Olvasási idő: 
48 perc
Author

A nyelvtudás elbírálásának rövid története, problémái és korlátai

Történt pedig vala, hogy a Gileád-beli férfiak nagy vereséget mértek az Efráim-beliekre, akik korábban gyalázták őket. A győzelem után elfoglalták a Jordán gázlóit, és amikor át akart kelni valaki, akkor a következő párbeszéd zajlott. „Által mennék a vízen!” „Efráim-beli vagy?” Mire az illető azt felelte: „Nem”. „Akkor mondd ki azt a szót, hogy shibboleth!” És ha az illető nem tudta helyesen kiejteni, mert azt mondta, hogy ’szibolet’, azt ott, azon nyomban lefejezték. Így halt meg negyvenkétezer Efráim-beli férfi [egy nyelvi teszt alkalmából] a Jordán gázlóinál.
A Bírák Könyve 12:4–6 nyomán

Az elsőnek vélt, leírásban is rögzített nyelvvizsga véres következményeihez csak annyi hozzáfűznivalónk lehet, hogy a mai nyelvvizsgák kognitív, affektív, pszichoszomatikus, patológiás és egyéb következményeiről tudományos felmérések szinte egyáltalán nem léteznek…

Sokezer oldalnyi szakirodalom szól az idegen nyelvi mérés és értékelés problémáiról, de csak kevés tanulmány meri felvállalni, hogy egy ív terjedelemben a lényegre szorítkozzon: ez a mű ilyen. Az ok egyszerű: megint túl nagy a hírverés a nyelvvizsgák mibenléte és jelentősége körül, és az ezzel foglalkozók már nem olvassák el a szakirodalmat. Nem kívánatos, hogy más szakmai megmérettetések mércéjeként (felvételi, diplomakiadás stb.) nyelvvizsgák szolgáljanak.[1] A tanulmány korábbi írásaim lényegét fűzi – nem mérésmetodikai szakemberek számára is – könnyen érthető egységbe.


I. A NYELVTUDÁS MÉRÉSÉNEK MINT SZAKMÁNAK A KIALAKULÁSA

Amennyiben eltekintünk az ókori és középkori előzményektől, akkor az idegen nyelvi mérés napjainkra egy beválást vizsgáló (és már a múlt században jól hasznosult) társadalmi gyakorlat absztrakcióinak multidiszciplínává szerveződését jelenti.
A részt vevő tudományágak jól ismertek a nyelvpedagógiában: a nyelvtudomány, a pedagógia, a pszichológia, a szociológia, a matematika, a műszaki tudományok és újabban az informatika – jobban mondva a fentiek alkalmazásai. Az idegen nyelvi mérés a didaktikai műveletek szempontjából a visszacsatolás funkciójának felel meg, a nyelvpedagógia szerves része – ugyanakkor már a huszadik században piaci hatások uralma alá került: a tesztelés lényegi, immanens funkciója ugyanis a megkülönböztetés. Védelmi funkció ez, a bebocsáttatást nyert „nyelveket tudók elit (?) társaságának” megóvása. Az idegen nyelvi mérést és értékelést a kockázat, a magas tét miatt a bizonyíthatóság és ennek kutatása emeli ki az ösztönös praxisok világából és helyezi el a tudományosan igazolandó és kutatandó társadalmi gyakorlat világában: a cél a helytelen gyakorlat kiszűrése. A különféle alkalmazott tudományok (lásd 1. ábra) valóságos védőbástyákat építettek az idegen nyelvi mérés és értékelés tudományosságának megőrzésére. Ugyanakkor a globális nyelvvizsga-piacnak többnyire nem érdeke a fejlesztés: a célszerű működés, a rentabilitás és haszon gyakran szövetkeznek a tudományos kritériumok betartása ellen. Mivel az iskolai közegek (beleértve a felsőoktatást is), vagy a nyelvvizsga-központok nem képesek valóban nagy volumenű és megfelelően bizonyítható hatásvizsgálatokra, általában kisebb, „tudományközeli” közösségek álmodják formába a kisdedet, vagyis fejlesztik a vizsgát. Tényleges kutatói kapacitással csak a legnagyobb vizsgafejlesztők (az ETS, Princeton, Egyesült Államok; a CITO, Hollandia; vagy Cambridge, Anglia) rendelkeznek.

1. ábra
Az idegen nyelvi mérést és értékelést segítő elméleti és alkalmazott tudományok

Az ókori világ legfejlettebb vizsgarendszereit a kínaiak alakították ki, mégpedig azzal a céllal, hogy a különféle életpályákban a tehetség és tudás elitje kerüljön az élre az örökölt vagy megvásárolt előjogokkal szemben. A nyugati világ jezsuita misszionáriusok révén szerzett tudomást a fejlett kínai vizsgákról, és hamarosan Európa is rendelkezett már saját vizsgarendszerekkel. Az iskolázott emberiség tudatában ekkortól foglalta el helyét ez a jelenség: ez a próba, amely kiszűri a „tudatlanokat”, a hozzáértőket viszont egy meghittebb körbe vonja. A vizsga a sikertelenséggel „büntet”, ugyanakkor van egy másik fontos tulajdonsága: a jelölt viselkedése gondosan választott körülmények között jósló hatású lehet hosszú távon is, abban a tekintetben, hogy az illető személy hasonló körülmények között majd miként viselkedik. A vizsgázók szétválasztása, a titkosság biztosítása, az egységes elbírálás stb. vizsgaelemeket (korhű értelemben) már a kínaiak tökélyre fejlesztették (Bárdos, 2001, 255). A tehetség és tudás embereinek kiválogatódását a modern időkben – más tényezőkön kívül – a politikai érvényesülés (szakmai megmérettetésen kívül álló) megjelenése akadályozza.

A mérés és értékelés elmélete és gyakorlata a pszichológia statisztikával is alátámasztott módszereiből fejlődött ki (pl. docimológia). Ez a pszichometriai alap a pedagógiai mérésekben ugyanúgy kimutatható, mint az idegen nyelvi tesztelésben. A klasszikus pszichológiai tesztek (személyiség-, intelligencia-, emlékezettesztek stb.) önmagukban is igen sok verbális elemet tartalmaznak. Nem kétséges, hogy a verbális vagy performációs tesztek esetében csak annyiban lehet a nyelvet kikapcsolni, amennyire az független a gondolkodásunktól. A tesztelés történetét nem kívánjuk itt taglalni, de hivatkozunk átfogó monográfiákra (Horváth, 1991, 1997; Spolsky, 1995, Bárdos, 2002/a), amelyek részletesen tárgyalják.

