Olvasási idő: 
29 perc

Az óvodai nevelési dokumentumok elemzése, az óvodai nevelőmunka megfigyelése és az interjúk tapasztalatai

A szerző összefoglalja az óvodai alapprogram alapján készült helyi nevelési programok tartalmának elemzéséről készült vizsgálat tapasztalatait. Megállapításai szerint részletesen kidolgozottak a helyi programokban a szocializáció segítésével foglalkozó tartalmak. A társas és kortársi kapcsolatok fejlesztése nevelőhatásának megjelenítése méltó helyre kerül a helyi nevelési programokban, a közös programok, az élménynyújtás sokszínűsége és fontossága ugyancsak. Az értelmi fejlesztés területeinek meghatározása viszont igen vegyes képet mutat a programokban.

[1]A kutatás egyik kiemelt feladata az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elvei alapján megírt, adaptált, átvett helyi nevelési programok elemzése és a gyakorlatban való megvalósításának vizsgálata volt. Tanulmányunkban a kutatás eredményei közül azokat ismertetjük, melyeket fontosnak tartunk a kisgyermekkori neveléssel foglalkozó szakemberek számára a továbbgondolás és fejlesztés érdekében. Szólunk a helyi nevelési programok elkészítésének folyamatáról, a törvényi előírásokkal való összhangjáról, gyakorlati megvalósításáról, az óvodai dokumentumok egymásra építettségéről. Kiemelten foglalkozunk az iskolásítási törekvések tüneteivel, mert ez az óvodákban folyó nevelőmunka egyik legvitatottabb területe.

A reprezentatív mintafelvétel alapján kiválasztott 100 óvoda vizsgálatát 50 óvodai közoktatási szakértő vállalta. Felkészítésükre 2001. január 19–22. között került sor, melynek az volt a célja, hogy megismerjék és megtanulják a mérőeszközöket és használatuk módszereit.

Mérőeszközök, módszerek, a kutatás menete

A szakértőknek a következő feladatokat kellett elvégezniük a mérési eszközök segítségével.

1. témakör: a helyi nevelési program elemzése megadott szempontok alapján.

A szakértő feladatai: a helyi nevelési program áttanulmányozása után 31 zárt kérdés megválaszolása (a mérőlap kódja: D. H.–01.).

2. témakör: a csoportnapló elemzése megadott szempontok alapján.

A szakértő feladatai: a csoportnapló áttekintése után 23 zárt kérdés megválaszolása (a mérőlap kódja: D. N.–02.).

3. témakör: a gyermeki fejlődés nyomon követésére vonatkozó dokumentumok vizsgálata.

A szakértő feladatai: megfigyelt csoportonként minimum három, illetve a gyermeklétszám 20%-ának megfelelő személyiséglap átnézése, majd 21 zárt és egy nyitott kérdés megválaszolása (a mérőlap kódja: D. Sz.–03.).

4. témakör: a nevelőmunka gyakorlatának megfigyelése.

A szakértő feladatai: a megfigyelt csoportmunka tapasztalatainak rögzítése egy ötoldalas kérdőíven, 5 kérdésblokkban, összesen 120 kérdés alapján (a mérőlap kódja: N. GY.–04.).

5. témakör: az óvodavezetővel készített interjú.

A szakértő feladatai: a kb. másfél órát igénybe vevő interjú elkészítése 12 kérdésblokk alapján (a mérőlap kódja: Í. V.–05.).

6. témakör: az óvodapedagógussal készített interjú.

A szakértő feladatai: magnóra rögzített, kb. kétórás interjú készítése óvodánként 1-3 óvodapedagógussal, 14 kérdésblokk alapján (a mérőlap kódja: Í. Ó.–06.).

7. témakör: a dajkákkal készített interjú.

A szakértő feladatai: magnóra rögzített, kb. félórás beszélgetés óvodánként
1-3 dajkával 5 kérdésblokk alapján (a mérőlap kódja: Í. D.–07.).

8. témakör: az interjúk és megfigyelések alapján az összesített tapasztalatok rögzítése.

