A Magyar Paedagogiai Társaság megalakulásának oktatástörténeti háttere

IRODALOM

Arató Ferenc (1968): Az oktatás tartalma. In: Arató Ferenc (szerk.): 100 éves a kötelező népoktatás. Tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 103-168.

Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIXXX. században. Országos Közoktatási Intézet,
Budapest.

Csíki László (1942): Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Pátria, Budapest.

Csizmadia Andor (1971): Eötvös József kultuszkormányzati és jogalkotói tevékenysége. Gazdaság és Jogtudomány. 5. kötet. 3-4 sz. 282-323.

Eötvös József (1976): Kultúra és nevelés. Magyar Helikon, Budapest.

Felkai László (1959): A dualizmus közoktatásügyének bírálata a korabeli sajtóban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Felkai László (1983): Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1992): Az Országos Közoktatási Tanács múltjából. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 93-96.

György Aladár (1892): A kisdedóvásügy reformja. Magyar Paedagogia. 1. 1. sz. 3-10.

Hanák Péter (1971): A dualizmus korának történelmi problémái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Horánszky Nándor (1974): Közoktatási tantervek. 1868–1971. I. Az általános képzés tantervei. Neveléstörténeti bibliográfiák 3. OPKM, Budapest.

Kármán Mór (1969): Válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1985): Somogy megye népoktatása, közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában. 18681918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1993): A kisiskola a magyar oktatás történetében. Baranyai Pedagógiai Körkép. 1. 1. sz. 31-111.

Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a XIX–XX. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó. Budapest.

Kelemen Elemér (2004): A középiskola helye és szerepe a modern magyarországi iskolarendszer kialakulásában és fejlődésében (1777–1945). In: Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója. Gondolat – Infonia, Budapest. 11-42.

Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből. Iskolakultúra könyvek 32. Iskolakultúra, Pécs. (Felhasznált tanulmányok: A pedagógus Gyertyánffy István és a budai Paedagogium. 71-77., – Pedagógusszervezetek és -mozgalmak Magyarországon a 19.
században. 94-104.)

Kelemen Elemér (2009): A dualizmuskori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai. Neveléstörténet, 6.
1-2. sz. 27-40.

Kelemen Elemér (2015): Az MPT-történeti kutatások időszerűsége. Új Pedagógiai Szemle, 65. 1-2. sz. 67-72.

Klamarik János (szerk., 1881): A magyarországi középiskolák szervezete és eljárásai. Törvényeink, szabályzataink, rendelkezéseink s a fennálló gyakorlat alapján. In: Lévay Ferenc, Morlin Emil, Szuppán Vilmos (szerk., 1893, 1896): A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. Törvények, szabályrendeletek, utasítások, rendeletek és döntések gyűjteménye. 1-2. Eggenberger-féle Könyvkereskedés,
Budapest.

Köte Sándor (1961): Az 1868-as népiskolai törvény revíziójára tett kísérletek a századforduló idején. Pedagógiai Szemle, 11. 4. sz. 340-355.

Köte Sándor (1975): Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában. (1849–1918).
Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1987): Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus korából. Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1992): Az Országos Közoktatási Tanács első évtizedei. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 88-92.

Mann Miklós (1996): Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. OPKM, Budapest.

Mészáros István (1992): A Magyar Pedagógiai Társaság évszázada. A Magyar Pedagógiai Társaság százéves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés előadása. Neveléstörténeti Füzetek 10. Budapest. 3-54.

Morlin Emil (1896): A magyar kisdedóvás múltja és jelene. Lampel, Budapest.

Nagy Péter Tibor (1999): Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek, Debrecen.

Nagy Péter Tibor (2002): Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Nagy Péter Tibor (2005): Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban. 1867–1945. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-262.

Regős János (1970): Népiskolai tanterveink az 1868. évi XXXVIII. tc. megjelenésétől 1905-ig. In: Köte Sándor (szerk.): Neveléstörténeti tanulmányok. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Sarlós Béla (1976): Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schlett István (1987): Eötvös József. Gondolat Kiadó, Budapest.

Simon Gyula (1979): A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva és Mann Miklós (1997): Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó. 18671944. Új Pedagógiai Közlemények. ELTE-BTK, Budapest.

Vág Ottó (1991): Az óvodaügy törvényes szabályozása Magyarországon. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület,
Miskolc.

Vág Ottó (1993): A kisgyermeknevelés története. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc.

Vass Vilmos (1996): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai I. Magyar Paedagógia, 3. sz. 231-251.

Vass Vilmos (1997): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai II. Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 247-269.

