Olvasási idő: 
19 perc

Baloldali – nem polgári – tradíció a magyar pedagógiában

A rövid elemzés áttekintést ad a magyar pedagógia baloldali, pontosabban nem polgári hagyományairól. Kiderül, hogy a magyar szellemi élet számos kiválósága főként 1945 és 1949 között közvetve hozzájárult a baloldali, az esélyegyenlőséget, a kultúra demokráciáját megteremtő, a magyar nevelés hagyományait sokféle módon gazdagító törekvésekhez.

Ady okolható mindenért.[1] Nem is egyszerűen csak azért, mert ballagási verssé szelídült költeményében a „bilincses iskolák”’ pusztulását éppen oly hévvel és kritikával akarta, mint a szelíd svéd tanítónő által a „Gyermek évszázadának” jövendölt – imént mögöttünk hagyott s korántsem e remények teljesüléseként összegezhető – 20. század megannyi pedagógiai reformere, reformpedagógusa, s nem is csak azért, mert a „szabadító magyar tanítóért” énekelt. Az már közelebb visz mentalitástörténetileg, hogy „új időknek” „új dalait” hozta egy időben azzal, amikor világszerte „új iskolának” nevezte el magát a pedagógiai progresszió gyakorlati próbálkozásai során. Hogy az „új” (új művészet, új nevelés, új ember, új társadalom stb.) vitán felül az etikai és használati értékében is a „magasabb rendű”, az „értékesebb” szinonimája volt, lehetett a 20. század elején (még a fiatal József Attila is „rádobni” akart „mindent, ami antik, ócska” ama bizonyos embert melegítő tűzre), nos arról – ne tagadjuk – a „régiek” is gondoskodtak. Volt megújításra váró megannyi társadalmi alrendszer – nem csupán az iskola.[2]

A világosan látó és gondolkodó Ady Endre „Irodalmi háborgás és szocializmus” című jegyzetével ment a legmesszebbre: arról írt karakteresen, hogy a valóságról szóló értelmiségi reflexiók (a jegyzet esetében voltaképpen a régi mestereket, régi módszereket megtagadó művészeti modernizmus, avantgardizmus) „nem jöttek volna létre” az új társadalmi viszonyokat jövendölő szocialista mozgalom nélkül.[3]

Nos, okunk van úgy fogalmazni, hogy az új társadalmi viszonyrendszer igényével és követelésével színre lépő, megerősödő nem polgári baloldal és a pedagógusszakma közeledése hasonlóképpen feltételezte egymást.

Ugyan írásomban elsősorban szakmám 1945-ös tablóját szeretném árnyaltabbra, színesebbre festeni, de nem szabad ezt az előzményt figyelmen kívül hagyni. Ugyan mi vezette a magyar gyermektanulmány „atyját”, Nagy Lászlót arra, hogy a Tanácsköztársaság oktatási népbiztosságán feladatot vállaljon? S mi vezette a hatalmat, hogy a játékot, munkát, gyermeki érdeklődést a tanulási folyamat középpontjába állító tantervét azonmód magáévá fogadja? S sorolhatnánk tovább: a magyar értelmiség legjavát, Babitsot, Bartókot, de még Dohnányit is. A Margitszigeten önfeledten mesét mondó jeles színművészeket milyen hitek állították a tanácshatalom szolgálatába? Megannyi régi módon – legalábbis akkor – meg nem válaszolható kérdés: a mindenki számára közvetíthető műveltség, a lelkek felszabadítása, egy gyermekközpontú-gyermekbarát világ – s benne ilyen iskola – létrehozásának ígérete. Különböző utak, különböző életutak, de e reményekben mégiscsak közösek.[4]

Kevesen tartják azt számon, hogy mindmáig az egyetlen állam, amely „bevezette” a reformpedagógiák metodikáját és szakmai kultúráját az oktatási rendszerébe, nos az Szovjet-Oroszország volt. Hogyne támogatta volna ezt az avantgárd pétervári színházcsináló Meyerhold, ha az oroszországi „munkaiskola” tantervében a dráma (későbbi, az ötvenes években Angliából importált nevén: drámapedagógia) is hangsúlyosan jelen volt. Hogyne támogatta volna a finoman művelt, elegáns moszkvai Teofil Sackij, akinek „Eleven élet” nevű, amerikai mintákat követő settlementje már a forradalom előtt is működött a nagyvárosi proletárcsaládok körében, hogyne hirdette volna meg a reformot a tudós népbiztos, Lunacsarszkij! Ki kell mondani, ebben az értelemben (is) ellenforradalom volt a szovjet 1937, mely egyebek mellett a modernista-modern pedagógiákat is betiltotta, „kompromittált” képviselőit a „gulagra” küldte – így például Natalia Szacot a világ első gyermekszínházának alapítóját.[5]

