Author
Author

Célok, sikerek és kihívások a siketek és súlyosan nagyothallók idegennyelv-tanulásában

IRODALOM

Baker, C. (1999): Sign language and the Deaf community. In: Fishman, J. A. (szerk.): Handbook of language and ethnic identity. Oxford University Press, Oxford, UK. 122-139.

Bartha Csilla, Hattyár Helga és Szabó Mária Helga (2006): A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 852-906.

Bedoin, D. (2011): English teachers of Deaf and hard-of-hearing Students in French schools: Needs, barriers and strategies. European Journal of Special Needs Education, 26. 2. sz. 159-175. doi: 10.1080/08856257.2011.563605.

Bombolya Mónika (é. n.): Nagyothalló gyermekek szókincse. Letöltés: http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk08/Bombolya%20M%F3nika,%20Nagy.... (2014.05.12.)

Cawthorn, I. & Chambers, G. (1993): The special needs of the deaf foreign language learner. Language Learning Journal, 7. 3. sz. 47-49.

Csizér Kata, Kontráné Hegybíró Edit és Piniel Katalin (publikálásra benyújtva): Hallássérült diákok idegennyelv-tanulási motivációját befolyásoló tényezők.

Csuhai Sándor, Henger Krisztina, Mongyi Péter és Perlusz Andrea (2009): „Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai” című kutatás eredményei. Zárótanulmány. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest. Letöltés: http://fszk.hu/mjp/szakmai-anyagok/Siket-gyermekek-ketnyelvu-oktatasanak.... (2014.05.12.)

Davies, S. (1994): Attributes for success. Attitudes and practices that facilitate the transition toward bilingualism in the education of deaf children. In: Ahlgreen, I. és Hyltenstam, K. (szerk.): Bilingualism in deaf education. Sygnum Verlag, Berlin. 103-121.

Domagała-Zyśk, E. ed. (2013): English as a foreign language for the deaf and hard of hearing in Europe – state of the art and future challenges. Wydawnictwo KUL, Lublin.

EMMI (2012): Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. Letöltés: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/22.pdf. (2014.05.12.)

Fleming, J. (2008): How should we teach deaf learners? Teaching English as a written language to deaf European students. In: Kellett Bidoli. C. J. és Ochse, E. (szerk.): English in international deaf communication. Peter Lang, Bern. 123-153.

Foniokova, Z. (2014): English for learners with hearing impairments: Challenges in written output. Előadás elhangzott a 12. ESSE Konferencia „English as a Foreign Language for Students with Special Educational Needs – Exceptional English for Exceptional Learners? SLANG 32” szemináriumán. Kassa, 2014. augusztus 30.

Grosjean, F. (1996): Living with two languages and two cultures. In: Parasnis, I. (szerk.): Cultural and language diversity and the Deaf experience. Cambridge University Press, Cambrigde, UK. 20-37. Letöltés: http://www.signwriting.org/forums/swlist/archive2/message/6760/Chapter.rtf. (2009.05.17.)

Grosjean, F. (1999): A siket gyermek joga a kétnyelvűvé váláshoz. Modern Nyelvoktatás, 5. 4. sz. 5–9.

Janáková, D. (2008, szerk.): Teaching English to deaf and hard-of-hearing students at secondary and tertiary levels of education in the Czech Republic (2. kiadás). VIP Books, Prague.

Jokinen, M. (2000): The linguistic human rights of sign language users. In: Phillipson, R. (szerk.): Rights to language: Equity, power, and education. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N. J. 203-213.

Kellett Bidoli, C. J. és E. Ochse (2008, szerk.): English in international deaf communication. Peter Lang, Bern.

Komesaroff, L. (2008): Disabling pedagogy: power, politics and deaf education. Gallaudet University Press, Washington D.C.

Kontra, E. H., Csizér, K. és Piniel, K. (előkészületben): The challenge for Deaf students to learn foreign languages in special needs schools.

Kontráné Hegybíró Edit (2010): Nyelvtanulás két kézzel: A jelnyelv szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában. Eötvös Kiadó, Budapest.

Kontráné Hegybíró Edit, Csizér Kata és Piniel Katalin (2013): Hallássérült nyelvtanulók egyéni változóinak vizsgálata: motiváció, képzetek és stratégiák. Alkalmazott Nyelvtudomány, 13. 5-21.