A szakértő feladatai: a vizsgálat végén a tapasztalatok rögzítése 7 kérdésblokk, 30 zárt és egy nyitott kérdés alapján (a mérőlap kódja: Í. Ö.–08.).

A mérőeszközök többszöri próbamérések során formálódtak véglegessé.

Az óvodai közoktatási szakértő két napot töltött a vizsgált óvodában. Egyik nap interjúkat készített magnófelvételek segítségével. A dokumentáció elkérése és tanulmányozása után a második napon a nevelőmunkát figyelte meg. A személyiséglapokat is ekkor nézte át. A gyakorlati nevelőmunka megfigyelési lapját a két nap tapasztalatai alapján rögzítette. A 100 óvodában a vizsgálat 2001 februárjában és márciusában zajlott le.

A kutatás eredményei

A helyi nevelési programok és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (továbbiakban alapprogram) tartalmi összhangja

A vizsgált óvodák többségében azt állapították meg a szakértők, hogy a helyi nevelési programok fejezetei magukban foglalják azokat a tartalmakat, melyeket az alapprogram előír, és az alapprogram szellemisége is érvényesül a helyi nevelési programokban.

Az alapprogram három alapvető feladatát vizsgálva a következő kép alakult ki.

Részletesen kidolgozottak a helyi programokban az érzelmi nevelés és a szocializáció fejlesztésévelfoglalkozó tartalmak. A társas és kortársi kapcsolatok fejlesztése, nevelő hatásának megjelenítése méltó helyre kerül a helyi nevelési programokban. A közös programok, az élménynyújtás sokszínűsége és fontossága szintén megtalálható.

Az értelmi fejlesztés területeinek meghatározása viszont igen vegyes képet mutat a helyi nevelési programokban. A legtöbb esetben elvek formájában tartalmazzák a helyi óvodai nevelés fejlesztési feladatait. A tevékenységi formák tartalmi kibontása terén több helyen megjelennek azok a tendenciák, melyek iskolásítási jellemzőket tartalmaznak, ilyen törekvésekre utalnak. (Erről később bővebb kifejtés olvasható.)

1. ábra  Az egészséges életmódra nevelés megjelenítése a helyi nevelési programokban (%)

Az egészséges életmódra nevelés elvei jelen vannak a helyi nevelési programokban, de nem elég részletes a kidolgozásuk, így várhatóan több óvodában gondot jelent majd az egészségnevelési munka tervezése (1. ábra).

A helyi nevelési programok 78 százaléka nevelési elvek formájában tartalmazza a fejlesztési tevékenységeket. Ez lehetővé teszi az alapprogram szellemiségének továbbvitelét a helyi nevelési programokban, ugyanakkor biztosítja az óvodapedagógusok módszertani szabadságát, azt, hogy az adott nevelési feladat tartalmának kidolgozásakor és megvalósításakor a gyermekek igényeit és szükségleteit a legteljesebb mértékben figyelembe vegyék.

A helyi nevelési programok tartalma (85%-ban) útmutatóként szolgál az óvodapedagógusoknak a nevelőmunka megtervezéséhez és megvalósításához (1 százalékuknál nem így van; 12 százaléknál részben van így; 1 százaléknál nem ítélhető meg). Ez a részletesebb kifejtés jól szolgálja a szülők számára az óvodai nevelőmunka szervezeti és tartalmi területeinek átláthatóságát. Biztosítja az óvodai nevelőmunka egységes szervezeti kereteit, a megalapozott tervezettség megvalósulását. A nevelőmunka tervezését a vizsgált óvodákban a helyi programok 56 százaléka csak elvek szerint említi, ami igen kevés útmutatást ad az óvodapedagógusnak. Így érthető, hogy a helyi nevelési programnak megfelelő gyakorlati nevelőmunka csak az intézmények 59százalékára jellemző.

 

Hogyan készültek a helyi nevelési programok?

