Author
Author
Author
Author
Author
Author
Author

A kortársoktatás elméleti és gyakorlati aspektusai ‒ A „Tanulj, tanítsd, tudd!” program tapasztalatai

IRODAALOM

Badley, G. (2002): A really useful link between teaching and research. Teaching in Higher Education, 7. 4. sz., 443–455.

Benda József (2002): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon I. Új Pedagógiai Szemle, 52. 9. sz., 26–37.

Brew, A. (2003): Teaching and research: New relationships and their implications for inquirybased teaching and learning in higher education. Higher Education Research and Development, 22. 1. sz., 3–18.

Buda Mariann és Péter és Szarka Szilvia (2015): A kreatív klíma – Új irány az iskolai klíma és konfliktuskezelés kutatásában. Iskolakultúra, 25. 9. sz., 3–17.

Csányi Vilmos (1999): Megmutatni, hogyan működik a tudomány. Új Pedagógiai Szemle, 49. 5.sz., 23–32.

Csapó Benő (2004): A tudásvagyon újratermelése. Magyar Tudomány, 164. 11. sz., 1233–1240.

Csapó Benő (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 57. 3−4. sz., 11–23.

Csapó Benő (2017): A tanulás alapvető megújítására van szükség. Interjú Csapó Benővel. Letöltés: http://mta.hu/mta_hirei/a-tanulas-alapveto-megujitasara-van-szukseg-107727 (2018. 08. 22.)

Csapó Benő és Korom Erzsébet (2002): Az iskolai tudás és az oktatás minőségi fejlesztése. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest. 305−319.

Csapó Benő és Funke, J. (2017): The Nature of Problem Solving. Using Research to Inspire 21st Century Learning.Educational Research and Innovation. OECD, France.

Csíkos Csaba (2010): Problémaalapú tanulás és matematikai nevelés. Iskolakultúra, 20. 12. sz., 52–60.

Csíkos Csaba, Kovács Zsuzsa és Kereszty Orsolya (2018): Hungarian vocational education teachers’ views on their pedagogical knowledge and the information sources suitable for their professional development. Empirical Research in Vocational Education and Training, 2018. december. Letöltés: https://link.springer.com/article/10.1186/s40461-018-0063-x (2018. 02. 15.)

Dudley, P. (2014): Lesson study: A handbook. Letöltés: http://lessonstudy.co.uk/wp–content/uploads/2012/03/new–handbook–revisedMay14.pdf  (2017. 05. 15.)

Elias, Maurice J. (2010): Sustainability of social–emotional learning and related programs: Lessons from a field study. International Journal of Emotional Education, 2. 1. sz., 17–33.

Falus András (2015): Mit öröklünk és mit nem? Perspektíva és realitás. Magyar Tudomány, 175. 5. sz. 674–680. Letöltés: http://www.matud.iif.hu/2015/06/04.htm (2018. 01. 02.)

Falus Iván (1982): A valóságfeltárás, az elméleti igényesség és a gyakorlati hasznosság egysége. Magyar Pedagógia, 142.  4. sz., 378-400.

Falus Iván (1998): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (1998): Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 271–322.

Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén – A pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest.

Feith Helga Judit, Melicher Dóra, Falus András (2015): TANTUdSZ program. Utószó helyett a TANTUdSZ programról. In: Falus András, Melicher Dóra (szerk.): Sokszínű egészségtudatosság, Értsd, csináld, szeresd! SpringMed, Budapest. 293–297.

Feith Helga Judit, Melicher Dóra, Máthé Gábor, Gradvohl Edina, Füzi Rita, ... és Falus András (2016): Tapasz-
talatok és motiváltság: magyar középiskolások véleménye az egészségvédő programokról. Orvosi Hetilap,
157. 2. sz., 65–69.

Feith Helga Judit, Lukács J. Ágnes, Gradvohl Edina, Füzi Rita, Mészárosné Darvay Sarolta, Bihariné Krekó Ilona, Falus András (2018 megjelenés alatt): Health Education – Responsibility – Changing Attitude. A new pedagogical and methodological concept of peer education. Acta Universitatis Sapientiae.

Geertz, C. (1994): Az értelmezés hatalma. Századvég, Budapest. 170–200., 352–369.

Golnhofer Erzsébet (2001): Az esettanulmány. Műszaki, Budapest.

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Golyán Szilvia (2013): Válogatás az óvoda-iskola átmenet európai tapasztalataiból. Gyermeknevelés, 1. 1. sz.
106–128.

Győri János, Halász Gábor, és Endrődy-Nagy Orsolya (2017): A pedagógiai tudásépítés kultúrája a Budapesti Japán Iskolában. Magyar Pedagógia, 177. 3. sz., 317–336.

Halász Gábor (2007): Tanulószervezet – Eredményes oktatás. Új Pedagógiai Szemle, 57. 3−4. sz., 37–45.

Halász Gábor (2012): A tanulás minősége a felsőoktatásban. in: Németh András (szerk.): A neveléstudományi Doktori Iskola programjai. Tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 105–115.

Halász Gábor és Fazekas Ágnes (2016): Az oktatási innovációk világa. A tanulásszervezést érintő innovációk specifikumainak áttekintése. Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/Innova-2.1.pdf  (2017. 08. 04.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Szedmák Sándor (2000): Psychosocial risk factors, inequality and self-rated morbidity in a changing society. Social Science & Medicine, 51. 9. sz., 1351–1361.

Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki, Budapest.

