Olvasási idő: 
48 perc

A tanárok teljesítmény alapú jutalmazási rendszere

Szakirodalmi áttekintés

A tanulmány célja az általános és középiskolai tanárok teljesítmény alapú díjazási rendszerének szakirodalmi áttekintése. Bár a hazai diskurzusban és oktatáspolitikában új keletű a teljesítmény alapú díjazás rendszere, a program világszerte, különösen az Egyesült Államokban nagy múlttal rendelkezik. Az elmúlt tíz évben számos ország vezetett be különféle teljesítményértékelési eljárásokat, hogy azok segítségével módosítsa a tanári bérskálát. A rendszer újítása, hogy többféle szempont szerint jutalmazza, illetve bünteti a pedagógusokat. A tanulmány első két fejezete a különféle teljesítmény alapú díjazási rendszereket mutatja be, majd a harmadik fejezetben a rendszer melletti, a negyedikben, pedig az ellene szóló érveket foglalja össze. Az ötödik fejezet végiggondolja, miért nehéz az ilyen rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, végül a hatodik fejezet a rendszerek hatásait és tapasztalatait tekinti át.

A teljesítmény alapú díjazási rendszerek típusai

A teljesítmény alapú díjazási rendszereknek számos válfaja, megjelenési formája létezik, ezért a szakirodalmi áttekintés első lépése a különböző típusok bemutatása. A legfontosabb szempontok, amelyek alapján különbséget tehetünk a teljesítmény alapú díjazási rendszerek között, a következők:

 • az egyéni (tanári) teljesítményt vagy az iskolai teljesítményt veszi az értékelés alapjául;
 • a díjazás anyagi vagy nem anyagi jellegű;
 • nem megfelelő teljesítmény esetén létezik-e szankció;
 • a díjazás egyszeri, meghatározott ideig tart, vagy folyamatos;
 • a teljesítmény növekedésével arányosan változik-e a kapott jutalom összege vagy sem, illetve lehet-e a bérskála magasabb szintjére jutni;
 • az értékelés alapját a diákok teljesítménye, a tanárok képesítései vagy ezek valamilyen kombinációja képezi;
 • a tanárok értékelése az iskola vezetése, külső személyek által vagy szakvélemény alapján történik;
 • a díjazás kritériumrendszer alapján történik, így mindenki részesül anyagi juttatásban, aki megfelel a feltételeknek, vagy a tanárok/iskolák csak egy meghatározott százalékát illeti meg ez a lehetőség (kvóta);
 • a jutalmazás csak kiegészíti, illetve helyettesíti a meglévő díjazási rendszert.

A többféle lehetőség ellenére három típus terjedt el a gyakorlatban. Az érdem alapú rendszer (merit pay) a pedagógusok egyéni teljesítményét vizsgálja, anyagi juttatást tartalmaz, és a diákok teljesítményén alapul. Atudás és képesség alapú rendszer szintén az egyéni teljesítményt vizsgálja, anyagi díjazást jelent, az értékelés alapját azonban a megszerzett képesítések, képességek, készségek összessége képezi, amelyekről azt gondolják, hogy növelik a diákok teljesítményét. Végül az iskola alapú rendszer nem egyéni, hanem csoportos teljesítményt értékel. A három modell legfontosabb eltéréseit az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat • Három teljesítmény alapú jutalmazási rendszer jellemzoi
Jellemzők Tudás és képesség alapú Érdem alapú Iskola alapú
Díjazásra jogosult Egyének (tanárok). Egyének (tanárok). Maga az iskola, amelynek hatáskörében áll a tanári kar kiválasztása.
A díjazás érvényessége Minden tanár jutalomban részesül, aki meghatározott képességekkel és tudással rendelkezik. Néhány program meghatározott kritériumok teljesítése esetén nyújt kompenzációt, míg más programokban a kvóta alapú díjazás érvényesül. Néhány program meghatározott kritériumok teljesítése esetén nyújt kompenzációt, míg más programokban a kvóta alapú díjazás érvényesül.
A díjazás típusa Alapvetően anyagi jellegű, néhány kutató szerint azonban nem anyagi jellegű juttatások is előfordulnak a modellben. Anyagi jellegű. Alapvetően anyagi jellegű, néhány kutató szerintazonban a nem anyagi jellegűjuttatások is előfordulnak a modellben.
Az értékelés alapja Képességek és tudás (ennek teljesítése gyakran továbbképzéseken való részvételt jelent). Sok terület képezi az értékelés alapját (pl. a diákok teljesítménye, a tanárok eredményei, osztálytermi megfigyelések). A diákok eredményei jelentik tipikusan az értékelés alapját (pl. kiemelkedő teljesítmények, javuló eredmények).
Az értékelő személye Iskolán kívüli értékelés. Több értékelési szint van: külső, iskolai vezetés általi és szakértői bírálat. Iskolán kívüli értékelés.
A díjazás időtartama Rövid távú, ismétlődő esemény (pl. továbbképzések ideje). Leggyakrabban éves időtartamú. Éves jutalom.
A mostani bérskálához való viszony Részlegesen vagy teljesen helyettesíti a meglévő bérskálát. Kiegészíti, esetenként helyettesíti a bérskálát. Kiegészíti a bérskálát.
A díjazás szintje A díjazás a megszerzett tudással és a képességekkel arányosan növekszik. Előfordulhat növekvő szint. A szerezhető juttatás nem növekszik arányosan a teljesítménnyel.

Érvek a teljesítmény alapú kompenzációs rendszer mellett

2. táblázat a teljesítmény alapú díjazási rendszer melletti és elleni érveket foglalja össze.

2. táblázat • Érvek a teljesítmény alapú díjazási rendszer mellett és ellen
Érvek a rendszer mellett Érvek a rendszer ellen
A jelenlegi rendszer igazságtalan, a tapasztalatot és a végzettséget értékeli a teljesítmény ellenében. Nehéz igazságos és pontos értékelési rendszert kidolgozni, hiszen a tanári teljesítményt nagyon nehéz mérni.
Javítja az iskolavezetés és a tanárok közti kapcsolatot. Az iskola vezetése hierarchikussá, a tanárok és a vezetők közötti kapcsolat feszültté válik.
Arra ösztönzi a tanárokat, hogy a legjobb tudásukat nyújtsák. Az anyagi ösztönzők nem motiválják jobb teljesítményre a tanárokat.
A diákok eredményei javulnak. Számos nem kívánt, nem szándékolt hatás is megjelenik.
A piac biztosítja az erőforrások leghatékonyabb elosztását, és ezt az oktatásban is alkalmazni kell. A piacnak az oktatásban semmi helye.
A többi oktatási reformhoz képest ez a megoldás kis költségigényű. A rendszer alkalmazása pénzben és időben kifejezve is drága.
A rendszer alkalmazása növeli az oktatás politikai és közvéleménybeli támogatását.  