A helyi nevelési programok megírásának lehetséges módjai közül 99 óvoda adatait elemeztük. Önállóan készített programot a megkérdezett óvodák 68 százaléka, adaptált 25, változatlanul átvett kész programot 6 százalék.

Az óvodákban készített interjúkból is kiderült, hogy a helyi programírás pozitívan hatott a nevelőtestületek életére. A közös tevékenységek, a viták, a továbbképzések szakmai fejlődéssel jártak. Mélyebben megismerték egymás szakmai munkáját, megfogalmazták óvodájuk szakmai értékeit, felerősödött a nevelőtestület közösséggé formálódása. Sok óvodában szemléletváltási folyamat indult el, nyitottabbá váltak, a dolgozók közösségében is elkezdődött a neveléssel kapcsolatos nézetek lassú átalakulása. Az elszigetelt csoportlét helyett az egész óvodát megmozgató, együttműködő légkör alakult ki. Az „én csoportom” elv helyett a „mi óvodánk” tudata kezd jellemzővé válni.

A helyi programkészítés másik hozadéka, hogy többségük tükrözi az óvodák egyéni arculatát, a helyi, speciális körülményekre épített nevelőmunka jellegzetességeit.

A helyi nevelési programok 75 százaléka az óvodahasználók (szülők, fenntartók, óvodapedagógusok) igényeinek legteljesebb figyelembevételével, közel 80 százaléka pedig a kisgyerekek egyéni szükségleteinek figyelembevételével (fejlettségi szint ismerete, speciális fejlesztési feladatok ellátása, szociokulturális háttér ismeretében a hiányos gondozási szükségletek kielégítésének megtervezésével) készült.

A szakértői vélemények szerint a helyi nevelési programok 30 százaléka helyi innovációkra épült, 28 százaléka részben készült innováció felhasználásával. Sajnos a szakértők 6 százaléka nem tudja megítélni a programírás mikéntjét, és 12-en nem is válaszoltak erre a kérdésre. Ez a közoktatási szakértők szakmai felkészültségének vegyes színvonalát jelzi.

Az azonban megállapítható az adatok alapján, hogy a teljes és a részleges innovációs tevékenység 58 százalék, ami az óvodák több mint a felében a nevelőtestületek nyitottságát, az új irányzatok iránti nagyfokú érdeklődését és a kreativitás meglétét mutatja.

 

A helyi nevelési programok és a gyakorlati munka összhangja az óvodai dokumentumok alapján

A gyakorlati nevelőmunka megvalósításának tervező, szervező és értékelési tevékenységét tartalmazzák acsoportnaplók és a gyermekek fejlődésének nyomon követését rögzítő dokumentumok. Ezeknek a dokumentumoknak az elemzéséből kiderül, hogy mennyiben felel meg az óvodai nevelés gyakorlata a helyi nevelési program tartalmának, mennyiben valósítja meg a mindennapi nevelőmunka az abban előírt célokat, feladatokat, tevékenységeket.

2. ábra  A képességfejlesztés tartalmának megjelenése a csoportnaplókban (%)

A helyi nevelési programok 70 százaléka útmutatást ad az óvodapedagógusoknak a képességfejlesztés területeinek tartalmára vonatkozóan. Ez segíti az óvodapedagógusok tervezőmunkáját, és tájékoztatást ad a szülőknek is az óvodai nevelés tartalmi jellemzőiről. Az is érzékelhető, hogy a képességfejlesztésbe való gondolkodás mint nevelési szemlélet kezd elfogadottá válni az óvodapedagógusok körében, bár ez a csoportnapló tervezési fázisaiban és a gyakorlatban még nem jelenik meg ilyen határozottan (2. ábra).

A képességfejlesztésben való gondolkodás az óvodák kevesebb mint felében tükröződik egyértelműen a csoportnaplókban és a fejlődési lapokon, ami azt jelzi, hogy még sok módszertani továbbképzés szükséges ahhoz, hogy a helyi nevelési programoknak megfelelő nevelési gyakorla alakuljon ki.

