Author

A tankönyvek nyelviségének identitásalakító, a tanulásban és az anyanyelvi nevelésben betöltött szerepe

Az anyanyelvi nevelés közös lehetőségei és dilemmái

IRODALOM

A Nemzeti alaptanterv tervezete. (2018) Letöltés: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptant... (2018. 07. 15.)

Ágh Dávid (é. n.): Anyanyelven innen és túl. Interjú Ágh Dávid klinikai szakpszichológussal. Základná škola s VJM – Alapiskola, Zlaté Klasy – Nagymagyar. Letöltés: http://www.magyarisuli.sk/megkerdeztuek-a-pszichologust.html (2016. 04. 02.)

Balogh László (2005): Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások. In: Balogh László és Tóth László (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Neumann Kht., Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/04600 /04669/html/balogh_ pedpszich0022/balogh_pedpszich0022.htlm (2015. 10. 20.)

Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus, Pécs.

Dárdai Ágnes (2005): A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. Iskolakultúra, 11. 120–126.

Dárdai Ágnes (2006): A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei. Letöltés: old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/.../a_tankonyvek_minosegi_parameterei.rtf (2015. 05. 27.)

Dárdai Ágnes (é. n.): A tankönyvfejlesztés lehetőségei és irányai. Letöltés: https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/f._dardai_agnes_a_tankony... (2017. 02. 16.)

Domonkosi Ágnes (2013): A tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálati szempontjai. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XL. Sectio Lingvistica Hungarica (2005–). EKTF Líceum, Eger 27–35.

Eőry Vilma (2005): A tankönyvszöveg megértése. Iskolakultúra, 15. 10. sz. 59–62; A földrajz tanítása 5. sz. 29–31; A matematika tanítása 5. sz. 25–27; A kémia tanítása 5. sz. 21–23; A fizika tanítása 5. sz. 32–34; A biológia tanítása 5. sz. 28–30.

Eőry Vilma (2008): Milyen a jó tankönyvszöveg? In: Medve Anna és Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. Iskolakultúra, Budapest. 7–16.

Eőry Vilma (2013): A tankönyvszöveg és a szövegértés. Beszámoló egy kutatásról. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XL. Sectio Lingvistica Hungarica (2005–). EKTF Líceum, Eger. 5–25.

Eőry Vilma (2014): A tankönyvelemzés módszertani kérdései. In: Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs és Török Tamás (szerk.): Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. Terra, Bratislava. 9–16.

Eőry Vilma (2016): A kísérleti anyanyelvi tankönyvek tananyagszerkezete. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XL. Sectio Lingvistica Hungarica (2005–). EKF Líceum, Eger. 59–70.

B. Fejes Katalin (2002): A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged.

B. Fejes Katalin (2005): Szintaktikai és szemantikai jegyzetek egy PISA-teszt mondatához. In: Szintaxis és koreferencialitás. JGyFK, Szeged. 39–48.

B. Fejes Katalin (2013): A szöveg konnexitása (A szintaxis szerepe a szövegalkotásban és a szövegértésben). Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XL. Sectio Lingvistica Hungarica (2005–). EKTF Líceum, Eger. 23–35.

Heltai János Imre, Jani-Demetriou Bernadett, Kerekesné Lévai Erika és Olexa Gergely (2017): Transzlingváló osztálytermek Tiszavasváriban. Új Pedagógiai Szemle, 67. 11–12. sz. Letöltés:  http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/transzlingvalo-osztalyter... (2019. 07. 24)

Kaposi József (2014): Tankönyvelméleti kérdések. Letöltés: http://www.kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2014/05/10_A-tankönyvelméleti-kérdések.pdf (2018. 10. 25.) 

Karlovitz János (2001): Tankönyv – elmélet és gyakorlat. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Karlovitz János Tibor (2008): Tankönyvkutatási perspektívák nyelvészeknek. In: Medve Anna és Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. Iskolakultúra, Budapest. 69–82.

Kojanitz László (2002): A tankönyvkutatás lehetőségei és korlátai. Iskolakultúra, 11. sz. 109–12.

Kojanitz László (2003): Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata I. Új Pedagógiai Szemle. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Kojanitz-Szakiskolai.html (2018. 10. 14.)

Kojanitz László (2004a): A pedagógiai szövegek analitikus vizsgálata – a szavak szintje. Magyar Pedagógia, 104. 4. sz. 429–42.

Kojanitz László (2004b): A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők elemzése és összehasonlítása. Oktatási Minisztérium. Letöltés: www.nefmi.gov.hu › Közoktatás › Tankönyvkutatások (2007. 03. 03.)

Kojanitz László (2004c): Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? Iskolakultúra, 9. sz. 38–56.

Kojanitz László (2008a): Tankönyvértékelés, tankönyvanalízis, tankönyvkutatás. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Letöltés: mek.oszk.hu/12900/12916/12916.pdf (2019. 01. 14.)

Kojanitz László (2008b): Tanuló- és tudásközpontú tankönyvértékelés. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Letöltés: mek.oszk.hu/12900/12916/12916.pdf (2019. 01. 14.)

Kontra György (2008): Miként vált meggyőződésemmé, hogy az egész didaxis nyelvi nevelés? In: Medve Anna és Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. Iskolakultúra, Budapest. 97–106.

Laczkó Mária (2016): A nyelv szerepe az oktatásban. Anyanyelv-pedagógia IX. 4. sz. 102–6. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2016_4/Anyp_IX_2016_4_10.pdf (2018. 11. 02.)

Skutnabb-Kangas, Tove (2012/2013): Mother tongue medium education. Letöltés: https://www.academia.edu/7503742/Skutnabb-Kangas_Tove_2012_2013_._Mother... (2018. 10. 31.)