A társadalmi egyenlőtlenségek termelése

A neoliberális oktatáspolitika újbaloldali, kritikai elemzése a társadalmi egyenlőtlenségek tükrében

IRODALOM

I. Ferenc pápa (2014): Evangelii Gaudium – Az evangélium öröme. Szent István Társulat, Budapest.

Agostinone-Wilson, F. (2006): Downsized Discourse: Classroom Management, Neoliberalism, and the Shaping of Correct Workplace Attitude. Journal for Critical Education Policy Studies, 4. 2. sz. 129-158.

Appleby, J. (2010): The relentless revolution. A history of capitalism. W. W. Norton & Company, New York.

Althusser, L. (1971): Ideology and Ideological State Apparatuses. Lenin and Philosophy and other Essays. 121–176.

Artner Annamária (2012): Globális tőkerendszer, nemzeti válaszok? Eszmélet, 24. 95. sz. 166-172.

Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit, Molnár György és Szabó Tibor (2014): A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés. MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Bálint Mária, Gubi Mihály és Mihály Ottó (1980): A polgári nevelés radikális alternatívái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Beckmann, A. (2004): ‘Globalisation’, the New Managerialism and Education: Rethinking the Purpose of Education in Britain. Journal of the Philosophy of Education. 2. 2. sz. 148-174.

Bourdieu, P. (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest.

Bourdieu, P. (1998): A neoliberlaizmus lényege. Esély, 6 sz. 3-8.

Canaan, J. E. (2013): Resisting the English Neoliberalising University: What Critical Pedagogy can offer. Journal for Critical Education Policy Studies, 11. 2. sz. 16-56.

Comité Invisible (2013): Az eljövendő felkelés. Magánkiadás. Budapest.

Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László és Tóth Edit (2014): Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 110-136.

Csullog Krisztina, D. Molnár Éva, Herczeg Bálint, Lannert Judit, Nahalka István és Zempléni András (2014): Hatások és különbségek. Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási Hivatal, Budapest.

Farkas Péter (2013): A rendszerszemléletű kritikai közgazdaságtan védelmében. Eszmélet, 25. 100. sz. 196-204.

Ferge Zsuzsa (2008): Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? Esély, 2. sz. 3-14.

Ferge Zsuzsa (2014): Mit hoz a költségvetés szegénynek, gyereknek. Letöltés: http://nol.hu/velemeny/mit-hoz-a-koltsegvetes-szegenynek-gyereknek-1497935 (2015. 11. 05.)

Fisher, M. (2009): Capitalist Realism: Is there no alternative? 0 Books, Oxford.

Freire, P. (1970/1993): Pedagogy of the Oppressed. Penguin Books, London.

Freire, P (1998): Pedagogy of freedom: ethics, democracy and civic courage. Rowman & Littlefield, Oxford.

Galbraith, J. K. (2007): Miért nem képesek a közgazdászok elismerni, hogy a cégek önmagukat szolgálják, nem pedig a piacot? Eszmélet, 19. 74. sz. 95-98.

Galtung, J. (1990): Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27. 3. sz. 291-305.

Giroux, H. A. és McLaren, P. (1996): Teacher education and the politics of engagement – The case for democratic schooling. Letöltés: http://her.hepg.org/content/trr1473235232320/ (2015. 11. 05.)

Golnhofer Erzsébet és Nahalka István (2001, szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Hill, D., Greaves, N. M. és Maisuria, A. (2007): Embourgeoisment, Immiseration, Commodification – Marxism Revisited: a Critique of Education in Capitalist Systems. Journal for Critical Education Policy Studies. 5. 1. sz. 38-72.

Gramsci, A. (1979): Válaszút a pedagógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grubb, W. N. és Lazerson, M. (2006): The Globalization of Rhetoric and Practice: The Education Gospel and Vocationalism. In: Lauder H., Brown, P., Dillabough, J. és Halsey, A. H. (2006, szerk.): Education, Globalization and Social Change. Oxford University Press, Oxford, 298-308.

Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Halász Gábor (2010): Az oktatáskutatás globális trendjei – Vitaanyag. Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/Oktataskutatas_MTA.pdf (2015. 11. 05.)

Harvey, D. (1996): Justice, nature and the geography of difference. Blackwell, Oxford.

Hegyi Gyula (2001): Gyermekszegénység a gazdag országokban. Eszmélet, 13. 49. sz. 4-15.

Hill, D. (2003): Global Neo-Liberalism, the Deformation of Education and Resistance. Journal for Critical Education Policy Studies. 1. 1. sz. 2-50.

Hill, D. (2012): Immiseration Capitalism, Activism and Education: Resistance, Revolt and Revenge. Letöltés: http://www.jceps.com/archives/709 (2015. 11. 05.)

Jones, D. S. (2012): Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics. Princeton University Press, New Jersey.

Kelsh, D. és Hill, D. (2006): The Culturalization of Class and the Occluding of Class Consciousness: The Knowledge Industry in/of Education. Journal for Critical Education Policy Studies, 4. 1. sz. 1-47.

Kovács László (2009): A neoliberális közgazdasági elméletek hatása az amerikai másodlagos jelzálogpiaci válsághoz vezető úton. Hadtudományi szemle, 2. 4 sz. 102-110.

Loránd Ferenc (1990): A kényszer szerepe a pedagógiában. Eszmélet. 2. 7. sz. 124-136. 

Lóránt Károly (2005): Az Európai Unió neoliberális politikája. Az elmélettől a gyakorlatig. Eszmélet, 17. 67. sz. 113-123.

Lukács György (1976): A társadalmi lét ontológiájáról. Magvető Kiadó, Budapest.

Marx, K. és Engels, F. (1846/1976): Karl Marx és Friedrich Engels Művei – 3. kötet. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Marx, K. és Engels, F. (1872/1986): A Kommunista Párt kiáltványa. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Marx, K. (1867/1978): A tőke I. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

McCarthy, N. (2015): How is wealth distributed around the world? Letöltés:  https://agenda.weforum.org/2015/11/how- is-wealth-distributed-world/ (2015. 12. 1.)

McLaren, P. (2000): Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution. Rowman and Littlefield, Oxford.

McLaren, P. (2005, szerk.): Capitalists and Conquerors. A Critical Pedagogy against Empire. Rowman and Littlefield, New York.

McMurtry, J. (1991): Education and the Market Model. Journal of the Philosophy of Education. 25. 2. sz. 209-217.

Mészáros István (2012): A szerkezeti válság szerkezetváltást követel. Eszmélet, 24. 93. sz. 8-24.

Mészáros György (2005): A „rossz arcúak” szava: a kritikai pedagógia kihívása. Iskolakultúra, 4. sz. 84-101.

Mészáros György (2010): Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban. Iskolakultúra, 1. sz. 14-32.

Mészáros György (2013): A közoktatás válsága? Problémák és reformkísérletek kritikai szemmel: a közoktatás válságai. Replika, 83. sz. 77-91.

Mészáros György (2014): Szubkultúrák és iskolai nevelés. Narratív, kritikai pedagógiai etnográfia. Gondolat Kiadó, Veszprém.

Mihály Ottó (1974): Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihály Ottó (1999): Az emberi minőség esélyei. Pedagógiai tanulmányok. OKKER Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest.

Mihály Ottó (2007): Az aszimmetrikus kapcsolatok dilemmái: célracionalitás és erkölcs a pedagógiai viszonyban. In: Knausz Imre: Connecting people – Egy konferencia dokumentumai. Új Helikon Bt. Budapest. 60-64. 

Mulderrig, J. (2003): Consuming education: a critical discourse analysis of social actors in New Labour’s education policy. Journal of the Philosophy of Education1. 1. sz. 96-123.