Kontráné Hegybíró Edit, Csizér Kata és Sáfár Anna (2008): Magyarországi siketek a jelnyelvről: Egy kérdőíves kutatás eredményei. Alkalmazott Nyelvtudomány, 8. 1–2. sz. 5-22.

Kósa Ádám, Lovászy László és Tapolczai Gergely (2005): A hallássérült személyekre vonatkozó jog áttekintése. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Budapest.

Központi Statisztikai Hivatal (2013): 2011. évi népszámlálás. 3. Országos adatok. Letöltés: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf. (2014.09.16.)

Ladd, P. (2003): Understanding deaf culture: In search of deafhood. Multilingual Matters, Clevendon, UK.

Lancz Edina és Berbeco, Steven (1999, szerk.): A magyar jelnyelv szótára. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Budapest.

Lane, H., Hoffmeister, R. és Bahan, B. (1996): A journey into the Deaf-world. Dawn Sign Press, San Diego.

Marschark, M. (2007): Raising and educating a Deaf child: A comprehensive guide to the choices, controversies, and decisions faced by parents and educators. Oxford University Press, New York.

Marschark, M. és Spencer, P. E. (2009): Evidence of best practice models and outcomes in the education of deaf and hard-of-hearing children: An international review. Letöltés: www.ncse.ie/uploads/1/1_NCSE_Deaf.pdf. (2014.07.10.)

Mole, J., McCall, H. és Vale, M. (2005): Deaf and multilingual: A practical guide to teaching and supporting deaf learners in foreign language classes. Direct Learn Services, Norbury, Shropshire.

Muzsnai István (1999): Kinek a kompetenciája annak eldöntése, hogy mi legyen egy siket gyermek anyanyelve? In: Balaskó Mária és Kohn János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke II. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely. 395-399.

Nemzeti alaptanterv (2012): Magyar Közlöny, 66, 10635–10848. Letöltés: http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf. (2014.07.10.)

Neville, P. (2003): Deaf ESOL students. Language Issues, 15. 1. sz. 11-12.

Oktatási Minisztérium (2005): 2/2005 (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0500002.om. (2014.07.10.)

Patton, M. Q. (2002): Qualitative research and evaluation methods. 3rd ed. Sage, Thousand Oaks, CA.

Piniel, K., Csizér, K. és Kontra, E. H. (2014): Validation of a questionnaire for measuring individual differences of hearing impaired language learners. In: Horváth, J. és Medgyes, P. (szerk.): Studies in honour of Marianne Nikolov. Lingua Franca Csoport, Pécs. 274-288.

Pritchard, P. (2013): Teaching of English to Deaf and severely hard-of-hearing pupils in Norway. In: Domagała-Zyśk, E. (szerk.): English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe - state of the art and future challenges. Wydawnictwo KUL, Lublin. 113-134.

Skuttnab-Kangas, T. (2000): Sign Languages – how the Deaf (and other Sign Language users) are deprived of their linguistic human rights. Letöltés: http://deaf-rights.blogspot.hu/2007/05/sign-languages-how-deaf-and-other.... (2014. 0721.)

Skuttnab-Kangas, T. (2008): Bilingual education and sign language as the mother tongue of Deaf children. In: Kellett Bidoli, C. J. és Ochse, E. (szerk.): English in international deaf communication. Peter Lang, Bern. 75-94.

Stokoe, W. C. (1960): Sign language structure; an outline of the visual communication system of the American Deaf. Studies in Linguistics Occasional Paper 8. University of Buffalo.

Stoppok, A. (n. d.): The early learning of English as a foreign language by hearing impaired children in special needs schools. Letöltés: http://hilarymccoll.co.uk/resources/ASeng1.pdf. (2014.09.16.)

Szabó Mária Helga (2007): A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

United Nations (2007): Convention on the rights of persons with disabilities. [A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény.] Letöltés angol és magyar nyelven: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16485. (2014.0710.)

Vasák Iván (1996): Ismeretek a siketekről. Siketek és Nagyothallók Szövetsége, Budapest.

Vasák Iván (2005): A világ siket szemmel. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Budapest.