3. ábra  A képességfejlesztési tartalmak aránya a személyiséglapokon (%)

A helyi nevelési programok tartalmában már érezhető a szemléletváltozás, de több időre és tudatosabban szervezett helyi továbbképzésekre van szükség ahhoz, hogy a változások beépüljenek az óvodapedagógusok mindennapi munkájába.

Az adaptálás, illetve a máshol készített program átvétele esetén a helyi viszonyokra való alkalmazás okoz problémákat. Ott, ahol egy-két pedagógus vagy az óvodavezető írta a helyi programot, a testület pedig csak elfogadta, szintén eltérés tapasztalható a helyi nevelési program tartalma és a nevelőmunka gyakorlata között. Így a helyi nevelési program nem tudja betölteni igazán a funkcióját, vagyis nem veszi át a nevelőmunka „irányító” szerepét. Azokban az óvodákban, ahol az intézmény saját szakmai gyakorlatára épülő konszenzus alapján íródtak a helyi nevelési programok, tartalmuk megegyezik a napi nevelőmunkával.

4. ábra  Mennyiben tükrözik a csoportnaplók tartalmi jellemzői a helyi program iránymutató szerepét?

A csoportnaplók fogalomhasználata és vezetése terén is tapasztalhatók ellentmondások (4. ábra). Az óvodák egy részében a nevelőmunka gyakorlatát az „így szoktuk” elv vezérli. Ennek oka – mint az interjúkból kiderült –, hogy a helyi programok megírása nagy terhet jelentett az óvodapedagógusoknak. Mivel a programelmélet sem a főiskolán, sem a továbbképzések során soha nem szerepelt tananyagként, a programírással egy időben kellett megtanulniuk ezt a tevékenységet. Az így megvalósuló „görcsös” programírás fázisaiban nem volt lehetőség a tartalmak alapos átgondolására és pontos megfogalmazására. Sok esetben nehezen tudták eldönteni a programírásra vállalkozó óvodapedagógusok, hogy mi az, amit részletesen ki kell fejteni, és mi az, ami elvek formájában kerülhet megfogalmazásra.

Valószínűleg több évre van szükség ahhoz, hogy a helyi nevelési programok betölthessék irányító szerepüket. Ezt a folyamatot elsősorban helyi továbbképzések, módszertani továbbképzések szervezése segíthetné, illetve gyorsíthatná.

A csoportnaplók vezetésének egyik legnagyobb hiányossága, hogy nem tükrözik, nem szabályozzák az óvoda belső világának szervezeti és tartalmi jellemzőit. Egységes elvek szerinti egységes tartalmak csak a csoportnaplók 37 százalékában olvashatók. A napirendek hiányosak, mert nem tartalmazzák a nevelési időn belüli tevékenységek teljes tárházát. A szolgáltatások rendszere teljesen hiányzik a csoportnaplók 39 százalékából. A helyi nevelési rendszer sajátosságai, a csoportra jellemző nevelési sajátosságok szintén nem találhatók a csoportnaplókban, amelynek funkciója így csak részben valósul meg.

játéktevékenység irányítására vonatkozó megállapítások nem a helyi nevelési program feladatai közé, hanem az óvodapedagógus mindennapi nevelőmunkájához tartoznak, és a csoportnaplóban, valamint a fejlődési naplóban fogalmazódnak meg. A gyakorlat azonban éppen az ellenkezőjét mutatja. A helyi nevelési programok 42 százaléka részletesen, 27 százaléka pedig részben tartalmaz megállapításokat a játékirányításról. A játékfejlesztéssel ugyanakkor a csoportnaplók mindössze 53 százaléka foglalkozik, pedig itt lenne a helye a játékfejlesztés olyan megtervezésének, amely igazodik a gyermekek fejlettségi szintjéhez. A szakértők felmérései szerint a személyiséglapoknak, fejlődési naplóknak csak 13 százalékában olvasható a játékról, ami szintén nagyon kevés.

