

Hári Mária és Ákos Károly (1971): Konduktív pedagógia I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1979a): A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Második rész.
A természetfilozófia
. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1979b): A szellem fenomenológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1981): A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Harmadik rész.
A szellem filozófiája
. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hösle, Vittorio (1998): Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität.
Felix Meiner Verlag, Hamburg.

Hyppolite, Jean (1946): Génèse et structure de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel. Aubier, Éditions Montaigne, Paris.

Kant, Immanuel (2003): A tiszta ész kritikája. Atlantisz, Budapest.

Kant, Immanuel (2003b): Az ítélőerő kritikája. Osiris – Gond-Cura Alapítvány, Budapest.

Kuhn, Thomas S. (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

Labarrière, Pierre-Jean (1968): Structures et mouvement dialectique dans la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel. Aubier–Montaigne, Paris.

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1986): Válogatott filozófiai írásai. Európa Könyvkiadó, Budapest.

MacIntyre, Alasdair (1999): Az erény nyomában. Osiris Kiadó, Budapest.

Németh András (2015): A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai. Magyar pedagógia, 115. 3. sz. 255–294.

Németh András, Mikonya György és Skiera, Ehrenhard (2005, szerk.): Életreform és reformpedagógianemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Gondolat Kiadó, Budapest.

Oakley, Ann (2003): Research Evidence, Knowledge Management and Educational Practice: early lessons from
a systematic approach. London Review of Education, 1. No. 1.

Oancea, Alis és Furlong, John (2007): Expressions of Excellence and the Assessment of Applied and Practice-based Research. Research Papers in Education, 22. 2. 119–137.

Olay Csaba és Ullmann Tamás (2011): Kontinentális filozófia a XX. században. L’Harmattan, Budapest.

Platón (2014): Állam. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest.

Schaffhauser Franz (2000): A nevelés alanyi feltételei. Telosz Kiadó, Budapest.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1983): A transzcendentális idealizmus rendszere. Gondolat Kiadó, h. n.
(Budapest).

Siep, Ludwig (2000): Der Weg der »Phänomenologie des Geistes«. Ein einführender Kommentar zu Hegels »Differenzschrift« und zur »Phänomenologie des Geistes«. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Spinoza, Benedictus (1997): Etika. Osiris Kiadó, Budapest.

Szent Ágoston (1989): A szabad akaratról. In: uő: A boldog életről. A szabad akaratról. Európa Könyvkiadó,
Budapest. 55–265.