 

A jelenlegi rendszer igazságtalan, a tapasztalatot és a végzettséget értékeli a teljesítmény ellenében

A legtöbb bérezési rendszerben a tanárokat felsőfokú végzettségük és a tanításban eltöltött éveik alapján díjazzák, ahelyett, hogy a tényleges teljesítményt is figyelembe vennék, pedig a kutatások szerint sem az oktatók felsőfokú végzettsége, annak szintje, sem pedig munkatapasztalata nincs számottevő hatással a diákok teljesítményére. A jelenlegi bérezési struktúrában nem jut érvényre az összes olyan tényező, amelynek a juttatások meghatározásában szerepet kellene játszania. Ennek egyik következménye lehet, hogy tehetséges tanárok hagyják el pályájukat, mert bérezésüket nem találják kielégítőnek.

 

A teljesítmény alapú díjazás javítja az iskolavezetés és a tanárok közötti kapcsolatot

A részletes és rendszeres értékelés kikényszeríti, hogy az iskolák vezetése figyelemmel kísérje a tanítás minőségét. Kutatások bizonyítják, hogy teljesítmény alapú díjazás esetén az értékelések szigorúbbak, mint a hagyományos módszerek alkalmazásakor. A pedagógusok alapos visszajelzést kapnak munkájukról, így a teljesítmény alapú díjazás ösztönzi a szakmai fejlődést, a tanárok és a vezetőség közötti információáramlást és együttműködést.

 

A teljesítmény alapú díjazás ösztönzi a tanárokat

A teljesítmény alapú díjazás rendszere a tanítás minőségének a javítására is irányul. A bérezés tehát elsősorban nem pénzügyi kérdés, hanem a tanári munkát ösztönző, motiváló rendszer gerince. Egyes pedagógusok számára azonban az anyagi juttatásoknak csekély motivációs hatásuk van, az ő esetükben az anyagi díjazás alternatívája az elismerés, a megbecsülés diákjaik kiváló teljesítményéért, valamint a tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel lehet. A rendszer a tanárok társadalmi elismertségét is növeli.

Míg a gyakorló pedagógusok esetében vitatott a pénzügyi juttatások motivációs ereje, a pályaválasztás előtt állók döntésére mindenféleképpen hatással van az elérhető bér összege.

A rendszer azt is elősegítheti, hogy a kiváló tanárok ne csak a legjobb hírű iskolákban, hanem a hátrányos helyzetű régiókban is elhelyezkedjenek, hiszen tehetségüket ilyen területeken kamatoztathatják leginkább. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a különböző régiók teljesítményértékelésében figyelembe vegyék a szociokulturális különbségeket.

 

Javulnak a diákok eredményei

A kutatások egy része a diákok javuló teljesítményét tartja a legfontosabbnak. Bármely módszer, amely javítja az oktatás minőségét, egyben hozzájárul a diákok teljesítményének növeléséhez is. Ez a hatás leginkább akkor érvényesül, ha az értékelés a tanárok tudására és képességeire összpontosít.

 

A piac biztosítja az erőforrások leghatékonyabb elosztását

Megfelelő ösztönzők, motivációs eszközök segítségével a magánszektorban megkövetelt hatékonyság a közszférában is elérhető. A magániskolák, kormányzati szervek, civil szervezetek ösztönző rendszerei mintaként szolgálhatnak az oktatási rendszer bérskálájának módosításához, és egyben bizonyíthatnák is azt, hogy a teljesítmény alapú jövedelmezés létező jelenség a közszférában is.

Nem mondhatjuk tehát, hogy a tanításhoz eleve nem kapcsolható a teljesítménymérés és az ezen alapuló bérezés, hiszen több magániskolában is ezt a módszert alkalmazzák. Ugyanakkor a rendszer költségeit jelzi, hogy nem minden magániskolában vezetnek be hasonló díjazási politikát.

 

Nő az oktatási rendszer támogatása

A közvélemény középszintűnek találja a tanárok díjazási rendszerét. A teljesítmény alapú rendszerrel elérhető béremelkedés az oktatási rendszer politikai támogatását is növelheti.

Érvek a teljesítmény alapú kompenzációs rendszer ellen

Nehéz az igazságos és pontos értékelés

A szakirodalom részletesen foglalkozik az értékelési eljárások hibáival. A rendszer ellenzői hangsúlyozzák, hogy mivel a tanítási folyamat eredménye nehezen mérhető, szinte lehetetlen az elérendő célokat pontosan megfogalmazni. Ehhez még az is hozzájárul, hogy a teljesítménymérés gyakran önértékelésen, saját beszámolókon nyugszik, és ez bizonytalan mérési alapot biztosít.

Számos kutató megkérdőjelezi azt a feltételezést, amely szerint a tanulók eredményei elsősorban a tanár munkájának tudhatók be. Véleményük szerint a tanár csak egy azon fontos tényezők között (iskolavezetés, családi háttér), amelyek hozzájárulnak a jó iskolai teljesítményhez. Szintén problémát jelent, hogy gyakran éppen a legjobb tanárok kapják a gyengébb képességű osztályokat, így a rendszer eleve hátrányos helyzetet teremt számukra.

 

Az iskola vezetése hierarchikussá válik, a tanárok közti kapcsolatok romlanak

A bérezés teljesítményhez kötése nem titkoltan megbontja a rendszer főbb szereplői (tanárok, iskolavezetés) közötti egyenlőséget. Az értékelés egyrészt a tanári munka visszacsatolását és fejlődéshez segítését jelenti, másrészt értékeli azt. Emiatt bekövetkezhet, hogy a vezetés és a tanári kar között megromlik a kapcsolat.

Egyesek szerint az iskolai hangulat is áldozatául eshet a tanárok között kialakuló versenynek. Az, aki nem tartozik a rendszer nyertesei közé, könnyen megkérdőjelezi az értékelés helyénvalóságát. Még ha a kritériumrendszer teljesen pontosan meghatározható lenne is, az ösztönzési rendszer új hatalmi viszonyokat teremtene.

