Olvasási idő: 
18 perc
Author

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatainak utógondozása

A KOMA alapító okirata szerint a Közalapítvány célja:

  • Tantervek, tanítási programok fejlesztésének és terjesztésének támogatása - beleértve a nemzeti és etnikai iskolák és a speciális nevelést igénylők tanterveit és programjait is.
  • Az országos alap- és érettségi vizsgák intézményi szintjének támogatása.
  • A közoktatás információs rendszere kialakításának és a tájékoztatás fejlesztésének támogatása iskolai és iskolarendszeri szinten.
  • A közoktatás fejlesztését szolgáló neveléstudományi kutatások támogatása.
  • A közoktatásban felmerülő pedagógiai problémák vizsgálata, a pedagógiai megoldások és eljárások kifejlesztése körében a pedagógiai innováció támogatása.
  • Az iskola és társadalmi környezete, az iskola és a fenntartó kapcsolatát javító, a diákság és a szülők demokratikus kultúrájának kialakítását segítő projektek támogatása - elsősorban a diákönkormányzatok, a szülői civil szerveződések, a szülői munkaközösségek és az iskolaszék intézményének fejlesztése.
  • A fenti célok nem projekt-, hanem sokkal inkább folyamatjellegűek, ezért a KOMA mindinkább törekszik arra, hogy támogató tevékenysége ne egy-egy akciónak, hanem a folyamatok egészének szóljon. Ezért a Közalapítvány egyre nagyobb hangsúlyt fektet a pályázatok utógondozására.
  • Az egyes pályázati körökről olyan statisztikák, átfogó elemzések készülnek, amelyek az oktatásirányítás, az iskolafenntartók stb. számára gyakorlati következtetések levonására alkalmasak.
  • Az egyes pályázati körök számára szakmai nyilvánosságot teremt.
  • Feladata az egyes pályázatok egyedi utógondozása, a szakmai beszámoló értékelése, esetleges publikálása, a produktumok menedzselése.

Az utógondozás formái

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan valósítja meg a KOMA ezeket a tevékenységeket, utalva azokra a kiadványokra, amelyekben mindennek a dokumentumai megtalálhatók (elektronikus formában valamennyi hivatkozott anyag elérhető a KOMA honlapján. www.koma.hu).

 

A pályázati körök átfogó elemzése

Mivel a KOMA pályázatai a magyar közoktatás egészének szólnak, a befutó pályázatok elemzése értékes információkat nyújt a közoktatásban zajló egyes folyamatokról. Ezért a KOMA titkársága minden egyes pályázati kör esetében azonos szempontok alapján statisztikákat készít. Az igényelt és az elnyert összeg nagyságát, illetve az összes pályázó és a nyertes pályázók számát a következő csoportosítások szerint közlik: összességében (nyert/nem nyert); megyék szerint; településtípusok szerint; intézménytípusok szerint. A statisztikákat jól áttekinthető diagramokon jelenítik meg, és rövid szöveges összefoglalóval kísérik. Ezek az elemzések megjelentek a Jelentés a KOMA 1998-1999 között meghirdetett pályázatairól című kiadványban.

 

A szakmai nyilvánosság támogatása

A KOMA pályázati kiírásai megmozgatják az innovatív pedagógiai műhelyeket, és jól feltérképezik, hol találhatóak a hasonlóan gondolkodó, hasonló programokon dolgozó csoportok. Ezeknek a csoportoknak az alkotó potenciálját megsokszorozhatja az egymással való találkozás, az eszmecsere. A KOMA ezt felismerve az utóbbi években erőfeszítéseket tesz a szakmai nyilvánosság támogatására. Eddigi legnagyobb kezdeményezése az 1999 februárjában tartott Művészeti nevelés című országos konferencia, amelyet a KOMA III. Művészeti nevelés az iskolában pályázat résztvevői számára rendeztek. A konferencia sikere bizonyítja, és más pályázati körök résztvevői is megerősítik, hogy a szakmai nyilvánosság igényli az ilyen kezdeményezéseket.

A KOMA a szakmai nyilvánosság támogatását elsősorban a sajtóban való jelenlétén keresztül végzi. 1999 óta jelenteti meg a honlapján is olvasható Komalap című kiadványát, amelyet eljuttatnak az iskolai könyvtárakba. A Komalap törekszik nyilvánosságot teremteni a Közalapítvány működése számára, s hogy ezt milyen célkitűzések alapján és milyen eszközökkel teszi, azt példázza az első szám Ajánlása ésBeköszöntője:

A kiadó ajánlása

"A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány azzal a szándékkal indítja útjára e lapját, hogy folyamatos kapcsolat alakulhasson ki a pályázók és azon érdeklődők között, akik szívesen nyomon követnék egy-egy nyertes pályamunka további sorsát.

