A tanárképző központ helye és szerepe a pedagógusképzés akkreditációs eljárásaiban

IRODALOM

Balogh Albert és Földesi Tamás (2003): A minőségügy nemzetközi értelmező szótára. EOQ Magyar Nemzeti Bizottság, Budapest.

Bazsa György és Szántó Tibor (2008): Felsőoktatási akkreditáció Magyarországon. Educatio, 17. 1. sz. 36–50.

Bodorkós László, Bús Enikő és Csapó Benő (2015): A tanárképző központok működési standardjainak és akkreditációs
szempontjainak kialakítása. Projektösszegző tanulmány.
Kézirat. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 projekt (OFI-MAB), Budapest

Csapó Benő (2008): A tanulás és tanítás tudományos megalapozása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest.

Csoma Gyula (2003): Különvélemény az oktatási-képzési minőség biztosításáról (és a minőségről) – Avagy bemegy a tanuló az inputon, és kijön az outputon, mint a Herz-szalámi analógiája(?) I-II. Új Pedagógiai Szemle, 6. és 7-8. sz.

Dinya László (2011): Stratégiai gondolkodás és menedzsmentszemlélet a modern felsőoktatásban. In: Borsa Melinda, Horváth Tamás és Simon István (szerk.) AVIR tanulmánykötet. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest. 35–70.

ESG (2015): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in May 2015. Letöltés: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ (2015. 11. 03.)

Eurydice (2006): Quality Assurance in Teacher Education in Europe. Letöltés: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php (2015. 11. 03.)

Halász Gábor (2010): A tanulás minősége a felsőoktatásban: intézményi és nemzeti szintű folyamatok. Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/A_study_TANULAS.pdf (2015. 11. 03.)

Hrubos Ildikó (2008): A minőségkultúra ügye az európai felsőoktatási térségben. Educatio, 17. 1. sz. 22–35.

Kováts Gergely (2014): A felsőoktatási minőségügy aktuális trendjei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Polónyi István (2008): A felsőoktatás minőségügye. Educatio. 17. 1. sz. 5–21.

Pukánszky Béla (2013): A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon. In: Deák Máté, Erostyák János, Fischer Ferenc, Gerner Zsuzsanna és Kaposi József (szerk.): A tanárképzés jövőjéről (első kötet). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 103–128.

Stéger Csilla (2013): Tanárképzők – a rejtett professzió. In: Deák Máté, Erostyák János, Fischer Ferenc, Gerner Zsuzsanna és Kaposi József (szerk.): A tanárképzés jövőjéről (első kötet). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 129–150.

Stéger Csilla (2015): Az Európai Unió tanárpolitikája és kapcsolatos tevékenységei – áttekintés és elemzés. In: Kispálné Horváth Mária (szerk.): Tanulmányok a pedagógusképzés 21. századi fejlesztéséhez. Konferenciakötet.


JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet  az Ftv. végrehajtásáról

307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

Az intézményakkreditációs eljárás és értékelési szempontok. A MAB 2013/8/IV/1. sz. határozat

Önértékelési útmutató intézményakkreditációs eljárásban 2014/2015. A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata. Technikai frissítés: 2014. július 10.

A párhuzamos programakkreditációs eljárás és értékelési szempontok. A MAB 2013/8/V. sz. határozata. Technikai frissítés: 2015. január 21.

Eljárásrend a párhuzamos programakkreditációhoz. 2011/9/III.A sz. MAB határozat

Útmutató önértékelés készítéséhez a párhuzamos programakkreditációs eljárásban. Az eljárásrend a párhuzamos programakkreditáció c. dokumentum 1. sz. melléklete. 2011/9/III.B sz. MAB határozat

Kézikönyv a párhuzamos programakkreditáció látogató bizottságainak munkájához. Az eljárásrend a párhuzamos programakkreditáció c. dokumentum 2. sz. melléklete. 2011/9/III.C sz. MAB határozat