Olvasási idő: 
40 perc
Author

A multikulturális nevelés létjogosultsága és szükségessége az Európai Unióban

A tanulmány kísérletet tesz a multikulturalitás fogalmának értelmezésére. A különböző megközelítések közös vonása a kultúrák közötti interakció, a különböző kultúrák értékeinek befogadása, beépítése saját kultúránkba. A szerző szerint a multikulturális nevelésnek a különböző nyelvek tanításán túl ki kell terjednie a kulturális sokszínűség megismertetésére. A különböző kultúrák elfogadásában jelentős szerepe van az utazással nyert személyes tapasztalatoknak. A tanulmány részletesen elemzi a multikulturális nevelés Európai Unióban betöltött szerepét, továbbá foglalkozik a nyelvoktatásnak a multikulturalitás kialakulásában betöltött szerepével.

A multikulturális nevelés nem új fogalom hazánkban. Inkább csak újra felfedezett és újraértelmezett kifejezés, amelynek minden eddiginél nagyobb aktualitása van Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában.

Az uniós csatlakozástól csak hónapok választanak el, a téma aktualitása azonban nem korlátozható egy-két hétre vagy hónapra. A multikulturális nevelés aktualitása abban a pillanatban született, amikor a különböző kultúrák elterjedtek a világban, és addig tart, míg ezek megmaradnak. A téma tehát szinte örökös aktualitással bír, ám hol erőteljesebben jelenik meg egy-egy földrész, ország vagy régió jövőképében, politikájában, törekvéseiben, hol pedig csak latens módon van jelen és érezteti hatását.

Fogalomértelmezés

Multikulturalizmus

A multikulturalizmus fogalmát sokféleképpen magyarázták a történelem folyamán. Sokan a multikulturalizmust kizárólag egy ország határain belül értelmezik az ott élő többségi és kisebbségi népek vonatkozásában. „A multikulturális fogalom […] kölcsönös együttélést és megértést jelent egyazon társadalomban élő különböző kultúrák között.”[1] Véleményem szerint ez elég szűk behatárolás. Ugyanis egy közös szempontrendszerű, azonos jogokkal rendelkező, hasonló célokat kitűző országokból álló európai közösségben ugyanúgy szükség van kölcsönös együttélésre, hiszen a határok politikai és gazdasági értelemben vett megszűnésével a különböző népek egymás mellett élésére kerül sor. A megértés pedig ősidők óta a sikeres együttműködés alapfeltétele. Ha nem egyazon társadalmat, hanem egyazon közösséget, jelen esetben az Európai Uniót vesszük figyelembe, a fogalom kiválóan értelmezhető különböző kultúrájú országok esetében is.

Felmerül azonban a kérdés, hogy ha a multikulturalitás a különböző kultúrával rendelkező csoportok, népek, országok egymás mellett élését és egymás elfogadását jelenti, akkor nem válik-e ez az interkulturalitás, azaz az együttműködés első számú feltételévé. Továbbá hogyan lehet elkülöníteni a gyakorlatban az egymás mellett élést és az együttműködést egy olyan ország viszonylatában, ahol a többség és a kisebbség egymás melletti szomszédságban éli mindennapjait. Véleményem szerint e két fogalmat mint egymás folytonosságát kell kezelni, ahol a multikulturalitás kialakulásának egyfajta lépcsőfokaként értelmezendő az interkulturalitás is, igaz, kitágítva ezzel az előbbi fogalom jelentését.

Az Európai Unió szemszögéből nézve a multikulturalitás nemcsak a kultúrák passzív egymás mellett élését, hanem azok aktív együttműködését, egymás segítését, tapasztalatok kölcsönös cseréjét jelenti.

 

Kulturális evolúció

Az előbbiekben tisztáztuk, hogy a multikulturalitásnak többféle értelmezése lehetséges attól függően, hogy a fogalmat tágabb vagy szűkebb értelemben vizsgáljuk. Ám arról nem esett szó, hogy maga a kultúra hogyan alakul ki egy közösség életében, és mit jelent tagjai számára.

Csányi Vilmos[2] szerint „az emberi kultúrák lényegében a szociális vonzódás, a kommunikációs kényszer és a tárgyszeretet által folyamatosan működtetett funkcionális szabályrendszerek.” Ez a definíció három lényeges dolgot foglal magában: (1) az ember mint szociális, társadalmi lény szerepét; (2) a kommunikációt, azaz gondolataink, érzéseink, belső világunk kifejezésre juttatásának eszközét; (3) a ragaszkodást a minket körülvevő materiális, azaz tárgyi világhoz. Ebből is látszik, hogy a kultúra jóval több, mint adott nyelv és adott szokások rendszere.

Egyetértek Csányi Vilmossal abban, hogy hibát követnek el a kultúra tanulmányozói, amikor a kulturális rendszerek helyett megelégszenek egyes kulturális jegyek, tárgyak, szokások és a nyelv tanulmányozásával. A kultúra teljes megértéséhez ezek összességét kell vizsgálni, és a tökéletes megértés érdekében azonosulni kell a kultúrával, azaz benne kell élni. Éppen ezért a multikulturális nevelés feladatkörébe nemcsak a nyelvek oktatása és a kultúrák megmutatása tartozik a jövő Európájában, hanem az érdeklődés felébresztése is. Ezt pedig olyan erős motivációvá kell fejleszteni, amely arra készteti az egyént, hogy ellátogasson az adott idegen nyelvi területre, kultúrába, megelevenedjenek előtte az eddig tanultak, és élőben tapasztalja meg a könyvszagú tényeket.

