Az elég jók igazsága

Az intézményesült nevelés filozófiai narratívái

IRODALOM

Adorno, Th. W. (1998): A művészet és a művészetek. Helikon, Budapest.

Arisztotelész (1982): Rétorika. Gondolat Kiadó, Budapest.

Arisztotelész (1987): Nikomakhoszi etika. Európa Kiadó, Budapest.

Barabási Albert-László (2010): Villanások. A jövő kiszámítható. Libri Kiadó, Budapest.

Bártházi Eszter (2008): Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban. Magyar Nyelv, 104. 4. sz. 443–463.

Bettinghaus, E. P. (1977): A meggyőző kommunikáció. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 167–191.

Borsche T. (1990): Wilhelm von Humboldt. Verlag c. H. Beck, München.

Chickering, A. W. és Reiser, L. (1993): Education and Identity. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Pilinszky János (2013): Csönd és sötétség. P. J. füveskönyve. Lazi Könyvkiadó, Szeged.

Dahrendorf, R. (2004): Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a 21. században. Napvilág Kiadó, Budapest.

Festinger, L. (2000): A kognitív disszonancia elmélete. Osiris Kiadó, Budapest.

Foerster, H. (1997): Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

Freinet, C. (1982): A Modern Iskola technikája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fromm, E. (1994): Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fukuyama, F. (2005): Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században. Századvég Kiadó, Budapest.

Fukuyama, F. (2012): A politikai rend eredete. Az ember előtti időktől a francia forradalomig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gedő Éva (2007): Carl Schmitt politikum-felfogása. Századvég, 1. sz. 79-104.

Gedő Éva és Schwendtner Tibor (2010): Az idegen. Az ellenség- és identitásképzés dilemmái. In Majsai Tamás (szerk.): „Ma harcot kell vívni – politizálni kell!” Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára. Wesley Jubileumi Kötetek (6.). Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 33-40.

Gróf Révay József (1940): Az erkölcs dialektikája. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Habermas, J. (2001): A kommunikatív etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Heidegger, M. (2003): Útjelzők. Osiris, Budapest.

Heidegger, M. (1987): Zur Bestimmung der Philosophie. hrsg. von B. Heimbüchel, Klostermann, Frankfurt am Main.

Heidegger, M. ‒ Blochmann, E. (1989): Biefwechsel 1918–1969. (hrsg von J. W. Storck). Marbach am Neckar, Marbacher Schriften.

Heidegger, M. (1995): Költemények. Societes Philosophia Classica, Budapest.

Heidegger, M. (2000): Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. 1910–1976, hrsg. von H. Heidegger, Klostermann, Frankfurt am Main.

Heidegger, M. (2014): Überlegungen II-VI. (Schwarze Hefte 1931–1938) hrsg. von P. Trawny, Klostermann, Frankfurt am Main.

Hirschman, A. O. (1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Osiris Kiadó, Budapest.

Humboldt W. (1964): Schriften tur Politik und zum Bildungswesen, Werke in fünf Bänden IV., Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin.

Hunyady György (szerk., 1973): Szociálpszichológia. Gondolat, Budapest.

Husserl, E. (1993): A filozófia mint szigorú tudomány. Kossuth, Budapest.

Huntington, S. (2006): Political Order in Changing Societies. Yale University Press, New Haven.

Imre Sándor (1942): Neveléstan. Studium, Budapest.

József Attila minden verse és versfordítása. (1980). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Kahneman, D. (2013): Gyors és lassú gondolkodás. HVG Kiadó, Budapest.

Kínai filozófia. Ókor, második kötet. Szöveggyűjtemény. 1986. (Válogatta, fordította, a bevezetéseket és jegyzeteket írta: Tőkei Ferenc) Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss Márton (2000, szerk.): Millenniumi Évkönyv. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Kiss Olga, Ropolyi László és Schwendtner Tibor (2001): Hermeneutika és a természettudományok. Áron, Budapest.

Laclau, E. (2011): A populista ész. Noran Libro, Budapest.

Mannheim Károly (1995): A gondolkodás struktúrái. Kultúraszociológiai tanulmányok. Atlantisz Kiadó, Budapest.

Márai Sándor (2014): Föld, föld!... Helikon Kiadó, Budapest.

Margitay Tihamér és Schwendtner Tibor (2003): Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia. L’Harmattan, Budapest.

Moscovici, S. (2002): Társadalom-lélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

Nietzsche, F. (2015) Bálványok alkonya. Helikon Kiadó, Budapest.

OECD (2005): „Teachers matter” – Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, OECD.

Oelkers, J. (1998): Nevelésetika. Problémák, paradoxonok és perspektívák. Vince Kiadó, Budapest.

Perjés István (2005): Társadalompedagógia. Aula Kiadó, Budapest.

Platon összes művei I. (1984) (A szöveget Falus Róbert gondozta.) Európa Kiadó, Budapest.

Pratkanis, A. R. és Aronson, E. (1992): A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Ab Ovo Kiadó, Budapest.

Purkiss, J. és Royston-Lee, D. (2010): Énmárka – Tedd magad eladhatóvá! HVG Kiadó, Budapest.

Purkiss, J. és Royston-Lee, D. (2015): Énmárka – Tedd magad eladhatóvá – az interneten is! HVG Kiadó, Budapest.

Rorty, R. (1998): Megismerés helyett remény. Jelenkor Kiadó, Pécs.

Schank, R. C. (2004): Dinamikus emlékezet. A forgatókönyv-elmélet újraértelmezése. Vince Kiadó, Budapest.

Schmitt, C. (1932): Der Begriff des Politischen. Mit einer Rede über das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen. Duncker und Humblot. München – Leipzig.

Schwendtner Tibor (2006): Analitikus versus kontinentális filozófia. Magyar Filozófiai Szemle, 1-2. sz., 1-15.

Schwendtner Tibor (2008): Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise. L’Harmattan, Budapest.

Schwendtner Tibor (2011): Az eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél. L’Harmattan, Budapest.

Schwendtner Tibor (2015): „Tirannia és filozófia, avagy náci volt-e Heidegger?” In: Széplaky Gerda és Valastyán Tamás (szerk.): Az aligtól a túlig. Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába. Dupress – Líceum – Kalligram, Debrecen – Eger – Budapest.

Sen, A. (2003): A fejlődés mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Steiner, R. (1995): Nevelőművészet. A tanítás metodikája és a nevelés életfeltételei. Jáspis Kiadó, Budapest.

Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény. (1997) (Válogatta: Lengyel Zsuzsanna.) Osiris Kiadó, Budapest.

Wehler, H.-U. (1989): Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 1700-1815, Beck Verlag, München.

Zabarowski, H. (2010):  „Eine Frage von Irre und Schuld?” Martin Heidegger und der Nationalsozialismus, Fischer, Frankfurt am Main.