Olvasási idő: 
10 perc

Találkozás „a legvidámabb barakk” valóságával

A 70-es évekről szóló történelmi tábor célja és módszerei

A Pécs8 projekt keretében 2018 májusában négynapos történelmi tábort rendeztek, amelynek témája az 1970-es évek Magyarországa és a pécsi mindennapok voltak. A programra jelentkező 15 középiskolás tanuló változatos témájú foglalkozások és kreativitást igénylő csoportos feladatok segítségével ismerkedhetett meg a Kádár-korszak ellentmondásos világával. A tábor szervezői, dr. Bánkuti Gábor, Hoffmanné Toldi Ildikó és Kiss Barbara azt szerették volna elérni, hogy a diákok életszerű benyomásokat szerezzenek a kor légköréről és körülményeiről. Ehhez a szerepjátékot, a kreatív írást és a filmforgatást választották eszközül. A foglalkozások az RJR-modell (ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás) szerint zajlottak. A tábor programjáról, módszereiről és a diákok munkájáról részletes beszámoló olvasható a Pécs8 projekt honlapján. Ugyanitt a foglalkozásokhoz felhasznált feladatok és háttéranyagok is bárki számára elérhetők.[1]


Az egymással vitatkozó vélemények rekonstruálása

A projekt megtervezésekor az is fontos kérdés volt, miképpen lehet megfelelő visszajelzést kapni arról, mennyire sikerül a diákoknak a Kádár-korszak egészéről képet alkotniuk. Egyebek mellett erre szolgált az feladat, amelyet a tábor lezárásakor kellett a diákoknak önállóan elkészíteniük.

Fogalmazz meg 5 olyan kérdést, amely alkalmas arra, hogy tartalmas vita alakuljon ki a Kádár-korszakról! A kérdéseid mellé írd le, hogy szerinted milyen egymással ellentétes válaszok adhatók rá![1]

Az ilyen típusú feladat több szempontból is hasznos a tanultak átgondoltatására és ellenőrzésére. Mindenekelőtt elősegíti az információk rendszerezését, mivel a diákoknak maguknak kell megfogalmazniuk, hogy a korszakról szerzett sokféle információ és ismeret milyen kérdésekre adhat választ, illetve milyen kérdések szerint csoportosítható. Ha tartalmilag nyitva hagyjuk a lehetséges kérdések körét, visszajelzést kaphatunk arról is, milyen problémák keltették fel elsősorban az érdeklődésüket, és arról is, mennyire voltak képesek megragadni a lényeget. Még izgalmasabbá teszi a feladatot, ha olyan kérdéseket kell megfogalmazniuk, amelyekről lehet és érdemes is vitatkozni. Ehhez olyan problémákat kellett kiválasztaniuk, amelyek a különféle információk és állítások összevetését és mérlegelését igénylik, és önálló vélemény kialakítására és megvédésére is lehetőséget adnak. A mindennapi tapasztalat és a kutatások is megerősítik, hogy a hasonló nyitott történelmi kérdések teszik igazán motiválttá a tanulókat a tanultak mélyebb átgondolására.


A diákok által megfogalmazott vitakérdések

A 15 tanuló összesen 65 vitakérdést fogalmazott meg, vagyis néhány kivételtől eltekintve mindenki meg tudott fogalmazni 5 kérdést a Kádár-korszakról. A tanulók vitakérdéseit először a tartalmuk alapján elemeztük, és a legjellemzőbb témák szerint csoportosítottuk. Ezt követően a kérdéseket három típusba soroltuk: információgyűjtő, értékelő és összehasonlító kérdések (1. táblázat). Bár néhány kérdés esetében nehéz volt egyértelműen eldönteni, hogy melyik típushoz tartozik, összességében ez az elemző mátrix alkalmas volt a Kádár-korszakról alkotott kép jellemzőinek megragadására.

