Olvasási idő: 
16 perc

A magyar államalapítástól az európai uniós csatlakozásig

Multimédiás CD-ROM-sorozat

A számítástechnika számos izgalmas lehetőséget rejt magában, és az oktatásban is kiemelt szerepet játszhat. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása ma már egyre elterjedtebb a magyarországi iskolákban is, ám sok helyütt az infrastruktúra, a jól felszerelt számítógépes szaktantermek hiánya akadályozza meg a pedagógusokat abban, hogy igénybe vegyék a különböző oktatási segédanyagokat, az internet és az elektronikus levelezés adta lehetőségeket. Viszont egyre több család vásárol számítógépet, így a gyerekek otthon (is) megismerkedhetnek olyan CD-ROM-okkal, amelyek megkönnyítik a felkészülést egy-egy tanórára, dolgozatra vagy versenyre.

Éppen ezért született meg bennünk az elhatározás, hogy a magyar történelem, irodalom és művelődéstörténet legfontosabb korszakait, eseményeit multimédiás CD-ROM-on összegezzük, sok képpel, zenével és videoanyaggal. Az alábbiakban az eddig – magánkiadásban – megjelent műveket mutatjuk be, melyek a technikai fejlődést, az alkalmazott programok változását is illusztrálják.

A koronázó város (Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig)

A sorozat első darabja 1999-ben jelent meg, Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig mutatja be a magyar történelem korai szakaszát, hangsúlyt fektetve a székesfehérvári vonatkozásokra, hiszen e város volt akkoriban az ország központja, a koronázó város, a királyok temetkezési helye. A 3700 képet, 120 perc zenét és videofilmet tartalmazó CD nemcsak a történelem tanítását segíti, hanem az irodalmi, művészettörténeti és zenei oktatást is.

A PowerPoint program felhasználásával készült, ezért használatához először telepíteni kell a Microsoft PowerPoint Viewer 97, illetve a Windows Media Player 2 segédprogramot. (A CD-ken szokásos readme.txt fájl részletes eligazítást ad a telepítésről, a hardver- és szoftverkövetelményekről, az esetlegesen felmerülő hibaüzenetekről, a felhasználói jogokról.)

1. ábra.  A koronázó város című CD-ROM elő- és hátlapja (Slettné Hanzsér Lilla munkája)

Az alapstruktúra a Magyarországon uralkodó királyokhoz kapcsolódik, dinasztiák szerint csoportosítva: Árpád-házi királyok, Anjou-, Jagelló-, Habsburg-uralkodók, Más dinasztiák, Nemesek közül választott uralkodók. Prezentációk segítségével elevenedik meg a középkori magyar történelem és művelődéstörténet. Nemcsak a királyok életét, uralkodásának fő jellemzőit, a kor politikai és hadi eseményeit dolgoztuk fel, hanem más tudományterületek kutatásait is felhasználtuk, sőt számos legendát, érdekességet is beépítettünk. Csak néhány címet említünk: Öltözködés és divat a középkorban; A lovas nomád életforma; A Dunántúl népi építészete; Bajvívás a végeken; Templomok, haranglábak; A Hantos-széki kunok; Vár- és várostrom a XIV. század elején; A szerémi bor a középkorban; Corvinák; Drakula; A lovagi kultúra kezdetei Magyarországon; Az Ómagyar Mária-siralom.

A CD nyolc főfejezetből, valamint az ezekhez tartozó alfejezetekből áll:

Az egyház és a királyok

Épületek

 • A középkori bazilika
 • Faragott kövek a bazilikában
 • A vár
 • A mai székesegyház
 • Fehérvár egykori kapui
 • Középkori templomok
 • Zalka u. 6.
 • A püspöki palota
 • Szent Anna-kápolna
 • A városháza
 • Fehérvár címere a város épületein
 • Középkori és mai utcák, terek

Királysírok

 • A fehérvári királysírok sorsa
 • A bazilikában temetkeztek
 • A magyar királyok temetkezési helyei
 • Szent István szarkofágja

Koronázás

 • A korona mint jelkép
 • Koronázási jelképek
 • A korona leírása
 • A korona viszontagságai
 • A koronázási ceremónia
 • A király
 • A királyi ház
 • A királyi udvar

Élet a királyok idején

Királyok

Történelem a királyok idején

Legendák, mondák, történetek

A videofelvételek a város mai arcát mutatják be: a Wathay-szobortól a Romkerten át a Géza térig. A CD készítése során felhasznált irodalom részletes jegyzékét is közöljük.

