Author

A gimnáziumi felvételi vizsga eredményének és a gimnáziumi tanulás sikerességének kapcsolata

IRODALOM

Andor Mihály (2003): Gimnáziumok rekrutációja. Magyar Pedagógia, 103. 3. sz. 315−338.

Balogh Lászlóné (2001): Az iskolai szerkezetváltás története. Új Pedagógiai Szemle. 52. 3. sz., 13−30.

Balázs Éva, Kocsis Mihály és Vágó Irén (2011, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos és Vadász Csaba (2013): Országos kompetenciamérés 2012. Országos jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.
Letöltés: https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2012_Orszagos_jelentes.pdf (2016. 09. 15)

Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Ostorics László, Szabó Lívia Dóra és Vadász Csaba (2015): Országos kompetenciamérés 2014. Országos jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest. Letöltés: https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2014_Orszagos_jelentes.pdf (2016. 09. 15)

B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 131–189.

Csapó Benő (2002): Az osztályok közötti különbség és a pedagógiai hozzáadott érték. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, Budapest. 269–297.

Csapó Benő (2007): Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban – az első átfogó magyar iskolai longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. Magyar Pedagógia. 107. 4. sz., 321–355.

Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor (2012): A matematikatudás alakulása az empirikus vizsgálatok tükrében. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 83–130.

D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17–81.

Gliner, J. A., Morgan, G. A. és Leech N. L. (2017): Research Methods in Applied Settings: An integrated approach to design and analysis. Routledge, Taylor & Francis, New York, NY.

Józsa Krisztián (2004): Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége – Egy longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra. 14. 11. sz., 3–16.

Józsa Krisztián (2014): A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban. Mozaik, Szeged.

Józsa Krisztián és Csapó Benő (2010): Az iskola kezdetén mért DIFER készségek előrejelző ereje. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 51.

Liskó Ilona (1993): Szerkezetváltó iskolák. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki, Budapest.

Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi készségek és képességek. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 191–240.

Nahalka István (2012): Még egy rangsor! Taní-tani Online.
Letöltés: http://www.tani-tani.info/meg_egy_rangsor (2016. 09. 05)

Nagy Mária (2001): A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle. 51. 3. sz., 3–55.

Nagy Mária (2003): Iskolák a „topon”? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Nagy Mária (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 93–116.

Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2012): Az elemi alapkészségek óvodáskori fejlettségének prediktív ereje az elsős készségfejlettségre: egy longitudinális vizsgálat eredményei. In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 154.

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300079.TV# (2017. 02. 12.)

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=20896.216522 (2017. 02. 12.)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&celpara=# (2017. 02. 12.)

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM# (2017. 02. 12.)

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0200040.om (2017. 02. 12.)

A 2014. évi középfokú felvételi vizsgadolgozatok eredményei. Oktatási Hivatal, 2014.
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/felveteli_ere...
(2017. 02. 12.)