A szakirodalom a gyengülő kollegiális kapcsolatokat említi az egyik legjelentősebb hátrányként, és az átgondolatlan alkalmazás következményének tartja. Néhány kutatás viszont arra mutat rá, hogy a kialakuló versenyhelyzet miatt romlani fog a tanárok közötti kooperáció a teljesítmény alapú díjazás minden formájában. A gyengülő együttműködés nem képes kompenzálni a rendszer előnyeit, ezért a teljes modell alkalmazását kérdőjelezi meg. Ezt a problémát a csoport alapú díjazással próbálják enyhíteni (pl.: az iskola teljesítményét értékelik), ebben az esetben azonban olyan kevés lehet a juttatás, hogy az egyes tanároknak nem éri meg többlet-erőfeszítéseket tenni a minőség érdekében.

 

A pénzügyi ösztönzők nem motiválják a tanárokat

A tanárok egy részét nem motiválják az anyagi eszközök, ezért a pénzügyi juttatás nem mindig éri el a kívánt hatást. Egyesek szerint maga az értékelés rombolja le a tanárok belső ösztönzését, még akkor is, ha pozitív. Érdemes tehát a jelenlegi teljesítmény alapú modelltől egy olyan rendszer felé elmozdulni, amely nem pénzügyi ösztönzőkkel próbál hatni a tanárokra a minőségi teljesítmény érdekében.

Mint azt már említettük, ebben a kérdésben érdemes különbséget tenni a pályán lévő és a leendő pedagógusok között, és ösztönzési rendszerüket célszerű külön kezelni.

 

Nem szándékolt hatások

Az ellenzők felhívják a figyelmet arra, hogy ha az értékelés alapja egy meghatározott készség vagy mérhető eredmény, a tananyag és a tanárok erőfeszítései erre az elemre összpontosulnak. Ennek következtében a tanítás leszűkül a ténylegesen számon kért tananyagra, csökken az iskola nevelési funkciója és az egyéb iskolai tevékenységek száma, hiszen azok nem képezik az értékelés alapját, ezért a tanároknak sem származik előnyük belőle.

Előfordulhat az is, hogy a pedagógusok arra a tanulói rétegre koncentrálnak, amely a legtöbbet képes fejlődni, tehát amelytől a legnagyobb teljesítmény alapú díjazást remélhetik. A rossz és a kiváló képességű gyerekekre ezért kevesebb energiát fordítanának, aminek káros hatása lenne a hátrányos helyzetű régiókban és a tehetséggondozásban.

 

Az oktatás természetével összeegyeztethetetlen a piaci mechanizmus

Számos kutató megkérdőjelezi a piaci modell alkalmazhatóságát az oktatásban. A tanárok emberekkel és nem élettelen dolgokkal foglalkoznak, ezért a magánszektorban jól bevált eszközök nem valósíthatók meg a közszektorban. A pedagógusok nem válogathatják meg a „terméküket”, a tanítás eredményét összetetten kell vizsgálni. A diákok olvasási, számolási, érvelési, kritikai, elemző-, alkotó- és szociális alkalmazkodási képességét nem lehet különválasztani. Nem szabad olyan eljárásokat bevonni az oktatási rendszerbe, amelyek a tanárok elkötelezettségét csökkentik, mert az túl nagy kockázatot rejt magában az egész társadalomra nézve.

Ezen álláspont képviselői amellett érvelnek, hogy az iskolákat nem lehet tisztán technokrata szervezetként kezelni. A tanároknak – ellentétben például a gyárakkal – különböző módszereket kell alkalmazniuk a tanulók képességeinek, tulajdonságainak a függvényében, így nagyon nehéz az elért eredményt objektíven mérni, és a minőséget, hatékonyságot javítani. Nincs általánosan elfogadott, meghatározott jellemzőkkel rendelkező tanár, szemben valamely termékkel, szolgáltatással, amelyek esetében az elvárt tulajdonságok könnyen mérhetők, ellenőrizhetők. Azt sem szabad elfelejteni, hogy sok olyan szereplő van, akinek érdeke fűződik az oktatás minőségének javításához, így a diákok, tanárok mellett a szülőknek, adófizetőknek, leendő alkalmazottaknak és a kormányzatnak is. Az oktatás ebben is különbözik a magánszektortól, ahol az érdekeltek száma korlátozott.

Van még egy fontos különbség a magánszektor és a közszféra díjazási lehetőségei között. A magánszektorban nem fix összeg áll rendelkezésre a teljesítmény alapú juttatásra, hanem az elért nyereség egy részét osztják el, a jobb teljesítmény nagyobb profitot eredményez, ez pedig együtt jár a díjazásra fordítható összeg emelkedésével. Ezzel szemben az oktatásban egy keretet határoznak meg, amely a teljesítmény alapú díjazásra fordítható. Az oktatatásban a minőség, a teljesítmény növekedése nem eredményez extrabevételt. Ez a különbség a közszféra és a magánszektor között megkérdőjelezi a piaci modell alkalmazhatóságát.

 

Drága a rendszer alkalmazása

A rendszeres értékelés, amely lehetővé teszi a juttatások növekedését, jelentős többletforrást igényel. A juttatások emeléséhez növelni kellene az oktatásra fordított költségeket, de ez politikai szempontból nehezen megvalósítható.

Az alkalmazás buktatói

A teljesítmény alapú bérezés gyakorlati alkalmazásakor jelentős nehézségek merül(het)nek fel. A következőkben ezeket ismertetjük.

 

Szakszervezeti fellépés és érdekképviselet

A szakirodalomban általánosan elfogadott vélemény, hogy a megvalósítás fő gátjai a pedagógus-szakszervezetek, amelyek az egyéni tényezők szerinti differenciálást és bérezést a szakszervezeti érdekképviselettel összeegyeztethetetlennek tartják.

A szakszervezeti lobbi tevékenységének hozadékaként értékelhető, hogy a törvényhozók gyakran átszabják a teljesítmény alapú programokat, vagy korlátozzák azok terjedését. Kutatók kimutatták, hogy a reform azokban az iskolákban tudott meggyökerezni, ahol a tanárok nem tömörülnek szakszervezetbe. A megoldás kulcsa tehát a szakszervezetekkel való konszenzus kialakítása lehet.

 

A tanárok hozzáállása a teljesítményértékeléshez

A másik akadályozó tényező a tanárok ellenállása, amely főleg a tanári autonómia és a tanítási módszerek korlátozásától való félelemre vezethető vissza. A félelem és fenyegetettségérzés közvetett hatásai bizonyítottan negatívan hatnak a diákok teljesítményére is. (Néhány kutató azonban azzal érvel a teljesítményértékelés mellett, hogy így a tanároknak nem kell szigorúan ragaszkodniuk az eddigi módszerekhez, eljárásokhoz, és a tanulói eredmények növelésére való törekvés teret biztosít az egyéni újításoknak.) Egyes vélemények szerint a politikai döntéshozók, a közvélemény és a tanárok között húzódó konfliktus abban rejlik, hogy míg az előbbiek szeretik az egyéni, differenciált értékelést, a tanárok komolyan vitatják ennek objektív és méltányos végrehajthatóságát. Ha a reform túlpolitizált vagy túl komoly szankciókat helyez kilátásba, nő a tanárokra nehezedő stressz, ami további ellenállást válthat ki. A tanári karban uralkodó közhangulat, a tanári szoba légköre a reform eredményességének fontos tényezője.