Ehhez azonban még szükségünk van egy kis időre. Nyitottabbá kell válnunk az idegen nyelvek és kultúrák iránt, utazási ambícióinkhoz pedig komoly anyagi fedezettel kellene rendelkeznünk. „Azt gondolom, a nyugat-európai országokban az a nagy előny, hogy az ottani diákok utaznak. A hollandok tudnak négy nyelvet, mert mindenhova eljutnak cserediákként. Magyarországon ez nem valósulhat meg teljesen. A szegénység az egyik oka ennek.”[3] A német hallgatók ma már kevésbé tudnak elképzelni olyan három-, négy- vagy ötéves tanulmányi időszakot, amelynek keretein belül egy szemesztert ne töltöttek volna külföldön. Azokon a szakokon, ahol kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, még nagyobb a külföld iránti vonzódás, hiszen a külföldön eltöltött szakmai gyakorlat sokkal nagyobb értékű a későbbi munkahelyen, mint a hazai. Ez azért van így, mert a vállalatoknak szükségük van az idegen környezet tapasztalatára, a megvalósuló jobb rendszerek hazai modellezésére, a fejlettebb technikák alkalmazására. Éppen ezért fontos számukra a dinamikus, külföldet megjárt, „sokat látott és tapasztalt” munkaerő.

Ez a tendencia a francia egyetemeken is érezhető. Itt a nyelvszakosok esetében a nyelvtudás tökéletesítésének alapvető feltétele a külföldön eltöltött minimum egy szemeszter. Ismert és bizonyított tény, hogy anyanyelvi területen sokkal gyorsabban, hatékonyabban és könnyebben lehet elsajátítani az idegen nyelvet, mint az iskolai vagy magánórákon otthon. A francia egyetemek az elmúlt időszakban még azt a problémát is át tudták hidalni, hogy diákjaik nem éppen utazókedvükről voltak híresek. Német oktatókat, vendégprofesszorokat hívtak meg hazájukba, akik nemcsak nyelvüket, hanem oktatási tapasztalataikat és kultúrájukat is magukkal hozták.

A kultúra az egymáshoz tartozás jele is, az egyén közösségvállalását fejezi ki. Pontosan emiatt nem megalapozott az emberek azon félelme, hogy a több nyelv tanulása, több kultúra megismerése a gyerekeket eltávolítja saját kultúrájuktól, illetve összezavarja őket. Ennek ellenkezője az igaz, vagyis a diákok nyitottak az idegen kultúrákra, hiszen ez teszi lehetővé számukra a különböző kultúrák összehasonlítását. Elképzelhető, hogy egy magyar diák a külföldi tanulmányútja során megismert másfajta szokások közül a neki tetszőt felveszi, gyakorolja, de tudja, hogy ezt egy másik kultúrából hozta. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy tovább már ne ismerné a magyar szokásvilágot, ne tudná, milyen a magyar tánc, mik a tipikus magyar ételek, vagy hogyan üdvözli egymást két magyar jó barát.

A multikulturalitás szerepe

A multikulturalizmus széles rétegeket érint nemcsak Európában, hanem szerte a világon. Ennek taglalása azonban messze túlmutat e dolgozat keretein, ezért mondanivalómat csak az Európai Unióra korlátozom.

Európa több ezer éves múltra tekint vissza, és nemcsak nyelvileg, hanem kulturálisan, szokás- és hagyományvilágában, vallásában is sokszínű, változatos. A multikulturalitás nem akadály a népek közti közeledésben, hanem lehetőség az új megismerésére, befogadására, elsajátítására. Lehetőség a tanulásra, a fejlődésre, újszerű kapcsolatok kialakítására. Európa multikulturalitását nem a fejlődés vagy együttműködés gátjának kell tekinteni, hanem meg kell tanulni vele együtt élni, illetve az általa nyújtott lehetőségeket kihasználni.

A multikulturális nevelés célja és sajátosságai

A multikulturális oktatás-nevelés többnyire két vagy több kultúrát is felölelő formális oktatást jelent. Arra törekszik, hogy a tanulók megtanulják kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a nemzetközi közösségekben találkoznak, illetve olyan kognitív, verbális és nonverbális készségeket fejlesszen ki, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozzák. A multikulturális nevelés során tanítani kell a kulturális különbségek és a társadalomban lévő emberi viszonyok jellegzetességeit, illetve alkalmat kell teremteni a kulturális pluralizmusra és a tolerancia képességének kialakítására. Ezt nagymértékben segítheti a kulturális sokféleséget elismerő és reprezentáló intézményi környezet, amely kedvező hatással lehet a tanulók motiváltságára is.

A multikulturális neveléssel megakadályozható bizonyos csoportok marginalizálódása, az előítéletek kialakulása, illetve több kultúra közvetlen találkozása esetén a csoportközi konfliktusok nagy része. A különböző kultúrákról szóló ismeretek átadásával pedig az idegen kultúrák mellőzése és elutasítása is kiküszöbölhető. Nem elég azonban a hozzávetőleges ismeretek birtoklása, szükséges, hogy a diák pontos, megbízható ismereteket kapjon tanáraitól, környezetétől, erre tudja építeni később az idegen kultúra elfogadását. A passzív elfogadásra pedig ráépül a kíváncsiság, a motiváció, hogy saját tapasztalatain keresztül ismerje meg az adott térséget, népet, nyelvet, kultúrát.