Az alábbi, 2. ábra bemutat néhány olyan mérföldkövet, amely kijelöli (és egyben sejteti) a szakma fejlődését angol és amerikai példákon. (A tesztelés a Szovjetunióban már a húszas évektől politikailag tiltottá vált, mivel bemutatta és bizonyította, hogy az emberek nem egyformák! Ennek folyományaképpen Magyarországon is csak a hatvanas évek vége felé élénkült meg a tesztek iránti érdeklődés például az OPI-ban, a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Csoportban, illetve a JATE Pedagógia Tanszékén [Nagy, 1963; Orosz, 1967; Báthory, 1968; valamint Ityelszon, 1967 és Beszpalko, 1968]. Az idegen nyelvi tesztelés kultikus helyeként az ELTE ITK [Idegen nyelvi Továbbképző Központ] vált ismertté 1967-től – a köznyelvben egyszerűen csak „Rigó utca” néven [Bárdos, 1986]. Több mint három évtizeden át az Állami Nyelvvizsga Bizottság székhelye volt: oktató, kutató, fejlesztő és vizsgáztató központként működött, jóval megelőzve a manapság divatos Assessment Center elnevezésű intézményeket. Jelenlegi utódja az Origó, nyelvvizsgákért felelős vállalkozás.)

A huszadik században élő és működő, mintegy negyven jellegzetes módszer mérési eljárásai mind a nyelvtanárok, mind a tesztfejlesztők számára világossá tették, hogy ezek a nyelvtanítási megoldások saját nyelvtudás-fogalommal és az ehhez illeszkedő ellenőrzési módszerekkel együtt voltak hatékonyak. A múlt század nyelvtanítás-történetét leegyszerűsítve a századelő a direkt módszerek győzelme a nyelvtani-fordító felett; a század dereka az audio-lingvális módszer (és holdudvarának) uralma; míg a századvég a kognitívkódtanulástól a humanisztikus pszichológiákig tartó tékozló kalandot követően a kommunikatív kompetencia dicséretében tért meg az alkalmazott nyelvészethez (v.ö. Kelly, 1969; Larsen-Freeman, 1986; Bárdos, 2005). Ezek a jelentős ’paradigmaváltások’ csak részben követik a nyelvtanítás mögött meghúzódó nyelvészeti és pszichológiai elméleteket: tudatos tervezésről vagy elméleti megfeleltetésekről csak ritkán beszélhetünk. A technikák kialakulását az iskolai praxis mint klinikum formálta, mégis számos, tömegessé vált tesztelési eljárás (pl.: az objektív feleletválasztós teszt (multiple choice tests), a szövegkiegészítés (cloze procedure) stb. csak a hatvanas, hetvenes években vált finoman hangolt mérőeszközzé. Téridő hiányában látványos a legfontosabb történeti módszereket legkedveltebb mérési eljárásaikkal együtt, táblázatosan áttekinteni.

2. ábra
Néhány teszttörténeti tény – mikor kezdődött, kiknek a munkája tette lehetővé a tömeges vizsgáztatást

 

3. ábra

Néhány nyelvtanítási módszer és jellegzetes mérési-értékelési eljárásaik

Az iskolai, majd a piaci tesztelés egyre több szakértőt, képzett értékelőket, vizsgafejlesztőket igényelt. A hatvanas évek végén a legkiválóbb nyelvtanárok kerültek az adekvát technikák, feladatok, tesztek fejlesztésének satujába: számos innováció született már akkor, amikor a nyelvvizsgák validitásának bizonyítása még ismeretlen volt. Az is világossá vált, elég korán, hogy az egyes feladattípusok fejlesztésére szinte születni kell: van, aki kiválóan válogat vizsgaszövegeket, van, aki kreatív módon képes mérni a nyelvtani tudást, van, aki jól szerkeszt feleletválasztós teszteket, van, aki csak a szókincsre specializálódik stb. A preferenciáknak és kedvteléseknek a szakma „iparosodása” vetett véget: a klasszikus tesztelmélet jelentős matematikai-statisztikai fegyverzetben pattant elő és jelentősen szigorította, majd algoritmizálta a tesztfejlesztés betartandó lépéseit. Ennek ellenére egészen a század utolsó két évtizedéig inkább ösztönös, mint empirikusan bevizsgált tesztelés folyt: ezt a már nem szakszerű gyakorlatot a nyelvtanárság mindmáig alkalmazza, mivel nem rendelkeznek a kipróbálásokhoz és utólagos értékelésekhez szükséges idővel, eszközökkel, esetleg szaktudással. A 4. ábra érzékelteti, hogy milyen szakaszokon át jutottunk el a XXI. századig, amikor 2008-ra az összes Magyarországon lefolytatott vizsgát, illetve vizsgaanyagaikat sikerült a KER-hez (Közös Európai Referenciakeret) igazítani, illetve csereszabatosítani. Az európai rendszer befogadása és fenntartása rendkívüli szakmai erőfeszítéseket igényel, hiszen a vizsgák fejlesztése folyamatos. Mindebből az is következik, hogy a vizsgák illesztése és folyamatos validálása, itembankok fenntartása a modern tesztelmélet és a minőségbiztosítás legmagasabb szintű összefonódásának tekinthető – az idegen nyelvi mérésben és értékelésben (és általa a neveléstudományban is).

Az alábbi ábra tehát csak az ikonikus áttekinthetőség kedvéért rendelkezik a kategóriákat fizikailag szétválasztó vonalakkal. Az újabb paradigmák győzelme nem jelentette az előző korszak jellegzetességeinek eltűnését, korábbi módszerek felszámolását. Az élcsapatnak tekinthető nyelvvizsga-fejlesztésekben ma is használnak pszichometrikus tesztitem-halmazokat; a fordítások elbírálása sem sokat változott, csak az elbírálás technikai folyamatának részei új címkéket kaptak. A nyelvvizsgáztatás mint avantgarde-hoz képest a való világ – beleértve a közoktatáson túl a felsőoktatást is – az ösztönös vizsgáztatás öntudatlan, siket „tavában” merült el, esetleg lebeg (de nem süllyed el…). Elég, ha az egyetemi szóbelik, sőt, záróvizsgák strukturálatlanságát, a nyelvi tesztek ad hoc jellegét vagy az iskolai „felelet” összbenyomáson alapuló megítélését felidézzük. Ennélfogva a 4. ábra fejlődésvonal, de nem őrségváltás.

4. ábra
A nyelvi tesztelés korszakai a huszadik században

Saját meglátásunk szerint mind a történeti szemlélődés, mind a vizsgatechnikák és módszerek metamorfózisai azt bizonyítják (vesd össze: Bárdos, 2002/a, 27), hogy az idegen nyelvi mérés és értékelés változásai evolúciós spirálra emlékeztetnek, amelyben egyes jelenségek ismétlődnek, de minden körben egy elvárhatóan magasabb fokon. A lényegi változásokat egy négyfokozatú leírással jelenítjük meg.

Hagyományos technika, szubjektív értékelés. Ez a voltaképpen ösztönös mérésnek is nevezett eljárás a vélemény kialakítása érdekében nem kvantifikál (vagy legfeljebb rangsorskálákat használ), értékítéleteit empirikusan nem bizonyítja. Ilyen például a fogalmazás elbírálása.

Modern technika, objektív értékelés. A világ kereskedelmileg is beszerezhető nyelvi tesztjeinek többsége ilyen, vagy túlnyomórészt ilyen elemeket tartalmaz. Az objektív, feleletválasztós tesztitemek a diszkrét-pontos tesztelésben teszt-battériákba tömöríthetők, minden egyes lépésre (pl.: multiple choice) csak 0 vagy 1 pont adható: akár optikai leolvasóval is tévedhetetlenül és statisztikailag is feldolgozható. (Galád állítások szerint az előbbi két határozó számos kontextusban kizárja egymást…).