Mivel most már világosan látszik, hogy a teljesítményértékelésen alapuló díjazási rendszer elfogadásának egyik kulcsa a támogatottság megszerzése, érdemes számba venni a pedagógusi véleményeket és preferenciákat is. Nem elhanyagolható tény azonban, hogy a vélemények és attitűdök szempontjából a pedagógusok egyáltalán nem alkotnak homogén közösséget. Először is különbséget kell tenni a magán- és az állami iskolában tanító tanárok között, mivel a magániskolák tanárai kedvezőbben fogadják a teljesítmény alapú bérezést. Abban természetesen nincs különbség, hogy a tanárok mindenütt szívesen veszik, ha pluszmunkáért pluszjuttatásban részesülnek, vagy lehetőségük nyílik a szakmai előmenetelre. Az attitűdöket vizsgáló kutatások azonban azt is kimutatták, hogy a teljesítmény alapú díjazás sokkal népszerűbb, ha nem az átalánybért helyettesíti, hanem csak kiegészíti azt. Érdekes empirikus eredmény, hogy a bérszintnek általában nincs hatása a teljesítmény alapú rendszerhez való viszonyulásra, de kimutatható, hogy az alacsony fizetésű és valamely etnikumhoz tartozó pedagógusok nagyobb arányban támogatják azt.

 

A politikai vetület

A törvényhozóknak, a felügyeletnek és az iskolavezetésnek befolyása van arra, hogy megakadályozza a teljesítmény alapú rendszer bevezetését. Gazdasági recesszió vagy politikai irányváltás idején különösen nehéz megvalósítani vagy megtartani egy ilyen reformot. Költség és haszon szempontjából nem könnyű összevetni a pénzbeli ráfordításokat a diákok teljesítménynövekedésének nehezen megragadható hasznával.

 

Az eddigi reformok sikertelensége

A tapasztalat és az indokolatlan általánosítás között néha csak nagyon szűk a határmezsgye. Az iskolai teljesítmény mérésének múltbeli, rossz tapasztalatai is okot adhatnak a rendszerrel szembeni szkepticizmusra. Abban minden elemző, pártoló és ellenző egyetért, hogy az eddigi rendszereket nem kellő pontossággal dolgozták ki, és a végrehajtás is rendkívül alacsony színvonalú maradt.

Az első tervezési probléma: egy vagy több méltányos és megbízható teljesítménymutató megalkotása. A második hiányosság, hogy a túl sok tényező számbavétele miatt sokszor nem kellően tisztázott a kitűzött cél. A nem megfelelően definiált és artikulált kritériumok, elvárások is hozzájárulnak a tanárok ellenállásához, az ebből adódó bizonytalanság pedig a stressz miatt csökkentheti a munka hatékonyságát. A teljesítmény alapú díjazási rendszer azt is megkívánja, hogy a tanárok új típusú tudásra és készségekre is szert tegyenek (a tananyag mély, koncepcionális megértése, új tanítási stratégiák és módszerek). További tervezési probléma a díjazás összegének optimális megállapítása. Számos tanulmány és gyakorlati tapasztalat bizonyítja, hogy az eddigi összegek túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy megfelelően ösztönözzenek. A rendszer működőképességét sokszor a juttatások kifizetésével szembeni szkepticizmus is erodálta.

Az Egyesült Államokban bevezetett rendszer azonban pozitív tapasztalatokkal is szolgál. Egy kutatásban a diákok év eleji és év végi teszteredményeinek összevetésével próbálták meghatározni a tanítás hatékonyságát, kiszűrve a szociális helyzet esetleges hatásait. Szerintük ennek alapján megbecsülhető a tanári hozzáadott érték, amely az értékelés reális alapja lehet. Kiemelik, hogy a reális értékelés nemcsak hogy lehetséges, de az egyéni teljesítmény valójában sokkal jobban mérhető az iskolában, mint máshol, például egy termék vagy egy szolgáltatás előállítása során. A diákok számonkérésének és vizsgáinak példáját említik annak illusztrálására, hogy az alapvető tanári tudás és készségek köre reálisan mérhető.

 

Az iskolák állami működésének mítosza

Még a magániskolák is az állami iskolák működési rendszerét tekintik általános mintának, és gyakrabban alkalmaznak differenciálatlan bérrendszert (single salary scale). Nagy iskolákban, sok diák és sok tanár esetén már a méretek miatt is nehezebben kivitelezhető a piaci normákhoz igazodó egyéni értékelés.

Tapasztalatok a rendszer oktatási hozadékairól

Miután átfogó képet adtunk a teljesítmény alapú értékelés lényegéről, a mellette és az ellene szóló érvekről, jogos felvetés lehet, hogy vegyük sorra azoknak az iskoláknak a tapasztalatait, amelyek már áttértek a teljesítmény alapú bérezés rendszerére.

3. táblázat azt veszi számba, hogy a teljesítmény alapú díjazási rendszer mely területeken fejti ki hatását.

3. táblázat • A teljesítmény alapú bérezés lehetséges hatásai
Szint Terület
Pedagógusok • Motiváció és energiabefektetés
• Tanárok kiválasztása, alkalmazása
• Tudás és készségek
• Autonómia
Diákok • Teljesítmény
• Kimaradás az iskolából
• Lemorzsolódás
Tanórák • Pedagógiai technikák
• A speciális tanulókkal való foglalkozás
Iskola • Kollegiális viszonyok
• Az erőforrások elosztásának hatékonysága
• A tanárok és az iskolavezetés közötti kapcsolat
• Az iskola szervezeti céljai
Rendszer • Jövedelemforrás
• Nevelési, tanítási kultúra
• Kerettanterv és tananyag
Társadalom • A politika és a közvélemény hozzáállása, a tanári hivatás társadalmi elismertsége

 

A csoportteljesítményen alapuló díjazás tapasztalatai Kentucky államban és Charlotte-Mecklenburgban

A Kentucky államban és Észak-Karolina Charlotte-Mecklenburg körzetében bevezetett teljesítmény alapú díjazási rendszer számos ponton alátámasztotta az elméleti okfejtéseket, például az iskolaszintű értékelés pozitív hatásait a tanári motiváltságra és a tanulói teljesítményre. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a motiváltabb tanárok eleve szívesebben dolgoznak szorgalmas és jó tanulók között, a diákok teljesítménynövekedésének forrása tehát nem egyértelmű. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a stressz csökkenti a rendszer hatékonyságát. Kentuckyban a relatíve rosszabb eredmények egyik okát a rossz teljesítmény esetén kilátásba helyezett szankciókban látták. A felmérés egyik nagy hiányossága, hogy nem volt kontrollcsoport, így összehasonlítás híján a tanulói eredmények és a bérezési rendszer közötti oksági kapcsolat nehezen minősíthető. A kutatás eredményeiből levonható általános következtetés azért is problematikus, mert Charlotte-Mecklenburgban a teljesítmény alapú bérezést egy átfogó reformcsomag keretében vezették be, így a díjazási rendszer közvetlen hatása nehezen különíthető el.

