A testnevelés értékorientációja

IRODALOM

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Magyar Közlöny, 2012. évi 66. szám 10832–10834

 

Ballér Endre (2001): Új tendenciák a tantervelméletben és a tantervfejlesztésben. Iskolakultúra, 9, 67–72.

Ballér Endre (2004): A tantervelmélet útjain. Aula, Budapest.

Bognár József (2009): Az iskolai testnevelés célja, feladata, tartalmi vonatkozásai. In: Szatmári, Zoltán (szerk.) Sport, életmód, egészség. Akadémiai, Budapest. 662–668.

Bognár József és Kovács T. László (2007): Értékelés a testnevelésórán: Felső-tagozatos tanulók tapasztalatai. Iskolakultúra, 17, 1. sz., 88–95.

Bognár József és Révész László (2009): Testnevelés tantervek. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest. 668–672.

Capel, S. (2016): Value orientations of student physical education teachers learning to teach on school-based initial teacher education courses in England. European Physical Education Review, 22. 2. sz., 167–184.

Chen, A., Ennis, CD. és Loftus S. (1997): Refining the Value Orientation Inventory. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68. 4. sz., 352–356.

Curtner-Smith, MD. és Meek, GA (2000): Teachers Value Orientations and Their Compatibility with the National Curriculum for Physical Education. European Physical Education Review, 6. 1. sz., 27–45.

Csányi Tamás és Révész László (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai: Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Ennis CD. és Chen, A. (1993): Domain specifications and content representativeness of the revised Value Orientation Inventory. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64, 4. sz., 436–446.

Ennis CD. és Zhu W. (1991): Value orientations: A description of teachers’ goals for student learning. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62., 1. sz., 33–40. 

Ennis CD. és Hooper LM. (1988): Development of an instrument for assessing educational value orientations. Journal of Curriculum Studies, 20. 3. sz., 277–280.

Ennis, C.D (1992): The Influence of Value Orientations in Curriculum Decision Making. Quest, 44, 3. sz., 317–329.

Falus Iván (2001): Pedagógus mesterség – pedagógiai tudás. Iskolakultúra, 11. 2. sz., 21–28.

Huszár Anikó és Bognár József (2006): Fiatal felnőttek testkultúrája avagy az iskolai testnevelés felnőttkori hatásai Magyarország és Finnország példáján. Új Pedagógiai Szemle, 56., 6. sz., 107–114.

Jewett, A. E., Bain, L. L., és Ennis, C. D. (1995): The curriculum process in physical education (2nd ed.). Madison, WI: Brown and Benchmark.

Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. (Harmadik, javított és bővített kiadás.) Dialóg Campus, Budapest–Pécs.

Pál Katalin, Császár Judit, Huszár Anikó és Bognár József (2005): A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában. Új Pedagógiai Szemle, 55., 6. sz., 25–32.

Perjés István és Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle, 58. 3. sz., 3–9.

Réti Mónika (2015): A tanterv szerepe és lehetőségei a tartalmi szabályozásban – nemzetközi kitekintés alapján. In: Lukács Judit és Bánkúti Zsuzsa (szerk.): Tanterv, tankönyv, vizsga. OFI, Budapest. 11–32.

Rétsági Erzsébet és Csányi Tamás (2014): Nemzeti alaptanterv 2012: Testnevelés és sport műveltségi terület – az iskolai testnevelés új kihívásai. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. 3. sz., 32–36.

Schwartz, SH (1996): Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value system. In Seligman, C., Olson, J. M. és Zanna, M. P. (szerk.): The psychology of values. Lawrence Erlbaum, Mahwah. 1–24.

Scriven, M. (1991): Evaluation Thesaurus. (Fourth Edition.) Sage Publications, Newbury Park, London, 1–43.

Szakály Zsolt (2012): Sportedzés: elmélet és gyakorlat. Szerzői kiadás, Győr.

Szakály Zsolt, Bognár József, Lengvári Balázs és Koller Ákos (2018): Effects of daily physical education participation on the somatic and motoric development of young students. Hungarian Educational Research Journal (HERJ), 8. 2. sz., 24–38.

Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Vass Zoltán, Molnár László, Boronyai Zoltán, Révész László és Csányi Tamás (2015): Zöld könyv. A Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések (T.E.S.I. 2020) szakpolitikai stratégia helyzetelemző tanulmánya. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.