Megdöbbentő, hogy a fejlesztési tartalmak megtervezése csak a csoportnaplók 8 százalékában található! Ez azt mutatja, hogy az óvodapedagógusok a megszokás, a hagyományok alapján vezetik a csoportnaplókat, a tartalmi változások nem érintették igazán a mindennapi gyakorlatot. A helyi szolgáltatások, fejlesztési tervek nem épültek be a csoportnaplókba, pedig annak éppen a gyermek fejlesztésének tervét kellene tartalmaznia. A teljes mértékű helyi tartalmi szabályozás csak a csoportnaplók helyi nevelési programok alapján történő vezetésével valósítható meg. Ennek kidolgozása további többletfeladatokat ró az óvodapedagógusokra. Az interjúk során többször is elhangzott, hogy a csoportnaplók vezetése nem jó, ezen változtatni szükséges. Természetesen ehhez szükség lenne a helyi szaktanácsadói támogatásra, az óvodavezetés szakmai irányító munkájának erősítésére.

A 99 óvodában 834 fejlődési naplót néztek meg a szakértők. A gyermeki fejlődés nyomon követésére az óvodák 84 százalékában vezetnek valamilyen fejlődési naplót vagy személyiséglapot. Ez megnyugtató, mivel elősegíti az egyéni differenciált bánásmód megvalósítását.

Sajnos csak 49 százalékban vezetik a személyiséglapokat a helyi nevelési programok útmutatásai szerint. Ez azt mutatja, hogy az óvodapedagógusok saját addigi tanulmányai alapján, önhatalmúlag döntik el a személyiséglapok tartalmát.

  • A bejegyzések több mint fele tükrözi a gyermek fejlettségi állapotát.
  • Alig több mint egyharmadában olvashatók a gyermekek társas kapcsolataira vonatkozó megállapítások.
  • A bejegyzések 40 százaléka tartalmaz értékeléseket a gyermekek tevékenységével kapcsolatban.
  • A bejegyzések 39 százaléka jelez képességfejlesztési tartalmakat.
  • A bejegyzések 13 százaléka foglalkozik a játékkal.

Az óvodapedagógusok maguk is megfogalmazták az interjúk során, hogy a személyiséglapok vezetése nélkülözhetetlen a gyermekek fejlesztése érdekében, de e dokumentumok csak a helyi nevelési programokkal összhangban lennének igazán hatékonyak. A mennyit, hogyan írjunk kérdés sok helyen okoz problémát. Ezen a területen is helyi továbbképzések szervezésével lehetne segíteni.

 

Iskolásítási törekvések az óvodákban

Az óvodai nevelés iskolásítására vonatkozó vizsgálódások további részletes elemzést igényelnek. Iskolásításra utaló jeleket mutat, hogy a helyi nevelés programokban gyakoriak a játékirányításra vonatkozó részletes útmutatások, ami nem segíti a „szabad” játék körülményeinek megteremtését (5. ábra).

5. ábra  A játékirányítás részletes megfogalmazása a helyi nevelési programokban (%)

6. ábra  Az ismeretátadás tartalmának meghatározása megjelenik a helyi nevelési programban

7. ábra  Az iskolásítási törekvések előfordulása az óvodákban (%)

Ugyancsak növelheti az iskolásítás esélyét, hogy a helyi nevelési programokban életkorokhoz kötötten jelennek meg a fejlesztés tartalmi területei (27 százalékában igen; 57 százalékában nem és 15 százalékban részben).

Szintén az iskolásítási irányzat elfogadását és megvalósítására való hajlandóságot mutatja az ismeretátadás tartalmi meghatározása a programokban (6. ábra). Ez a tény egyben az óvodapedagógus módszertani szabadságát is korlátozza.

Az iskolásítás egyes jellemző tüneteit a nevelési gyakorlat megfigyelésekor is tapasztalták a szakértők: az egyforma feladat adása és a gyermekek tevékenységeinek szabályhoz kötése ugyan különböző gyakorisággal, de tapasztalható volt a megfigyelt csoportok többségében (7. ábra).