A multikulturális nevelés szerepe a migráció kapcsán merült fel először.[4] A hazájukból elvándorlók – egyedülállók vagy családosok egyaránt – szembesültek azzal a problémával, hogy nem értették befogadó országuk szokásvilágát, s a befogadók is gyanúsan figyelték az ő rituáléikat. Ezt kiküszöbölendő történtek olyan kezdeményezések, hogy a bevándorlók és a letelepedési engedéllyel rendelkezők beilleszkedését nyelvi képzéssel egybekötött kulturális oktatással könnyítsék meg, illetve segítsék elő. Ezek a törekvések később intézményesített formát öltöttek, és már nemcsak a többség nyelvét és kultúráját kínálták fel a kisebbség számára, hanem a kisebbség is lehetőséget kapott, hogy népét, nyelvét és kultúráját képviselhesse a „vendégországban”. Németországban például az igen nagy számban jelen lévő török és lengyel kisebbség nyelvét az egyetemeken választható nyelvként, illetve a tanárképző intézetekben választható szakként kínálják fel a hallgatók számára, mégpedig igen nagy érdeklődésnek örvendve.

A migrációs hullám az Európai Unió bővülésével erősödik, a kultúrák pluralitása megsokszorozódik az Unió közösségén belül, így a multikulturális nevelés szerepe is megnövekszik, mintegy válaszul szolgálva az előbbi jelenségekre. E törekvések természetes közegét elsősorban a nagyvárosok adják, amelyek szellemiségük, munkahelyteremtő képességük vagy magas fokú szakmai intézményeik révén vonzzák a külföldről érkezőket. Egy nagyváros szellemisége vonzó lehet a művészek, írók, zenészek számára; ahogy például Párizs vonzza a festőket, Berlin a modern költőket és írókat, Bécs a zenészeket. Ezeknek az embereknek természetes igényük is egyben, hogy a választott ország nyelvét, kultúráját, szokásait megismerjék, és a céltól vezérelve annak művészetét, költészetét vagy zenéjét hatékonyabban magukba szívhassák, elsajátíthassák.

 

A mennyiség és a minőség kérdése

A multikulturális nevelés esetében két fontos dolgot kell szem előtt tartani: a mennyiség és a minőség kérdését. A mennyiség a nyelvek számát jelenti, hiszen a multi (= sok) fogalma bármennyit megenged; aminőség a nyelvi kompetenciát és a kulturális tudásszintet foglalja magában. E két szempont viszonya azonban igen érdekes és sokak által vitatott is. Az örök kérdés: tudjunk egy idegen nyelvet, de azt nagyon jól vagy elég közepes szinten tudnunk, s a lényeg, hogy minél több nyelvet megtanuljunk.

Abban többnyire egyetértés van, hogy a legnagyobb hatékonyságot a multikulturális szemléletmód megalapozásával lehet elérni minél korábbi életkorban. Magyarországon a kilencvenes évek elején vezették be az általános iskola második osztályában az idegen nyelv tanítását fakultatív tanórai keretek között. Napjainkban harmadik osztálytól kezdődően történik az idegen nyelv oktatása, de már az óvodákban lehetőség nyílik az idegen nyelvvel való ismerkedésre, a szóbeli készségek elsajátítására. Sok óvoda – főként Budapesten és környékén – lehetőséget teremt arra, hogy a kisgyerekek megalapozzák későbbi, bilingvis nyelvtudásukat. (Erre a főiskolai szintű, ún. nemzetiségi óvodapedagógusi szak biztosít megfelelő képzést.) Ezzel kapcsolatban két probléma merül fel: az egyik a bilingvis fogalom meghatározása, amely körül igen heves vita folyik nyelvészkörökben, így ebbe most nem kívánok belebocsátkozni. A másik a nyelvtanulási képesség és a nyelvelsajátítás milyensége.

A második nyelv korai időszakban történő elkezdése megfelelő előkészítés nélkül óriási veszélyeket rejt magában. A még óvodáskorú vagy óvodából éppen kikerülő gyereknek a másik nyelv megfoghatatlan, az új szavak az ő számára sokszor az anyanyelv részét képezik, nem tud különbséget tenni az anyanyelv és az idegen nyelv között. Hangsúlyozom, ez csak a megfelelő előkészítés hiányában fordulhat elő. Ha azonban az előkészítés játékos, vizuális formában (gondolok itt az idegen nyelv országának bemutatására képi módon) sokféle információ nyújtásával (azaz meséléssel a Földről, arról a tényről, hogy nemcsak hazánk népei élnek itt) történik, megelőzhető a későbbi elkülönítési probléma. Többek között ezért mondják a nyelvtudósok, hogy az eltérő anyanyelvű szülők, ha bilingvisként kívánják felnevelni gyermeküket, tartsák be az „egy szülő – egy nyelv – egy kultúra” hármasát. Ez azt jelenti, hogy az anya mindig az anyanyelvén szóljon a gyerekhez, az apa is ezt tegye, és a kulturális eseményeknél a saját anyanyelvéhez tartozó reprezentálja az adott kulturális cselekedetet. Ezt nem könnyű és nem egyszerű megvalósítani, ám a későbbiekben a gyerek számára maximálisan használható bilingvis nyelvtudást biztosít.