 

Az egyéni és csoportteljesítményen alapuló díjazás tapasztalatai Dél-Karolinában

Dél-Karolinában az egyéni és az iskolai teljesítmény vegyes alkalmazásával próbálták növelni az eredményeket. Számos tényezőt (így a tanárok tapasztalatát, a tanuló és a pedagógusok nemét, illetve etnikumát, a tanár végzettségét, a tanulók hátrányos helyzetét) számba véve azt találták, hogy az egyéni értékelési programban részt vevő tanárok jobban szerepeltek, mint azok, akik kimaradtak belőle. A szerzők ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a teljesítmény alapú díjazás szétválasztja a jó és a rossz tanárokat. Mivel a kapott eredmények statisztikailag gyengének minősülnek, valamint egyes szakértők szerint Dél-Karolinában is túl átfogó volt a reform ahhoz, hogy elkülöníthető legyen a díjazási rendszer hatása, általános érvényű tanulságokat ebben az esetben sem lehet levonni.

 

A Texasi Oktatási Ügynökség kutatása

A texasi kutatásban az előzőektől eltérően az érdekképviseletek jövedelmekre gyakorolt befolyását is figyelembe vették. A magasabb fizetés közvetve jobb tanulói teljesítményt indukál itt is. Rendkívül érdekes, hogy a hatás leginkább azokban az iskolákban érvényesült, ahol a tanári munkaközösség tagjai nem cserélődtek, és nem voltak gyakorlótanárok. Ez ellentmond annak a korábbi véleménynek, hogy a teljesítmény alapú bérezés egyik előnye, hogy a magasabb fizetés azért növeli a tanulói eredményeket, mert a fiatal tehetségek számára is vonzóvá válik a szakma. A texasi iskolákban a magasabb fizetés elsősorban a tapasztalt tanárokat ösztönözte jobb teljesítményre.

 

A csoportteljesítmény alapú bérezés tapasztalatai Dallasban

Dallasban elsősorban az amerikai, a latin-amerikai és az afroamerikai diákok tantárgyakhoz köthető készségeinek a javulását vizsgálták. Míg az előbbiek esetében tetten érhető volt a bérezési rendszer és a teljesítménynövekedés közötti oksági kapcsolat, a fekete diákoknál (jórészt megfelelő adatok hiányában) ezt nem tudták kimutatni. Mivel az értékelés komplex, hozzáadott érték szerinti számításon alapult, a körzettől és a szociokulturális helyzettől független eredményekre jutottak, ami indokolttá teszi, hogy következtetéseik tanulságokkal is szolgáljanak.

A kutatások egy új szemponttal is gazdagították a szakirodalmat, árnyalva az értékelési méltányosságról alkotott nézeteket. A szociokulturális és -ökonómiai faktorok figyelembevétele az értékelés során akár azt negatív üzenet is sugallhatja, hogy bizonyos iskoláktól és diákoktól eleve alacsonyabb teljesítményt vár el a közoktatás.

Konklúzió

Míg a teljesítmény alapú díjazással kapcsolatos vélemények széles skálán helyezkednek el, egyetértés csak néhány ponton található. Ugyanis csak nagyon kevés kutatás vizsgálta a teljesítmény alapú díjazás hatását, és a meglévő néhány tanulmány egy részének eredményeivel szemben is komoly kétségek merültek fel a módszertani problémák miatt. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a csoportteljesítmény alapú díjazás növelheti a tanulói teljesítményeket, az egyéni teljesítményen alapuló rendszerek esetében erre nincsenek bizonyítékok.

A szakirodalomban teljes konszenzus van abban, hogy az eddigi teljesítményértékelések kidolgozatlan tervezése és alacsony színvonalú végrehajtása ártott a rendszernek, és a rendszerrel szembeni negatív attitűdöket erősítette. A negatív attitűdök és az ellenállás csak intenzív konzultációval és megfelelő finanszírozással oldható fel.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljesítmény alapú díjazási rendszerek rövid életűek lesznek, ha kialakításukat nem jellemzi gondos tervezés és körültekintő bevezetés.

1. függelék
A teljesítmény alapú díjazási rendszer működése nemzetközi összehasonlításban

Az 1. függelékben az OECD-országokban alkalmazott teljesítmény alapú díjazási rendszerek jellegzetességeit mutatjuk be. A tulajdonságok kiemelése mellett néhány meghatározott szempont szerinti kategorizálásra is kísérletet tesz a tanulmány. Megjegyezzük azonban, hogy mivel a cikk angol nyelvű szakirodalmi áttekintésen alapul, elsősorban az angol nyelvterülethez tartozó országokat vizsgálja.

