Author

A tanulásfelfogás modellezése a kommunikációs technológiákhoz történő adaptálódás tükrében

IRODALOM

Aebli, H. (1984): Lélektani didaktika. Piaget lélektanának didaktikai alkalmazása. OPI, Budapest.

Atkinson, L. R., Atkinson, C. R. és mtsai (2003): Pszichológia. Osiris, Budapest.

Báthory Zoltán (1985): Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest.

Bergson, H. (1987): Teremtő fejlődés. Akadémiai, Budapest.

Bohr, N. (1984): Atomfizika és emberi megismerés. Gondolat, Budapest.

Comenius (1992): Didactica magna. Seneca, Pécs.

Demeter Tamás (2003): A szkepticizmus színeváltozása. In: Neumer Katalin (szerk.): Kép, beszéd, írás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

Duhem, P. (2005): A jelenségek megőrzése. Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról Platóntól Galileiig. Kairosz, Budapest.

Durant, W. (1996): A gondolat hősei. Göncöl, Budapest.

Einstein, A. (2005): Albert Einstein válogatott írásai. Typotex, Budapest.

Eysenck, W. M. és Keane, T. M. (2003): Kognitív pszichológia. Hallgatói Kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Farkas János (1994): Perlekedő tudáselméletek. Gondolat, Budapest.

Havelock, E., A. (1963): Preface to Plato. Harvard University Press, Cambridge.

Hoffmann Zsuzsanna (2009): Antik nevelés. Gondolat, Budapest.

Ivins, W., Jr. (1953): Prints and Visual Communications. Routledge and Kegan Paul, London.

Jaeger, W. (1973): Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. Gruyter, Berlin–New York.

Kant, I. (2004): A tiszta ész kritikája. Atlantisz, Budapest.

Kéri Katalin (2001): Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki, Budapest.

Klix, F. (1985): Az ébredő gondolkodás. Az emberi intelligencia fejlődéstörténete. Gondolat, Budapest.

Kuhn, Th. (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest.

Locke, J. (2003): Értekezés az emberi értelemről. Osiris, Budapest.

Loszev, A. (2000): A mítosz dialektikája. Európa, Budapest.

Margolis, H. (2002): It started with Copernicus. How Turning the World Inside Out Led to the Scientific Revolution. McGraw-Hill, Martinsburg.

McLuhan, M. (2001): A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, Budapest.

Nahalka István (1997/2): Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron. Iskolakultúra, 21–33.

Nahalka István (1997/3): Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron. Iskolakultúra, 22–40.

Nahalka István (1998): A tanulás. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 117–158.

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest.

Neumann János (2006): A számítógép és az agy. NetAcademia Oktatóközpont, Budapest.

Newton, I. (2010): Isaac Newton válogatott írásai. Typotex, Budapest.

Németh András (2004): Az ember és világainak változásai. In: Németh András és Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Gondolat, Budapest. 11–98.

Nyíri Kristóf (1998): Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez. In: Nyíri Kristóf és Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Áron Kiadó, Budapest. 7–17.

Nyíri Kristóf (2008): A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban. In: Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia. Tanulás IKT környezetben. Typotex, Budapest. 13–32.

Nyíri Kristóf (2011): Kép és idő. Mercurius, Budapest.

Nyíri Kristóf (2013): Vizuális hazatérés – a neveléstudomány képi fordulata. In: Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia 2.0. Typotex, Budapest. 52–84.

Ong, W. J. (2010): Szóbeliség és írásbeliség. Gondolat, Budapest.

Pais István (1988): A görög filozófia. Szerzői kiadás, Budapest.

Piaget, J. (1970): Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest.

Platón (1984): A lakoma. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei I. Európa, Budapest.

Platón (1984): Állam. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei II. Európa, Budapest.

Platón (1984): Euthüprón. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei I. Európa, Budapest.

Platón (1984): Menón. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei I. Európa, Budapest.

Platón (1984): Parmenidész. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei II. Európa, Budapest.

Platón (1984): Phaidón. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei I. Európa, Budapest.

Platón (1984): Phaidrosz. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei II. Európa, Budapest.

Platón (1984): Philébosz. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei III. Európa, Budapest.

Platón (1984): Theaitétosz. In: Ritoók Zsigmond (szerk.): Platón összes művei II. Európa, Budapest.

Pléh Csaba (1998): Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex, Budapest.

Ritoók Zsigmond (2006): „Az embernél nincs csodálatosabb.” In: Németh György (szerk.): Görög művelődés-
történet.
Osiris, Budapest. 405–450.

Simonyi Károly (2011): A fizika kultúrtörténete. A kezdetektől a huszadik század végéig. Akadémiai, Budapest.

Tarnas, R. (1995): A nyugati gondolat stációi. Aduprint, Budapest.