Képzési programok a multikulturális oktatás jegyében

A sokszínűség és az egységesítés dilemmája

Az oktatás és képzés szerepe felértékelődött az Európai Unióban. A tagállamok nemrégiben elfogadták az európai oktatási és képzési rendszerek közös jövőbeli céljait meghatározó dokumentumot, amely hazánk számára több feladatot is megjelöl. Az Unió célja, hogy megalapozza és fejlessze a minőségi oktatást és szakképzést. A programok pályázati rendszerben, nagy összegekkel támogatják a tagállamok közötti intézményközi együttműködést, a személyi és szakmai kapcsolatok kiépítését. A szerződés megőrzésre méltó értékként minősíti és támogatandónak tartja az európai oktatási rendszerek sokszínűségét. Ez a tartalmi idézet a csatlakozási szerződés tömörített, összefoglalt változatából való, amely arra kíván hivatkozni, hogy az oktatási rendszerek sokszínűsége az Unión belül megtartható. Hat évvel ezelőtt még ellenkező véleményt olvashattunk Bognár Anikó[5] értekezésében a European Cooperation Programra hivatkozva, amely az együttműködés három fő formáját veti fel: a tananyagok közös kifejlesztését, a tanítási anyagok közös elkészítését és a modulok közös kialakítását. Ez a program csupán a nyelvtanárok képzésére vonatkozik, de ezen a területen belül is ellentmondásokat tartalmaz. Az EU-szerződés értelmében megtartandó az oktatási rendszerek sokszínűsége, s ez nemcsak igény, hanem a gyakorlatban is így működik. Ám hiába kínálunk diákjainknak különféle lehetőségeket a külföldön eltöltött szemeszterekre, ha kinti tanulmányaikat nem fogadják el itthon.

Amíg az elfogadási rendszereket legalább minimális szinten nem egységesítik, azaz a tanulmányok nem kompatibilisek, addig hiába nyílik lehetőség a külföldi, ösztöndíjas tanulmányokra. Az Európai Unióban ugyanis egyetlen diplomát fogadnak el feltétel és honosítás nélkül, ez pedig az orvosok diplomája szakterülettől függetlenül. Természetesen meg kell tartani az oktatási rendszerek sokszínűségét, amennyire az adott ország nyelve, kultúrája és követelményrendszere megkívánja, de teljesen nem lehet elkülöníteni őket egymástól, megfosztva ezzel a diákságot az egyetemek közötti átjárhatóságtól.

 

Uniós támogatási programok az oktatatásban

Az Európai Unió többféle, eltérő anyagi támogatottságú és eltérő célcsoportú programot kínál az európai tapasztalatszerzés, kulturális tanulás és mobilitás elősegítésére. A magyar oktatási intézmények az elmúlt egy-másfél évtized alatt számos európai oktatási programba kapcsolódtak be, jó néhány modern nemzetközi oktatási programot honosítottak meg. Ezek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar iskolákban megindult a demokrácia gyakorlásához szükséges készségek, az aktív környezettudatos magatartás fejlesztése vagy a konfliktuskezeléshez szükséges készségek kialakítása. Az európai tanár- és diákcsereprogramok révén egyre több tanár és diák ismerkedett meg az európai iskolák mindennapjaival, és vált kézzelfogható valósággá számukra ez európai dimenzió. Ezek közül a legjelentősebbeket kívánom kiemelni.

Socrates- és a Leonardo da Vinci-programokban való részvétel mind jogi, mind politikai értelemben a tagságból fakadó kötelezettség. Magyarország 1997 óta vesz részt mindkettőben. E tekintetben az Unióhoz való csatlakozás nem hoz változást, a programok azonos feltételekkel folytatódnak. A Socrates-program az óvodától az élethosszig tartó tanulásig terjed. Fő célja a felsőoktatásban tanulók mobilitásának ösztönzése, a nyelvoktatás fejlesztése, az esélyegyenlőség megteremtése és a hátrányos helyzetűek támogatása. Arra törekszik, hogy a tanulókat megismertesse tantárgyuk európai dimenziójával, illetve minél több ember számára lehetővé tegye a személyes tapasztalatszerzést Európa országaiban. Emellett erősíteni kívánja az európai azonosságtudatot, de nem kényszerít a hazai leépítésére, illetve nem sugallja a nemzeti öntudat gyengítését.

A Socrates-program szerint az oktatás minden szintjén ki kell fejleszteni az európai dimenziót abból a célból, hogy erősödjék az európai állampolgárság eszméje. E tevékenység során a tagországok kulturális örökségére kell támaszkodni.

A Leonardo-program az Unió szakképzési programja, amelynek célja a szakképzés szintjének a piaci igényekhez való igazítása, minőségének fejlesztése. Támogatja a szakmai gyakorlatok idegen országban történő teljesítését, elősegítve ezzel a szakmai tapasztalatok átadását és a hozott technikák meghonosítását az anyaországban. A program óriási előnye, hogy az elméleti oktatásra építő Erasmus/Socrates-programot kiegészítve lehetőséget ad a szakmai, gyakorlati tudás kibővítésére is.