Hagyományos és modern technika, objektív értékelés. Főleg a nyolcvanas években az ’integrált tesztelés’ címkéjével, elméletekkel is alátámasztottan, visszacsempésztek a technikák közé olyan eljárásokat, amelyekben az atomisztikus lebontásokkal szemben (hogy tudniillik minden nyelvi készség és tartalom több száz tesztlépéssel kirajzolható és egyéni mintázatot mutat) fontosabb az egészlegességre törekvés, mert az jobban korrelál a jelölt nyelvtudásának egészével, annak minőségével. Ilyen eljárások voltak például a diktálás vagy a hiányos szöveg kiegészítése (cloze procedure). A kívánatos analitikusságot a részletesen kidolgozott elbírálási technika tette objektívvé – így megfelelt a korszellemnek. Ezek a teszt-technológiák – az általuk kiváltott viták dacára – a mai napig népszerűek (Alderson, 1979; Bárdos, 1979). A vita lényege az volt, hogy a hiányzó szó kitalálása a szövegkiegészítésben jobban függ a helyi redundanciától és a világismerettől (knowledge of the world), mint a tényleges nyelvi írás- vagy beszédkészségtől, és a divergenssel szemben valószínűleg kedvez a konvergens gondolkodásúaknak. A népszerűség tehát nem is olyan indokolt, de egy ilyen „lyukas” szöveget a fejlesztőnek könnyű elkészíteni. A szövegkiegészítés C-teszt elnevezésű változata enyhített valamelyest ezen a helyzeten (minden második szó felét töröljük, de az első és az utolsó mondat teljes) (Klein-Braley, 1985).

Hagyományos és modern technika, a szubjektivitást csökkentő értékelés. Helyesebb lenne, ha eklektikusnak neveznénk ezt a tesztelést: napjaink tesztelését, amely mint afféle posztmodern, vagy poszt-posztmodern jelenség, voltaképpen követi a kommunikatív nyelvtanítás igényeit, nemkülönben átváltozásait egy szigorú elviségből a szétfolyó jellegtelenségbe. Ma már minden irányzat kommunikatívnak nevezi magát, anélkül, hogy tisztában lennének az eredeti, szigorú kritériumokkal: a ’kommunikatív’ reklámszóvá vált. Szakszerű nyelvi vizsgálat esetén valós kommunikatív helyzetekben kiváltott nyelvi mintában keressük a kommunikatív kompetencia jelenlétét. A döntő mozzanat tehát az erős validitás-igény, amelyhez képest a reliabilitás elhalványul, mert ha nincs validitás, akkor a legmagasabb reliabilitás is csak azt jelenti, hogy a fegyver halálpontosan hord mellé. Legyen a megoldandó feladat autentikus, a szubjektivitást pedig inkább a vizsgáztatók felkészítésével, esetleg számuk növelésével csökkentjük. Ilyen lehet például a jelöltek párban vizsgáztatása, akik valamilyen információhiány áthidalására párbeszédet rögtönöznek: ez lesz az elbírálásra szolgáló minta. (Talán nem szükséges részleteznünk, hogy milyen jogi vagy praktikussági problémákat vet föl idegenek vizsgapárosítása, illetve – a másik oldalon – a vizsgáztatók számának növelése.)

A fentiek alapján az idegen nyelvi mérés és értékelés eljárásai, technikái az utóbbi fél évszázadban egy teljesnek tűnő fejlődési ciklust írtak le. Eközben minden elbírálás – vagy elbíráló – megpróbálta kiküszöbölni a szubjektivitás problémáját, de ez eddig még nem sikerült. Tekintsük bár a fenti négy történeti korszakot spengleri kultúrkörnek: a tesztelés alkonyáról mégsem beszélhetünk…


II. A NYELVTUDÁS MINT CÉLKÉPZET

Az idegen nyelvi mérés és értékelés célja az, hogy az egyén nyelvtudását megállapítsa. Hogyan lehet mérni és értékelni egy olyan jelenséget, amelyet eddig szabatosan még meghatározni sem sikerült? Minden ember ösztönös, illetve részben tudatosult legnagyobb szellemi teljesítménye az egyedfejlődés során a nyelv, vagy nyelvek elsajátítása és megtanulása, funkcionális használata szóban és írásban, egymás közt, esetleg nyelvek közt. Ez a hangszer belénk nőtt, játékunk rajta egyedi; „mintázata” személyi igazolvány; tőlünk sérülés vagy betegség nélkül el nem vehető. Miközben beszédünknek olyan mérhető elemeit ismeri a nyelvészet vagy a pszicho-lingvisztika, mint az orvostudományban a vérkép, mégsem érezzük benne ezt a biológiai „kézzelfoghatóságot”. Először is tisztázzuk, hogy az egyéni különbségek, az idioszinkratikus változatok miatt a nyelvtudás merő absztrakció. Fogalmi szempontból persze mint pszichés jelenség, kiváló konstruktum: vagyis megfelel annak, hogy mérés és értékelés tárgyává tegyük, célképzetté, mint valamely (többnyire ismeretlen) működés produktumát. Ha ezt a posztulátumot el tudjuk fogadni, hogy a lemért és minősített produktum egyenlő az egyén nyelvtudásával, akkor kevésbé kell törődnünk azzal, hogy olyasmit próbálunk majd méréssel, becsléssel stb. megítélni, értékelni, amelyet nem tudunk pontosan meghatározni.

