Author
Author
Author
Author
Author
Author
Author

A kortársoktatás elméleti és gyakorlati aspektusai ‒ A „Tanulj, tanítsd, tudd!” program tapasztalatai

ÖSSZEFOGLALÓ

Kutatócsoportunk célja az EDUVITAL (www.eduvital.net) munkacsoport korábbi egészségnevelési tevékenysége alapján olyan pedagógiai módszertani gyakorlat kifejlesztése és elméleti hátterének leírása, amelynek lényege a hagyományos iskolai oktatás keretei között működő, az egészségmagatartással kapcsolatos tudásbővítő és attitűdformáló, részben komplex személyiség- és közösségfejlesztési célokat szolgáló kortársoktatási program kidolgozása. Kutatásunk elsődleges célja növelni az iskolai egészségnevelési programok hatékonyságán keresztül a fiatalok egészségtudatos magatartását egy korszerű pedagógiai szakmódszertani eljárás részletes kidolgozásával és hazai bevezetésével. Pedagógiai koncepciónk lényege az idősebb diákkorcsoportok többlépcsős, szakmailag kontrollált bevonása a náluk fiatalabb gyermekek egészségnevelésébe, életkori sajátosságaiknak megfelelő, élményközpontú, célorientált és mérhető kortársoktatási módszeregyüttes kidolgozásával (Feith, Melicher és Falus, 2015).

Tanulmányunk célja a kortársoktatás fogalmának és a kortársoktatás mint módszer kritériumrendszerének pedagógiai, neveléstudományi fókuszú, kutatási tényekre alapozott és nemzetközi kontextusba ágyazott megalkotása. Kutatásunk első két évében elemeztük a kortársoktatás nemzetközi és hazai szakirodalmát, megvizsgáltuk a működő jó gyakorlatokat (Lukács J. és mtsai, 2018), mértük egészségnevelési programjaink hatékonyságát mind a közoktatásban: óvodákban, iskolákban (Lehotsky és mtsai., 2017), mind a felsőoktatási kurzusunkra vonatkozóan. Tanulmányunkban elemezzük a TANTUdSZ programban részt vevő egyetemi hallgatóknak az egészségnevelési program első megvalósítására adott pedagógiai reflexióit. Kutatócsoportunk munkájában tehát az elméleti kutatás és a gyakorlati pedagógiai tevékenységek folyamatos párbeszédében alakult ki a kortársoktatás általunk leírt kritériumrendszere, melyet ebben a tanulmányban közlünk először.