4. táblázat • Tanári értékelés, a díjazás típusa
Ország, állam A rendszer jellemzői A rendszer osztályozása
Anglia és Wales a) Küszöbértékelés. A pedagógusnak először el kell érnie a bérskála tetejét, majd miután egy teszten megfelel tizenhat kritériumnak, feljebb léphet a teljesítmény alapú díjazás rendszerébe. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Folyamatos díjazás
• Kétszintű bérskála
• Összetett kritériumrendszeren alapul az értékelés
• Külső és belső értékelés
• Évente 25 000 tanár számára biztosított
Anglia és Wales b) Gyors előrejutás. A rendszer biztosítja, hogy a tehetséges tanárok hamar a bérskála élére kerüljenek. A kritériumoknak való sikeres megfelelés esetén két szintet is léphet valaki egy év alatt, szemben a tradicionális eggyel. Néhány kiválasztottnak Ł5000-t adnak azzal az elvárással, hogy a jövőben emelkedik a teljesítményük. • Egyéni értékelés
• Anyagi és nem pénzügyi díjazás, ösztönzés
• Korlátozott időtartam
• Arányosan növekvő díjazás
• Kiegészíti a meglévő bérskálát
Anglia és Wales c) Kiemelt iskolák tanárai – ezeknek a tanároknak elkülönített, speciális bérskálájuk van, azokat sorolják ebbe a csoportba, akiknek kiemelkedő tárgyi tudásuk, tervezési és értékelési képességük van, segítik kollégáikat, és a diákjaik kiválóan teljesítnek. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Központilag meghatározott krité riumrendszer; megfelelő készségek és tudás bizonyítása
• Arányosan növekvő díjazás
• Különálló bérskála
Ausztrália – AST-program Azok a pedagógusok, akik a bérskála legmagasabb szintjét elérték, jelentkezhetnek a Kiemelt készségek tanára címre (AST – Advanced Skills Teacher). Teljesítmény alapú kritériumok segítségével határozzák meg, hogy egy-egy tanár felléphet-e a bérskála következő szintjére. A módszer célja az volt, hogy jutalmazza a tapasztalt pedagógusokat, és megakadályozza, hogy pályájukat elhagyva a közigazgatásba vándoroljanak. 2001-ben több állam eltörölte a rendszert, mégis az északi területeken és sok katolikus iskolában alkalmazzák. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Különböző időtartamú programok
• Összetett kritériumrendszeren alapuló értékelés
• Osztálytermi megfigyelések és szakértői bírálat alapján történő értékelés
• Néhány állam alkalmaz kvótát, míg mások nem
Ausztrália – Victoria állam A Victoria államban bevezetett módszer teljesítmény alapú értékelésen nyugszik. A megbízók pro forma értékelik a pedagógusokat, ennek függvényében lehet előrejutni a bérskálán. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Folyamatos díjazás
• Pro forma értékelés
• Felettes, megbízó általi értékelés
• Minden tanárnak joga van részt venni (nincs kvóta)
• Kiegészíti a bérskálát
Ausztria Nem található meg a teljesítmény alapú bérezési modell, a kérdés jelenlegi viták tárgya. A pedagógusok fizetését a munkaszerződés típusa, óraszáma és tapasztalata határozza meg.  
Belgium – Flamand közösség Minden tanárt háromévente értékelnek a munkaleírásban közölt szempontok szerint. A negatív értékelés következménye bércsökkenés és elbocsátás lehet. • Egyéni értékelés
• Pénzügyi szankció
• Minden tanárt értékelnek
Csehország Nem található meg a teljesítmény alapú bérezés modellje.  
Dánia 1999 óta a pedagógusok bérét négy tényező határozza meg: alapbér, feladathoz rendelt díjazás, képesítés alapján fizetett munkadíj és eredménybér. Az összbér negyedik eleme előírt minőségi és mennyiségi eredmény elérése esetén adható, tehát teljesítmény alapú bérnek tekinthető. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Összetett kritériumrendszeren alapul az értékelés
Finnország Nem található meg a teljesítmény alapú bérezés modellje.  
Franciaország A pedagógusok díjazása a tapasztalattól és a teljesítményértékeléstől függ. A iskolaigazgatói (head of school) elismerést évente ítélik oda felettesi értékelés alapján, míg a „felügyelői” (inspectorate) díjat külső értékelés alapján lehet megkapni eltérő időközönként. A rendszert most vizsgálják felül, a módosítások között szerepel többek között az ellenőrzés módszerének megváltoztatása, illetve a mentori rendszer bevezetése. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• A teljesítménnyel és a tapaszta lattal arányosan növekvő díjazás
• Többféle értékelési módszer
• Külső bíráló és felettes általi értékelés
• Minden pedagógus számára elér hető, akinek az értékelése meg felelő (nincs kvóta)
• Kiegészíti a meglévő bérskálát
Görögország Nem található meg a formális teljesítmény alapú bérezési rendszer. 1997-ben azonban bevezették a tanári, iskolai munka és az oktatási rendszer eredményességét vizsgáló rendszert. Ez azonban nem a bérekre, csupán a kezdeti kinevezésre van hatással.  
Hollandia Nem található meg a teljesítmény alapú bérezés modellje.  
Írország A tanárok díjazása nem függ a teljesítmény alapú elemektől.  
Korea Koreában „érdem alapú” rendszer van a kiváló oktatási tevékenységet végző pedagógusok számára, amely egy hipotetikus bónusz alapjául szolgál. Valójában a bónuszoknak csak 10%-a kapcsolódik a teljesítmény alapú értékeléshez, tehát nem befolyásolja jelentősen a tanárok jövedelmét. A teljesítmény alapú díjazás (10%) jellemzői:
