Olvasási idő: 
7 perc

Számolás és mérés

A Számolás és mérés 1–2. című tankönyveket Krafcsik Erika és Stark Gabriella szerzők, a Számolás és mérés 5. tankönyvet Kolonics Judit szerző mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Krafcsik Erika, Stark Gabriella:
Számolás és mérés 1–2.

Kolonics Judit:
Számolás és mérés 5.
Számolás és mérés 1–2.

Miben mások ezek a tankönyvek, mint a „normál” tankönyvek? Tematikájukban, haladási ütemükben, módszertanukban?

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek a hatályos köznevelési törvény meghatározásában sajátos nevelési igényű tanulók. Az SNI tanulók oktatásában hagyományos, azaz „normál” tankönyveket pedagógiai munkánk során nem tudunk használni. A Számolás és mérés 1–2. tankönyv készítésénél figyelembe vettük a kerettantervet és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletet: a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét.

A tankönyv a kerettanterv szerint előírt főbb témaköröket tartalmazza: 

 • Elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól.
 • Térbeli és időbeli tájékozódás.
 • Mennyiségekkel végzett műveletek.

A kerettanterv értelmében a két évfolyam között témakörök tekintetében (ismeretek bővülése) nincs lényeges különbség, ezért vontuk össze a két évfolyam ismeretanyagát. A tankönyv tartalmi és formai megjelenése 3 részből áll:

1. Módszertani segédlet és ötlettár a tárgyakkal történő cselekedtetéshez, témakörökre bontva.

2. Képanyag a közvetlen környezet tárgyairól, melyek a tárgyakkal történő cselekedtetéshez kapcsolódnak.

3. Feladatlap-gyűjtemény. 

A könyv tartós tankönyvnek készült, hiszen a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknál fontos szempont, hogy sokáig használhatóak maradjanak a tankönyvek, feladatlapok. Ne rongálódjanak, szakadjanak könnyen a lapok, sem az applikációs képanyagok. A képek és a feladatlapok színesek, kartonpapíron nyomva. A tankönyv A/4-es, illetve A/3-as méretű kettéhajtott feladatlapokat, applikációs képeket egyaránt tartalmaz.

A tankönyv tematikájában, ütemében és módszertanában is eltér a „normál” tankönyvektől. Felépítését tekintve figyelembe vettük a fokozatosság elvének betartását. Olyan feladatokat tartalmaz, melyek adott témán belüli differenciált feladatadásra nyújtanak lehetőséget, ezáltal a pedagógus a tanulók egyéni képességeihez mérten biztosíthat feladatot egyazon témakörből.

A feladatok összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani, hogy tanulóink leginkább cselekvésbe ágyazott, tapasztalatszerző úton tanulnak. Az a leghatékonyabb, ha tevékenykedtetjük őket, rendszeres gyakorlás, ismétlés útján épülnek be a tudástartalmak. A tankönyv változatos feladatokat tartalmaz (pl. applikációs képek, újraírható feladatlapok), melyek erre lehetőséget adnak. 

Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy lecke? Mik voltak a fejlesztés lépései?

A tankönyv szerkesztésénél természetesen figyelembe vettük az érintett populáció speciális szükségleteit, kognitív és tanulási jellemzőit, illetve azokat a szempontokat, amelyeket egy gyógypedagógusnak az oktatómunkája során mindenképpen szem előtt kell tartania. A tankönyv grafikusával szoros együttműködésben, többszöri folyamatos újratervezésben készítettük el a tankönyv képi anyagát. Ezek mind grafikai kivitelüket, mind formavilágukat tekintve sokkal naprakészebbek, mint a korábbi kiadványok. A képanyagok a közvetlen környezet tárgyairól készültek, elősegítve a cselekvésbe ágyazott tanulást, a manipulációs tevékenységek gyakorlását.

A tanulók szimbólumszintjének figyelembevétele miatt sok dolog fotó és rajz formában is megjelenik. Azért tartottuk fontosnak mindkét megjelenési formát, mert az érintett populáció képességstruktúráját tekintve rendkívül heterogén. Egyes tanulók tárgyas szimbólumszinten képesek tájékozódni (nekik a számolás-mérés tantárgyat tárgyakkal a legcélszerűbb tanítani), mások már akár fotót/fényképet is felismernek, megneveznek, illetve vannak, akiknek már a valósághűen rajzolt képek sem okoznak nehézséget.

A képek mozgathatóak, használatuk átmenetet képez a tárgyas cselekvéses és a képi szemléletes gondolkodás fejlesztésekor. A mozgatható, azaz applikációs képek vastag kartonra lettek tervezve, így a tanulók finommotorikus sajátosságai miatt könnyen megfoghatók. 

 

Számolás és mérés 5.

Kiknek készült a tankönyv, és milyen tartalmat ölel fel?

A középsúlyos értelmi fogyatékosok számára íródott tankönyv és munkafüzet a Nemzeti alaptanterv által meghatározott témakörök feldolgozásához nyújt segítséget a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok számára. Az alábbi tematikai egységeket tartalmazza:

 • Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól.
   
 • Tájékozódás.
  Mennyiségek–műveletek.
  Mértékegységek, méretek, pénz.
   
 • Összefüggések felismerése.

A tankönyvet feladatlapok és a hozzájuk tartozó mellékletek egészítik ki.

Miben más ez a tankönyv és munkafüzet az előző kiadványokhoz képest?

Egyik elsődleges célunk volt a differenciált oktatás támogatása. Egy-egy feladat több szinten is megoldható, több lap átalakítható tartós taneszközzé. Az új tankönyv és feladatlap előnyben részesíti a cselekedtető tanulást, a variábilis manipulációt, és az önálló tapasztalatszerzéshez is kínál lehetőségeket. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók megismerő funkciójának ismeretében a kiadvány több játékos, motiváló feladatot, egy-egy tanegységhez mesés bevezetőket ajánl, társasjátékot, szabályjátékot tartalmaz. A taneszköz feladatai a tanulók mindennapi életben megismert tárgyait, élethelyzeteit, ünnepeit veszi alapul, gondot fordít az alkalmazható matematikai tudás, kompetenciák fejlesztésére.

Milyen a tankönyv képanyaga, felépítése?

A tankönyv, a munkafüzet és a mellékletek képanyaga a tanulók által könnyen értelmezhető, esztétikus, több oldal mesekönyveket idéző képi világba viszi a tanulókat. A rajzokat készítő grafikus készítette az alsó évfolyam számolástankönyvét is, így a tantárgy képi anyaga homogén, egymásra épülő. A taneszköz egy oldalán nyomott lapokból áll, hogy a felhasználó pedagógusok kreatívan tudják saját csoportjaikra alakítani a feladatokat. A tankönyvhöz és munkafüzethez kapcsolódó kézikönyv további felhasználási javaslatokat tartalmaz.