A felsorolt tények együttesen lehetetlenné tehetik a differenciált egyéni fejlesztést, és erősíthetik az életkori sajátosságok figyelmen kívül hagyását, azaz felerősíthetik az iskolásítási folyamatokat.

 

A helyi nevelési programok és a törvényi szabályozás

A szakértők a megfigyelések, a dokumentációelemzések, az interjúk alapján megállapították, hogy az alapprogram gyermekközpontúsága tükröződik a helyi nevelési programokban és az óvodák mindennapjaiban. A gyermekekkel közvetlen kapcsolatban álló óvodapedagógusok 75 százalékának, illetve a dajkák 67 százalékának nevelési gyakorlata gyermekközpontú.

Ezek az adatok az alapprogram szellemiségének elfogadását tükrözik, és mutatják az eddigi óvodai nevelési programok (az 1971-es és az 1989-es) erősségeit is.

8. ábra  A nevelés-központúság mértéke az óvodákban hétfokú skálán (%)

9. ábra  A oktatás-központúság mértéke az óvodákban hétfokú skálán (%)

A hétfokú skála értékei a következők:
1 = soha, 2 = nagyon ritkán, 3 = ritkán, 4 = általában, 5 = gyakran,
6 = nagyon gyakran, 7 = mindig.

Az összesített szakértői vélemények szerint az óvodák 71 százaléka és az óvodapedagógusok 66 százaléka bizonyult nevelésközpontúnak a megfigyelt csoportok napi munkájában.

A nevelői attitűdök további vizsgálatából kitűnik, hogy a nevelés-, illetve az oktatásközpontú vélemények eloszlási görbéi eltérnek egymástól (8. és 9. ábra).

Az oktatás-központúságot megjelenítő ábra hullámzó görbét mutat, problémát jelent az 5-ös érték viszonylag magas előfordulási gyakorisága.

Az oktatás- és a nevelés-központúság adatainak egymáshoz való viszonyítása azt mutatja, hogy bizonytalanság van az óvodapedagógusok körében. Ennek okai többek között az értékválságban, a sokféle elvárásnak való megfelelés kényszerében, az intézmény fennmaradása érdekében folytatott harcok hatásaiban kereshetők.

Az óvodák napi tevékenységét a törvényi előírások, az intézmény saját készítésű és a fenntartó által jóváhagyott dokumentumai együtt szabályozzák.

szabályok és a rendeletek fontosak az óvodákban, érzékelhető, hogy az óvodavezetők igyekeznek megfelelni a törvényesség szempontjainak (71 százalék igen; 21 százalék részben és 3 százalék egyáltalán nem felel meg).

törvényesség betartásában ugyanakkor az óvodapedagógusok kellően rugalmasak a gyermekek érdekében. A helyi nevelési programokban a helyi szükségletek figyelembevétele, az odafigyelés az óvodahasználók igényeire és szükségleteire fontos feladatként jelenik meg a vizsgált óvodák kétharmad részében.

10. ábra  Rend és fegyelem az óvodában (%)

A hétfokú skála értékei a következők:
1 = soha, 2 = nagyon ritkán, 3 = ritkán, 4 = általában, 5 = gyakran,
6 = nagyon gyakran, 7 = mindig.

Az óvodavezetők szemléletében is fontos prioritás a gyermekek igényeinek és szükségleteinekfigyelembevétele. Oldott, családias hangulatban folyik a nevelőmunka a vizsgált óvodák 79 százalékában.

A rend és fegyelem annyiban fontos számukra, amennyire a gyermeki szükséglet biztosításához elengedhetetlen. Ez a felfogás egyezik az alapprogram szellemiségével (10. ábra).

A vizsgált óvodákban a szolgáltató jelleg szerepének megítélése arra enged következtetni, hogy az óvodapedagógusok nem érzékelik, hogy az óvoda mint intézmény, illetve a benne folyó nevelőmunka a közoktatási szolgáltatások része. Ennek többféle oka lehet, de az bizonyos, hogy a sokféle elvárás, amelynek meg akar felelni egy gyermekintézmény, nem éppen a szolgáltató szemlélet kialakulását segíti (11. ábra).