Az egyes emberekben tetten érhető nyelvtudás mindegyike tehát csak approximáció az ideálishoz képest: egyéni, soha vissza nem térő rajzolat, amely elpusztul az egyeddel. Amikor a folyamatos beszéd alaktanilag is helyes formában kibuggyan a gyermekből, csodálatot kelt, hiszen a bemeneti anyag, a mintavétel véletlenszerűnek, hiányosnak tűnik, és gyakran célzottnak sem tekinthető. Ekkor még jótékony homály fedi az intelligencia különféle régióit: a gyermek értelmessége még nem látszik (vagy éppen többnek látszik), az óvodai memoriterek, kis családi show-k és egyéb produkciók jótékony leple alatt. (Ekkorra a gyermek mögött már jó néhány ezer „nyelvóra” sorakozik: ha ezeket a számokat egybevetjük a felnőttkori párszáz órás nyelvi kurzusokkal, akkor igazoltnak tűnik az utóbbiak csekély előrehaladása). Éppen a mintavétel töredékessége, és az a tény, hogy a nyelvelsajátítás (bizonyos intelligenciaszint alatti esetek kivételével) nincs összefüggésben a mérhető értelmességgel, arra késztette Chomskyt (1957) és követőit, hogy a nyelvelsajátítás képességét öröklöttnek tekintsék. Ez a nyelvelsajátító berendezés (LAD, Language Acquisition Device) csak úgy képzelhető el, hogy a benne található, nem kiforrott sémák halmaza az első nyelv elsajátítása során szelektálódik és egyértelművé válik az elsajátított nyelv szabályrendszerének beemelésével. Az elsőként elsajátított nyelv tölti ki matériával ezt a szabályrendszert, amely az anyanyelvi órákon részben explicitté válik (szabályok). Ennek a rugalmas kommunikatív eszköznek a segítségével építjük ki nyelvtudásunknak azt a kultúrába kötött részét, amelyhez nem kell leélni a kifejlődéséhez szükséges évszázadokat, évezredeket. Ez a kulturális jelentés egy adott, többnyire kisebb közösség számára meghatározó erő, amely még a nagyon távolra szálldosó köveket is gravitációjába vonja. A nyelv játékossága, kreatív lehetőségei következtében van olyan nyelvhasználat is, amely csak egy barát, vagy a szűkebb család (illetve egyes-egyedül az adott személy) számára érvényes: az ilyen nem ’társadalmasult’ nyelvtudás-darabka a közösség számára értelmetlen, viszont érzelmi mozgósító ereje a szűken érintettek számára óriási lehet. Ezek az egyéni nyelvtudások, ezek az “egyéni dialektusok” (idiolektusok) összessége jelenti egy nemzet teljes nyelvtudását, amely nyelvállapotok szintén változnak, méghozzá viszonylag meghatározott sebesség szerint. Mindezek alapján az egyéni nyelvtudások szinte kínálják magukat, hogy különbözőségeiket – egy nem létező ideálissal történő egybevetésben – feltárjuk.

A nyelvtudásnak számtalan laikus és tudományos leírása létezik. Ismerjük el, hogy az anyanyelvi beszélő minden különösebb mérés vagy tesztelés nélkül viszonylag pontosan képes megítélni egy külföldi nyelvismeretét. A biológusnak a nyelv élőhelye az agy, de ugyanez a képlet már más az anatómusnak vagy egy pszicho-lingvistának (nem is beszélve a neuro-lingvisztikáról). A műszaki beállítottságúnak ugyanez a szerv(?) egy DA konverter, amely a digitális agyszüleményeket: a gondolatokat mint diszkrét egységeket – kombinatorikus alapon – digitálisból analóg (beszéddé) alakítja át. A kommunikáció divattervezőjének a nyelv az agyműködés maszkja, az interakciós jelenlét make-up-ja, vagy kellék az emberi játszmában. Ugyanakkor a nyelv nem más, mint repetitív zene füleinknek (az alany-állítmányi viszonyok lexikai változatossággal fűszerezett örökös ismétlődése), kiszámíthatatlan sorozat (Markov-lánc?):[2] a végtelen meghitt közelsége… Mindezek a szélsőséges megfontolások hidegen hagyják a nyelvtudást minősítő szakembereket, csakúgy, mint az a már viszonylag jól ismert, részletesen leírt feltételrendszer, amely kommunikatív kompetenciánkat létrehozta. Emlékeztetőül felidézzük a nyelvtudás kialakulásának legfontosabb feltételeit.

5. ábra
A nyelvtudás kialakulásának feltételei

Korábbi tanulmányaink és ezek a vezérszavak a teljesség látszatát keltik, amelyről persze szó nincs. Hová tartozik például az idegen nyelvek elsajátításában olyan fontos utánzás vagy parodizálás képessége? A kreativitáshoz, vagy az alig besorolható fantáziához? Ahogy ezt már korábban említettük, ezek a kétségek nem gyötrik a nyelvtudásmérés szakértőit. A mérés-értékelési szakma, a praxis voltaképpen öt lehetőséget tart számon. A nyelvtudás vizsgálható: szintjei, tényezői, skálái és a bemutatott kompetenciák szerint. Az ötödik csoport az előző négy kombinációja.


III. A NYELVTUDÁS CÉLKÉPZETE A TESZTELÉSI SZAKMA GYAKORLATÁBAN

A népnyelv eddig is gazdagon adagolta a nyelvi szintek becslését: túlélési, turista, alapszint, álkezdő, középhaladó, „perfekt”, felső, közel anyanyelvi stb. A sodrása ezeknek a kifejezéseknek olyan erős, hogy a jelenleg Európa-szerte elfogadott, semmitmondó betű- és számjeleket (A1, A2, B1, B2, C1, C2 = egy rangsor skála), már maguk a kifejlesztő angolok és nemzetközi tudóstársaik is fantázianevekkel látták el. Így történhetett meg, hogy a voltaképpen bemért, elérendő képességszintek alapján felállított SKÁLÁK a mindennapokban szintek szerint tudatosultak.

6. ábra
A Közös Európai Referenciakeret szintjei

A fenti táblázat jól mutatja, hogy a már korábban kifejlesztett Állami Nyelvvizsga hogy járt a KER 2001-es megjelenésével: az alapfok elég magasra került, a középfok eléggé beszűkült, a felsőfok pedig felül nyitott: a határ a csillagos ég…

A nyelvtudást mint célképzetet tehát a mérés-értékeléssel foglalkozó szakma vagy tényezők összességének, vagy bemért skálák együttesének, vagy a gyakran eltérő fejlettségű kompetenciák együttállásának fogja fel. Mindháromra példákat mutatunk be a 7., 8. és 9. ábrán.

7. ábra
A nyelvtudás tényezői

Baloldalt a nyelvi tartalom alkotórészeit látjuk (kiejtés, nyelvtan, szókincs, nyelvhasználat), fent pedig az alapkészségeket (ebben a vizsgában a nyelvek közötti fordítás és tolmácsolás készségeit nem vizsgálják, vagyis egynyelvű vagy célnyelvű vizsga felépítését mutatja be Harris.). A vizsgafejlesztő feladata az, hogy a nyelvi tartalom megjelenésének mélységét minden készségtartományban megvizsgálja. Az eredmény 16 vizsgaelem (testlets), amelyek a diszkrét-pontos tesztelés idején kizárólag írásbeli tesztbattériákból álltak. Remek profilokat lehetett ezek segítségével megrajzolni, vagy éppen diagnosztizálni. Az elmélet – és vele a gyakorlat – akkor dőlt meg, amikor kiderült, hogy az apró részekben mutatott felkészültségnek az összege, a „summája” mégsem egy használható nyelvtudás volt, hanem csak a nyelvről szóló részletes ismeretek halmaza (a ’know that’ uralma a ’know how’ felett).

1979-ben került sor az első, jelentős Állami Nyelvvizsga reformra, ugyanis a beszélt nyelv primátusa ekkortól érvényesült először. A hallásértés magnetofonról ment, a tematikus társalgás pedig a nagy felkészültségű vizsgáztatók gyakorlata szerint – szinte szekvenciális kérdéssorokkal – már képes volt kitapogatni a tényleges készséghatárokat. Az akkori vizsgamódszertan a bevált és elvárható legjobb gyakorlatot rögzítette: a képességek határait feszegette. Végül is az akkori skálák mögött is ’can do’ (mire képes) állítások sorakoznak, mint a majdnem húsz évvel későbbi KER-ben – az utóbbiak állításainak helyességét, szétválasztó erejét viszont szakszerűen validálták.