E két területet egészíti ki az Erasmus egyik alapprogramja, amely a művészetek terén tevékenykedőket segíti a külföldi tapasztalatok szerzésében.

A pályázók köre azonban még mindig igen csekély. A kezdeti szakaszban ugyanis két nagy kihívás előtt állnak. Egyrészt a pályázati pénzt ki kell egészíteniük, mivel az a támogatási programok alapszabálya szerint nem fedezheti a részvétel teljes költségét, vagyis saját hozzájárulás is kell. Korábban ezt pótolta a PHARE-támogatás, amelyet azonban két évvel ezelőtt megvontak hazánktól. A másik kihívás a nyelvi kompetencia elérése, azaz az idegen ország nyelvén vagy az adott egyetemen oktatott nyelven igen magas szintű tudással kell rendelkezniük a pályázóknak. Ez manapság az Erasmus-programok keretében idegen nyelven történő elbeszélgetést jelent, ám a Németország által Európa és Ázsia országainak felkínált DAAD-ösztöndíjhoz a megfelelő lektorátuson írásbeli és szóbeli vizsga letétele szükséges. Ez alól kivételt képez a német szakos bölcsész- és tanárképzés, ahol az oktató egyetemnek jogában áll a nyelvtudás igazolása.

A részvétel alacsony száma, illetve a pályázók szűk köre magyarázható azzal a ténnyel is, hogy sokan tartanak a külföldtől, félnek az idegen országtól, s attól, hogy nem tudnak majd beilleszkedni. Ehhez társul a szülők féltése, akik a közbiztonság hiányára és az új körülményeknek való teljes kiszolgáltatottságra hivatkoznak. Továbbá szerepel még egy tényező, amely szintén hátráltatja a diákokat a pályázatok benyújtásában: ez az önbizalom hiánya, a kishitűség. A „nekem úgysem sikerül” elvét le kell győzni, túl kell rajta lépni. Ahhoz azonban, hogy az egyetemi hallgatónak bátorsága legyen pályázni, el kell hitetni vele, hogy tud és képes arra, hogy ösztöndíjat nyerjen egy idegen országba. A biztatást joggal várják az egyetemtől, hiszen ott történik tudásuk megmérettetése. Az egyetemnek, oktatóinknak kötelességük a hallgatókat biztatni, ösztönözni és segíteni, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek Európa különböző országaiban.

Problémát jelent, hogy gyakran nem a legjobb hallgatók pályáznak az ösztöndíjakra, hanem a leleményesebbek, akiknek esetleg tanulmányi teljesítményük csupán középszintű. Természetesen maga az élet ilyen: a bátrabb jobban ki tudja használni a helyzeti előnyöket, lehetőségeket. Ám lehet, hogy a jobb képességű diákok félénkebbek vagy jobban ragaszkodnak az eddig bevált egyetemi teljesítményeikhez, és így nem mernek belevágni egy újba. Az oktatók feladata ezeket a hallgatókat biztatni, beláttatni velük, hogy egy féléves külföldi tartózkodás nem jelenti tanulmányaik félbetörését. (Ezt támogatná az is, ha a külföldön teljesített tantárgyakat az otthoni egyetem maradéktalanul elfogadná, és az nem okozna „csúszást” a hallgató tanulmányaiban.) Azok a hallgatók pedig, akik már tapasztalatokat szereztek külföldi egyetemeken, fel tudnák készíteni társaikat arra, hogy mire számíthatnak „kint”. Az ő felelősségük talán még nagyobb, hiszen a személyes meggyőzés révén nagyobb hatással lehetnek kortársaikra. A harmadik fél a szülői oldal ebben a szerepvállalásban. A szülőnek fel kell ismernie a külföldi tapasztalatokban rejlő óriási lehetőséget, illetve el kell engednie – ha fájó szívvel is – már majdnem felnőtt gyermekét. Sokszor a szülők, sőt még inkább a nagyszülők jelentik a legnagyobb visszatartó erőt. Tapasztalat- és információhiány miatt félnek az idegen dolgoktól, nem mernek belevágni az újba, és ezt utódaiktól is elvárják.

Az Ifjúság 2000–2006-program keretében érvényesülnek a közösség ifjúságpolitikai törekvései. Az Európai Unió ösztönzi a 15–26 éves fiatalok mobilitását és az ifjúsági cseréket. Az Ifjúság 2000–2006-program pénzügyi támogatást nyújt a csoportos ifjúsági csereprogramokhoz, ifjúsági önkéntes szolgálatokhoz, helyi ifjúsági kezdeményezésekhez és egyéb fejlesztő programokhoz. A program célja, hogy ösztönözze a fiatalokat a különböző kultúrák megismerésére, az alapvető értékek tiszteletére, az intolerancia, a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemre. Egyúttal pedig lehetőséget ad a fiatalságnak a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kedv fejlesztésére is. Az ifjúságpolitika nem jogharmonizációs feladat, elsősorban arra törekszik, hogy az érintett szereplők között megvalósuljon az együttműködés.