Lehotsky Ákos, Falus András, Lukács Ágnes, Fűzi Andrea Rita, Gradvohl Edina, Darvay Sarolta, Bihariné Krekó Ilona, Berta Kata, Deák Alexandra, Feith Helga Judit (2018): Kortárs egészségfejlesztési programok közvetlen hatása alsó tagozatos gyermekek kézhigiénés tudására és megfelelő kézmosási technikájára. Orvosi Hetilap, 159. 12. sz., 485–490

Lukács J. Ágnes, Darvay Sarolta, Soósné Kiss Zsuzsanna, Fűzi Andrea Rita, Bihariné Krekó Ilona, Gradvohl Edina, Kolosai Nedda, Falus András, Feith Helga Judit (2018): Kortárs egészségfejlesztési programok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében – Szisztematikus áttekintés. Egészségfejlesztés59. 1. sz., 6–24. Letöltés: doi: 10.24365/ef.v59i1.215 

Márkus Éva, M. Pintér Tibor, Trentinné Benkő Éva (2017): Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

McLoughlin, E., Finlayson, O. és van Kampen, P. (2012): Report on mapping the development of key skills and competencies onto skills developed in IBSE. SAILS Project. Letöltés: http://www.sails–project.eu/ sites/default/files/d1.1.pdf  (2016. 03. 16.)

M. Nádasi Mária (1998): Az oktatás szervezési módjai és munkaformái. In: Falus Iván (1998): Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 368–391.

M. Nádasi Mária (2010a): Adaptív nevelés és oktatás. Géniusz Könyvek, Budapest.

M. Nádasi Mária (2010b): A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Géniusz Könyvek, Budapest.

Nagy Sándor (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos, Mogyoród.

N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologi... (2018. 03. 15.)

Nahalka István (1997): Konstruktív pedagógia – Egy új paradigma a láthatáron. Iskolakultúra, 7. 4. sz., 21−34.

Nahalka István (1999): Válságban a magyar természettudományos nevelés. Új Pedagógiai Szemle, 49. 5. sz., 3−22.

Nahalka István (2001): A természettudományos nevelés kutatásának és fejlesztésének kérdései. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest. 373−389.

Oláh Attila és Bugán Antal (2006, szerk.): Fejezetek a pszichológia területeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Osher, D., Kidron, Y., Brackett, M., Dymnicki, A., Jones, S., P. Weissberg, R. (2016): Advancing the Science and Practice of Social and Emotional Learning: Looking Back and Moving Forward. In: Review of Research in Education. Chapter 17. 644–681.

OECD (2010): The OECD Innovation Strategy Getting A Head Start On Tomorrow. OECD Publishing.

OECD (2014): Measuring Innovation in Education: A New Perspective, Educational Research and Innovation. OECD Publishing, Paris.

Parkin, S. és McKeganey, N. (2000): The Rise and the Rise of Peer Education Approaches. Drugs, Education Prevention and Policy, 7. 3. sz. 293–310.

Pataki Ferenc (2003): Együttes élmény – Kollektív emlékezet. Magyar Tudomány, 162. 1. sz. Letöltés: http://www.matud.iif.hu/03jan/pataki.html (2018. 03. 04.)

Péter-Szarka Szilvia, Tímár Tünde és Balázs Katalin (2015): Az iskolai kreatív klíma kérdőív. Alkalmazott pszichológia,15. 2. sz., 107–132.

Putnam, R. T. és Borko, H. (2000): What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29. 1. sz., 4–15.

Sántha Kálmán (2006): Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Gondolat, Budapest.

Somlai Péter (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina, Budapest.

Somlai Péter (2013): Család 2.0. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Napvilág, Budapest.

Shapiro, H., Haahr, J. H. és Bayer, I. (2007): Background Paper on Innovation and Education for the European Commission. Journal of Evolutionary Economics, 9. 3. sz., 287–329.

Sloane Beverlie, C. és Zimmer, C. G. (1993): The Power of Peer Health Education. Journal of American College Health, 41. 6. sz., 241–245.

Sugai, G. és Horner, R. R. (2006): A promising approach for expanding and sustaining school-wide positive behavior support. School Psychology Review, 35. 2. sz., 245–259.

Spronken-Smith, R. (2008): Experiencing the Process of Knowledge Creation: The Nature and Use of Inquiry-Based Learning in Higher Education. Letöltés: https://akoaotearoa.ac.nz/sites/default/files/u14/IBL%20–%20Report%20–%20Appendix%20A%20–%20Review.pdf (2108. 01. 04.)

Spronken-Smith, R., Angelo, T., Matthews, H., O’Steen, B. és Robertson, J. (2007): How Effective is Inquiry–Based Learning in Linking Teaching and Research? Paper prepared for An International Colloquium on International Policies and Practices for Academic Enquiry, April 19−21. 2007. UK, Marwell, Wichester.

Szabolcs Éva (1996): Tartalomelemzés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest.

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában, Gyermekkép Magyarországon 1868–1890. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki, Budapest.

Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest. Letöltés: http://tehetseg.hu/sites/default/files/04_kotet_net.pdf (2018. 01. 15.)

Szokolszky Ágnes (2004, szerk.): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest. 21–38., 77–119., 450–478.

Zátonyi Sándor (2007): Motiváció és környezetünk fizikája. Fizikai Szemle, 57. 5. sz., 169–177.

Turner, Gillian és Shepherd, Jonathan (1999): A method in search of a theory: peer education and health promotion. Health Education Research, 14. 2. sz.,  235–247.

Wagner, Lilya (1982): Peer Teaching: Historical Perspectives. CT: Greenwood Press, Westport.

Wilson, E. és Demetriou, H. (2007): New teacher learning: substantive knowledge and contextual factors.
The Curriculum Journal, 18. 3. sz., 213–229.