Az interaktív tanulási környezetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig

IRODALOM

Adesope, O. O. és Rud, A. G. (2019): Maximizing the affordances of contemporary technologies in education: Promises and possibilities. In: Uők (szerk.): Contemporary technologies in education. Springer Nature, Cham. 1–16.

Blais, J. és Ippolito, J. (2006): At the edge of art. Thames & Hudson, London.

Bryant, C. (2010): A 21st century art room: the remix of creativity and technology. Art Education, 63. 2. sz., 43–48. doi: 10.1080/00043125.2010.11519061

Çirali, H. és Koçak Usluel, Y. (2015): The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills. Computers & Education, 94. 3. sz., 298–309.
Letöltés: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.016 (2019. 10. 11.)

Csapó, B. (2010): Goals of learning and the organization of knowledge. In: Klieme, E., Leutner, D. és Kenk, M. (Szerk.): Kompetenzmodellierung. Zwischenbilanz des DFG-Schwerpunktprogramms und Perspektiven
des Forschungsansatzes. 56. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik
. Beltz, Weinheim. 12–27.

Csapó, B. és Molnár, G. (2019): Online diagnostic assessment in support of personalized teaching and learning: The eDia system. Frontiers in Psychology, 10. 1522. sz. Letöltés: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01522 (2019. 10. 11.)

U.S. Department of Education (é. n.): EETT – Enhancing education through technology. Letöltés: https://www2.ed.gov/programs/edtech/index.html
(2019. 11. 18.)

European Comission (2013): Survey of Schools: ICT in education. Benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s schools. Final report. Letöltés: https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-.... (2019. 11. 18.)

Gaul-Ács Ágnes és Kárpáti Andrea (2018): Óvodás gyermekrajzok vizsgálata a Három Narratív Rajz képalkotó feladatsorral. Magyar Pedagógia, 118. 3.sz., 279–306. Letöltés: https://doi.org/0.17670/MPed.2018.3.279 (2019. 10. 11.)

Hunya Márta (2011): Az eLEMÉR keretrendszerről. Letöltés: http://ikt.ofi.hu/ikt-onertekelo-keretrendszer/keretrendszerrol (2019. 11. 18.)

Hunya Márta (2013): IKT-felmérés az európai iskolákban. Letöltés: http://essie.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=1d49031b-7457-4c46... (2019. 11. 18.)

Hunya Márta (2015): eLEMÉRÉS 2011–2015. Háttértanulmány. Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/elemeres_2015.pdf (2019. 11. 18.).

Hunya Márta, Dancsó Tünde és Tartsayné Németh Nóra (2006): Informatikai eszközök használata a tanítási órákon. Új Pedagógiai Szemle, 56. 7–8. sz. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-in-Tobbek-Informatikai.html (2019. 11. 18.)

International Telecommunication Union [ITU] (2017): Measuring the information society. Report. Letöltés: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/
publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf (2019. 11. 18.)

Kalas, I. (2012): Recognizing the potential of ICT in early childhood education. UNESCO IITE. Letöltés: https://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214673.pdf (2019. 11. 18.)

Kalas, I. (2018): Programming in lower primary years – Design principles and powerful ideas. In: J. Dagiené (szerk.): Proceedings of Constructionism Conference. 71–80. Letöltés: http://www.constructionism2018.fsf.vu.lt/file/repository/Proceeding_2018... (2019. 11. 18.)

Kárpáti, A., Freedman, K., Heijnen, E., Kallio-Tavin, M. és Castro, J. C. (2016): Collaboration in visual culture learning communities: Towards a synergy of individual and collective creative practice.  International Journal of Art & Design Education, 36. 2. sz., 164–175. Letöltés: https://doi.org/10.1111/jade.12099 (2019. 10. 11.)

Klima Gábor (2019): Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák. In: Kárpáti Andrea (szerk.): Vizuális kommunikáció az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Megjelenés alatt.

McLean, K. J. (2016): The implementation of bring your own device (BYOD) in primary [elementary] schools. Frontiers in Psychology, 7. 1739. sz. Letöltés: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01739 (2019. 10. 11.)

Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. Magyar Tudomány, 172. 9. sz., 1038–1047. o. (2019. 10. 11.)

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2019a): A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: Az eDia online platform. Iskolakultúra, 29. 4–5. sz., 16–32. Letöltés: https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.4-5.16

Molnár, G. és Csapó, B. (2019b): How to make learning visible through technology: The eDia-online diagnostic assessment system. In: Lane, H., Zvacek, S. és Uhomoibhi, J. (szerk.), CSEDU 2019. Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education. Volume 2. Scitepress, Heraklion, Crete. 122–131.