Az idegennyelv-oktatás mint a multikulturális nevelés egyik fő területe

Az idegennyelv-oktatás szükségessége

Az Európa Tanács az Európai Unióval közösen a 2001. esztendőt a „Nyelvek Európai Évé”-nek nyilvánította. Tette ezt azért, hogy felhívja a figyelmet a sokszínű és soknyelvű Európában a nyelvek óriási szerepére. Az Európai Unió állampolgárainak alapvető joga az egységesülő Európán belüli szabad mozgás. Ez azonban csak akkor érvényesülhet teljes mértékben, ha az emberek a közösségben használt nyelvek közül legalább kettőt elsajátítanak. Az idegennyelv-tudásnak még soha nem volt akkora gazdasági, társadalmi és politikai jelentősége, mint napjainkban. A hasznosítható nyelvtudás felbecsülhetetlen érték minden szakterületen. A kommunikáció fejlesztésével meg kell könnyíteni az emberek szabad mozgását és a gondolatok szabad áramlását, hogy hatékonyabb legyen az országok közötti együttműködés.

Az Európai Unió számára a legnagyobb kihívást a nyelvi és a kulturális sokféleség jelenti. A nyelvoktatás fontosságának bizonyítékaként hozták létre 1989-ben az ún. Lingua-programot, amely az EU minden hivatalos nyelvével foglalkozik, emellett az írrel és a luxemburgi dialektussal, valamint az izlandival és a norvéggal, amelyek azonban nem tartoznak az Unió kötelékébe. A legkevésbé és legritkábban használt nyelvek prioritást élveznek. Ennek a programnak nemcsak az a célja, hogy a hallgatók mobilitását, illetve az oktatók célnyelvi területeken való továbbképzését megszervezze, hanem hogy a lektori munkát kiterjessze. A nyelvtanárok egy bizonyos időt lektorként tölthetnek el a programban részt vevő valamely más országban. A lektori időszak három hónaptól egy teljes iskolaévig terjedhet, illetve a fogadó intézménytől függően meghosszabbításra kerülhet. A lektori programnak két fontos célkitűzése van: egyrészt lehetővé teszi a nyelvtanárok számára, hogy ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek egy idegen ország kultúrájáról, nyelvéről, oktatási rendszeréről; másrészt a fogadó intézmény diákjai számára lehetővé teszi, hogy olyan személlyel találkozzanak, aki abból az országból érkezett, amelynek ők a nyelvét tanulják. Az idegen nyelvi oktató pedig nemcsak a diákok nyelvi készségét fejleszti, hanem felhívja figyelmüket az idegen nyelvekre, kultúrákra és országokra.

A lektori munkához hasonló a nyelvi asszisztens szerepe, amely főként a leendő nyelvtanárokat és a friss diplomásokat célozza meg. Ennek két formája van.

  • Az egyik, amikor azt várják az asszisztenstől, hogy anyanyelvét vigye közelebb a hallgatókhoz, vagyis anyanyelvi tanár lévén játékos formában mintegy kedvet csináljon a nyelvtanuláshoz, illetve a diákok számára észrevétlenül tanítsa meg azt, ami az átlagos nyelvórából kimarad.
  • A másik, amikor a nyelvi asszisztens a szakjának megfelelő idegen nyelvet egy harmadik országban oktatja, feladatköre pedig megegyezik az előzővel. Ez a feladat nagyobb kihívást jelent, sőt nagyobb felelősségvállalást is. Hiszen az asszisztensnek úgy kell „eladnia” magát, mintha ő is az adott nyelv anyanyelvi tanára volna.

 

Az idegennyelv-oktatás problémái

A nyelvoktatás területén több olyan kérdés is felmerül, amelyek megválaszolásában nem egységesek az Unió országainak szakemberei – részben az adott országok elvárási szintjeinek különbsége miatt, részben a kulturális különbségekből adódóan.

Az első és talán legfontosabb kérdés a nyelvek fontossági sorrendje, azaz hogy mely nyelveket oktassuk az Unióban, melyekre helyezzünk nagyobb hangsúlyt. Az Unió hivatalos álláspontja, hogy minden uniós állampolgárnak joga, hogy az Unióval kapcsolatos minden dokumentumot saját anyanyelvén olvassa, illetve hivatalos ügyekben saját anyanyelvén hallgattasson meg. Kicsit olyan probléma ez, mint amit százötven évvel ezelőtt már Széchenyi István is felvetett: azaz jogunkban áll magyarul beszélni, illetve ahhoz is, hogy magyarul beszéljenek velünk, ám a jog inkább az elméleti oldalhoz tartozik, s a gyakorlat általában más alternatívát kínál.

Az Unióban sem más a helyzet. Bár nekünk, magyaroknak jogunkban áll, hogy jövő májusa után Brüsszelben vagy Strassbourgban hivatalos ügyeinket magyarul intézhessük, ám ez aligha válik be majd a gyakorlatban. Ennek néhány egyszerű oka van. Általában az a trend, hogy azon országok nyelve terjed el jobban, amelyek nagyobb gazdasági befolyással, nagyobb presztízzsel rendelkeznek az adott közösségben, illetve földrajzilag vonzóbb a területük. Ezért vezeti a sort a nyelvek terén Anglia, Németország és Franciaország. „Minden nyelvhez tartozik egy kultúra, illetve egy kollektív vagy egyéni szempontból pozitív vagy negatív kép. Ezt a képet figyelembe kell venni a tanulásra gyakorolt lehetséges hatása miatt, illetve azért is, mert befolyásolhatja a megfelelő kultúra és nyelvi csoport megítélését. A célnyelv elismertsége (státusa), valamint a tanulók kulturális identitása nagy valószínűséggel befolyásolja a nyelvtanulás sikerét. Mivel a nyelv elsajátításának készsége felfogható a célnyelv anyanyelvi használóival való azonosulásként, egy társadalmilag nem pozitívan értékelt csoportba történő asszimiláció elutasítása vagy az identitás elvesztésének félelme akadályokat jelenthet.”[6]