A KOMA terveiben éppen ezért olyan dokumentációs gyűjtemény megvalósítása is szerepel, amelynek segítségével nem a polcokra és dobozokba kerülnek a díjazott pályázatok, hanem az őket megillető, méltó helyükre juthatnak, igazi célállomásukra, azokhoz, akiknek valójában szánták: a pedagógusokhoz, a szülőkhöz, a diákokhoz és mindazokhoz a gyermekeink neveléséért-oktatásáért felelősséget érző felnőttekhez, akik fontosnak tartják napvilágra került értékeink közkinccsé tételét.

Éppen ezért kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel az újonnan megjelenő pályázati kiírásainkat, hogy minél többen tevékenyen kivehessék részüket a felnövekvő magyar ifjúság neveléséből-oktatásából.

Úgy véljük, nemcsak azt kell elsajátítanunk, hogyan lehet a díjazott pályamunkák anyagi támogatása által érdekes, értékes programokat megvalósítani, hanem azt is, hogy tapasztalatainkat képesek legyünk átadni.

A KOMA csakis ezen szempontok alapján munkálkodva láthatja el szolgálatát, amely miatt létrehozatott. Feladatát úgy töltheti be, megőrizve s tovább ápolva a magyarság hagyományaiban rejlő kincseit, az eddig még felszínre nem juthatott értékeit, valamint az európai országok kulturális hagyományait és eredményeit a jövő nemzedéknek szánja.

Reméljük, hogy minden magyar iskolai és megyei könyvtárba eljuttatott lapunkat szívesen olvassák majd a pedagógusok, a szülők, s így hasznos információkkal segíthetjük nevelő-oktató munkájukat."

Beköszöntő

"Örömmel adjuk hírül, hogy e lapban - a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) kiadványaként - folyamatosan tájékoztatást adunk az Alapítvány (a továbbiakban: KOMA) tevékenységéről.

Ismertetjük a KOMA kuratóriuma által nyertesnek nyilvánított pályázatok címét a pályázók és a kapott támogatás összegének megjelölésével.

Felkérjük a kurátorok közül egy adott pályázat témafelelősét, hogy ossza meg a pályamunkákról alkotott véleményét az olvasókkal egy-egy értékelő tanulmányban. Elemző riportokat készítünk az egyes pályázatokat elbíráló szakértőkkel.

Minden pályázat lezárulása után szándékunkban áll a legjobb pályaművek közül egyet-kettőt bemutatni alkotóival együtt, hogy példaként szolgáljanak.

Amennyiben a nyertes pályázatok alkalmasak arra, hogy széles körben is megismertessük azokkal Önöket, úgy akár publikálás formájában, akár pedig az adott témakörben megrendezendő konferencián, vitafórumon, kerekasztal-beszélgetésen kívánjuk közkinccsé tenni őket.

Folyamatosan tárjuk Önök elé a KOMA kurátorainak tevékenységét bemutató írásainkat.

Új pályázati felhívásaink kiírásával együtt közreadjuk a kuratórium és a témavezető kurátor által megfogalmazott olyan fontos szempontokat is, amelyek ismerete nélkülözhetetlen egy elfogadható pályázat készítéséhez.

Beszámolunk a KOMA kuratóriumának ülésein elhangzott közérdekű hírekről.

KOMA-tál ajánló rovatunkban olyan kiadványok, könyvek, hang- és videokazetták, CD és CD-ROM-ok, más oktatástechnikai taneszközök listáját adjuk közre, amelyek megjelenése a KOMA pályázati támogatásával jöhetett létre.

A rendszeres sajtónyilvánosságot biztosítja az Új Pedagógiai Szemlével kötött megállapodás is, amelynek keretében a folyóiratban minden hónapban KOMA-melléklet jelenik meg. Ebben egy-egy pályázati kör feldolgozása után átfogó elemzést közlünk egy kurátorral, valamint sikeres pályázókkal folytatott beszélgetések, a győztes pályamunkákból és beszámolóikból való szemelvények olvashatók.

A pályázatok utógondozása természetesen nemcsak a szakmai nyilvánosság, hanem a Közalapítvány működése szempontjából is alapvető feladat, hiszen a nyerteseknek kötelességük az elnyert támogatással mind anyagi, mind szakmai szempontból elszámolni. Ezért is figyelemre méltó a Komalapban olvasott információ."

Komalap, 1999. Kuratóriumi hírek

A nyertes pályázatokkal beküldött beszámolók szakmai értékelése mindeddig nem történt meg. Mivel ez több mint 2000 pályázati anyagot érint, visszamenőleg nem kivitelezhető azok értékelése. A kuratórium viszont azt a határozatot hozta, hogy a jövőben a pályázatok felelős kurátorai szakértők és elemzők bevonásával értékelik a beszámolókat, és az azokról készült értékeléseket a kuratórium elé tárják a szigorúbb ellenőrzés érdekében.