Fehérvár és a török kor (Mohácstól Rodostóig)

A sorozat második darabja 2001-ben készült el, a magyar történelem két nagy korszakát, a 150 éves török uralmat és a Rákóczi-szabadságharcot mutatja be. Az 1541–1711 közötti időszak legjelentősebb eseményei mellett a kor szokásairól, kultúrájáról, vallási küzdelmeiről, mindennapjairól, neves személyiségeiről ad képet több ezer fotóval, térképekkel, mintegy háromórányi zenével és tizenöt hangosképpel illusztrálva. A szövegben elhelyezett linkek biztosítják az egyes fejezetek közötti kapcsolatot. Olyan ez, mintha több könyvet olvasnánk párhuzamosan.

2. ábra.  A Fehérvár és a török kor című CD-ROM elő- és hátlapja (Slettné Hanzsér Lilla munkája)

Bornemisza Pétertől Petrőczy Kata Szidónián és a Fehérvárhoz több szállal kötődő Wathay Ferencen át Zrínyi Miklósig megelevenedik a magyar irodalmi élet, de érdekes alfejezet szól például a könyvnyomtatás elterjedéséről, a bibliafordításokról, a korszak híres kapitányairól, a Habsburgok és Európa viszonyáról, Erdélyről, az aprófalvakról, a tokaji borról, a török árnyjátékról, az iszlám vallásról és építészetről. A videofelvételeken a mai Székesfehérvár utcarészletei, az egykori palotai vár, a szabadbattyáni Kula-torony látható. Részletes forrásjegyzék ad tájékoztatást a felhasznált szakirodalomról.

Célunk ugyanaz volt, mint az első CD-nél: a magyar történelem e korszakát a lehető legérdekesebben, legteljesebben bemutatni úgy, hogy történelem-, irodalom-, rajzórán egyaránt használható legyen, az általános és a középiskolában is. Olyan oktatási segédeszközt készítettünk, melyet a gyerekek otthon is könnyen használhatnak a felkészüléshez, és a szaktanárok számára is jelentős segítséget nyújt egy-egy tanóra megtervezéséhez.

A CD öt főfejezetre és a hozzájuk kapcsolódó alfejezetekre tagolódik:

Magyarország

 • Mohács
 • Bocskai
 • Élet
  • Gazdaság
  • Mindennapok
  • Népesség
  • Táj
 • Erdély
  • Fejedelmek
  • Lakosság
  • Önállóság
 • Kapitányok
 • Kultúra
 • < >IrodalomKépzőművészetKönyvnyomtatásThököly
 • Vallás
 • Várak, városok
  • A 15 éves háború
  • Végvárak
  • Városok

Törökök

 • Birodalom
  • Állam
  • Hadsereg
  • Szultán
 • Élet
  • Építészet
  • Szokások
 • Hódoltság
  • Adók
  • Megszállás
 • Kultúra
  • Fürdők
  • Karagöz
  • Kerámia
  • Miniatúrák
  • Szőnyegek
 • A mai Törökország
 • Vallás

Habsburgok

 • Békék
 • Császárok
 • Európa
 • Háborúk
  • A 15 éves háború
  • A török kiűzése
  • Központosítás
  • Dinasztia
  • Ellenállás
 • Reformáció és ellenreformáció

Székesfehérvár

 • 16. század
 • 17. század
 • Wathay Ferenc
 • Videó

A Rákóczi-szabadságharc

 • Kezdetek
  • Rákóczi
  • Ifjúkor
  • Felkelés
  • A brezáni kiáltvány
 • 8 év története, 1703–1711
  • Hadseregek
  • Kuruc állam
  • A szabadságharc vezetői
  • Trencsén után
  • A szatmári béke
  • A lőcsei fehér asszony
  • Események időrendben
 • Bujdosás
  • Európai helyzet
   • Koronázás és megbékélés
   • Rekatolizáció
   • A bujdosó fejedelem
   • Mikes Kelemen
   • Rákóczi fia
   • Kurucok és tatárok
   • Diplomácia a bujdosásban
   • „Vallomások”
  • A szabadságharc és Fehérvár

3. ábra.  Részlet az Érsekújvár átépítése című alfejezetből

Fehérvár és a török kor című CD-ROM weblapszerű felépítése miatt könnyebben kezelhető, mint A koronázó város. Működéséhez legalább Windows 95 operációs rendszer, Internet Explorer vagy Netscape böngésző és Windows Media Player vagy Winamp médialejátszó szükséges. Elkészítéséhez a Microsoft Publisher 2000 kiadványszerkesztő és a Microsoft FrontPage 2000 honlapszerkesztő programot, valamint az Adobe Photoshop 4.0 verzióját használtuk. Az egyes fejezetek között könnyebben lehet mozogni, minden oldalon külön ikon szolgál arra, hogy akár a kezdőlapra, akár a fejezet címlapjára térjünk vissza.