11. ábra  A szolgáltató jelleg érvényesülésének mértéke (%)

A hétfokú skála értékei a következők:
1 = soha, 2 = nagyon ritkán, 3 = ritkán, 4 = általában, 5 = gyakran,
6 = nagyon gyakran, 7 = mindig.

A helyi programok 74 százaléka tartalmazza a közoktatási törvény 1996. évi 47. § tartalmának megfelelő szakmai előírásokat. A jelenleg érvényben lévő közoktatási törvény 1999-es módosító előírásai ugyan meghatároznak feladatokat a helyi programok kiegészítésére vonatkozóan – amelyek beépítése sok helyen éppen azokat a hiányosságokat fogja pótolni, amelyeket a vizsgálat is kiderített –, de bizonyos területeken még mindig hiányos a szabályozás. Például a helyi nevelési programokban nem elég konkrét a csoporttervezési elvek kidolgozottsága, tehát sem az óvodahasználóknak az intézményválasztáshoz, sem az óvodai szervezet működésének segítéséhez nem ad elég információt.

szervezeti és működési szabályzat tartalma 1993 óta biztosítja az intézmények előírás szerinti működtetését. Az óvodák a törvényi módosítások és rendeletek megjelenésének ütemében, az előírások szerint, azóta többször is módosították ezt a dokumentumot, és ezeket a változásokat elfogadtatták a fenntartókkal. A megfogalmazásokban erősen dominálnak a szervezet működésére vonatkozó feladatok. Van, ahol konkrétan kidolgozták a feladatokat, máshol általános megfogalmazások „próbálják” meghatározni a működést. Ezekben az óvodákban a megszokott, rutinszerű működés jellemző. Óvodánként, vagyis szervezetenként más és más hangsúllyal fogalmazódtak meg a feladatok. Ennek sokszor az az oka, hogy a fenntartók elvárásai ezen a téren is különbözők.

helyi nevelési programok 1996 és 1999 között készültek, egységes ütemezésben, azonos szakmai elvárások alapján, de a helyi igényeknek megfelelően. Jóváhagyásuk törvényi előírások alapján valósult meg.

Az alapító okiratok készítését, felülvizsgálatát a közoktatási törvény írta elő. Elfogadásuk szintén törvényi előírások szerint történt.

három meghatározó dokumentum elkészítésének és jóváhagyásának ideje nem esik egybe. Mindegyik más időpontban, másfajta elvek szerint készült, és más-más szakértők véleményezték és hagyták jóvá. A három dokumentum előírás szerinti megvalósítása és elfogadása intézmények és fenntartók szerint is nagyon eltérő.

Már ennek alapján is prognosztizálható, hogy előbb-utóbb szükségessé válik szemléletmódjuk egységesítése, illetve tartalmi egymásra építettségük felülvizsgálatot igényel.

Az óvodai felvétel rendjét a törvény szabályozza, a helyi nevelési programban kizárólag a legszűkebb környezeti igények fogalmazódhatnak meg. Ennek ellenére a felmérés szerint a vizsgált óvodák negyedében részletesen szabályozza a helyi nevelési program az óvodai felvételt. Ennél nagyobb problémát jelent, hogy az óvodák kétharmadában a helyi szokások határozzák meg az óvodai felvétel módját. A fenntartók ezen a területen nem érvényesítik irányító szerepüket. Ugyanakkor az óvodák szakmai önállóságának jelekét értelmezhetjük, hogy az óvodavezetők többsége döntési kompetenciájának tekinti ezt a feladatot (82 százalék).

Az 5 éves kortól való óvodába járást a közoktatási törvény szabályozza, nem a helyi nevelési program. Ez nem ismert a vizsgált óvodák egyötödében. Az intézmények nagyobb részében azonban jól értelmezik az idevonatkozó törvényeket.

