Author

A romák oktatásának kérdései az iskola-elméletek összefüggéseinek tükrében 1978 és 1998 között

IRODALOM

Forray R. Katalin és Hegedűs T. András (1990): A cigány etnikum újjászületőben – Tanulmány a családról és az iskoláról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gáspár László és Kelemen Elemér (1999): Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker Kiadói Kft., Budapest, 69–80.

Kereszty Zsuzsa és Pólya Zoltán (szerk., 1998): Csenyéte antológia. BÁR Kiadó.

Mihály Ottó (1999a): A polgári nevelés radikális alternatívái. In: Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei –
Pedagógiai tanulmányok
. OKKER Kiadói Kft. – Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest.

Mihály Ottó (1999b): Bevezetés a nevelésfilozófiába. OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Budapest.

Szőke Judit (1998a): A Józsefvárosi Tanoda. Soros Alapítvány, Budapest. (Soros Oktatási Füzetek)

Szőke Judit (1998b): Józsefvárosi Tanoda. Iskolakultúra, 2. 8. sz., 85–93. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00018/pdf/iskolakultura_EPA00011_1998_08_... (2017. 07. 01.)

Takács Géza (2009): Kiútkeresők. A cigányok iskolai reményei. Osiris Kiadó, Budapest.

Torgyik Judit (2004): Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-től napjainkig.
Neveléstörténet, 1. 1. sz. Letöltés: http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=arch... (2017. 07. 01.)

Trencsényi László (szerk., 2015): A jelszó: Gandhi. Kutatói terepgyakorlaton az ELTE doktoranduszaival

Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER Kiadó, Budapest.

 

TOVÁBBI FELHASZNÁLT IRODALOM

Báthory Zoltán (2001): Maratoni reform – A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. Önkonet Kft., Budapest.

Bogdán Péter (2011): Cigány gyerekek a Köznevelés című folyóirat tükrében (1978–1982). Iskolakultúra,
21. 6–7. sz.

Bogdán Péter (2015): Cigány gyerekek a Köznevelés című folyóirat 1983 és 1987 között megjelent cikkeinek tükrében. Régió, 23. 4. sz.

Gombocz János és Trencsényi László (2007): A nevelés „műkedvelőinek”, művelőinek, kedvelőinek, OKKER Kiadó, Budapest.

Mihály Ottó (1999c): Fordulat és pedagógia. In: Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei – Pedagógiai tanulmányok. OKKER Kiadói Kft. – Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest

Mihály Ottó (1999d): Liberális értékek – alternatív iskolák. In: Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei – Pedagógiai tanulmányok. OKKER Kiadói Kft. – Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest.

Sáska Géza (2011): Az új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! A 20. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról, Gondolat Kiadó, Budapest (Universitas Pannonica).

Sáska Géza (é.n.): Igény az igazság monopóliumára – A politikai és a filozófiai marxizmus-leninizmus a sztálini kor pedagógia tudományában. Kézirat.

Trencsényi László (2007): Az iskola funkcióiról a nevelési intézmények „történeti rendszertanában”, In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem FEEK, Pápa-Pécs