 

A pályázatok egyedi utógondozása

Az egyes pályázatokra vonatkozó követelmények minden pályázati körben mások, az azonban elengedhetetlen, hogy már a pályázati kiírás tartalmazza a pályázót terhelő kötelezettségeket. A pályázás ugyanis nem pusztán pénzszerzési lehetőség, hanem olyan szerződés, amelyben a pályázó a támogatási összeg ellenében felkínálja bizonyos program végrehajtását. A kiírás tartalmazza a majdani végrehajtással kapcsolatos követelményeket, a beszámolási kötelezettséget, a produktum további sorsára vonatkozó megkötéseket (szerzői jog, terjesztés stb.). Ugyanakkor a pályázat folytathatósága a sikeres beszámolótól függően nemcsak megkötést, hanem biztonságot is jelenthet a pályázóknak. (A pályázatok általában egyszeri támogatást nyújtanak, így a pályázók sokszor úgy járnak, hogy egy programot sikerül a pályázati pénzből elindítani, majd a fenntartására nincs fedezet.) A pályázati fegyelem szempontjai után következik a szakmai nyilvánosság elvárása, amely szükségessé teszi a sikeres pályázatok beszámolóinak publikálását.

A KOMA működésének kezdetén az volt a gyakorlat, hogy a pályázati kiírás tartalmazta a pályázott munka folytatásának lehetőségét.

"Aki a pályázatában előre jelzi, az 1997. szeptember 1-jéig külön kiírás nélkül pályázhat a tervezett munka továbbfolytatásának támogatásáért. Ennek elfogadása az első éves beszámoló elfogadásán kívül azon is múlik, hogy a KOMA részére 1997-re milyen mértékű támogatást szavaz meg az Országgyűlés." (III., Művészeti nevelés)

"A pályázat időtartama egy év, a beszámolót 1998. június 31.-ig kell beküldeni. Amennyiben a támogatott munka folytatására majd újabb pályázatot kíván benyújtani, azt külön kiírás nélkül is megteheti. A támogatás előfeltétele azonban az elkészült munka minősítése. Az újabb támogatás mérlegelése az első éves beszámoló elfogadásán kívül azon is múlik, hogy az Országgyűlés 1998-ra milyen mértékű támogatást szavaz meg a KOMA részére." (IV., Ember és társadalom)

Ezek a kiírások azt is tartalmazzák, hogy a pályázat időtartama egy év, a kötelezettségvállalást és a beszámoló elkészítésének határidejét is beleértve. Később - a IX. pályázattól - ezek a kikötések elmaradtak, és szakmai beszámolóról egyáltalán nem esett szó. Egyetlen kikötésként a korábbi KOMA-pályázatot lezáró pénzügyi elszámolás kötelezettsége szerepelt. A XIII. (Kistérségi iskolák együttműködése) pályázatban jelenik meg újra a szakmai beszámoló elkészítésének kötelezettsége. Ez a pályázat igyekezett hosszabb távú regionális együttműködéseket megalapozni, és három éves projektekre kötött szerződést a pályázókkal, a három évre szóló támogatás éves összegeinek odaítélését éves beszámolók benyújtásához kötve. Itt tehát a konkrét pályázati cél - hosszú távú együttműködés - megvalósulását támogatta és ellenőrizte a beszámolási kötelezettség.

A szakmai nyilvánosság szempontja a XVIII. (Kollégiumi élet) pályázattól jelenik meg egy-egy (de nem minden) pályázati kiírásban. Ez az első olyan kiírás, amely tartalmazza a szakmai beszámoló iránti követelményeket, és egyúttal utal a publikálás lehetőségére.

A beszámoló tartalmazza:

"A pedagógiai fejlesztés programjának leírását, a programok részletes leírását, az eredmények értékelését az előzetes célok függvényében (az alkalmazott szervezeti formák, tartalom, tematika, módszerek, eszközök eredményessége, a tapasztalatok alapján szükséges korrekciók, felhasznált irodalom stb.), a programok költségeit.

A beszámoló terjedelme: 4-6 oldal. A kuratórium külön értékeli azon beszámolókat, amelyek kitérnek külföldi kollégiumok pedagógiai gyakorlatának, a szabadidő-szervezés példáinak bemutatására.

A beszámolók hasznosítása: A kuratórium a szakmailag kellően átgondolt és legjobban kidolgozott beszámolók készítőit felkéri beszámolójuk részletes szakmai kifejtésére, és munkájukat a szakmai nyilvánosság elé tárja."

