Author

Az uniós oktatásfejlesztés új feltételei

IRODALOM

Altrichter, H. (2005): Curriculum implementation – limiting and facilitating factors. Johannes Kepler University, Linz.

Az Európai Bizottság Kommunikációs Részlege – Directorate-General for Communication European Commission (2009): Oktatás és képzés 2020, összefoglaló.
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_... Letöltés: 2014.01.26.

Az Európai Bizottság Kommunikációs Részlege (Directorate-General for Communication European Commission) (2011): A Bizottság elkészítette a 2013 utáni kohéziós beruházások nagyobb összhatásának eléréséhez szükséges jogszabályi háttér tervezetét – sajtóközlemény.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1159_hu.htm Letöltés: 2014.01.26.

Az Európai Parlament és Az Európai Unió Tanácsa (2013a): Az Európai Parlament és a Tanács 304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1... Letöltés: 2014.01.25.

Az Európai Parlament és Az Európai Unió Tanácsa (2013b): Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013 /EU rendelete.
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1... Letöltés: 2014.01.25.

Az Európai Unió Tanácsa (2004): A Tanács Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról.
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=hu,da&lang=&lng2=cs,da,... Letöltés: 2014.01.26.

Az Európai Unió Tanácsa (2009): A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002... Letöltés: 2014.01.23.

Az Európai Unió Tanácsa (2011): A Tanács ajánlása a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001... Letöltés: 2014.01.26.

Balázs Éva és mtsai (2011): Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

Biggs, J. és Tang, C. (2007): Teaching for Quality Learning at University (3rd edn) Buckingham: SRHE and Open University Press.

Boekaerts, M. (2010): The crucial role of motivation and emotion in classroom learning in: Dumont és mtsai: The nature of learning (Using research to inspire practice), OECD.

Bradley, J. és Untiedt, G. (2012): Future Perspectives of EU Cohesion Policy. GEFRA Working Paper: Mai 2012. Nr. 7.
http://www.gefra-muenster.org/downloads/doc/GEFRA-WP-2012-7.pdf  Letöltés: 2014.01.26.

Brunello, G. és Schlotter, M. (2011): Non Cognitive Skills and Personality Traits: Labour Market Relevance and their Development in Education & Training Systems. IZA DP No. 5743. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Bonn.
http://ftp.iza.org/dp5743.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Brynard, P. A. (2005): Policy implementation: Lessons for service delivery. South African Journal of. Public Administration. Pretoria: University of Pretoria. Vol. 40. No 4.1. 649–664.

Catalano, G. és mtsai (2012): Ex-ante conditionalities in cohesion policy, Directorate-General for Internal Policies of the Union, European Parliament.

Cohen, D. K. és Hill, H. C. (2003): Learning policy. When state education reform works. Yale University Press, New Haven and London.

Darling-Hammond, L. (1990): The Power of the Bottom over the Top. Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 12, No. 3 (Autumn).

Entwistle, N. (2000): Promoting deep learning through teaching and assessment: conceptual frameworks and educational contexts. Paper to be presented at TLRP Conference, Leicester, November, 2000.
http://www.tlrp.org/acadpub/Entwistle2000.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2011a): Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0496:FIN:... Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2011b): Kohéziós politika 2014–2020. Befektetés a növekedésbe és a munkahelyekbe.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ErqArKGKRtMJ:ec.eur... Letöltés: 2014.01.25.

Európai Bizottság (2012a): Az EU kohéziós politikája 2014 – 2020. Az Európai Bizottság javaslatai.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation... Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2012b): Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap. A 2014–2020 közötti közös stratégia keretének elemei. Bizottsági szolgálati munkadokumentum.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_f... Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2012c): Gazdasági kormányzás.
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/econ... Letöltés: 2013. 09.18

Európai Bizottság (2012d): Conference report: reducing early school leaving: efficient and effective policies in europe. Brussels, 1 and 2 march 2012.
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/esl/report_en.pdf Letöltés: 2013. 09.18.

Európai Bizottság (2013a): A Tanács ajánlása Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_hungary_hu.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2013b): Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjának és konvergenciaprogramjának értékelése.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_hu.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2013c): Impact Assessment Board (IAB).
http://ec.europa.eu/governance/impact/iab/iab_en.htm Letöltés: 2014.01.26.

Európai Bizottság (2013d): Az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós politikája: jogszabályjavaslatok.
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_hu.cfm Letöltés: 2013. 09.18.

Európai Bizottság (2013e): Monitoring Progress.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/progress_en.htm Letöltés: 2014.01.22.

Európai Bizottság (2013f): Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7858&langId=en Letöltés: 2014.01.26.

Fazekas Ágnes és Halász Gábor (2012): Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása. Kézirat.
http://www.impala.elte.hu/produktumok-i-munkafazis/ Letöltés: 2014.01.26.

Fazekas Ágnes (2012): Közoktatás-fejlesztési implementációs folyamatok. Kézirat.
http://www.fmik.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Fazekas-2012a1.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Fazekas Ágnes (2013): Az Európai Unió oktatásfejlesztési tevékenysége. Kézirat.
http://www.impala.elte.hu/produktumok-ii-munkafazis) Letöltés: 2014.01.26.