Víg Albert (1932): Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben. Különösen 1867 óta. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Arató Ferenc (1968): Az oktatás tartalma. In: Arató Ferenc (szerk.): 100 éves a kötelező népoktatás. Tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 103-168.

Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIXXX. században. Országos Közoktatási Intézet,
Budapest.

Csíki László (1942): Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Pátria, Budapest.

Csizmadia Andor (1971): Eötvös József kultuszkormányzati és jogalkotói tevékenysége. Gazdaság és Jogtudomány. 5. kötet. 3-4 sz. 282-323.

Eötvös József (1976): Kultúra és nevelés. Magyar Helikon, Budapest.

Felkai László (1959): A dualizmus közoktatásügyének bírálata a korabeli sajtóban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Felkai László (1983): Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1992): Az Országos Közoktatási Tanács múltjából. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 93-96.

György Aladár (1892): A kisdedóvásügy reformja. Magyar Paedagogia. 1. 1. sz. 3-10.

Hanák Péter (1971): A dualizmus korának történelmi problémái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Horánszky Nándor (1974): Közoktatási tantervek. 1868–1971. I. Az általános képzés tantervei. Neveléstörténeti bibliográfiák 3. OPKM, Budapest.

Kármán Mór (1969): Válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1985): Somogy megye népoktatása, közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában. 18681918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1993): A kisiskola a magyar oktatás történetében. Baranyai Pedagógiai Körkép. 1. 1. sz. 31-111.

Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a XIX–XX. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó. Budapest.

Kelemen Elemér (2004): A középiskola helye és szerepe a modern magyarországi iskolarendszer kialakulásában és fejlődésében (1777–1945). In: Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója. Gondolat – Infonia, Budapest. 11-42.

Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből. Iskolakultúra könyvek 32. Iskolakultúra, Pécs. (Felhasznált tanulmányok: A pedagógus Gyertyánffy István és a budai Paedagogium. 71-77., – Pedagógusszervezetek és -mozgalmak Magyarországon a 19.
században. 94-104.)

Kelemen Elemér (2009): A dualizmuskori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai. Neveléstörténet, 6.
1-2. sz. 27-40.

Kelemen Elemér (2015): Az MPT-történeti kutatások időszerűsége. Új Pedagógiai Szemle, 65. 1-2. sz. 67-72.

Klamarik János (szerk., 1881): A magyarországi középiskolák szervezete és eljárásai. Törvényeink, szabályzataink, rendelkezéseink s a fennálló gyakorlat alapján. In: Lévay Ferenc, Morlin Emil, Szuppán Vilmos (szerk., 1893, 1896): A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. Törvények, szabályrendeletek, utasítások, rendeletek és döntések gyűjteménye. 1-2. Eggenberger-féle Könyvkereskedés,
Budapest.

Köte Sándor (1961): Az 1868-as népiskolai törvény revíziójára tett kísérletek a századforduló idején. Pedagógiai Szemle, 11. 4. sz. 340-355.

Köte Sándor (1975): Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában. (1849–1918).
Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1987): Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus korából. Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1992): Az Országos Közoktatási Tanács első évtizedei. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 88-92.

Mann Miklós (1996): Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. OPKM, Budapest.

Mészáros István (1992): A Magyar Pedagógiai Társaság évszázada. A Magyar Pedagógiai Társaság százéves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés előadása. Neveléstörténeti Füzetek 10. Budapest. 3-54.

Morlin Emil (1896): A magyar kisdedóvás múltja és jelene. Lampel, Budapest.

Nagy Péter Tibor (1999): Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek, Debrecen.

Nagy Péter Tibor (2002): Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Nagy Péter Tibor (2005): Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban. 1867–1945. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-262.

Regős János (1970): Népiskolai tanterveink az 1868. évi XXXVIII. tc. megjelenésétől 1905-ig. In: Köte Sándor (szerk.): Neveléstörténeti tanulmányok. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Sarlós Béla (1976): Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schlett István (1987): Eötvös József. Gondolat Kiadó, Budapest.

Simon Gyula (1979): A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva és Mann Miklós (1997): Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó. 18671944. Új Pedagógiai Közlemények. ELTE-BTK, Budapest.

Vág Ottó (1991): Az óvodaügy törvényes szabályozása Magyarországon. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület,
Miskolc.

Vág Ottó (1993): A kisgyermeknevelés története. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc.

Vass Vilmos (1996): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai I. Magyar Paedagógia, 3. sz. 231-251.

Vass Vilmos (1997): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai II. Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 247-269.

Víg Albert (1932): Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben. Különösen 1867 óta. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Arató Ferenc (1968): Az oktatás tartalma. In: Arató Ferenc (szerk.): 100 éves a kötelező népoktatás. Tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 103-168.

Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIXXX. században. Országos Közoktatási Intézet,
Budapest.

Csíki László (1942): Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Pátria, Budapest.

Csizmadia Andor (1971): Eötvös József kultuszkormányzati és jogalkotói tevékenysége. Gazdaság és Jogtudomány. 5. kötet. 3-4 sz. 282-323.

Eötvös József (1976): Kultúra és nevelés. Magyar Helikon, Budapest.

Felkai László (1959): A dualizmus közoktatásügyének bírálata a korabeli sajtóban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Felkai László (1983): Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1992): Az Országos Közoktatási Tanács múltjából. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 93-96.

György Aladár (1892): A kisdedóvásügy reformja. Magyar Paedagogia. 1. 1. sz. 3-10.

Hanák Péter (1971): A dualizmus korának történelmi problémái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Horánszky Nándor (1974): Közoktatási tantervek. 1868–1971. I. Az általános képzés tantervei. Neveléstörténeti bibliográfiák 3. OPKM, Budapest.

Kármán Mór (1969): Válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1985): Somogy megye népoktatása, közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában. 18681918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1993): A kisiskola a magyar oktatás történetében. Baranyai Pedagógiai Körkép. 1. 1. sz. 31-111.

Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a XIX–XX. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó. Budapest.

Kelemen Elemér (2004): A középiskola helye és szerepe a modern magyarországi iskolarendszer kialakulásában és fejlődésében (1777–1945). In: Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója. Gondolat – Infonia, Budapest. 11-42.

Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből. Iskolakultúra könyvek 32. Iskolakultúra, Pécs. (Felhasznált tanulmányok: A pedagógus Gyertyánffy István és a budai Paedagogium. 71-77., – Pedagógusszervezetek és -mozgalmak Magyarországon a 19.
században. 94-104.)

Kelemen Elemér (2009): A dualizmuskori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai. Neveléstörténet, 6.
1-2. sz. 27-40.

Kelemen Elemér (2015): Az MPT-történeti kutatások időszerűsége. Új Pedagógiai Szemle, 65. 1-2. sz. 67-72.

Klamarik János (szerk., 1881): A magyarországi középiskolák szervezete és eljárásai. Törvényeink, szabályzataink, rendelkezéseink s a fennálló gyakorlat alapján. In: Lévay Ferenc, Morlin Emil, Szuppán Vilmos (szerk., 1893, 1896): A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. Törvények, szabályrendeletek, utasítások, rendeletek és döntések gyűjteménye. 1-2. Eggenberger-féle Könyvkereskedés,
Budapest.

Köte Sándor (1961): Az 1868-as népiskolai törvény revíziójára tett kísérletek a századforduló idején. Pedagógiai Szemle, 11. 4. sz. 340-355.

Köte Sándor (1975): Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában. (1849–1918).
Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1987): Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus korából. Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1992): Az Országos Közoktatási Tanács első évtizedei. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 88-92.

Mann Miklós (1996): Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. OPKM, Budapest.

Mészáros István (1992): A Magyar Pedagógiai Társaság évszázada. A Magyar Pedagógiai Társaság százéves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés előadása. Neveléstörténeti Füzetek 10. Budapest. 3-54.

Morlin Emil (1896): A magyar kisdedóvás múltja és jelene. Lampel, Budapest.

Nagy Péter Tibor (1999): Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek, Debrecen.

Nagy Péter Tibor (2002): Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Nagy Péter Tibor (2005): Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban. 1867–1945. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-262.

Regős János (1970): Népiskolai tanterveink az 1868. évi XXXVIII. tc. megjelenésétől 1905-ig. In: Köte Sándor (szerk.): Neveléstörténeti tanulmányok. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Sarlós Béla (1976): Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schlett István (1987): Eötvös József. Gondolat Kiadó, Budapest.

Simon Gyula (1979): A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva és Mann Miklós (1997): Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó. 18671944. Új Pedagógiai Közlemények. ELTE-BTK, Budapest.

Vág Ottó (1991): Az óvodaügy törvényes szabályozása Magyarországon. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület,
Miskolc.

Vág Ottó (1993): A kisgyermeknevelés története. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc.

Vass Vilmos (1996): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai I. Magyar Paedagógia, 3. sz. 231-251.

Vass Vilmos (1997): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai II. Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 247-269.

Víg Albert (1932): Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben. Különösen 1867 óta. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

 

Arató Ferenc (1968): Az oktatás tartalma. In: Arató Ferenc (szerk.): 100 éves a kötelező népoktatás. Tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 103-168.

Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIXXX. században. Országos Közoktatási Intézet,
Budapest.