A 9. ábrán bemutatandó kompetenciák modelljének leírásában Canale és Swain (1980) négytényezős, klasszikus modelljére támaszkodtunk, amikor központi kategóriaként, ötödik tényezőként a kulturális kompetenciát állítottuk a középpontba (Bárdos, 2002/b) a nyelvtudás-fogalom komplex modelljében. A kompetenciák részletes leírásától itt eltekintünk (Bárdos, 2002/a, 96–97), de a táblázatban utalunk a legfontosabb fogalmakra.

8. ábra
Beszédkészség skála a magyar Állami Nyelvvizsga második korszakából

9. ábra
A nyelvtudás-fogalom kompetenciamodellje

A fenti három ábra bemutatta, hogy a nyelvtudásmérési szakma többnyire nyelvi tényezők, kompetenciák elemzésével egy vizsgatechnikai szempontból is elfogadható, elvi modellt keres. Ugyanakkor csak annak alapján tud egy nyelvtudást megítélni, amit a nyelvvizsgán a jelölt produkál. Az ilyen szakmailag átgondolt, kritériumorientált és szummatív mérésekben is – vizsgatechnikai szempontból – a döntő mozzanat az, hogy az akár „elvtelen” vizsgafeladat segítségével a jelöltből megfelelő mennyiségű és minőségű nyelvi produktumot váltsunk ki: az ő egyéni nyelvtudására (máskor is) jellemző performanciát. Úgy véljük, hogy az eddigiekben sikerült érzékeltetnünk, hogy milyen érzékeny feladatokat kell megoldani a vizsgafejlesztőknek. Miként lehetséges, hogy a végtelennek tűnő, véletleneken alapuló nyelvváltozatokat a nemzetközi nyelvvizsgák technikailag nagyon is véges számú eljárással próbálják befogni? Ugyanaz a nomenklatúra köszön vissza számos nyelvvizsgából. Olyan tökéletesek és hatalmas jósló erejűek ezek az ismétlődő tesztelemek, hogy képesek megfelelő képet alkotni az egyén sajátos nyelvtudásáról? Amennyiben sikerült Önökben legalább a gyanút felkelteni, akkor megérett a helyzet az utolsó fejezet bemutatására.


IV. ANYELVTUDÁS MEGÍTÉLÉSÉNMEK PROBLÉMÁI, NEHÉZSÉGEI, KORLÁTAI

Sokan beismerik, hogy tisztában vannak azzal, hogy nem tudják az idegen nyelvet a nyelvvizsgájukkal igazolt szinten használni. Ennek nemcsak az az oka, hogy a nem használt nyelvtudás idővel kifakul (a nyelvvizsgákat pár évenként meg kellene ismételni), hanem a vizsgálat időpontjában sem vállalkoztak volna külföldiek meggyőzésére egy szabad társalgásban az ő anyanyelvükön (C1). Kétségek merülnek tehát fel a mintavétel és a tényleges nyelvtudás közötti eltérések okaival kapcsolatosan. Kétségek merülnek fel, hogy a nyelvvizsga mesterségessége mennyire vezet el a sikerességhez (fel lehet rá készülni) és az milyen távol áll a való élethelyzetek diktálta feladatoktól? Kétségek merülhetnek fel, hogy a mai nyelvtanítás trendjei milyen távolságban vannak a vizsgafeladatok nyelvtudásfelfogásaitól? Kétségek merülnek fel, hogy mi játszódik le az úgynevezett egynyelvű vagy célnyelvű vizsgák esetén, ha a jelöltek sokasága más-más anyanyelvű? Kétségek merülhetnek fel, hogy a vizsgáztatók képzése ellenére a gazdaságossági okokból minimális számú (2) vizsgáztató képes-e kiküszöbölni a körülményekből is adódó elfogultságot, előítéletességet, szubjektivitást? Kétséges, hogy sikerül-e kiküszöbölni a nyelvvizsgák negatív hatásait a nyelvtanulásban és nyelvtanításban: a nyelv helyett a „nyelvvizsgát tanulják”? Kétséges, hogy sikerül-e valóban korszerű, szakszerűen fejlesztett és validált, vagyis megbízhatóan mérő nyelvvizsgán megmérettetnünk magunkat? Kétséges, hogy a piaci versenyben mennyire vált megvásárolhatóvá ez az árucikk, vagy csak fényes csomagolásban amúgy is azt kapjuk, amit reméltünk? Netán, amit megérdemlünk?

Nyilvánvaló, hogy még hosszasan sorolhatnánk a kisebb-nagyobb fajsúlyú kérdéseket: mindegyikre válaszolni aligha tudnánk, ezért az elkövetkezendőkben a legfontosabbakra fókuszálunk, hogy a főcímben megadott nehézségeket érzékeltessük.


1. A nyelvi mintavétel túl szűk

Minden mérés-értékelési eseményen számonkérik legalább a validitás, a reliabilitás és a gyakorlatiasság kritériumainak betartását. Nyelvi vizsgák esetében elvárható lenne, hogy legalább a nyelvi tartalom elemeit (kiejtés, nyelvtan, szókincs, nyelvhasználat), illetve a készségeket (hallásértés és beszéd, illetve olvasásértés és írás) alaposan megvizsgálják (a készségek felsorolásában a gyakoriságot vettük figyelembe – az első kettő primátusa egyébként sem szorul bizonyításra). Ha megvizsgálják a Magyarországon elérhető nyelvvizsgák vizsgaleírásait (nyak.hu), azt látják, hogy ezek közül nem minden elem szerepel külön-külön. A szakszerű vizsgafejlesztői válasz erre az, hogy a valóságban sem válik szét a kiejtés-nyelvtan-szókincs-nyelvhasználat egy hallásértésben vagy beszélgetésben, ezért elegendő ezeket egy technikával, integráltan vizsgálni. Megteszi; de nem derül ki, hogy miért lett rossz a hallásértés (és buktam el a vizsgán), mi volt az oka. Részletesebb, hosszabban tartó és célzott mérésekkel mindez kiderülhetne, de ebben az esetben a vizsga – például, ha több napig tartana – nem felelne meg a praktikusság kritériumainak. Minél többféle módszerrel vizsgáljuk azt a bizonyos egyéni mintázatot, annál pontosabb képet nyerhetünk a jelölt nyelvtudásáról. Erre azt a szakszerű választ kaphatjuk a fejlesztőktől, hogy ezek a vizsgák nem diagnosztikus mérések, nem jósló becslések, hanem az eddig elért szintek teljesítése (függetlenül a korábbi tanulmányoktól): csak az számít, hogy átugorja, vagy leveri a lécet. Látszólag igaz ez az érvelés, de még egy standardizált vizsga esetén is érdekfeszítő, hogy milyen eltérő készségszinteket mutathat be a jelölt (nagy valószínűséggel összhangban az anyanyelvi készségeinek fejlettségével). Miközben a megoldásokon morfondírozunk, csendben kinyílik a vizsgaterem ajtaja és belép egy negyedik kritérium: a vizsga rentabilitása. Ugyan ki bírná az ilyen magas igényeket kielégíteni, ki bírná termekkel, gépekkel, vizsgaanyagokkal és főként vizsgáztatókkal ellátni az extra igényeket? (Minek önnek MR, CT, ha már a röntgenen (sem) látjuk, hogy fullad?)