Az óvodák tanügy-igazgatási feladatai közül kiemelt terület a gyermekek beiskolázása (1. táblázat). Ebben nagyon sokat változott az utóbbi években a szülők elvárása, hiszen saját távlati céljaik határozzák meg iskolaválasztási döntéseiket. A vizsgált óvodákban a rugalmas beiskolázást a gyermekek fejlettsége határozza meg a legnagyobb mértékben. Ez a gyakorlat jól tükrözi az alapprogram elveinek átvételét mind az óvodavezetők, mind az óvodapedagógusok, sőt a szülők részéről is (82 százalék). Az adatok a nevelési tanácsadók működésének szükségességét, a tanácsadói szerep hatékony működését is alátámasztják (76 százalék).

1. táblázat  

Rugalmas beiskolázás

Igen

Nem

Részben

Nem ítélhető meg

A gyermek fejlettsége dönt

82

1

14

0

A szülő dönt

45

5

45

2

Az óvodapedagógus dönt

26

14

57

0

Az óvodavezető dönt

22

22

53

0

A tankötelezettségi kor elérése a döntő

11

36

47

2

A nevelési tanácsadó dönt

6

14

76

1

A szülők fele nem önállóan, hanem valamilyen szakvélemény figyelembevételével dönt gyermeke beiskolázásáról.

Pozitív változásként értékelhető, hogy a beiskolázásnál az óvodák többségében nem a tankötelezettségi kor elérése a döntő szempont.

Összegzés

Az alapprogram irányelvei tartalmazzák mindazokat a nevelési elveket, amelyek fontosak a korszerű kisgyermeknevelés megvalósítása érdekében. A jól kialakult és megfelelően működő óvodai intézményhálózat komoly értéket hordoz, megőrzése és a jelen kornak való megfeleltetése a közoktatás létfontosságú feladata.

helyi óvodai nevelési programok életbelépésével legitimálódott az elmúlt években jelentős mértékben differenciálódott óvodai nevelés. A néhol megjelent, néhány évig működő negatív nevelési irányzatoknek gátat szabva a helyi nevelési programok megerősítették az óvódáskorú gyermekeknek megfelelő nevelési elveket, értékeket. A helyi nevelési programokban lehetőség nyílt a gyermekközpontú tendenciák megerősítésére, a lokális, gyakran speciális igények kielégítésének felvállalására.

A programkészítés sok nevelőtestület életére pozitívan hatott: ezt jelzi a szakmai aktivizálódás, a szakmai önbizalom megerősödése, a nyitottá váló óvodák sokasodása, az innovációk kiteljesedése. Vezéregyéniségek emelkedtek ki a nevelőtestületekből, és vették át a szakmai vezetést a óvodákban (pályázatokat írnak, publikálnak, koordinálják a minőségfejlesztést).

A vizsgálat során kirajzolódtak azok a területek is, ahol szükség van a további feladatok meghatározására.

E Az óvodai nevelőmunka dokumentációjának egymásra építettségét kell megteremteni az óvoda belső világának szabályozása érdekében, a helyi igények és szükségletek függvényében.

E A korszerű nevelőmunka elméleti és gyakorlati egységének kialakítása érdekében a képességfejlesztés további erősítésére van szükség a differenciált egyéni bánásmód esélyteremtő lehetőségének nagyobb kiaknázásával, az iskolásítási tünetek megszüntetésével.

E A legátfogóbb problémát az okozza, hogy egy átfogó szabályozási reform implementációja hosszabb időt igényel. A vizsgálat időpontjáig csak részben valósult meg az új tartalmi szabályozó dokumentum teljes körű átvétele, és az óvodák napi gyakorlatában még nem minden területen érződik az alapprogram hatása

A szakmai szemléletbeli változásokat jól segítené a helyi nevelési programok megvalósítását segítő módszertani továbbképzési kínálatok tárházának növekedése és a szaktanácsadói tevékenységek erősödése.

Footnotes

  1. ^ Az Országos Közoktatási Intézet 2002. április 18-án megtartott Intézeti Szakmai Napjára készített tanulmány.