A nyugati világban is találunk ez időben jeles személyiségeket, akiknek pedagógiai reformmunkássága összefonódott a baloldallal, a szocialista mozgalmakkal. A már emlegetett, vence-i magániskolájából laboratóriumot, iskolai nyomdát, szövetkezetet, aktív iskolát szervező Celestin Freinet még maquisard is volt, de az ellenállásban dolgozott az antifasiszta háború után demokratikus oktatáspolitikai programmal színre lépő Langevin és Wallon is. Ne feledkezzünk meg a „felszabadítás pedagógusáról”, Latin-Amerikában valóságos nemzeti hősként számon tartott Paolo Freire-ről, a felnőttnevelés „atyjáról” sem. A reformpedagógia, a modern pedagógia varsói–treblinkai vértanúja, Janusz Korczak is tájékozódott a szocialista eszmékről.

Magyarországon tagadhatatlanul kicsit bonyolultabb volt a helyzet. Tény, hogy az 1919-et követő fehérterrornak több pedagógusáldozata volt, mint a tanácshatalom erőszakos cselekményeinek. Somogyi Béla csak jelképes alakja valamennyiüknek. Másokat a több hullámban támadó antiszemitizmus üldözött el az országból, vagy ha maradtak, bizalmatlanság övezte őket. Az is tagadhatatlan, a békeszerződés utáni helyzet úgy volt új helyzet, hogy nem ezeket, nem elsősorban a reformpedagógiák által kimunkált új személyközpontú, gyermekközpontú, humanisztikus, liberális válaszokat igényelte az iskolaügyben sem.[6]

Majd a vészhelyzet, a „gyermekmentés” pedagógiai szükséglete teremti újra a reformpedagógiai válaszokat, ha úgy tetszik: immár tradíciókat. Flanagan atya, a „Fiúk városának” alapítója az Újvilágból Európába készül, hogy a gyerekköztársaság praxisával szelídítse meg az egykori Hitlerjugend kamaszait. Közismert a hárshegyi Gaudiopolisz története, az „Öröm városában” Sztehló Gábor mentett lelkeket, s teremtett a makarenkói modellhez egészen közel álló működési kereteket az otthon lakóinak, köztük a tévés Horváth Ádámnak vagy az első költői próbálkozásait gyakorló Orbán Ottónak. Kevesebben ismerik a hűséges Karácsony-tanítványnak, Pataki Gyulának és Szekeres Mihálynak a nevét, aki Ebesen a Fiúkfalva alapítója volt. Ezúttal egy sorban említjük vele Ádám Zsigmondnak, a hajdúhadházi Gyermekváros alapító igazgatójának nevét.[7]

A hazai nevelésszociológia máig idézett – s ma is iskolanévadó – úttörője nem élte meg a háború végét.Kemény Gábor és Mérei Ferenc reprezentálja azt a művelt szakmai kört, amelyiknek volt vállalt kapcsolata az illegalitás esztendeiben is a baloldali, sőt – ne szépítsük – a kommunista mozgalommal.[8]

De megannyi ragyogó elme vállalt – nem mimikriből – azonosságot a történésekkel! Az általános iskolával, a munkás- és parasztfiatalok kollégiumaival, a közösség nevelő értékeinek vállalásával. Karácsony Sándoris „ex oriente lux” felkiáltással fogadja – felszabadítóként – a szovjet Vörös Hadsereget, Kodály is sürgölődik, Békés-Tarhost alapít, „100 éves programot” fogalmaz. Az Országos Nevelési Intézetben nem kisebb alakok, mint Vajda Mihály, Vargha Balázs írnak tantervet, tankönyvet. Az átalakulások mellett szólal Bélaváry-Burghard Erzsébet, a Montessori-növendék, és önfeledten munkába áll az óvodai nevelés átalakításáért, kiterjesztéséért Hermann Aliz, a bölcsődei gondozás tudományos reformjáért pedig Pikler Emmi. A munkáspártok támogatásával létrehozott új gyermekmozgalom, az úttörők mellé áll megannyi jeles szakember: Aszódi Éva, Hárs László, Trencsényi-Waldapfel Imre és mások. S itt volt a fiatal nemzedék, a népi kollégiumok pedagógiáját kimunkálóké, Kardos Lászlóé, akár Szokolszky Istváné, akárPataki Ferencé.