Nyilvánvaló, hogy a nyelvvizsgák is különféle megalkuvások végeredményei: tökéletes nyelvvizsga nem létezik. Különféle vizsgák különféle jelölteket fogadnak és nyelvi interakciót váltanak ki. A teljes nyelvi konstruktumot csak szeleteiben érvényesítő vizsga (validitás-probléma) egyes jelölteknek ’jól fekszik’, mert a vizsga éppen azokat a képességeket helyezte előtérbe, amelyekben a jelölt kiváló volt – másoknak ez „nem jött be”. Mindamellett a mai, modern vizsgák esetében, ha ugyanaz a jelölt több vizsgát letesz egy rövid intervallumban, akkor baj lenne, ha megítélésében egy jegynél többet tévednének, vagy valamelyiken megbukna.

Probléma: a vizsgáztatóból kiváltott, kicsikart nyelvi minta a rövid mintavételi idő, vagy a körülmények miatt nem elegendő – ezért félrevezető a minősítésben.
Következmény: téves vagy pontatlan megítélés
Megoldás: részletesebb, hosszabb, többrétű nyelvvizsgák.
Korlát: a vizsga rentabilitása és praktikussága. A háttérben a konstruktum vizsgafeladatokkal történő kellő „lefedésének” hiánya áll.


2. A nyelvtudás fogalma nem állandó, mert történetileg változik

Szervesen kötődik a konstruktum (vizsgálandó célképzet) kellő lefedésének problémájához az a tény, hogy a nyelvtudás fogalma történetileg változik, így a vizsgafeladatok és kritériumaik sem állandóak, hanem egy intervallumban meghatározottak. Ha értő szemekkel vizsgáljuk a vizsgamodelleket, akkor azt figyelhetjük meg, hogy képzeteik érzékelhetően az irányított nyelvtanulás (instructed learning) hatása alatt állnak. Ahogy a tanításban is, Lado idejében a struktúrák, az Oller-korszakban az integrált készségek, a Bachman-féle modellek (1990, 1996) sugallta mérésekben pedig a kompetenciák után nyújtózkodtunk.[3] Támadhat bennünk, nyelvtanárokban egy olyan hamis elvárás, hogy a vizsgafeladatokban tanításunk didaktikai megoldásait szeretnénk viszont látni. Ugyanakkor téves az az elvárás, hogy egy általános, globális készségvizsgáló teszt csakis a tanításban exponált készségekből célozza meg a legtöbbet. Nem kétséges, hogy a nyelvtanítás történetének számos módszere, nyelvtanítási elmélete sikeresen ragadta meg a saját tanításainak célképzeteit, az akkori nyelvtudás konstruktumát, de vajon indokolt-e, hogy a tesztek validitásának sátrait az egykori sátorkarók tartsák feszesen? A felhígult kommunikatív nyelvtanításban újabban „nem illik” struktúrákat tudatosítani, vagy a fordítást – többnyire szaktudás híján – tanítani. Ebben az esetben az ilyen vizsgafeladatokat felvonultató nyelvvizsga a vizsgázó szempontjából nem etikus, amorális. Minden szakmailag korrekt módon felépített tesztből kikövetkeztethető a fejlesztők felfogása a nyelvtudásról. Nem erkölcsös tehát egy vizsgapopulációt sem túl közeli, sem túl távoli korszakokból származó nyelvtanítási elképzelések kényszerképzeteire alapozott tesztmódszerekkel értékelni. A modern tesztelésben a konstruktum mint cél és a hozzá kapcsolódó hipotézisek a leendő nyelvvizsga-populáció igényeinek elemzése, szükségletelemzés révén jön létre és annak segítségével ajánlott a vizsgálandó nyelvi kompetenciarendszer (tudás, képesség, attitűd) valódi szerkezetének mélységét és hierarchiáját feltárni. Manapság a szaknyelvi tudás megítélése irányából már betört egy ilyen szükségletelemzésen alapuló funkcionális tesztelés az idegen nyelvi mérés és értékelés szakmai kultúrájába. A hetvenes évek elején még elég volt a kétirányú szaknyelvi fordítás…

Probléma: a nyelvtudásfogalmak állandó változása kizárja a konstruktum egzakt meghatározhatóságát. Működő konstruktum hiánya esetén a vizsga anakronisztikussá válik, a nyelvtudás megítélésének objektivitása gátolt.
Következmény: „vetített kép” a vizsgázó valós nyelvtudásáról; a nyelvvizsga letétele bürokratikus feltétel, az igazolt nyelvtudás nem funkcionál.
Megoldás: a vizsgarendszerek megújítása szükségletelemzések alapján.
Korlát: rentabilitás; esetleg a szaktudás hiánya.


3. Minden nyelvvizsga legalább kétnyelvű, akkor is, ha nem gondolunk bele

Az ösztönösség és tudatosság arányai az első nyelv kialakulásában már exponálódnak: a hallásértés és a beszéd elsajátítás tárgya, míg az olvasás és írás (bár vannak korán megjelenő ösztönös, ikonikus elemei) tanult készségek. Bár jól tudjuk, hogy minden nyelv az elérhető legjobb leírásokban egyaránt feltárja racionális (vagyis szabályokat követő) és irracionális (vagyis szokásorientált) elemeit, ezért sokak szerint (Sweet, 1899!) az idegen nyelvek tanítását is ehhez a logikához kellene igazítani. A tudatos tanításnak és tanulásnak vannak persze ellenzői (Krashen hipotézisei, 1985), mégis az ösztönösség és a tudatosság szembeállítása hamis, mert nemcsak az elsajátítás vezet a nyelvi elemek használatának folyamatosságához, hanem a megtanulás is, különösen a célnyelvi országba tett látogatás nyelvi „megmártózása” során.