Nem kell messze kutatnunk a múltban ahhoz, hogy hazai példát találjunk. Az orosz nyelv kötelezővé tétele igencsak megkeserítette az akkori fiatalság idegennyelv-tanulását. Ők azt hitték, idegen nyelvet csak kényszerből és nehezen lehet tanulni. A negatív kép a megszállás miatt adott volt, így a célnyelvet kimondottan elutasították, és a célnyelv használóival való azonosulás szinte kizárt volt. Csak kevesen látták meg a kötelező orosz nyelv tanulásában azokat az értékeket, amelyet egy idegen nyelv tanulása rejt magában. Ők azóta is szívesen használják ezt a nyelvet, míg a többiek elutasítják, és így nyilatkoznak: „nyolc évig tanultam vagy inkább tanítottak nekem oroszt, de semmire sem emlékszem.”

Figyelemre méltó a nyelvek nyelvészeti vagy földrajzi közelsége is. A nyelvi hasonlóság nagy előnyt jelent, és megkönnyíti a tanulási folyamatot. A germán nyelvcsaládba tartozó német elsajátítása után a holland szinte magától megy, angoltudással kombinálva a norvég és a svéd sem jelent problémát. De érdekessé tehetik a nyelvtanulást éppen a nyelvi és kulturális eltérőségek is. A „Mely nyelveket tanítsunk?” kérdésre nincs egyértelmű válasz. A nagy országok, nyelvek reménykednek abban, hogy prioritásukat megtartják, a kis nyelvek pedig most látják elérkezettnek a lehetőséget arra, hogy megmutassák nyelvüket Európának.

Az uniós tendencia mindkét irányt felmutatja, azzal a reménnyel kecsegtetve többek között minket is, hogy a kis nyelvek tanítására több lehetőséget és nagyobb anyagi támogatást ígérnek, mint idáig.

második fő kérdés, hogy mikor kezdődhet az idegen nyelv oktatása. A legdominánsabb elképzelés a „minél korábban, annál hatásosabb” felfogás, amely azt jelenti, hogy amilyen korán csak lehet, kezdjük el tanítani a gyereknek az első idegen nyelvet. Ezzel a felfogással csak részben értek egyet, mégpedig az első felével. Minél korábban el kell kezdeni, de csak az ismerkedést az adott nyelvvel. Egy hatéves kor alatti gyerek esetében például még nem is beszélhetünk tudatos nyelvtanulásról. A kisgyerek számára az idegennyelv-tanulás rendszerint nem természetes motivációból fakad. Nagyon fontos tehát, hogy először felkeltsük benne az érdeklődést az idegen nyelv iránt. Mint már korábban említettem, ennek játékos formában kell történnie, s nemcsak a nyelvet kell megismertetni, hanem az országot, a népet, a kultúrát is.

Az életkori megszorítások figyelembevételén kívül fontos a téma korlátozása. A nyelvtanár ne akarjon mindent egyszerre megtanítani a gyereknek, lépcsőzetesen kell felépíteni a tananyagot, hogy az nyelvtanilag, szókincsét illetően és kulturális szempontból egyaránt folyamatosan és tudatosan bővíthető, gazdagítható legyen. Nemcsak a nyelvi tudást, hanem a készségeket is fejleszteni kell. Az óvodás gyerek számára játékos formában a hangok elsajátítását tűzhetjük ki célul, majd később a szavak kiejtését, folyékony olvasását, következő lépcsőben pedig a szöveg folyékony olvasását, majd megértését, végül az önálló nyelvi produkció létrejöttét, azaz az önálló írást és a folyékony beszédet.

A nyelvoktatás persze kezdődhet később is, de minél később kezdjük el, annál nagyobb erőfeszítésünkbe kerül. Ez mind tapasztalati úton, mind tudományosan bizonyított. Ugyanis az ember hangképző képessége hatéves koráig a legjobb, addig tudja tökéletesen elsajátítani az idegen nyelv hangjait, s mondani szokás, hogy 28 év felett „reménytelen”. Ez talán kicsit erős megfogalmazás, ám szervezetünk határozza meg ezt a képességünket, mi csak igyekezhetünk javítani rajta.

A nyelvoktatás korhatárának meghatározásával kapcsolatban felmerülhet az a kérdés is, hogy hány nyelvet tanítsunk egyszerre. Úgy gondolom, kisgyermekkorban, míg a fő feladat az idegen nyelv anyanyelvtől való elkülönítése, mindenképpen csak egyet. A gyakorlat bebizonyította, hogy középiskolában már lehetséges a két nyelv elsajátítása, illetve további tanulmányaink során akár egyszerre három nyelv elsajátítására is képesek vagyunk. Persze nagyon fontos, hogy a három nyelv különböző szinten legyen a birtokunkban, ezzel is különbséget tudunk tenni a nyelvek között, valamint eltérő energiaráfordítást igényelnek az egyes nyelvek.