Mária Teréziától Kossuth Lajosig

Az általunk készített harmadik interaktív, multimédiás CD-ROM Magyarország és Európa 1740–1848 közötti történelmét dolgozza fel. E munka 2003-ban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat „Saját készítésű, tanulást segítő számítógépes programok készítése különböző tantárgyak, tudományágak területén” című pályázatán a díjazottak között volt, így a Gyermekmentő Szolgálat rendelkezik a szerzői jogokkal, tőlük ingyenesen megszerezhető e munka.

A Rákóczi-szabadságharc utáni, a magyar történelem egyik legfontosabb eseményét, az 1848/49-es szabadságharcot megelőző időszakot ismerhetik meg az érdeklődők, és számos olyan információval gazdagodhatnak, amelyet csak sok-sok szakkönyv, térkép, irodalomtörténeti munka tanulmányozásával szerezhetnének meg.

Hasonlóan az előző CD-hez, ez is a Microsoft Publisher 2000 kiadványszerkesztő és a Microsoft FrontPage 2000 honlapszerkesztő program segítségével készült. A képek méretezéséhez az Adobe Photoshop 4.0 verzióját használtuk. Kétéves könyvtári és internetes kutatómunka eredménye ez a multimédiás alkotás, amelyet a szövegek mellett 4000 kép és sok helyen hanganyag színesít. Kezelése egyszerű, nem igényel számítástechnikai ismereteket. Ajánljuk általános és középiskolásoknak, de érdeklődő felnőtteknek is, akik szeretnének megismerkedni a kor történelmével.

Kiemelten szerepelnek a történelmi események, a kor tudományos és művészeti élete, valamint a hétköznapok világa. A feldolgozás hat nagy csoportba gyűjti az anyagot:

Eszmék • A kor jellemző eszmei áramlatai kapnak helyet: felvilágosodás, jakobinusok, szabadkőművesek, abszolutizmus, liberalizmus, konzervatívok, centralisták. Külön fejezet szól az egyházat érintő eseményekről, és részletes képes bemutató foglalkozik Magyarország fontosabb katolikus templomaival.

Európa • Az ipari forradalom, az 1789-es francia forradalom részletei mellett Napóleon, a 19. század első felének európai forradalmai, a kor tudományos eredményei és művészete ismerhető meg. Nyomon követhetjük az európai hatalmi viszonyok változásait a szövetségkötések tükrében.

Magyarország • Bemutatjuk az ország népeit, a kor népszokásait, az országgyűléseket, a társadalmi rétegeket. Témánk a reformkor iparának, mezőgazdaságának, kereskedelmének, közlekedésének tárgyalása. Megismerhetjük a magyar huszárok életét, a paraszti ételeket, az egészségügyi helyzetet. A korabeli divat és a sportélet bemutatása színesíti a bemutatást.

4. ábra.  Részlet az Arany János életét feldolgozó fejezetből

Szellemi élet • A tudományos élet (Bolyai, Kempelen, Jedlik, Tessedik, Irinyi, Vásárhelyi) mellett látható a kor építészete, festészete, zenéje. Nagy terjedelmet kapott az irodalmi élet Bessenyei Györgytől Petőfi Sándorig. A fejezetet a kor oktatása és a sajtó története egészíti ki.

Személyek • A Habsburg királyoktól Kossuth Lajosig kapnak helyet a történelem fontos személyei. Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Eötvös József, Wesselényi Miklós mellett Lovassy László és Vasvári Pál.

Érdekességek • Itt kaptak helyet a nép körében élő babonák, a katonatörténetek, a híres emberekről szóló anekdoták.

A CD szerkezete tehát így néz ki (a számos kisebb alfejezetet nem tüntettük fel):

Eszmék

 • Abszolutizmus
 • Felvilágosodás
 • Centralizmus
 • Jakobinusok
 • Egyház
 • Szabadkőművesek
 • Konzervatívok
 • Liberalizmus

Európa

 • Ipari forradalom
 • Francia forradalom
 • Forradalmak Európában
 • Napóleon
 • Szövetségek
 • Művészetek
 • Tudomány
 • Amerika

Magyarország

 • Államigazgatás
 • Divat
 • Egészségügy
 • Erdély
 • Ételek
 • Ipar
 • Katonaság
 • Kereskedelem
 • Közlekedés
 • Mezőgazdaság
 • Nemzetiségek
 • Népesség
 • Népszokások
 • Országgyűlések
 • Pest–Buda
 • Társadalmi rétegek
 • Városok

Szellemi élet

 • Építészet
 • Festészet
 • Irodalom
 • Oktatás
 • Sajtó
 • Színház
 • Tudomány
 • Zene