Hogy e pályák mikor tértek le a magát kommunistának definiáló pártállammal való együttműködésről, maguktól tértek-e le (beismerések, felismerések, csalódások, hitvesztések után), vagy – enyhén szólva – erőszakkal térítették el őket? Kik jelennek meg majd a Petőfi-kör buzgó aktivistáiként, kik kerülnek végül – vagy nem is végül – a rendszer tömlöcébe, kik nem mondják fel a hatalommal „különbékéjüket”? Ezek mind elemzendő kérdések még! De eltagadhatatlan: nem megalkuvásból, nem mimikriből gondolták pedagógiai elmélkedőként, kutatóként, tanárként együtt haladni azzal az irányzattal, amely „szocialista átalakulásról” beszélt nekik.

A 20. századnak tulajdonított pedagógiai reménykedések körében az ő ténykedésüket, vállalásaikat és helytállásukat is számon kell tartani.[9] Nyilván számon kell tartani megkísértéseiket, tévedéseiket, ártalmas hamis tudatukat. Egyébként egy sorban említhetők ők – megannyi néptanítói visszaemlékezés elemzésének tapasztalata ez – az iskola, az óvoda, a kollégiumi élet, az ifjúsági mozgalom világában a mindennapi „osztálytermi helytállást” választó kollégáinkkal. Akik nem passzív ellenállással, nem létet, egzisztenciát kockáztató, üldözést vállaló szembeszegüléssel, rezignált visszavonulással várták ki vagy siettették az „új idők” eljövetelét (más szempontból a „régiek” visszaérkezését, reformját), hanem találtak a gyermekek érdekében együttműködni való kezdeményezésekre, törekvésekre. Abban az ideológiában, amely Radnótival szólva „piros hitét” hirdette, József Attilával szólva pedig ama „minden emberi mű” értelmének zengő szavát.

A 20. század véget ért. Nem csupán a gyermekekről való jövendölése nem teljesült. Az „újdonságokról”, az „újról” is kiderült, hogy nem elegendő mércéje az emberi-társadalmi cselekvések megítélésének. Az „egész világnak holnapra való megforgatása” a fényes légáramlatoknak sem sikerült.[10] Sőt! E tapasztalatokért hatalmas árat fizetett az emberiség. Hatalmas árat fizetett a nevelésügy, a pedagógia is. De ebben az elszámolásban – biztos vagyok benne – hiteles helyet kell keresni mindazoknak, akik (akár a nevelésügy, a pedagógia kérdéseiben) a szó klasszikus értelmében „nem polgári” válaszokat kerestek.

Válaszaik nem tanulság nélküliek. De életútjuk sem.

S mindezzel nem azt akarom mondani, hogy az „elhallgatók-elhallgatottak”, az „ellenállók”, a „hittel együttműködők” mellett nem voltak a hatalom – nevezzük így – cinikus vagy éppen vakhitű kiszolgálói. Akik már – az írás indokául szolgáló könyv elemzéseinek idején 1945 és 1949 közt – ne lettek volna a történelem ítélőszékére „várók”. De igen! Ilyenek is voltak! Az ő életútjuk sem akármi ám! Mert hogy ráadásul a négy „csoport” nem is volt átjárás nélküli – még ügynöknek sem kellett lenni érte! De ez a 20. század ráadásul olyannyira bonyolult volt, hogy ez utóbbi csoportba sorolható „kulcsszemélyek” is egészen különbözőképpen szembesültek ártalmas, vétkes ténykedéseikkel.[11]

„A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés…” – Vajon erre gondolt József Attila?

