Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere

IRODALOM

Armstrong, Th. (2001): Multiple Intelligence in the Classroom. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA.

Bransford, J. D., Brown, A. L. és Cocking, R. R. (1999, szerk.): How People Learn: Brain,
Mind, Experience and School.
National Research Council, National Academy Press. Letöltés:
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9853&page=238 (2014.03.16.)

Brassói Sándor, Hunya Márta és Vass Vilmos (2005): A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás
minőségének javítása. Új Pedagógiai Szemle, 55. 7-8. sz., 4-17.
Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-ta-Tobbek-Fejleszto.html (2014.03.16.)

Chambliss, M. és Calfee, R. (1998): Textbooks for Learning – Nurturing Children’s Mind 1998. Wiley-Blackwell.

Csapó Benő (2002): A tudás és a kompetenciák. A tanulás fejlesztése című konferencián elhangzott előadás.
Letöltés: http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-fejlesztese/tudas-kompetenciak (2014.03.16.)

Csíkos Csaba (2010): A PRIMAS program. Iskolakultúra. 20. 12. sz. 4-12.
Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf (2014.03.16.)

Fischerné Dárdai Ágnes (2007): A problémaorientált történelemtanítás koncepciója.
Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00118/2007-11-ta-Dardai-Problemaorientalt... (2014.03.16.)

Fischerné Dárdai Ágnes és Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 57. 1. sz., 56-69.

Garbe, Ch. (2013, szerk.): Basic Curriculum for Teachers’ In-Service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools – Handbook for Trainers. COMENIUS Action No 9: Multilateral Projects.

Gardner, H. (1983): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books, New York.

Gaskó Krisztina (2009): A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben. Iskolakultúra. 19. 10. sz., melléklet. Letöltés: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/2009-10_sz... (2014. 07. 06.)

Kojanitz László (2010): A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. Iskolakultúra. 20. 9. sz. 65-81. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00150/pdf/2010-09.pdf (2014. 07. 06.)

Kojanitz László (2006): A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó tényezők.(kézirat)
Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok/tankonyvek (2014. 07. 06.)

Knausz Imre (2005): A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest.

Kulm, G., Roseman, J. és Treistman, M. (1999): A benchmarks-based approach to textbook evaluation. Science Books & Films. 35. 4. sz. 147-153.

Lengyel Zsuzsa (2010): A többszörös intelligencia elméletének alkalmazása a helyesírás-tanításban. Anyanyelv-pedagógia. 2010. 4. sz. Letöltés: www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=289 (2014.03.16.)

Nagy Lászlóné (2010): A kutatásalapú tanulás/tanítás (inquiry based learning/teaching’, IBL) és a természettudományok tanítása. Iskolakultúra. 2010. 12. sz. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf (2014.03.16.)

Olson, S. és Loucks-Horsley, S. (2000): Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. National Academy Press, Washington DC.

PRIMAS a kutatásalapú tanulás előmozdításáért a matematika és a természettudományos európai alap- és közép­fokú oktatásban. Letöltés: http://www.primas-project.eu/hu/index.do (2014.03.16.)

Reeves T. C. (2000.04.27.): Enhancing the Worth of Instructional Technology Research through “Design Experiments” and other Development Research Strategies. Az American Educational Research Association éves konferenciáján elhangzott beszéd leirata. New Orleans, LA, USA. Letöltés: http://treeves.coe.uga.edu/AERA2000Reeves.pdf (2014. 07. 22.)

Sampson D., Karagiannidis Ch., Kinshuk (2002): Personalised Learning: Educational, Technological and Standardisation Perspective. Interactive Educational Multimedia, 2002. 4. sz. 24-39.
Letöltés: http://greav.ub.edu/der/index.php/der/article/view/44/132 (2014. 07. 06.)

UNESCO (2005): A Comprehensive Strategy for Textbooks and Learning Materials. UNESCO, Párizs.

Vigotszkij, L. Sz.: (1967):Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsolnai József (1986): Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, Budapest.