Csíki László (1942): Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Pátria, Budapest.

Csizmadia Andor (1971): Eötvös József kultuszkormányzati és jogalkotói tevékenysége. Gazdaság és Jogtudomány. 5. kötet. 3-4 sz. 282-323.

Eötvös József (1976): Kultúra és nevelés. Magyar Helikon, Budapest.

Felkai László (1959): A dualizmus közoktatásügyének bírálata a korabeli sajtóban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Felkai László (1983): Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról. Tankönyvkiadó, Budapest.

Felkai László (1992): Az Országos Közoktatási Tanács múltjából. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 93-96.

György Aladár (1892): A kisdedóvásügy reformja. Magyar Paedagogia. 1. 1. sz. 3-10.

Hanák Péter (1971): A dualizmus korának történelmi problémái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Horánszky Nándor (1974): Közoktatási tantervek. 1868–1971. I. Az általános képzés tantervei. Neveléstörténeti bibliográfiák 3. OPKM, Budapest.

Kármán Mór (1969): Válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1985): Somogy megye népoktatása, közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában. 18681918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen Elemér (1993): A kisiskola a magyar oktatás történetében. Baranyai Pedagógiai Körkép. 1. 1. sz. 31-111.

Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a XIX–XX. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó. Budapest.

Kelemen Elemér (2004): A középiskola helye és szerepe a modern magyarországi iskolarendszer kialakulásában és fejlődésében (1777–1945). In: Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója. Gondolat – Infonia, Budapest. 11-42.

Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből. Iskolakultúra könyvek 32. Iskolakultúra, Pécs. (Felhasznált tanulmányok: A pedagógus Gyertyánffy István és a budai Paedagogium. 71-77., – Pedagógusszervezetek és -mozgalmak Magyarországon a 19.
században. 94-104.)

Kelemen Elemér (2009): A dualizmuskori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai. Neveléstörténet, 6.
1-2. sz. 27-40.

Kelemen Elemér (2015): Az MPT-történeti kutatások időszerűsége. Új Pedagógiai Szemle, 65. 1-2. sz. 67-72.

Klamarik János (szerk., 1881): A magyarországi középiskolák szervezete és eljárásai. Törvényeink, szabályzataink, rendelkezéseink s a fennálló gyakorlat alapján. In: Lévay Ferenc, Morlin Emil, Szuppán Vilmos (szerk., 1893, 1896): A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. Törvények, szabályrendeletek, utasítások, rendeletek és döntések gyűjteménye. 1-2. Eggenberger-féle Könyvkereskedés,
Budapest.

Köte Sándor (1961): Az 1868-as népiskolai törvény revíziójára tett kísérletek a századforduló idején. Pedagógiai Szemle, 11. 4. sz. 340-355.

Köte Sándor (1975): Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában. (1849–1918).
Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1987): Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus korából. Tankönyvkiadó, Budapest.

Mann Miklós (1992): Az Országos Közoktatási Tanács első évtizedei. Új Pedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 88-92.

Mann Miklós (1996): Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. OPKM, Budapest.

Mészáros István (1992): A Magyar Pedagógiai Társaság évszázada. A Magyar Pedagógiai Társaság százéves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés előadása. Neveléstörténeti Füzetek 10. Budapest. 3-54.

Morlin Emil (1896): A magyar kisdedóvás múltja és jelene. Lampel, Budapest.

Nagy Péter Tibor (1999): Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek, Debrecen.

Nagy Péter Tibor (2002): Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon.
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Nagy Péter Tibor (2005): Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban. 1867–1945. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-262.

Regős János (1970): Népiskolai tanterveink az 1868. évi XXXVIII. tc. megjelenésétől 1905-ig. In: Köte Sándor (szerk.): Neveléstörténeti tanulmányok. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Sarlós Béla (1976): Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schlett István (1987): Eötvös József. Gondolat Kiadó, Budapest.

Simon Gyula (1979): A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva és Mann Miklós (1997): Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó. 18671944. Új Pedagógiai Közlemények. ELTE-BTK, Budapest.

Vág Ottó (1991): Az óvodaügy törvényes szabályozása Magyarországon. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület,
Miskolc.

Vág Ottó (1993): A kisgyermeknevelés története. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc.

Vass Vilmos (1996): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai I. Magyar Paedagógia, 3. sz. 231-251.

Vass Vilmos (1997): Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai II. Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 247-269.

Víg Albert (1932): Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben. Különösen 1867 óta. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Zibolen Endre (1990): Az Organizationsentwurf és a nyolcosztályos magyar gimnázium. In: Schaffhauser Ferenc (szerk.): Az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák szervezeti terve. OPI, Budapest.