Molnár, G. és Csapó, B. (2019c): Making the psychological dimension of learning visible: Using technology-based assessment to monitor students’ cognitive development. Frontiers in Psychology, 10. 1368. sz. Letöltés: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.0136 (2019. 10. 11.)

Molnár, G. (2007): New ICT tools in education – Classroom of the future project. In: Solesa, D. (szerk.): The fourth international conference on informatics, educational technology and new media in education. A. D., Novi Sad. 332–339.

Molnár Gyöngyvér (2019): Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége: években mérhető különbségek a diákok között. Iskolakultúra, 29. 1. sz., 3–16. 

Molnár, G., Greiff, S. és Csapó, B. (2013): Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development. Thinking skills and Creativity, 9. 8. sz., 35–45.

Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea (2012): Informatikai műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 441−476.

Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. Magyar Pedagógia, 115. 1. sz., 49–66.

Molnár Gyöngyvér és Pásztor-Kovács Anita (2015): A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. Iskolakultúra, 25. 4. sz., 49–61.

Molnár, G. Pásztor, A., & Csapó, B. (2019): The eLea online training platform. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (szerk.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók – Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 64.

Molnár Gyöngyvér, Turcsányi-Szabó Márta és Kárpáti Andrea (2019): Digitális forradalom az oktatásban – perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány. Megjelenés alatt.

OECD (2010a): Are the new millennium learners making the grade? Technology use and educational performance in PISA 2006. Letöltés: http://www.oecd.org/edu/ceri/45053490.pdf (2019. 11. 18.)

OECD (2010b): PISA 2009 results: What students know and can do – Student performance in reading, mathematics and science. Letöltés: http://www.oecd.org/dataoecd/10/61/ 48852548.pdf (2019. 11. 18.)

OECD (2013): PISA 2012 Results: What makes schools successful? Resources, policies and practices (Volume IV). OECD, Paris.

OECD (2018): The future of education and skills. Education 2030. OECD. Letöltés: https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf  (2019. 11. 18.)

Orosz Csaba, Havasi Tamás, Gaul Emil és Tóth Tibor (2018): Digitális kultúra a kortárs képzőművészetben és a művészetpedagógiában. Iskolakultúra28. 1–2. sz., 63–89. Letöltés: https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2018.1-2.63 (2019. 10. 11.)

Overby, A., és Jones, B. L. (2015): Virtual LEGOs: Incorporating Minecraft into the art education curriculum. Art Education, 68. 1. sz., 21–27. Letöltés: https://doi.org/10.1080/00043125.2015.11519302 (2019. 10. 11.)

Pelgrum, W. J. (2004): What can international assessments contribute to help fight low achievement? In: A. Kárpáti (szerk.): Promoting equity through ICT in Education. OECD, Paris, Budapest. 56–69.

Pluhár, Zs. és Gellér, B. (2018): International informatics challenge in Hungary. In: Auer, M. E., Guralnick, D. és Simonics, I. (Szerk.): Teaching and learning in a digital world: Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Springer, Chem. 425–435.

Rimányi, Z. (2016): Digitális hátizsákkal az iskolában: A Jászfényszarui Samsung SMART School programja. Új Köznevelés, 71. 5–6. sz. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/digitalis-hatizsakkal-az-iskolaban (2019. 11. 18.)

Stokrocki, M. (szerk., 2014). Explorations in virtual worlds: New digital multi-literacy investigations for art education. National Art Education Association (NAEA), Reston, VA.

Taylor, P. és Carpenter, S. B. (2007): Hypermediated art criticism. The Journal of Aesthetic Education, 41. 3. sz., 1–24.

Turcsányi-Szabó, M. (2006): Blending projects serving public education into teacher training. In: Kumar, D. és Turner, J. (szerk.): Education for the 21st Century – Impact of ICT and digital resources. Springer-Verlag, New York. 235–244.

Turcsányi-Szabó Márta, Bedő Andrea és Pluhár Zsuzsa (2006): Case study of a TeaM challenge game–e-PBL revisited. Education and Information technologies, 11. 3–4. sz., 341–355.

Turcsányi-Szabó Márta (2011): Fenntartható innováció a tanárképzésben – az elmélettől a gyakorlatig. Oktatás-Informatika. 3–4. sz., 32–44. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2013/05/Okt_Inf_2011_3_4_opt.pdf (2019. 11. 18.)

Wastiau, P., Blamire, R., Kearney, C., Quittre, V., Van der Gaer, R. és Monseur, C. (2013): The use of ICT in education: A survey of schools in Europe. European Journal of Education, 48. 1. sz., 11−27.

World Economic Forum (2016): The future of jobs. Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. Letöltés: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf (2019. 11. 18.)