Olvasási idő: 
10 perc
Author

Tanulmányi versenyeink nyomában

E havi lapszámunkban utánajártunk számos, a Nemzeti Tehetség Programban a Köznevelésért Felelős Államtitkárság javaslata által meghívásos pályázat vagy fejezeti előirányzat útján támogatott tanulmányi versenynek. Szerkesztőségünk igyekezett a teljesség igénye nélkül minden tantárgyat és tudományterületet számításba venni; röviden ismertetjük az egyes versenyek jellemzőit, valamint az elérhetőségeiket is feltüntettük.

Szép Magyar Beszéd verseny


Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyt, amely az eltelt öt évtized során országos mozgalommá vált. A Szép magyar beszéd versenyen részt vehetnek az ország középfokú iskolái (gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola) 9–12. évfolyamának növendékei; továbbá azon ötévfolyamos képzésben részesülők, akik a 13. évfolyam végén tesznek érettségi vizsgát; illetve a felnőttképzés nappali tagozatának 10–12. évfolyamára járó tanulói.

A verseny három fordulóból áll:

  • Egy maximum 3 perc időtartamú szabadon választott 20−21. századi magyar esszé vagy értekezés (részlet) felolvasásából,
  • egy kötelező szöveg tolmácsolásából
  • és egy „Beszélni nehéz!” jellegű feladat írásbeli megoldásából.

További információ:
https://tinyurl.com/2s3nj4ea

 

Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő


A Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság évről évre meghirdeti Cultura Nostra címmel történelmi versenyét. A vetélkedő küldetése a magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerősítése és a magyar történelem egy-egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A két szervező intézmény egyetértése alapján a vetélkedő a Kárpát-medence egész területéről szólítja meg a középiskolákat a történelemhez, a nép- és honismerethez, valamint a helyismerethez kapcsolódó versenykérdésekkel.

A Cultura Nostra történelmi vetélkedő döntője nem csupán a csapatok versenyéről szól. A döntő kötetlen légkörét a diákok felkészültsége és a feladatok sokszínűsége garantálja, színvonalát az egyetemi tanárokból álló zsűri biztosítja. A döntőbe került csapatokat és tanáraikat egy immár hagyományossá vált nyári jutalomúton is vendégül látjuk. Ez egyben művelődési és szórakozási lehetőség is a résztvevőknek. A versenysorozatot a pandémiás évek sem szakították meg, de akkor csak egyéni versenyzők indulhattak.

További információ:
https://tinyurl.com/bdcubwxu

 

Kaán Károly Országos természet- és Környezetismereti verseny

A verseny kiírója, rendezője a mezőtúri Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület. A verseny alapvető célja, hogy a különböző iskolatípusban tanuló 5−6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítsanak a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

A verseny ismeretanyaga:

Az ismeretanyag az 5–6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Hortobágyi Nemzeti Parkról és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkról szerzett ismeretekkel.

A verseny fordulói:

A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskolai forduló feladatai elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek ismeretanyagára épülnek. A megyei fordulót a versenyfelelősök az erdőgazdaságok és a helyi partnerszervezetek segítségével szervezik meg. A versenyzők az írásbeli forduló értékelése alatt a versenyhelyszín közelében szakmai programon vagy terepgyakorlaton vehetnek részt.

A döntő írásbeli, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón 5 perces kiselőadás keretében a versenyző beszámol saját kutatásai, megfigyelései alapján a lakóhelye vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) természeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a károsodások megelőzésének lehetőségeiről.

További információ:
https://kaankarolyverseny.hu/

 

Országos Grafikus Programozási Verseny

A Nemes Tihamér Nemzetközi Középiskolai Tanulmányi Versenyhez csatlakozva a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISzE), az Oktatási Minisztérium támogatásával és az ALADDIN Alapítvány a diákinformatikáért támogatásával 1998 óta minden évben Logo programozási versenyt hirdet.

A verseny tárgya, követelményei:

  • robotvezérlés (1–4. osztály),
  • informatikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelői felületek kialakítása,
  • a Logo programozási nyelv alapvető elemei,
  • rendszerszemléletű feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása, megvalósítása számítógépen.

A verseny háromfordulós. Az iskolákban tartandó, kétórás első fordulóban elsősorban a tanulók analizáló képességét teszik próbára, két részben:

Az egyik 60 percben papíron, számítógép használata nélkül: 3–4 kisebb feladatot (algoritmus- vagy programrészletet, működési vázlatot) kapnak a diákok, és olyan kérdésekre kell választ adniuk, mint például (1) mit rajzol?, (2) milyen feltételek mellett működik?, (3) mi hiányzik belőle?, (4) mire használjuk a paramétereket?, (5) megoldja-e a kitűzött feladatot? stb. A másik 60 percben 2–3 egyszerű feladatot kell megoldani számítógépen.

A második fordulóban három-négy kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldaniuk a diákoknak IBM PC számítógépen; a rendelkezésre álló idő itt is két óra. (Csak a futási eredményt értékelik, nem a megírt program szövegét.)

A harmadik fordulóban 3–4, már komolyabb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani; a rendelkezésre álló idő három óra. A versenyzőknek e nagyobb lélegzetű feladat(ok) megoldását meg kell tervezniük, a programo(ka)t meg kell írniuk, számítógépet használva fel kell éleszteniük.

A verseny megrendezésében közreműködik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara.

További információ: http://logo.inf.elte.hu/

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. A szervezők lehetőséget szeretnének biztosítani arra, hogy az iskolák 2–12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.

A versenyen az iskolák 2–12. osztályos tanulói vehetnek részt. (A 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok között indulhatnak. A későbbiekben ezek a tanulók azon az évfolyamon versenyezhetnek, melynek matematika-tananyagát tanulják.)

A versenyt a 2–8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9–12. osztályos versenyzők számára két kategóriában (gimnázium és szakgimnázium) rendezik.

További információ:
http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_verseny

 

Országos angol nyelvi verseny általános iskolások számára

A verseny meghirdetője a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A verseny alapvetően a célból jött létre, hogy egy gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó versenyt megrendezzen, a tanulói személyiség kibontakoztatásáért adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Cél továbbá kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

További információ:
http://jankayiskola.hu/angolverseny/index.html

 

 

Less Nándor FöldrajzversenyA verseny célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik szeretik a szűkebb-tágabb környezetüket, a földrajz tantárgyat és aggódnak a környezetünk állapotáért. További cél, hogy a tanulók rugalmasan ismerjék meg a nyitott és globális világot, a természetföldrajzi jellemzők megismerésével, a topográfiai tudás és a térbeli tájékozódás képességének megszerzése mellett értsék a világ működését és különböző típusú kapcsolatrendszereit, kiszolgáltatottságait, azok összefüggésrendszerét, hogy alkalmazkodni tudjanak a kihívásokhoz.

A versenyt olyan tanulóknak szervezik, akik az alapkövetelményeken túl többet szeretnének tudni az őket körülvevő világról, globálisan átlátják Földünk és környezetünk jelenségeit, összefüggéseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat. A verseny célja az is, hogy hozzájáruljon a földrajztanítás tartalmi, de főként módszertani megújításához. E cél megvalósítása érdekében folyamatosan modernizálják a feladattípusokat is.

A verseny kategóriái:

I/A. kategória: 7. évfolyam
I/B. kategória: 8. évfolyam
II. kategória: 9. évfolyam (10. évfolyam, ha abban az évben tanulják a természetföldrajzot)
III. kategória: 10–12. évfolyam

További információ:
https://less.foldrajzverseny.hu/