Fullan, M. (2001): Leading in a Culture of Change, Jossey-Bass, San Francisco.

Fullan, M. (2008): Változás és változtatás – a ráadás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Gordon Győri János (2009): Tanórakutatás. Gondolat Kiadó. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest.

Gustafson, D. és Ingle, M. (1992): Policy Characteristics Analysis. Technical Notes Nr. 3. Implementing Policy Change Project. USAID, Washington DC.

Halász Anita, Gáspár Pál és Somogyi Ádám (2005): Az uniós támogatások és a gazdaság abszorpciós kapacitása. http://www.icegec-memo.hu/hun/_docs/KESZ_20060131/munkafuzet_10.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Halász Gábor (2010): Az oktatás fejlődése és uniós tagságunk 2006–2010. Educatio, 2010. Tavaszi szám (34–53.),
http://halaszg.ofi.hu/download/educatio_2010_tavasz.htm Letöltés: 2014.01.26.

Halász Gábor (2012): Az oktatás az Európai Unióban – tanulás és együttműködés. Új Mandátum, Budapest.

Halász Gábor (2013): Oktatásfejlesztés uniós forrásokból – a 2014–2020 közötti időszak kihívásai. In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.): Nevelés-oktatás határon innen és túl, XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia, Debrecen.

Hermann Zoltán és Varga Júlia (2011): A közoktatás finanszírozása. In: Balázs Éva, Kocsis Mihály és Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 109-132.

Hervé, Y. és Holzmann, R. (1998): Fiscal transfers and economic convergence in the EU: an analysis of absorption problems and an evaluation of the literature. Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden

Horvat, A. (2005): Why does Nobody Care About the Absorption? Some Aspects Regarding Administrative Absorption Capacity for the EU Structural Funds in the Czech Republic, Republic of Estonia, Hungary, Slovakia and Slovenia before Accession. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Istance, D. és Kobayashi, M. (2012, szerk.): Az innováció hálózatai. Az iskolarendszer és az iskolamenedzsment új modelljei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Kálmán Judit (2011): Derangement or Development? Political Economy of EU Structural Funds Allocation in New Member States – Insights from the Hungarian Case. Working Paper Series. Central European University. Budapest

Koning, J., Korolkova, K., Maasland, E., és v. Nes, P. (2006): Evaluation of the ESF Support to Capacity Building. Final Report.

Lowi, T. J. (1972): Four Systems of Policy, Politics, and Choice, Public Administration Review, Vol. 32, No. 4. (Jul. – Aug., 1972), 298–310.
http://www.platonicmedia.co.uk/wp-content/uploads/2011/02/Lowi_1972PAR.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Lőrincz László (2010): A járadékszerzés elmélete.
http://www.kormanyzas.hu/071/4.php Letöltés: 2014.01.26.

Manzella, Gian Paolo és Mendez, Carlos (2009): The turning points of EU Cohesion Policy. European Policies Research Centre, University of Strathclyde United Kingdom

McLaughlin, Milbrey W. és Berman, P. (1975): Macro and Micro Implementation.
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5431.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Mourshed, M., Chijioke, C. és Barber, M. (2010): How the world’s most improved school systems keep getting better. Mckinsey & Company

Moyo, D. (2010): Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There is Another Way for Africa, Penguin Books, New York

Mulford, B. és Silins, H. (2003): Leadership for Organisational Learning and Improved Student Outcomes – What Do We Know? Cambridge Journal of Education. 33(2). 175–195.

O’Neil, H. F., Chuang, S, Chung és Gregory K. W. K. (2004): Center for Issues in the Computer-Based Assessment of Collaborative Problem Solving. CSE Report 620.
http://www.cse.ucla.edu/products/reports/r620.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Phillips, D. és Ochs, K. (2004): Educational Po­li­cy Borrowing: Historical Perspectives (Oxford Studies in Comparative Education). Symposium Books.

Reszkető Petra (2008): Transfer Absorption Problems as Government Failures. Application to the case of EU Structural Fund management. Central European University Department of Political Science, Kézirat.

Réthy Endréné (2002): A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00057/pdf/tanulm2002-2.pdf Letöltés: 2014.01.26.

Scardamalia, M. és Bereiter, C. (2006): Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology. In: Sawyer, K. (szerk.): Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge University Press. New York. 97–118.

Scardamalia, M. (2002): Collective Cognitive Responsibility for the Advancement of Knowledge. In: Smith, B. (szerk.): Liberal Education in a Knowledge Society, 67–98. Chicago: Open Court.

Szabó Mária, Singer Péter és Varga Attila (2011, szerk.): Tanulás hálózatban – Elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Szőllősi Tímea (2012): Fejlesztések az Európai Unióban. Kézirat.
http://www.impala.elte.hu/produktumok-ii-munkafazis. Letöltés: 2014.01.26.

Taylor, P. és Clarke, P. (2008): Capacity for a change. Document based on outcomes of the ‘Capacity Collective’ workshop. Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton.

Thomas, R. M. (1994): Implementation of Educational Reforms. In: Postlethewaite és mtsai: The Complete Encyclopaedia of Education. Oxford: Elsevier Science.

Würzburg, G. (2010): Making reform happen in education. In: Making reform happen in education. OECD. Paris. 159–181.