Témánk szempontjából azonban az ösztönösség és tudatosság arányainak nem ezek a dimenziói a legérdekesebbek. Gondoljuk át, hogy milyen nagyszámú olyan jelenség van a nyelvben, amelyet az anyanyelvű ösztönösen old meg, de a más nyelvűeknek ez az ösztönösség nem elérhető. Ezekben az esetekben az idegen ajkú kénytelen ezeket a nyelvi mozgásokat, mozzanatokat tudatosítani, és tudatossággal pótolja a különféle szintű automatizáltságok hiányát. Ehhez nemcsak az szükséges, hogy az anyanyelvűben ösztönösen működő stratégiákat elemezzük és megpróbáljunk rá szabályokat állítani, hanem azt is ki kell fürkészni, hogy ezek a stratégiák taníthatók-e (Dörnyei, 1995)? Érzékeny kérdésekhez érkeztünk, hiszen számos olyan nyelvi jelenség akad (pl. intonációs minták), amelyek alig tudatosíthatók, viszont a tényleges elsajátításhoz – célnyelvű környezetben – gyakran éveket felölelő gyakorlat szükséges. Ha viszont az angol nyelvben is oly fontos intonációs minták vizsgálatára nem kerül sor, akkor mitől lesz a nyelvvizsga autentikus? Előfordulhat, hogy az anyanyelvű művelődés és tudatosság mértéke rendkívül alacsony egy adott országban: ilyen esetben képtelenségnek tűnik, hogy a nyelvvizsgák jelöltjei az idegen nyelven az anyanyelvinél hatványozottan magasabb szinten teljesítsenek. Egy mai hallásértési feladatban például kaphatunk olyan kérdéseket, hogy a jelölt írja le azt a helyzetet, amelyben az adott társalgás zajlik; vagy írja le, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a négy szereplő körül a két férfi stb. Azt látjuk, hogy a vizsgálódások mélyebbre ásnak a formális nyelvi értésnél (a propozíció szintjénél), és teljes értelmezést, szöveginterpretációt várnak el (Bárdos, 2000, 135). Ritkán merül fel bennünk az a kérdés, hogy ha ezt a társalgást az anyanyelvű esetleg a rádióban hallotta volna és feltennénk neki ugyanezeket a kérdéseket, vajon jobb eredményt produkálna-e anyanyelvén, mint a nyelvvizsga hallásértési feladatában?

Probléma: az ösztönösség és tudatosság arányai mások az egyén számára a célnyelvben, mint az anyanyelvében.
Következmény: a nyelvi produkciók egybevethetősége kétséges.
Megoldás: a kétnyelvű vizsgák teljességének visszaállítása.
Korlát: Magyarországon jelenleg már jóformán csak egynyelvű vizsgák vannak, pedig a célnyelv és az anyanyelv rejtett interakciója állandó (akkor is működik, amikor nem is gondolunk rá).


4. A nyelvvizsga természetellenes, nem kívánt beavatkozás

Más tudományterületeken is jól ismert, elfogadott és pontosan leírt jelenség, hogy a mérés eszköze, a mérés mint esemény megszakítja a természetes folyamatot és torzulásokhoz vezet. Hogyan jelenik ez meg a nyelvvizsgákon (Bárdos, 2001)? Ha kiválasztunk egyetlen készséget és benne egyetlen vizsgatechnikát, akkor a beszédvizsgákon a leggyakoribb műfaj az interjú. Ebben a vizsgáztató eszközként szerepel, aki kiváltja a nyelvi produkciót, amelyet majd különféle szempontok szerint ítélünk meg. Ebben az érzékeny vizsgálatban a vizsgáztató elvárásai, kérdéstechnikája, témaválasztásai, a téma kifejtése, a diktált tempó, a megengedett válaszok hosszúsága vagy rövidsége, a vizsgáztató nyelvtudás-mélysége, flexibilitása (és még hosszasan sorolhatnánk) mind olyan tényező, amely jelentősen befolyásolja a létrejött produkció szintjét, szerkezetét és más kvalitásait. Vizsgáztatók vagy vizsgabiztosok előtt jól ismert az a jelenség, amikor a vizsgáztató oldani kívánja a jelölt görcsösségét és akár ösztönösen, vagy éppenséggel tudatosan segíteni próbál. Ezzel szinte módosítja (többnyire csökkenti) a terítékre kerülő nyelvi anyag szintjét, standardjait. A kérdések megismétlésével, lassú beszéddel vagy eltúlzott kiejtéssel, a jelölt válaszainak korrigálásával, saját kérdéseinek átalakításával eltér a normális beszédhasználattól, és ezzel saját magát is félrevezeti. E túlzott igyekezetnek egy fokozottabb formája (a tanári „bábáskodás”) egyenesen veszélyes, mert annyira torzít és elnyomja a jelöltet, hogy az képtelen tényleges tudását bemutatni. (Bárdos, 2002/a, 206). A fenti leírás az elfogult vizsgáztatói viselkedéseknek csak egyik lehetséges változata, számos esetben maga a vizsgáztató szegi meg a kooperáció és az udvariasság nyelvészeti értelemben vett szabályait és ezzel torzítja a létrejött nyelvi produkciót: így nem is ítélheti meg helyesen a jelöltet. Példánkban a vizsgáztató mérőeszközként szerepelt, márpedig a mérés nem lehet jobb minőségű, mint a mérőeszköz maga.

Probléma: muszáj értékelhető nyelvi teljesítményt kiváltani.
Következmény: rajtláz, rajtapátia, lámpaláz, frusztráció stb.
Megoldás: vizsgáztatás autentikus körülmények és vizsgafeladatok közepette.
Korlát: a mintavétel, a mérés nem kiküszöbölhető.


5. A vizsga egyszeri, rövid mintavétel, miközben a nyelv repetitív, állandóan ismétlődő helyzeteket teremt

A természetes emberi kommunikációban nem mindig kell minden egyes nyelvi stimulusra reagálnunk, egyeseket kihagyhatunk, vagy majd amikor újra visszatérnek rá, csak akkor reagálunk. A nyelv repetitív jellege nemcsak az alany-állítmányi viszonyok örökös ismétlődésében, a nyelvi elemek kombinációinak nem szűnő visszatéréseiben, hanem ciklikusságában is kifejezésre jut. A nyelvhasználatnak ezt a rendkívül lényeges sajátosságát az idegen nyelvű mérés nem tükrözi. A jól értékelhetőség érdekében egy célpontra csak egyszer lehet „lőni”: egy kérdés, egy felelet; egy nyelvtani probléma, egy helyes válasz. Ha az alkalmat elmulasztottuk, tévedésünk száz százalékos, és nem bukkan fel még egyszer ugyanaz a „préda”. A tévedési lehetőségnek ez a megvonása súlyosbító körülmény: korlátozza a jelölt nyelvtudásának megítélését. A jelölt tévedése egy írásos nyelvtani vizsgatesztben, egy magnetofonon rögzített beszédtesztben vagy akár számítógépes képernyőn rögzített válaszokban visszavonhatatlan. Ezzel szemben a valóságban – a beszédkondíciók szorítása dacára – mindig van korrekciós lehetőség, mindig van valamiféle visszatáncolás. Mindebből az is következik, hogy a nyelvvizsga nemcsak mesterséges, hanem nehezebb helyzeteket is teremt, mint maga a valós kommunikáció. Érdekes, hogy csak néhány ódivatú eljárás (pl. a fogalmazás vagy a szabad szóbeli társalgás) teszi lehetővé a nyelvhasználat valós időben lezajló, repetitív jellegének megvalósulását. Röviden: a nyelvvizsga alkalmanként olyan nyelvi tökéletességet igényel, amellyel többnyire anyanyelvünkön sem rendelkezünk.

Probléma: nincs mód a javításra.
Következmény: frusztráció, megbántottság, pánik, vizsgadrukk.
Megoldás: sokkal többféle, sokkal hosszabb feladatok (vagy újabb vizsga).
Korlát: a vizsga praktikussága: rövid legyen, célratörő.