• egyéni értékelés
• anyagi díjazás
• kiegészíti a bérskálát
Mexikó Önkéntes részvételen alapuló értékelés. A részt vevő általános és középiskolai tanárok éves értékelésnek vetik alá magukat, amelynek eredménye bérnövekmény. 1997-ig a pedagógusok 50%-a kapcsolódott be a programba. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Éves teljesítményértékelésen alapul
Németország A német megoldás kapcsolatot teremt a tanári teljesítménymérés és a bérskálán történő előremenetel között. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Folyamatos díjazás
• Minden tanár számára elérhető, aki a kritériumoknak megfelel (nincs kvóta)
Norvégia Új értékelési eljárás kidolgozása, illetve béremelés van napirenden.  
Spanyolország Nem található meg a teljesítmény alapú bérezés modellje.  
Svédország Svédországban kismértékű a teljesítmény alapú bérezés szerepe. A tanárok az első öt évben teljesítményüktől függetlenül részesülnek évenkénti fizetésemelésben. A bérskála legfelső szintjén túl az iskola joga, hogy biztosítsa a bérnövekedést kormányzati és helyi kritériumok alapján. Igazából nincsenek ösztönözve az iskolák a fizetésemelések megtagadására, jelentős korlátozására. Az osztályozás nehéz a teljesítménymérés csekély volta miatt. Néhány jellemző:
• egyéni értékelés
• anyagi díjazás
• folyamatos díjazás
• kiegészíti a meglévő bérskálát
Új-Zéland A pedagógusok teljesítményük, tapasztalatuk és megszerzett végzettségük alapján léphetnek előre a bérskálán. Valójában minden pedagógus megfelel a teljesítménykritériumnak, ezért ha elegendő a bérezésre fordítható keret, akkor minden tanár automatikusan a bérskála következő szintjére kerül. A kritériumokat az oktatási minisztérium határozza meg, de a konkrét alkalmazás az iskolák kezében van. Ennek ellenére az értékelési folyamatban számos módszert kell használniuk. • Egyéni értékelés
• Anyagi díjazás
• Folyamatos díjazás
• A teljesítménnyel és a tapasztalattal arányosan növekvő díjazás
• Sokféle értékelési módszer alkalmazása, pl. megfigyelés, önértékelés
• Felettes általi és önértékelés
• Minden pedagógus számára elérhető, aki megfelel a kritériumrendszernek
USA – Colorado állam A tanári fizetés alapbérből és egyéb bónuszokból áll:
• tudás alapú bér
• tapasztalat és teljesítmény alapú bér
• kiemelkedő tanári díj
• készségenkénti díj
• csoportos ösztönző bér
•„Érdem alapú”, „iskola alapú”, „tudás és képesség alapú” díjazás rendszereinek keveréke
• Sokszintű díjskála
• Összetett kritériumrendszeren alapuló értékelés
USA – Dél-Karolina Iskola alapú, előző évi tanulói eredmény figyelembevételével való értékelés és hatékonyságmérés. Négyféle jövedelmi és szociokulturális csoportba sorolták az iskolákat. Minden csoportban és az összesített listán a legjobb 25%-ba tartozó iskolák bónuszt kapnak, amelyet az iskola dolgozói között osztanak szét. • Csoportos értékelés
• Évenkénti, anyagi díjazás
• Külső értékelés
• Az iskolák meghatározott százalékát díjazzák
USA – Észak-Karolina Charlotte-Mecklenburg körzete iskolaszintű értékelése számos területen teszteli a diákok képességeit: olvasás, írás, matematika, társadalomtudomány, jelenlét és lemorzsolódási arány. A jól teljesítő iskolák célja a továbbiakban a jó eredmény fenntartása lesz; a többinek a fejlesztés. A tanárok 750-től 1000 dollárig terjedő pénzjutalomban részesültek. • Csoportos értékelés
• Évenkénti anyagi díjazás
• A pedagógiai hozzáadott értékszerinti értékelés
• Külső értékelés
• Kiegészíti a meglévő bérskálát
• Minden pedagógus számára elérhető, aki megfelel a kritériumrendszernek
USA – Kentucky állam Iskola alapú értékelési rendszer. A tanulói teljesítmények után kapnak fizetéskiegészítést a tanárok. Az iskolákat a tanulók eredményeinek indexével mérik, amely hét területre terjed ki: olvasás, írás, matematika, természettudomány, társadalomtudomány, művészeti képzés, gyakorlati készségek. Figyelembe veszik a lemorzsolódási hányadot, a jelenlétet és a sikeres felnőttéletre való felkészítést. Kompetenciaminimum. • Csoportos értékelés
• Anyagi díjazás, nem anyagi szankciók
• Kétévente osztanak bónuszt
• Különböző díj- és szankciószintek, attól függően, hogy az iskola eléri-e a célját
• A tanulói teszteken vizsgált hozzáadott érték szerinti értékelés
• Külső értékelés
• Nincs kvóta, minden iskola részesülhet a díjazásban
• Kiegészíti a meglévő bérskálát
USA – Ohio állam Ohio államban a rendszer kompetenciaminimumot vár és jutalmaz. A tudás és a képesség alapú díjazás a tanároknak és az iskolának jár, tanulói eredmények után.  
USA – Texas állam Dallas Független Iskolakörzete csoportteljesítmény alapú értékelést használ. A sikerességet a hozzáadott értéket mérő teszt jelenti, amely figyelembe veszi a társadalmi és etnikum szerinti hovatartozást is. Az iskolák első 20%-a 1000 $-os, míg a következő 30% 425 $-os bónuszt kap tanáronként. • Csoportos értékelés
•Évenkénti, anyagi díjazás
• A tanulói teszteken vizsgált hozzáadott érték szerinti kétszintű díjazás
• Külső értékelés
• Az iskolák meghatározott százaléka részesülhet díjazásban
• Kiegészíti a meglévő bérskálát