1. táblázat:
A diákok vitakérdéseinek témái és típusai

A tábor munkájának eredményessége szempontjából pozitívan értékelhető, hogy a tanulók kérdései nagyon sokféle témát felöleltek, és még az azonos témákhoz sorolt kérdések is változatos problémákat érintettek. Példa erre a Magyarország fejlődésére és a mindennapi életre vonatkozó kérdéslista[1]:

 • Jó volt-e Magyarországnak, hogy ő volt a „legvidámabb barakk”?
 • Használt-e a társadalomnak a Kádár-rendszer?
 • Előrébb vitte-e Magyarországot a Kádár-rendszer a világ többi kommunista országa között?
 • Milyen volt az akkori élet, a lehetőségek?
 • Jogos volt a „legvidámabb barakk” elnevezés az országra?
 • Miért tartották egyesek a Kádár-korszakot jónak?
 • Milyen volt a Kádár-korszakban élni?
 • Milyen lehetett az, hogy nem sokat tudtak a nyugati életről?
 • Miért volt rosszabb/jobb abban a korszakban élni, mint most?
 • Milyenek voltak a lehetőségek?
 • Megérte-e társadalmi munkában részt venni?
 • Jó volt-e panelban élni?

Három jellemző kérdéstípus jelent meg a tanulók megoldásaiban. Voltak a Kádár-korszak életviszonyaira és sajátosságaira vonatkozók (22 db kérdés). Például:

 • Milyenek voltak a munkalehetőségek és bérek a Kádár-korszakban?
 • Szerettek-e az emberek gyárakban dolgozni?
 • Milyen használati tárgyak voltak, volt-e választék?
 • Mi lehetett a divat abban a korban?
 • Miért nem mondtak nemet Kádárnak?
 • Szerették a divatot?
 • Milyenek voltak a lehetőségek?
 • Milyenek voltak a munkakörülmények?
 • Milyen volt a kor divata?
 • Milyen utazási lehetőségek voltak?

Sok kérdés a Kádár-korszak értékelésével foglalkozott (32 db kérdés). Például:

 • Jó volt-e Magyarországnak, hogy ő volt a „legvidámabb barakk”?
 • Használt-e a társadalomnak a Kádár-rendszer?
 • Előrébb vitte-e Magyarországot a Kádár-rendszer a világ többi kommunista országa között?
 • Jogos volt a „legvidámabb barakk” elnevezés az országra?
 • Jó volt az ország gazdasága akkoriban?
 • Pozitív-e a Nyugatról beáramló divat és különféle dolgok megállítása?
 • Jó volt-e a Kádár-korszakban élni?
 • Megérte-e a Kádár-korszak tisztségeinek részese lenni?
 • Megérte-e fellázadni a rendszer ellen?
 • Igazságos lenne bíróság elé állítani a „tetteseket”?
 • Van okunk ezek után gyűlölni az oroszokat?

Végül több diáknál is megtalálhatók voltak a Kádár-korszakot más korszakokkal összehasonlító kérdések (11 db kérdés). Például:

 • A Kádár-korszakban vagy napjainkban jobb a mindennapi élet?
 • Napjainkban vagy a Kádár-korszakban volt az emberekre nagyobb hatással az atomizáció? Miben térnek el?
 • A Kádár- vagy a Rákosi-korszak diktatúrája volt veszélyesebb?
 • A mai világ vagy a Kádár-korszak idején boldogult-e könnyebben az ember?
 • Milyen volt az oktatás a mai rendszerhez viszonyítva?
 • Milyen a 70-es évek rendszere a maihoz képest?

A Kádár-korszakról folyó mindennapi viták központi problémája is az, hogy összességében miként értékelhető ez a korszak az akkor élt emberek szemszögéből vagy más korszakokkal összehasonlítva. „Jobbak vagy rosszabbak voltak-e a lehetőségek akkor?”;Jobb vagy rosszabb volt-e akkor élni(, mint most)?” A diákok által megfogalmazott vitakérdésekben is elsősorban ez a problémafelvetés köszönt vissza.