A „mikor” problémája mellett a „ki tanítsa az idegen nyelvet” kérdése is jelentős, azaz ki a felhatalmazott arra, hogy idegen nyelvet tanítson és mely életkorban. Magyarországon a problémát elég általánosan kezelik, bár az utóbbi négy-öt év biztató eredményekkel kecsegtet. Az eddig bevett szokás szerint általános iskolában és a középiskola első két osztályában a főiskolát végzett tanárok oktathattak nyelvet, felsőbb osztályokban, valamint a főiskolákon, egyetemeken pedig az egyetemi diplomával rendelkezők. Az eddig bevett gyakorlat azonban kibővült az anyanyelvi nyelvtanárok megjelenésével, akikkel általában a felsőoktatásban, néha azonban a középiskolákban is találkozhatunk. Anyanyelvi tanárokat az általános iskolában nem célszerű alkalmazni, hiszen a gyerekek nyelvi kompetenciája még nem engedi meg a csak egynyelvű kommunikációt. Nekik még arra van szükségük, hogy a nyelvtani szabályokat, a szavak jelentését anyanyelvükön magyarázzák el. A középiskolai oktató alkalmazása is csak részóraszámban ajánlott, legalábbis az alsó két osztályban, amíg a diákok hozzászoknak ahhoz, hogy idegen nyelven kommunikáljanak, tegyenek fel kérdéseket, értsenek meg bonyolult nyelvtani szabályokat. A felsőoktatásban pedig ajánlott, sőt megkívánt az anyanyelvi tanár alkalmazása, ahol a hallgatók fő célja nyelvtudásuk tökéletesítése. Ezt kétségtelenül az anyanyelvi tanárral érhetik el a legjobban és a leghatékonyabban.

Véleményem szerint nem megengedhető a felsőoktatásban olyan oktatók alkalmazása, akiknek nyelvi gondjaik vannak, vagyis nem tudják magukat kifejezni, nem elég bő a szókincsük, nyelvtani hibát vétenek, ezáltal a tökéletes nyelvtudást nem tudják megkövetelni a hallgatóktól. Sajnos azonban még most sem a tudás a döntő, hanem az érdekek, kapcsolatok, anyagi javak. Amíg ez így marad hazánkban, méltán tehetjük fel magunknak a kérdést: milyen jogon várjuk el a felnövekvő nemzedéktől, hogy nyelvtudásával, ismereteivel hozzájáruljon az európai szellemiséghez akkor, ha oktatói, a tudás bölcsőjének őrzői sem megfelelően képzettek egy európai közösség színvonalához képest.

Ez a kritika természetesen csak azokat illeti, akik nem veszik vagy nem akarják tudomásul venni képzettségük, tudásuk elmaradottságát, illetve ennek ellenére hallgatóiktól elismerést várnak el.

Az idegennyelv-oktatást – mint a multikulturális nevelés egyik területét – csupán kiragadtam a sok közül. Sajnos ezen dolgozat keretei nem engedik meg, hogy mindent részleteiben vizsgáljak. A nyelvoktatás kérdését mégis a legfontosabbnak tartom az összes közül, hiszen az emberek, népek, kultúrák közeledésének alapja a kommunikáció. A gondolatok, érzelmek teljes körű kifejezéséhez nélkülözhetetlen a beszéd, s a politikai, társadalmi, gazdasági történések, jogszabályok, rendelkezések az emberek közti kommunikáció meglétére építenek. Éppen ezért nélkülözhetetlen az idegennyelv-oktatás a multikulturális nevelés területén.

* * *

Az Európai Unió nagy kihívásokat állít hazánk elé politikai, pénzügyi-gazdasági, oktatási téren egyaránt. Az egyes ember legfőbb feladata mégis a többkultúrájú Európa megismerése és elfogadása. Ez a megismerni vágyás, a nyitottság, illetve nem utolsósorban a tolerancia terén kíván tőlünk változásokat. Minden népnek, amely csatlakozik az Európai Unióhoz, el kell fogadnia a másságot, az idegen kultúrát, illetve azt a tényt, hogy az emberek közötti kommunikációhoz idegen nyelvek tanulására van szükség.

Felhasznált irodalom

Lázár Péter: Új utak a pedagógus-továbbképzésben. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 2. sz.

Menus Borbála: Tanuljunk nyelveket másképp! Új Pedagógiai Szemle, 2000. 7–8 sz.

Mihály Ildikó: Idegennyelv-oktatás a ma iskolájában a jövő Európájáért. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 7–8. sz.

Mihály Ildikó: Kampány vagy tudatos pedagógiai vállalás. Gondolatok a „Nyelvek Európai Éve 2001” programjáról. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 7–8. sz.

Szemere Pál: Mire képes az iskolai nyelvoktatás? Új Pedagógiai Szemle, 1999. 11. sz.

Footnotes

  1. ^ Lásd Mihály Ildikó: A multikulturális nevelésről – a világban. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 4. sz.
  2. ^ Csányi Vilmos: Az emberi természet. Budapest, 1999, 247. o.
  3. ^ Kajtor Zsuzsa: Mire képes az iskolai nyelvoktatás? Új Pedagógiai Szemle, 1999. 11. sz.
  4. ^ Mihály Ildikó: i. m.
  5. ^ Bognár Anikó: Az idegen nyelvek oktatásának helye és szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásban. Új Pedagógia Szemle, 1997. 10. sz.
  6. ^ Budai Ágnes: Élőnyelvek iskolai tanítása az Európai Unióban. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 10. sz.