Hasonló szellemben fogalmazódott, de új pályázati elemmel is kiegészül a KOMA XX. (Környezeti értékek helytörténeti, földrajzi háttérrel) pályázat kiírása, amelyben a kuratórium a legnívósabb szakmai beszámolók díjazását hirdeti meg.

"A támogatást elnyert pályázóknak beszámolót kell készíteniük a kuratórium számára az elvégzett munkáról. A beszámolónak tartalmaznia kell:

A megvalósult pedagógiai program bemutatását. Az eredmények értékelését az előzetes célokkal összevetve (pl.: vélemény az alkalmazott szervezeti formák, tartalom, módszerek, eszközök eredményessége, javaslatok a szükséges korrekciókról a tapasztalatok alapján). A programhoz önállóan kidolgozott tanulási, ill. tanítási segédanyagokat.

A beszámoló terjedelme: 10-20 oldal. A kuratórium pályadíjjal jutalmazza a szakmailag legjobb szinten kidolgozott beszámolók készítőit.

1. díj: 80 ezer forint 2. díj: 60 ezer forint 3. díj: 40 ezer forint

A kuratórium külön értékeli azon beszámolókat, amelyek kitérnek valamely külföldi példa bemutatására."

A két fenti pályázati kör beszámolóinak értékelése, a díjazottak kiválasztása megtörtént, erről a KOMA honlapján található beszámoló.

Érdekes, hogy a XX. pályázatot kísérő - a beszámolókra vonatkozó - verseny a siker ellenére egyszeri kezdeményezés maradt. A XXI. pályázattól kezdve általában jelen van a szakmai beszámolási kötelezettséggel, illetve a XVIII. pályázatban már látott, publikációra érdemes jelentés elkészítésére biztató elem, de a kuratórium itt már nem motivál pályadíj kilátásba helyezésével. Ezek a pályázati kiírások az adott pályázat témájához illeszkedő szempontokat adnak meg a beszámoló elkészítéséhez, és kilátásba helyezik a legnívósabb beszámolók publikálását (XXI. Társadalmi integráció elősegítése a nevelés eszközeivel; XXIV. Informatika pályázat). Érdekes, hogy a - hasonlóképpen elsősorban projekteket támogató - XXII. A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában, illetve a XXVI. Élményközpontú anyanyelvi nevelés pályázatok semmiféle, a szakmai beszámolóra vonatkozó kitételt nem tartalmaznak. Még különösebb a Koma XXV. A család és az iskola együttműködése pályázatának eddig soha nem látott módon szigorú és a szakmai nyilvánosságra sem utaló megfogalmazása:

"A nyertes pályázó és a KOMA szerződést köt, amely egyebek mellett tartalmazza, hogy 2000. december 1-jéig a pályázó köteles a kapott összeggel pénzügyileg hitelesített számlákkal elszámolni és szöveges szakmai beszámolót készíteni. Ennek hiányában a támogatást vissza kell fizetni."

A szakmai beszámolóról rendelkező kiírások egységes, jól áttekinthető struktúrát jelenítenek meg, amely azonban - éppen az előzőek alapján - nem vonatkoztatható minden pályázati kiírásra.

A KOMA pályáztatási rendszerének mind áttekinthetőbbé válását mutatja az idén tavasszal kiírt tartalmi fejlesztési pályázatok azonos formai megjelenése és tartalmi követelményrendszere. Ezeknek a pályázatoknak (XXVIII. Etika, XXXIII. Komplex művészeti nevelés, XXXIV. Kerettantervi modulok, XXXVI. Integrált természettudományi pedagógiai rendszerek) közös célkitűzése, hogy a kerettantervi rendelet által előírt helyi tantervek megalkotásának időszakában támogatást nyújtsanak az oktatás tartalmi megújításában jeleskedő pedagógiai műhelyeknek. Ehhez az egységes célhoz egységes eszközöket is rendel, így a felsorolt pályázati kiírások mindegyikében szerepelnek az alábbi kitételek:

"A pályázat többlépcsős; a legjobb pályázatok továbbfejlesztését, publikálását, iskolai kipróbálását a következő tanévben a KOMA támogatja. A pályázók munkájukhoz elsősorban ösztöndíjat igényelhetnek. Elméleti, értekező műveket nem fogadunk el."

Ezekben a megfogalmazásokban világosan megjelenik a kiíró hosszabb távú és gyakorlatias együttműködést célzó szándéka, azonban újra hiányzik a beszámolókra vonatkozó - a XVIII-XXIV. pályázatoknál megfigyelt - elem.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a KOMA az elmúlt két évben mind a komplett pályázati körök, mind egyes pályamunkák esetében határozott lépéseket tett a pályázatok utógondozására, de az egyedi utógondozásra még nem alakultak ki azok a formák, amelyek valamennyi pályázati körben egyaránt hatékonyak lennének.