A diákok által konstruált alternatív válaszok

A vitakérdésekre adható és egymással szembeállítható válaszok megfogalmazása már nemcsak a Kádár-korszakról szerzett ismereteket, hanem a Kádár-korszak történelmi emlékezetével kapcsolatos információkat és tapasztalatokat is igényelt. Ilyenek megszerzésére az osztályteremben zajló történelemtanulás esetén ritkán kapnak lehetőséget a diákok. A Pécs8 projekt résztvevőinek viszont rendszeresen meg kellett kérdezniük az utcán sétálókat is arról, hogy hogyan emlékeznek vissza a Kádár-korszak különböző jellegzetes eseményeire, tárgyaira és sajátosságaira. Ilyenkor pedig gyakran megtapasztalhatták azt is, hogy az emberek egészen másként emlékeztek vissza ugyanazokra a dolgokra, és a válaszaikban az egész korszakra vonatkozó pozitív vagy negatív értékítéletük is szerepet játszott. Ezek a testközeli élmények és az így összegyűjtött információk közös értelmezése mindenképpen jelentős mértékben fejlesztik a történelmi gondolkodást. A diákok ezáltal közvetlen tapasztalatokon keresztül érthetnek meg egyszerre több dolgot is.

Először is, hogy a történelem nem a múltban lejátszódó események fényképszerű rekonstrukciója, hanem az események és korszakok különböző kérdések és szempontok szerinti in­ter­pre­tá­ci­ója. Másodszor, hogy a történelmi események emlékezete még az azokat személyesen átélők körében is általában nagyon eltérő, és ugyanez a helyzet a későbbi generációkkal is. Harmadszor, hogy a közvélemény körében meggyőződéssel, sőt időnként szenvedélyesen vallott szubjektív történelmi értékelések a legtöbbször nem egyeznek meg azzal, amit a történettudomány a maga kritikus és önkritikus módszertanát követve megállapít. A diszciplináris kulcsfogalmak közül tehát elsősorban az interpretáció kerül előtérbe, ennek helyes értelmezéséhez vitték közelebb e feladatok a diákokat. Erre utal az is, hogy a diákok által felállított ellentétpárok, az általuk megfogalmazott pró és kontra állítások együttesen nagyon plasztikusan mutatták be a Kádár-korszak legjellegzetesebb vitatémáit. Megjelent bennük a Kádár-korszak biztonsága iránti nosztalgia és az ezzel szemben álló értékelés:

Mindezek a megoldások azt jelzik, hogy a tábor szervezői képesek voltak a Kádár-korszak többféle vonatkozását is multiperspektivikus módon megismertetni és átgondoltatni a diákokkal. Megteremtették az információkon alapuló történelmi empátiához szükséges feltételeket. A kor sokféle konkrét élethelyzetének megismerése és rekonstruálása során a korszak értékeléséről is árnyalt képet alakíthattak ki magukban, és egy-két személyes példán keresztül azt is láthatták, hogy milyen egyéni élmények befolyásolják a Kádár-korszakról folyó vitákat az átlagemberek körében.

Érdemes végül azt is kiemelni, hogy a Kádár-korszak pécsi mindennapjainak sokféle részlete is megjelent a válaszokban. Például a Pécsi Bőrgyár fontos szerepe a város akkori életében. A lokális sajátosságok megismerése nagyon fontos összetevője a Pécs8 projektnek, ami a táborban felkínált tevékenységekben is sokféleképpen megjelent. Az ismerős helyszínek mostani és múltbeli állapotának összehasonlítása segít megérteni a változás és folyamatosság együttes jelenlétét a történelemben. Már most látszik, hogy a fiatalokat a tábor további kutatásra motiválta. Megtapasztalhatták ugyanis, hogy a Kádár-korszak különböző hatásai még ma is érzékelhetők, és e hatások felismerése révén a jelen is jobban megérthető.