Author

A rendészeti tisztté válás első nehézségei – A gyermeki elképzelések találkozása a realitással

IRODALOM

Bajomi-Lázár Péter (2017): Manipulál-e a média? Médiakutató, 18. 2. sz., 61–79.

Balassa Bence (2018): Arról, hogy mi az „igazság” – avagy a tudásmanagement elméleti problémája. In. Czene-
Polgár Viktória és Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment.
Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőr Tagozat, Budapest. 21–32.

Balázs István szerk. (2011) A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Bolgár Judit és Szekeres György (2015): A pályaorientáció jellemzői, kapcsolata a pályaalkalmassági vizsgálattal. Hadtudományi Szemle, 8. 1. sz., 283–293.

Borkovits Margit (2013): Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek testnevelési teljesítményének vizsgálata. Iskolakultúra, 23. 1. sz. 3–9.

Borosán Lívia és Vartman György (2012): Pályaválasztási orientációs kutatás Zala megyében. Helyzetelemző tanulmány, Zala Megye. Letöltés: https://www.pgz.si/upload/File/2013/os_zalai_ai2.pdf (2018. 09. 23.)

Bús Imre (2013): Játék és kultúra. A játék szerepe a gyermekek kultúra-elsajátításában. Iskolakultúra, 23. 5–6. sz., 108–115.

Csányi Tamás (2010): A fiatalok fizikai aktivitásának és inaktív tevékenységeinek jellemzői. Új Pedagógiai Szemle, 60. 3–4. sz., 115–128.

Erdős Ákos (2018a) Alkalom vagy tervszerűség? A pénzügyőr tisztjelöltek pályára lépésének rövid vizsgálatáról. In: Czene-Polgár Viktória és Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata, Budapest. 115–130.

Erdős Ákos (2018b): Elhárító mechanizmusok a rendészeti szervek működésében. Belügyi Szemle, 66. 6. sz., 17–35.

Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina és Nagy Daniella (2017): Általános iskolások pályaválasztása 2017. Elemzés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet,
Budapest.

Hegedűs Judit és Fekete Márta (2018): A rendészeti felsőoktatás pedagógiai megújulásának lehetőségei. In: Dobák Imre, Hautzinger Zoltán (szerk.): Szakmaiság, szerénység, szorgalom: Ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., Budapest, 289–298.

Horváth Imre (2016): A maszkulinitás szerepátékai A Pál utcai fiúkban. Alföld, 67. 9. sz., 70–82.

Hutflesz Mihály (2011): A továbbtanulást és a pályaválasztást befolyásoló tényezők megítélése a 7., 8. osztályos tanulók körében. Helyzetelemző tanulmány Vas Megye. PannonPorta Kft., Szombathely. Letöltés: http://www.pgz.si/upload/File/2012/VAS_AI.pdf (2018. 09. 23.)

Juhász Csilla (2017): Z generációs hallgatók felsőoktatási motivációjának vizsgálata. Közép-Európai Közlemények, 10. 2. sz., 131–141.

Kanyó Lászlóné (2002): A honvédtiszti pályát választó, katonai vezető szakos hallgatók rekrutációja. (Doktori értekezés, kézirat, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest).

Kéri Katalin (2015): Gyermekgondozási-gyermeknevelési szokások különböző kultúrákban (Szempontok és adatok a gyermekkortörténet kutatásához). In. Belovári Anita (szerk.:) I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia Tanulmánykötet. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 12–23.

Kispálné Horváth Mária és Vincze Szilvia (2009): Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők. Új Pedagógiai Szemle, 59. 12. sz., 57–73.

Kovács György, szerk. (1985): Óvodapedagógia. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest.

Kozáry Andrea (2017): Rendészetszociológia kézikönyv II. Rejtjel Kiadó, Budapest.

Kun Enikő (2013): A szabad játék. Magiszter, 11. 2. sz., 84–89.

Maár Tiborné (2009): A játék módszerének alkalmazása a tanítás során. Iskolakultúra, 19. 1–2. sz.
44–55.

Magasvári Adrienn (2018): A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának jogviszonyára vonatkozó általános szabályok. In: Erdős Ákos (szerk.): Integrált pénzügyőri ismeretek I.: Kezdő pénzügyőrök kézikönyve. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, 44–64.

Magasvári Adrienn és Szakács Édua (2018): Entrants at the gate of public service, or how do public service organizations see young people’s career choice motivations. In: Czene-Polgár Viktória és Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, 187–204.

Martin, Craig A. és Bush, Alan J. (2000): Do role models influence teenagers’ purchase intentions and behavior? Journal of Consumer Marketing, 17. 5. sz., 441–454.

McMurray, R. G., Ring, K. B., Treuth, M. S., Welk, G. J., Pate, R. R. …és Sallis, J. F. (2004): Comparison of two approaches to structured physical activity surveys for adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36. 12. sz., 2135–2143.

Morel, J. , Bauer, E., Meleghy Tamás, Niedenzu, H. J., Preglau, M. és Staubmann, H. (2000): Szociológiaelmélet. Osiris, Budapest.

Németh Ágnes (2014): Fizikai aktivitás és képernyőhasználat. In: Németh Ágnes és Költő András (szerk.) Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest. 31–45.

Pais Ella Regina (2013): Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

Szabó Ágnes (2003): A napirend néhány jellemzője: testmozgás, képernyőhasználat, tanulásra fordított idő. In: Aszmann Anna (szerk.) Iskoláskorú gyermekek Egészségmagatartása. Egészségügyi Világszervezet nemzetközi kutatásának keretében végzett magyar vizsgálat „Nemzeti Jelentés” 2002. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. 35–48.

Szabó Andrea (2018a): Sub pondere crescit palma, avagy a pénzügyőr tisztjelölt erőpróbája. In: Dobák Imre és Hautzinger Zoltán (szerk.): Szakmaiság, szerénység, szorgalom. Ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére. 2018. Dialóg Campus, Budapest. 599–612.

Szabó Andrea (2018b): A tisztjelölti jogállás sajátosságai. In. Erdős Ákos (szerk.): Integrált pénzügyőri ismeretek I. – Kezdő pénzügyőrök kézikönyve. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata, Budapest. 156–180.

Szabó Katalin (2017): Női generációk és helyzetük a hazai és uniós munkaerőpiacon. Studia Mundi, 4. 5. sz., 60–72.

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi és Balázsné Csuha Mária (2010): 7. és 8. évfolyamos tanulók és szüleik továbbtanulási tervei, motivációi Egerben és az Egri Kistérség területén működő önkormányzati fenntartású iskolákban. Kutatási összefoglaló. Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet, Eger.

Turi Endréné Újhelyi Mária (1982): A rendszerezési és a logikai fejlesztések lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben. (Doktori értekezés, kézirat, Szegedi Tudományegyetem, Szeged).

Varga András (2014): Gondolatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nyílt Napok” rendezvényeihez. Hadtudományi Szemle, 7. 2. sz., 223–232.

World Health Organization (2010): Global recommendations on physical activity for health. WHO Press, Genava.