Nahalka István (2011): Igaz-e, hogy a gyenge tanulók lehúzzák a jobbak eredményeit? Egy rendkívül érdekes összefüggésről a tehetségnevelés kapcsán. Letöltés: http://nahalkaistvan.blogspot.hu/p/igaz-e-hogy-gyenge-tanulok-lehuzzak.html (2015. 11. 05.)

Németh György (2001): Az újraelosztás Egy közgazdasági mítoszról. Eszmélet, 13. 51. sz. 84-98.

Nikolakaki, M. (2011): Critical pedagogy and democracy: cultivating the democratic ethos. Journal for Critical Education Policy Studies. 9. 1. sz. 47-70.

Radó Péter (2010) Az oktatáspolitikai értéktöröttségről. Letöltés: http://oktpolcafe.hu/az-oktataspolitika-ertekkotottsegerol-114 (2015. 11. 05.)

Radó, P. (2011): Regional Educational Performance Patterns in Europe. Letöltés: http://www.pedocs.de/volltexte/2012/6550/pdf/CEPSJ_2011_3_Rado_Regional_... (2015. 11. 05.)

Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya és Mészáros György (2011): Az adaptív- elfogadó iskola koncepciója. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Rikowski, G. (2001): The Battle in Seattle – Its Significance for Education. The Tufnell Press, London.

Roche, C. (2014): Thoughts on Thomas Piketty’s ’Capital’. Letöltés: http://pragcap.com/thoughts-on-thomas-pikettys-capital (2015. 11. 05.)

Shaikh, Anwar (2005): A neoliberalizmus közgazdasági mitológiája. Eszmélet, 17. 67. sz. 93-104.

Shor, I. (1987): Freire for the Classroom. Boynton/Cook Publishers, Portsmouth.

Somlai Péter, Bognár Virág, Tóth Olga és Kabai Imre (2007): Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Napvilág Kiadó, Budapest.

Somogyi Csaba (1998): A munkanélküliség kezelése a neoliberális gazdaságpolitikában. Eszmélet, 10. 38. sz. 28-33.

Standing, G. (2012): Prekariátus: Lakosokból állampolgárok. Fordulat. 5. 3. sz. 28-51.

Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its Discontents. W. W. Norton and Company, New York.

Szalai Erzsébet (2006): Az újkapitalizmus és ami utána jöhet. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Szentes Tamás (1995): A világgazdaságtan elméleti és módszertani alapjai. Aula, Budapest.

Szentes Tamás (2002): World Economics I. Comparative Theories and Methods of International and Development Economics. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentes Tamás (2011): Gondolatok a rendszerszemléletről, rendszerértelmezésekről és a rendszerátalakulásokról. Eszmélet, 23. 91. sz. 28-38.

Szigeti Péter (2006): Norma és valóságok. UNIVERSITAS-GYŐR, Győr.

Tütő László (2013): Fehérek Afrikában. Eszmélet, 25. 99. sz. 195-202.

Vajda Zsuzsanna (2013): Tudás és hatalom a XXI. század elején. Az iskola, a gazdaság és a globalizáció. Eszmélet, 3. 98. sz. 115-131.

Vázsonyi Dániel (2013): Mi a kapitalizmus? Civilizáció, termelési mód, egy jó ötlet vagy valami más? Appleby, J.: The relentless revolution. A history of capitalism. Eszmélet, 25. 97. sz. 144-147.

Vietorisz Tamás és Z. Karvalics László (2007): „Milliónyi kis tudáskazán.” Az oktatás átalakítása és a fenntartható világba való átmenet. Eszmélet, 19. 75. sz. 5-36.

Wacquant, L. (2009): A neoliberális állam megalkotása. Munkalét, börtönlét és szociális bizonytalanság. Eszmélet, 21. 84. sz. 74-79.

Wallerstein, I. (1974): The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. Academic Press, London.

Wrigley, T. (2007): Rethinking Education in an Era of Globalisation. Journal for Critical Education Policy Studies, 5. 2. sz. 1-27.