Footnotes

 1. ^ Ha nagyon belegondolunk, talán Táncsics Mihállyal kezdhetnénk, de akkor a 19. század költőihez forduló Petőfi Sándorunk „kultúrpolitikai” hitvallása is a tárgyalásmódba illeszkednék, s idáig ezúttal nem kívánom tágítani az értelmezési kereteket. Egyébként is ennek az írásnak a kiindulópontja egy reflexió, kedves kollégám és kortársam – Golnhofer Erzsébet – minap az Iskolakultúra Könyvek sorozatában megjelent új kötetére, melynek címe: A pedagógiai gondolkodás 1945–1949. A korrekt szerző csokorba kötötte a „pedagógiai elmélet” kanonizált szerzőit, s az ábrázolt korszakra gyakorolt hatásukat, pontosabban az ábrázolt korszaknak rájuk gyakorolt hatását elemezte. Neveléstörténeti és politikatörténeti szempontból a végelszámolás még igaz is: a II. világháború befejezésével a szovjet birodalmi övezetben, a stratégiai célként sztálinista diktatúrát érvényesítő politikai és (egyre erősebb) kormányzati hatalom vagy megalkuvásra, kisebb-nagyobb árulásra, vagy némaságra, visszavonulásra, önkéntes vagy nem is nagyon önkéntes száműzetésbe késztette a pedagógiai szakma fontos személyiségeit. Behódolás vagy mártírium – Golnhofer szerint ezen alternatívák közt választhatott (ha választhatott) a szakma. Én ennél árnyaltabban látom. Nem látom igazolhatónak ugyanis, hogy pedagógiai szakma néven e körben csak és csakis a különböző árnyalatú, ún. polgári gondolkodókat, szakírókat értsük. Ha már a mártíriumban versengünk: bizonyítható, hogy ennél tragikusabb út is volt: a baloldalt, baloldali – ha úgy tetszik: nem polgári – gondolkodásmódot korábban önként vállalók vagy éppen a fasiszta vészkorszak radikális alternatíváját választók számon tartandó szakmai csoport volt ebben az időben, mint ahogy a 20. századi pedagógia történetének egészében. Az ő sokszor akár így, akár úgy, sőt egy életműben így is, úgy is tragikus sorsuk, de reményeik, megszólalásaik, akár vállalásaik is szintén elemzendő tényei a magyar nevelésügy történetének.
 2. ^ Az iskola megújításának szándéka mögött ott dolgozott persze az is, hogy a gyermekvilágban, gyermektársadalomban végképp megannyi újdonság mutatkozott. Az urbanizáció csorbát ejtett a családok korábbi egységén, a szekularizáció az egyházak közvetlen befolyását csökkentette, más vonatkozásban – régiónként ugyan különböző ütemben a mezőgazdaságban is, az iparban is – csökkent a gyermekmunka életforma-meghatározó ereje. Ilyen körülmények közt az éppen modern rendszerré szerveződő, de mégiscsak hagyományos iskola a hagyományos eszközeivel képtelen volt feladatai teljesítésére. S a gyermekvilágról szerezhető új tudások köre is hirtelen kiterjedt, a fiatal pszichológia, a fiatal szociológia (az új tudomány: a gyermektanulmány) tobzódott az empirikus kutatói paradigma nyomán született új eredményekben.
 3. ^ Király István emlékezetes Ady-monográfiájában egyébként a „modernista” avantgardista művészeti irányzatok létrejöttét nem is a modern centrumok megszületésével magyarázta, hanem éppenséggel az elmaradott perifériákról a „szent ámulások szép városába” érkezők drámai feszültségélményével, kontrasztélményével. Ha az avantgárd művészek bölcsőhelyéről és gyermekkoruk színhelyeiről térképet készítenénk, rendre meg is találnánk e tétel igazolását Adytól, Kassáktól, Brancusin, Tzarán, Chagallon, Malevicsen át Modiglianiig, Van Goghig, Picassóig… nem tagadom, a tételt cáfoló vagy gyengítő térkép is megrajzolható. De ugyanígy berajzolható a 20. század elejének geopolitikai perifériáira a pedagógiai modernizmus, a pedagógia avantgárd, saját nevén reformpedagógia vagy „újiskola-mozgalmak” több alapító atyája és anyája az olasz Montessoritól a moszkvai Nagyezsda Krupszkajáig, akár a horvátországi születésű Steinerig, a dél-franciaországi néptanítóig, C. Freinet-ig, az észt Khaiszig, a magyar Nagy Lászlóig, Karácsony Sándorig. A gyermektanulmány kortárs krónikása, Molnár Oszkár egyébként rendre sorra veszi a kelet-európai, délkelet-európai és dél-európai országokat (köztük büszkén Magyarországot), ahol az új komplex tudomány köré szerveződő szakma a legerősebb. (Mellesleg megjegyezzük, ez az avantgárd művészetfelfogás és avantgárd pedagógia még találkozott is: a Bauhaus története leírható e találkozás történeteként is.)