Személyek

 • Batthyány Lajos
 • Deák Ferenc
 • Eötvös József
 • Habsburgok
 • Kossuth Lajos
 • Lovassy László
 • Széchenyi István
 • Vasvári Pál
 • Wesselényi Miklós

Érdekességek

 • Babonák
 • Szállóigék
 • Bihari János
 • Erkel Ferenc
 • Liszt Ferenc
 • Deák Ferenc
 • Széchenyi István
 • Kossuth Lajos
 • Habsburgok
 • Hatvani professzor
 • Vegyes

Az Európai Unió és tagországai (munkacím)

A sorozat negyedik darabja az eredeti tervek szerint – a kronológiát követve – az 1848–1867 közötti korszakot dolgozta volna föl, tehát az 1848/49-es forradalom és szabadságharctól a kiegyezésig. A közelgő európai uniós csatlakozás miatt e témát egy időre félretettük. Többek között azért is, mert e tárgykörben számos remek szakkönyv és CD-ROM is megjelent, az Európai Unió tagországairól és a csatlakozó államokról viszont kevesebb ismerettel rendelkezünk. Célunk az, hogy az Unió felépítéséről, a huszonöt országról összegyűjtött széles körű ismeretanyag az oktatásban is hasznosítható legyen.

5. ábra.  Részlet a Marie Curie-t bemutató oldalról

Bemutatjuk az Unió szervezeteit, működését, feladatait, eddigi történelmét. A jelenlegi és a leendő tagországokról átfogó képet szeretnénk adni. Nemcsak történelmükről, politikai berendezkedésükről gyűjtöttük össze az információkat, hanem kulturális-művészeti életükről, hagyományos ételeikről, neves tudósaikról, sportolóikról, és természetesen a fontosabb látnivalókról is.

Máltánál például külön alfejezetben szólunk a kalózokról és a Máltai Lovagrendről, Dániánál a vikingekről és a rúnákról, Szlovákiánál a Ghymes együttesről és a dunajeci tutajozásról. A Görögországról szóló részben kap helyet a Kutya az ókorban című alfejezet: „A görögök is szerették a kutyát. Aiszóposz 2500 éve fogalmazta meg állatmeséit, amelyekben számtalan történet példázza az ember négylábú barátjának jó tulajdonságait. Homérosz pedig örök emléket állított a kutyahűségnek, amikor megírta, hogy Odüsszeuszt – húszesztendei háborúskodás és bolyongás után álruhában hazatérvén – hűséges öreg kutyája, Argosz ismerte fel először.”

6. ábra.  Ókori kutyaábrázolások

Az Észtországról szóló fejezetből kiderül, hogy a balti állam lakói nem „Jó étvágyat!” kívánnak az asztalnál (hiszen az étel-ital választék nem túl gazdag), hanem azt mondják: „Tartson sokáig a kenyered!”

A finnországi fejezet egyik érdekessége Joulupukki: „Negyedszázaddal ezelőtt mondta ki a finn parlament: az ország északi térsége, Lappföld lesz ezentúl a Karácsonyország. A kezdeményezés Niilo Tarvajrvi finn rádióriporter érdeme, ő javasolta, hogy a karácsonynak legyen országa. A gazdag finn mondavilágban úgy szerepel ez a vidék, mint Fül-hegy. És ha már fül, akkor kötelessége meghallani a gyerekek elsuttogott kívánságait, amelyeket aztán a Mikulás, azaz Joulupukki teljesít.” (Magyarországi megfelelője a Fejér megyei Nagykarácsony település, a magyar Betlehem, ahol a Mikulás-házban várja a gyerekeket a magyar Mikulás.)

A CD-ROM-ot sok-sok kép illusztrálja. Az egyes országok hagyományos és modern zenéjét az internetről letöltött, szabadon terjeszthető mp3 és mid kiterjesztésű fájlok segítségével mutatjuk be. Sok helyen videoklipekkel színesítettük a szöveges részeket, a komoly mondanivalót pedig játékok és fejtörők teszik még érdekesebbé.

Az adatgyűjtés és a CD-ROM végleges változatának elkészítése még folyamatban van. Az előző két munkához hasonlóan most is a Microsoft Publisher 2000 kiadványszerkesztő és a Microsoft FrontPage 2000 honlapszerkesztő programot, valamint az Adobe Photoshop 4.0 verzióját használjuk. Az Európai Uniót, a tagországokat és a csatlakozó országokat bemutató CD-ROM része a Phare-pályázatra benyújtott informatikai projektnek; megjelenése 2004-re várható. A hasonló témában pályázók, gondolkodók észrevételeit, véleményét a kl2000@freemail.hu címen várjuk.