6. A nyelvvizsgák nyelvezete mesterséges

A nyelvvizsgák túlnyomó része olyan vizsgaanyagokat használ, amelyek egy ideális (vagyis kozmetikázott) nyelvhasználatból indulnak ki. Kiejtésük az elfogadott standard kiejtés, szóhasználatuk, beszédfordulataik a tipikus médiák gerjesztette köznyelv, és mindez bizonyos fokig irreális.
A valóságban ugyanis gyakoribb a standardtól való eltérés: az anyanyelvű személyben az egyedi fejlődés eredményeképpen a nyelv vertikális és horizontális tagoltságának meghatározottsága (rétegnyelvek, dialektusok stb.) jobban kitapinthatók. A valóságban hibás nyelvhasználattal is el lehet érni, ki lehet váltani a kívánt beszédcselekményt, viszont ezeket a „standard alatti” nyelvi megfogalmazásokat a vizsgaanyagok nem használják és nem pontozzák. Anyanyelvű környezetben nem szól mintafeladat arról, hogy miként kell majd megoldani azt a helyzetet, amikor a presztízs-változat helyett stigmatizált nyelvváltozatokkal, vagy nem elfogadható nyelvhasználattal találkozunk. Nem véletlen, hogy a vizsgafeladatok által célba vett nyelvezet szűkebb spektrumú, szürkébb a tényleges nyelvhasználatnál. Ez a diszkrepancia is csökkenti a tényleges nyelvtudás mérésének, értékelésének lehetőségeit. (Bárdos, 2004, 161)

Probléma: a beszédhelyzetben, vagy más interakcióban van korrekciós lehetőség, a nyelvvizsgán nincs.
Következmény: gyengébb eredmény, mint a valóságos nyelvtudás.
Megoldás: információhiányra épülő, valós, interaktív feladatok fejlesztése.
Korlát: a produkció előre ismert körülmények között zajlik, eltervezett tematikák alapján; nem kiszámíthatatlan, váratlan és véletlenszerű, mint a valódi kommunikáció.


7. A vizsgahelyzet irreális, a nyelvhasználat nehezebb, mint a valóságban

Minden begyakorlottság dacára egy szóbeli vizsga valós kontextusa voltaképpen a vizsgahelyzet kontextusa, ezért nem egyenrangú felek szabad társalgása egy tematikus interjú, hanem inkább kikérdezés (a jelölt nem kérdez és a tényleges kommunikáció kiszámíthatóságát az előzetes otthoni felkészülés sugalmazza). Az igazi cél az, hogy a vizsgáztató sértés és bántás nélkül, fájdalommentesen úgy „provokálja” a jelöltet, hogy a megítéléshez elegendő nyelvi viselkedést váltson ki: a jelölt pedig úgy essen szómámorba, hogy még ilyen rövid idő alatt is a lehető legjobb nyelvi tulajdonságait mutassa be (Bárdos, 2004, 160).

A vizsgahelyzet nem nyelvi szempontból is természetellenes, hiszen annak ellenére, hogy a jelöltek tudják, ismerik a vizsga forgatókönyvét, a tematika pedig közmegegyezés tárgya, mégis ritkán lépik át a küszöböt közönyösen. Újabb emberi játszmáról van szó, amely abban is hasonlít a „nagybetűs élet” valós játszmáihoz, hogy mindegyik darab egyszeri, egyedi, megismételhetetlen. Célja a túlélés és a nyerés, de van, amikor a kettő ugyanaz. Lehet, hogy sikerül olyan vizsgatermet kifogni, amelyik nem zajos, nem visszhangzik, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy az ablakkal szemben ültetnek le, így már nem is látom a bizottságot a vakítástól, de az is lehet, hogy így jobb. A túlélés kényszerképzeteinek hatására elhatározzuk, hogy kemények leszünk, ércesek, sőt, érdesek: erre ott találunk két szelíd, részvéttől átitatott vizsgáztatót. Vannak persze vizsgázók, akiknek az egész megpróbáltatás egy szellemi kihívás, kényszerpályán mozgó rítus, szellemi balett, amelyben részt vesz még néhány sorsszerűen odarendelt személy. Számára a fontos az, hogy mindig előttük járjon egy-két lépéssel, s ha üldözni kezdik, bemutassa, hogy még gyorsabban is tud futni. Az ilyen viselkedések (feldobottnak tűnő, néha nehezen irányítható feszített-húr állapot; vagy a spleen és az apátia keveréke) kiváltó oka többnyire a vizsgahelyzet irrealitása, természetellenessége, amely szinte ködfátyolként rejti el a jelölt nyelvtudásának valós kontúrjait.

Probléma: túlélés mesterséges terepen.
Következmény: szokatlan viselkedés, a jelöltre (semmilyen nyelven) nem jellemző nyelvi teljesítmény.
Megoldás: sok próbavizsga; vagy a vizsgák elkerülése…
Korlát: mesterséges körülmények között nehezen tudjuk megőrizni hidegvérünket és valós teljesítményt nyújtani.


V. Kitekintés

Csak remélhetjük, hogy a nyelvtudás fogalmának humán biológiai, neurológiai, pszicho- és szociolingvisztikai, illetve nyelvpedagógiai elemzései további elméleti modellekhez juttatják a kutatókat. A korszerű nyelvpedagógia és egyben a mérésmetodikai célkitűzések gondos szükségletfelméréseken alapulnak. Fenti áttekintésünket, szemlézésünket követően megállapíthatjuk, hogy a nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata kétségkívül erőfeszítéseket tesz arra, hogy a nyelvtudás megítélésének korlátait feloldja. Ugyanakkor a tesztelés mai fejlettségének megfelelő, etikailag is helyes gyakorlat betartása és betartatása kívánnivalókat hagy maga után. Piaci érdekek miatt számos vizsgáztató testület szakmailag már túlhaladott teszteket működtet, mert csak így képes kihívóival versenyben maradni. (Bárdos, 2004, 171–172). A következmény a vizsgán, illetve az életben megvalósuló „beválás” eltérései. Az elvárható helyes gyakorlattól való lemaradás csak tovább növeli a nehézségeket a jelöltek valódi nyelvtudásának pontos megítélésében. Ha pedig hiányzik a megfelelő vizsgafejlesztés és a mérési rendszerek validációja hiányos, akkor a korlátokat nem leszünk képesek lebontani.

Footnotes

  1. ^ Ez a mondat a 2019 őszén aktuális törvénykezési terveket tükrözi. Novemberben a kormány végül visszavonta azon korábbi döntését, hogy 2020-tól a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez kötelező volna a középfokú nyelvvizsga megléte. A szerző írása azonban nem csak emiatt, hanem általában is a nyelvvizsgák és az egyéb szakmai megmérettetések szétválasztása mellett érvel. (A Szerk.)
  2. ^  Leegyszerűsítve: a matematikában így neveznek bizonyos speciális tulajdonságokkal rendelkező véletlenszerű folyamatokat. (A Szerk.)
  3. ^  Az említettek nyelvészek;  Robert Lado munkássága jellemzően az 1950-es, John W. Olleré a ’70-es, Lyle F. Bachmané pedig az ’90-es évektől kezdve jelentős. (A Szerk.)