 4. ^ A magyar életutak aztán különösen divergáltak 1919 augusztusa után, de ez az impozáns odaállás mégsem tehető meg nem történtté.
 5. ^ Nem ezen írás témája, csak jelezzük: a pedagógiai paradigma ezen látványos fordulatában sokan a CSEKA ügynökeként kollaboránsként emlegetik a harkovi gyerekkommuna vezetőjének, Anton Makarenkónak a nevét. Nem teszik jól. Ugyan a jeles pedagógusnak nem fűződött jó viszonya a „pszichologista” Krupszkajához és köreihez, ám a tény az tény: korai halála után a sztálinizmus sok esetben gyakorlati és írott műveit meghamisítva, félreértelmezve, a kommuna működését befagyasztva teremtett hamis bálványt belőle. (Nem véletlen, hogy 1945 után az egészen más forrásokból táplálkozó hazai népi kollégisták az eredeti műben önmagukra ismertek.)
 6. ^ Egyébként az I. világháború utáni helyzet másutt is megannyi más választ hívott életre. Sajátos válasznak tekinthető Németországban (mindenképpen válsághelyzetben adott válasz) Rudolf Steiner antropozófiája a gondolkodásmód okkult kapcsolataival.
 7. ^ Furcsa történelmi igazságtétel ez itt. A később tragikus sorsra jutó Ádám végső soron már az államosított, a centralizált gyermekvédelmi-pedagógiai modell reprezentánsa, őt „játsszák ki” csúf s a politikai fordulatra oly jellemző módon 1948-ban Patakiék civil, ebben az értelemben laikus kezdeményezésével szemben, vele „hódíttatják meg” a Fiúkfalvát. De Ádám Zsigmond pedagógiai megnyilatkozásainak a progresszív hagyományba sorolása elvitathatatlan.
 8. ^ Mindkettejük, sőt mindhármuk életútjának monografikus feldolgozása még várat magára, holott szellemi mozgásaik iránya messzemenő tanulságokkal szolgál. Mely kérdésekben vállalták az azonosságot a marxizmust, szocializmust kisajátító torz hatalommal, mikor, miért szegültek szembe, hogyan élték meg (át, túl) ezeket a konfliktusokat? A 20. század története hitelesen nem írható meg ezen életutak pontos rajzolata nélkül.
 9. ^ Mint ahogy nem véletlen az sem, hogy a „létező szocializmus létező kritikájának” első radikális megfogalmazásai szintén baloldalról, mondhatni, az újmarxista körökből érkeznek a hatvanas évek végén. A Szentlőrincről elhíresült Gáspár László, a dobozi gátőr fia korai haláláig e gondolatkörhöz volt hű. E szellemi bölcsőhelyről indult Loránd Ferenc s Mihály Ottó is. Utóbbi nem csupán a rendszerváltáshoz vezető fordulat pedagógiai-oktatáspolitikai megfogalmazóinak egyik legfontosabbika, hanem – egyebek mellett – a hatvanas évek marxizáló radikális iskolakritikusainak is hazai közvetítője (M. Carnoy, S. Bowles, H. Gintis és mások magyarországi ismertetője).
 10. ^ Ne tekintse cinizmusnak az olvasó a „légáramlat” kifejezést. E sorok keretei közt nem illik felidézni a népi kollégista költő, Nagy László vitáját a népi kollégista filmrendezővel, Jancsó Miklóssal, hogy ti. ezek „szellők” voltak-e vagy „szelek”. A maguk módján – ez az írás is erről szól – mindkettejüknek igaza van.
 11. ^ Szintén a szóbeli legendák közt tartja – azaz nem is tartja – számon a szakma pl. L. Gy.-nek, a gyermektanulmány (pedológia) elleni hazai politikai támadás mérgezett tollú „íródeákjának” többszörösen tragikus sorsát.