Az áttekintés alapján két általános megállapítás tehető.

 • A díjazás egyetlen országban sem kizárólag az egyéni teljesítmény szerinti értékelésen alapul, a rendszerek általában az egyéni és a csoportteljesítmény értékelésének kombinációjára épülnek;
 • a felmérésben szereplő OECD-országok értékeléseinek jellegzetessége a konzervatív szemlélet, mivel a tapasztalat és a végzettség továbbra is meghatározó tényező, a teljesítmény alapú díjazást csak bérkiegészítésként használják.

2. függelék

Bibliográfia

American Federation of Teachers (2001): ‘Merit pay’, retrieved 15 January 2003 from:http://www.aft.org/issues/meritpay/meritpay.html.
Bainbridge, W. (2000): ’Why schools should consider marketplace pay’. American School Board Journal, 187 (7), pp 54–55.
Ballou, D. (2001): ‘Pay for performance in public and private schools’. Economics of Education Review, 20, pp 51–61.
Ballou, D. – Podgursky, M. (1993): ‘Teachers’ Attitudes towards Merit Pay: Examining Conventional Wisdom’. Industrial and Labor Relations Review, 47 (1), pp 50–61.
Ballou, D. – Podgursky, M. (1997): Teacher Pay and Teacher Quality. W. E. Upjohn Institute for Employment Research, Michigan.
Ballou, D. – Podgursky, M. (2001): ‘Defining Merit’. Education Matters, 1 (1), pp 16–25.
Barber, L. – Klein, K. (1983): ‘Merit Pay and Teacher Evaluation’. Phi Delta Kappan, 65 (4), pp 247-51. Bergem, T (2001) ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Norway’, Eurydice, retrieved 29 January 2003 fromhttp://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Burgess, S. – Croxson, B. – Gregg, P. – Propper, C. (2001): The Intricacies of the Relationship Between Pay and Performance for Teachers: Do teachers respond to Performance Related Pay schemes? CMPO Working Paper Series No. 01/35, Bristol.
Chamberlin, R. – Wragg, T. – Haynes, G. – Wragg, C. (2002)… ‘Performance-related pay and the teaching profession: a review of the literature’. Research Papers in Education, 17 (1), pp 31–49.
Clotfelter, C. – Ladd, H. (1996): ‘Recognizing and Rewarding Success in Public Schools’. In Ladd, H. (ed): Holding Schools Accountable: Performance-Based Reform in Education. The Brookings Institution, Washington DC.
Cohn, E. (1996): ‘Methods of Teacher Remuneration: Merit Pay and Career Ladders’ In Becker, W.– Baumol, W. (eds): Assessing Educational Practices: The Contribution of Economics. Russell Sage Foundation, New York.
Cohn, E. – Teel, S. (1992): Participation in a teacher incentive program and student achievement in reading and math, 1991 proceedings of the business and economic statistics section. American Statistical Association, Alexandria, V.
Coolahan, J. (2002): Draft Report: Ireland. OECD Background report: attracting, developing and retaining effective teachers.
Cutler, T. – Waine, B. (2000): ‘Mutual Benefits or managerial control? The role of appraisal in performance related pay for teachers’, British Journal of Educational Studies, 48 (2), pp 170–182.
Department of Education, Employment and Training (DEET), Victoria (2001): Victorian Government Schools: Staff Performance Handbook. Department of Education, Employment and Training, Melbourne.
Devos, G.– Vanderheyden, K. (2002): Thematic Review- Flanders, OECD Background report: Attracting, developing and retaining effective teachers. Retrieved 29 January 2003 fromhttp://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-609-5-no-21-36392-0,00.html#title1.
Doukas, C.– Smyrniotopoulou, A. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education – Greece’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Eicher, J.– and Chevailler, T. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education – France’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Esteve, J. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Spain’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 fromhttp://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Evans, D. (2001): ‘No merit in merit pay’. American School Board Journal, 188 (1), pp 48–50.
Farnsworth, B. – Debenham, J. – Smith, G. (1991): ‘Designing and Implementing a Successful Merit Pay Program for Teachers’. Phi Delta Kappan, 73 (4), pp 320–325.
Firestone, W. – Pennell, J. (1993): ‘Teacher Commitment, Working Conditions, and Differential Incentive Policies’. Review of Educational Research, 63(4), pp 489–525.
Hanushek, E. – Kain, J. – Rivkin, S. (1999): Do Higher Salaries Buy Better Teachers? Working Paper 7082, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Held, F. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Denmark’. Eurydice, retrieved 29 January 2003http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Heneman, H.– Milanowski, A. (1999): ‘Teachers Attitudes about Teacher Bonuses Under School-Based Performance Award Programs’. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12 (4), pp 327–341.
Heneman, R.– Ledford, G. (1998): ‘Competency Pay for Professional and Managers in Business: A Review and Implications for Teachers’. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12 (2), pp 103–121.
Hoerr, T. (1998): ‘A case for merit pay’. Phi Delta Kappan, 80 (4), pp 326–27.
Holt, M. (2001): ‘Performance Pay for Teachers: The Standards Movement’s Last Stand?’ Phil Delta Kappan, 83 (4) pp 321–317.
Ingvarson, L.– Chadbourne, R. (1997): ‘Reforming Teachers’ Pay Systems: The Advanced Skills Teacher in Australia’. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11 (1), pp 7–30.
Jeuthe, E. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Germany’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 fromhttp://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Kelley, C. (1999): ‘The Motivational Impact of School-Based Performance Awards’. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12 (4), pp 309–326.
Kelley, C.– Heneman, H. – Milanowski, A. (2002): ‘Teacher Motivation and School-Based Performance Awards’. Education Administration Quarterly, 38 (3), pp 372–401.
Kim, E. – Han, Y. (2002): Background Report: Korea. OECD Background report: Attracting, Developing and retaining effective teachers, Korean Educational Development Institute.
Kotásek, J. – Valenta, J. – Brožová, S. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Czech Republic’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 from http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.htm.
Ladd, H. (1999): The Dallas school accountability and incentive program: an evaluation of its impacts on student outcomes’. Economics of Education Review, 18 (1), pp 1–16.
Liang, X. (1999): Teacher Pay in 12 Latin American Countries: How does teacher pay compare to other professions, what determines teacher pay, and who are the teachers? The World Bank, Latin America and the Caribbean Regional Office, Human Development Department, LCSHD Paper Series No 49.
Luukkainen, O. – Eurydice Finland (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Finland’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 from http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Malen, B. (1999): ‘On Rewards, Punishments, and Possibilities: Teacher Compensation as an Instrument for Education Reform’. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12(4), 387–394.
McCollum, S. (2001): ‘How merit pay improves education’. Educational Leadership, 58 (5), pp 21–24.; Milanowski, A. (2003): ‘The varieties of knowledge and skill-based pay design: A comparison of seven new pay systems for K-12 teachers’. Education Policy Analysis Archives, 11 ($), Retrieved 30 January 2003, from http://epaa.asu.edu/epaa/v11n4.
Mohrman, A.– Mohrman, S.– Odden, A. (1996): ‘Aligning Teacher Compensation with Systemic School Reform: Skill-Based Pay and Group-Based Performance Awards’. Educational Evaluation and Policy Analysis, 18 (1), pp 51–71.
Murnane, R.– Cohen, D. (1986): ‘Merit Pay and the Evaluation Problem: Why Most Merit Pay Plans Fail and a Few Survive’. Harvard Educational Review, 56 (1), pp 1–17.
Odden, A. (2000a): ‘New and better forms of teacher compensation are possible’, Phi Delta Kappan, 81 (5), pp 361–366.
Odden, A. (2000b): ‘Paying Teachers for Performance’. School Business Affairs, June, pp 28-31.
Odden, A. (2001): ‘Defining Merit’. Education Matters, 1 (1), pp 16-24.
Odden, A.– Kelley, C. (2002): Paying Teachers For What They Know And Do: New And Smarter Compensation Strategies To Improve Schools. 2nd Edition, Corwin Press, California.
OECD (2002): Education at a Glance: OECD Indicators 2002. Paris.
Ramirez, A. (2001): ‘How merit pay undermines education’, Educational Leadership, 58 (5), pp 16-20. Richardson, R (1999) Performance Related Pay in Schools : An Assessment of the Green Papers, A report prepared for the National Union of Teachers. The London School of Economics and Political Science.
Schratz, M.– Resinger, P. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- Austria’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 fromhttp://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Smith, S.– Mickelson, R. (2000): ’All that Glitters is Not Gold: School Reform in Charlotte- Mecklenburg’. Education Evaluation and Policy Analysis, 22(2), pp 101–127.
Solomon, L.– Podgursky, M. (2001): The Pros and Cons of Performance-Based Compensation. Milken Family Foundation, Pascadena.
Storey, A. (2000): ‘A leap of faith? Performance pay for teachers’. Journal of Education Policy, 15 (5), pp 509–523.
Tomlinson, H. (2000): ‘Proposals for Performance Related Pay in English Schools’. School Leadership and Management, 20(3), pp 281–298.
Vossensteyn, H. (2001): ‘National summary tables on the reforms of the training and conditions of service of teachers in lower secondary education- The Netherlands’. Eurydice, retrieved 29 January 2003 fromhttp://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html.
Waterreus, J. (2001): Incentives in Secondary Education. Max Goote, Amsterdam.