Author

A nyelvtudás elbírálásának rövid története, problémái és korlátai

IRODALOM

Alderson, J. C. (1979): The cloze procedure and proficiency in English as a foreign language. TESOL Quaterly,
13. 2. sz. 219–227.

Alderson, J. C. és Clapham, C. (1992): Applied linguistics and language testing: a case study of the ELTS test. Applied Linguistics, 13. 2. sz., 149–167.

Bachman, L. F. (1990): Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press, Oxford.

Bachman, L. F. és Palmer, A. S. (1996): Language Testing in Practice. Oxford University Press, Oxford.

Bárdos Jenő (1979): Hagyományos és modern értékelő módszerek a pedagógiában és az idegen nyelvek tanításában. (ELTE, bölcsészdoktori disszertáció). Reprint (1991): Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

Bárdos Jenő (1982): Vizsgamódszertan az Állami Nyelvvizsga Bizottság számára. ELTE ITK, Budapest.

Bárdos Jenő (1986): State Language Examinations in Hungary. A Survey on Levels, Requirements and Methods. Bulletin, 50–90. National Institute of Education (OPI), Budapest.

Bárdos Jenő (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (MEK)

Bárdos Jenő (2001): Az idegen nyelvi mérés és értékelés fejlődése. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor:
Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 254–267.

Bárdos Jenő (2002/a): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (MEK).

Bárdos Jenő (2002/b): Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. Modern Nyelvoktatás, 8. 1. sz., 5–18.

Bárdos Jenő (2004): Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra Könyvek, 24. Iskolakultúra, Pécs.

Bárdos Jenő (2005): Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (MEK)

Báthory Zoltán (1968): A tantárgyi osztályozás néhány mai jellegzetessége. Pedagógiai Szemle, 12. 1077–1083.

Beszpalko, V.P. (szerk.) (1968): Információs pszichológia és didaktika. (A pedagógia időszerű kérdései külföldön). Tankönyvkiadó, Budapest.

Canale, M. és Swain, M. (1980): Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching
and testing. Applied Linguistics, 1. 1–47.

Carroll, B. J. és Hall, P. J. (1985): Make your own Language Tests: a Principal Guide to Writing Language
Performance Tests.
Pergamon Press, Oxford.

Carroll, J. B. és Sapon, S. M. (1959): Modern Language Aptitude Test. Psychological Corporation, New York.

Chomsky N. (1957): Syntactic Structures. Mouton, The Hague.

Davies, A. (1987): Language Testing in Kinsella, V. (ed.) Language Teaching and Linguistics: Abstracts. Vol. II. Cambridge University Press, Cambridge 3, 4, 145–59; 215–31.

Dörnyei Zoltán (1995): On the Teachability of Communication Strategies. TESOL Quaterly, 29. 1. sz., 55–85.

Edgeworth, F. Y. (1888): The statistics of examination. Journal of the Royal Statistical Society, 51.  599–635.

Harris, D. P. (1969): Testing English as a Second Language. McGraw-Hill Book Company, New York.

Horváth György (1991): Az értelem mérése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Horváth György (1997): A modern tesztmodellek alkalmazása. Akadémiai, Budapest.

Ityelszon, L.B. (1967): Matematikai és kibernetikai módszerek a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kelly, L. G. (1969): 25 Centuries of Language Teaching. Newbury, Rowley, Mass.

Klein-Braley, C. (1985): A cloze-up on the C-test: A study in the construct validation of authentic tests. Language Testing, 5. 1. sz., 76–104.

Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés. (2002) (Európa Tanács Közoktatási Bizottsága, Élő Nyelvek Osztálya, Strasbourg) 2001 OM. Pedagógustovábbképzési Módszertani és Információs Központ Kht., Budapest

Krashen, S. (1985): The Input Hypothesis. Lavedo Publishing, Torrance, California.

Lado, R. (1961, 1964): Language Testing. McGraw-Hill, New York.

Larsen-Freeman, D. (1986): Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press, Oxford.

Morrow, K. (1979): Communicative language testing: revolution or evolution? In: Brumfit, C. és Johnson, K. (eds.) The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford University Press, Oxford.

Nagy József (1963): A pedagógiai jelenségek kvantifikálása mint a statisztikai elemzés előfeltétele. Magyar
Pedagógia,
3–4.  363–382.

Oller, J. W. Jr. (1979): Language Tests at School: A Pragmatic Approach. Longman, London.

Pimsleur, P. (1966): The Pimsleur Language Aptitude Battery. Harcourt Brace Jovanovich, New York.

Orosz Sándor (1967): A tanulók fogalmazási teljesítményeinek egzakt mérési lehetőségeiről. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Sectio Pedagogica et Psychologica, 11. 5–14. JATE, Szeged.

Spolsky, B. (1977): Language Testing: Art or Science? Paper presented at the Fourth AILA International Congress, Stuttgart.

Spolsky, B. (1995): Measured Words. Oxford University Press, Oxford.

Sweet, H. (1899): The Practical Study of Languages: A Guide for Teachers and Learners. Dent, London.
(Új kiadás: 1964, OUP, Oxford).