Olvasási idő: 
11 perc
Author

Sajtóhuba, pantomim, besötétítendő szoba

Tréfa- és játékcsokor Arany János tollából

Régi pesti vicc Arany János Őszikék ciklusáról:

–Függőleges húsz. Arany János kései versei... Mi lehet ez?
–Akkor most Arany János kései vagy Arany János versei?
–Nem is tudom… Hét betű, az első nincs meg. Valamilyen szikék…

Talán meglepő, ha azt állítjuk: ezen a szóviccen valószínűleg maga Arany nevetett volna a legjobban. A nemritkán komor, borongós hangulatú versek szerzője tudta és értette a tréfát: szívesen rajzolt karikatúrát, írt paródiát – és (amint arról művei és a kortársak feljegyzései egyaránt tanúskodnak) különösen szerette a nyelvi játékokat és a szóvicceket. S hogy mikor írta ezek közül a legtöbbet? Erre a kérdésre is meglepő választ kaphatunk a pályakép ismeretében: bár Arany egész életművében fel-felbukkannak az ilyen típusú játékok (amelyek költészetén is nyomot hagytak), összességében két „tréfa- és játékciklusa” volt: az egyik nagykőrösi tanár korában, a másik élete legvégén. Vagyis akkor, amikor leghíresebb – és legtragikusabb – balladáit, illetve borongós hangulatú Őszikék ciklusát írta. Írásunkban játékaiból és tréfáiból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

„Névjegyek” egy igazán aranyos poétától

Költők esetében nem lepődünk meg azon, hogy nyelvi képességeik kiemelkedőek – azon pedig még ennyire sem, hogy képesek bokorrímes verset írni. Az azonban ritka bravúrnak számít, hogy hét versszakon, huszonnyolc összecsengő soron keresztül oldja ezt meg valaki. Különösen akkor, ha ez a hívószó: Huba. Arany János Szemere Miklósnak című versében nem véletlenül erre rímelnek a sorok: a család a honfoglaló magyarok közül Huba vezértől vezette le eredetét. Arany a következőképpen hívta meg Nagykőrösre:

„Barátom Szemere de genere Huba,
Hallom, hogy Pesten ülsz egy hitvány oduba;
Kőrösre is talán eljösz rándevuba,
Hol nem sok köpeny van, de annál több suba. […]
Itt van még Losonczi, velünk egy szapuba,
      [lúgozó kád]
Pegazusnak ő is nektárt tölt váluba;
Nosza hát egy verset mondjon impromptuba,
     [rögtönözve]
De ne legyen benne nyomtatási – huba.”

Meg kell jegyeznünk, hogy az utolsó rím megfogalmazása konkrét, megtörtént eseményen alapult: a nehezen olvasható írása miatt szinte folyamatosan sajtóhibákkal küszködő Szemere egyik munkája utáni hibajegyzék a következő címen jelent meg: Nyomtatási hubák.

Arany János azonban nemcsak a Huba névből csinált irodalmi szóviccet. Saját magát sem kímélte e téren: nem is egyszer „aknázta ki” az Arany névben rejlő lehetőségeket. Közismert tény, hogy 1847 februárjában nemcsak a pályadíjat nyerte el a Toldival a Kisfaludy Társaság pályázatán, hanem bírálói csodálatát is – olyannyira, hogy a kitűzött tizenöt aranyat a társaság (kivételesen!) húszra emelte. Azt azonban kevesebben tudják, hogyan fogadta Arany a váratlan népszerűség hírét – nem kevés öniróniával. Erről tanúskodik Aranyaimhoz. Midőn Toldim pályadíjt nyert című verse, amelyben az elnyert aranyakat szólítja meg, nemegyszer felemlegetve a költeményben közte és az aranyak közt fennálló „névrokonságot”:

„Isten hozott, sápadt fiúk!
Színünk, nevünk úgyis rokon:
Nosza, ki hogy segítni tud,
Segítsetek bátyátokon.”

Egyik Petőfinek írt episztolájában szó szerint is letette névjegyét, amikor franciául is szerepeltette benne saját „aranyfényű” nevét:

„Imádott barátom, jó Petőfi Sándor
Szives üdvözlését ime küldi Jean d’Or.”

Vélhetőleg ezek a szójátékok is befolyásolták Kosztolányi Dezsőt, amikor Zsivajgó természet című, 1930-ban megjelent tréfás „esszégyűjteményében” a következő lírai és szép – ugyanakkor finom humorral fűszerezett szavakkal emlékezik meg nagy elődjéről, az „Ásványok beszéde” című fejezetben az arany szájába adva szavait: „Engem keresve találtátok meg az utat az igaz tudomány és élet felé. Nem is aljas fulajtárjaim tömjénezésére vagyok büszke, hanem erre. Meg arra, hogy egy költőt, aki maga a tökéletesség, az, ami én a nemesfémek között, rólam neveztek el.”


Sándor vitéz és a „néma show”

Talán kevesen tudják, hogy Arany szívesen és gyakran készített versparódiákat. Petőfi János vitézét kétféle szempontból is „újraformázta”. Először 1848-ban, amikor Petőfihez írt verses levelében – amelyben Jean d’Ornak nevezte magát – leírta, hogyan képzeli barátja vitézkedését a harcmezőn. Egészen pontosan „dumb show”-nak, vagyis némajátéknak, pantomimnek nevezte el az erről szóló versbetétet (amelynek tartalma leginkább egy – akkor még természetesen nem létező – burleszkfilm jeleneteire hasonlít):

„(Dumb Show.)
Sárga pitykés, zöld hajtókás, kurta szárú fűzött
     csizmás magyar
huszár jelenik meg egy kis ajtón a kert alatt.
     Kedvese addig
kíséri, könyörög, sír, elájul. A vitéz elrohan
     egy dombig,
onnan széttekint, lát iszonyú magas kukoricát és 
     rettentő sok
ázott kendert. Visszafut a kis ajtóhoz, hol hű karok
     fogadják a
győzedelmest. A hős juhászbundát terít le
     s borostyánai árnyékába
heveredik.
(Dumb Show exit.)”

A fent idézett szövegrészben a juhászbunda emlegetése miatt joggal gondolhatunk a János vitézre, de azt maga Arany is egyértelművé teszi az episztola dumb show-t követő részében:

„És mivel nem harcolt borsóért vagy babért;
Homlokára tűzik a diadal babért:
Annyi érdemjellel rakva tér vissza már;
Amennyit bizony nem mindenütt visz szamár.
Eredj Sándor vitéz, hadd zengjek én neked
Viselt dolgaidról XXIV éneket.”

„Sándor vitéz” és az elbeszélő költemény énekeire való utalás egyértelművé teszi a paródia „alanyát”. Jóval később, az 1860-as években Arany nyelvművelési céllal is készített János vitéz-paródiát. Az alábbi szövegrészben a magyar szövegekben is gyakorta előforduló germanizmusokra, vagyis jelen esetben a személyes névmások és az igekötők magyartalan használatára hívta fel a figyelmet: „Élt egyszer egy juhászbojtár. Ő mindennap hajtotta ki nyáját faluvégre, s ha a juhok szép csöndesen széledtek el a mezőn, ő kényelmesen heverészett le a növényzetre. Fiatal szívét erősen gyújtá fel a szerelemtűz; mert nem messze pillanta meg a patakban egy leányt ruhákat mosni. Ő tüstént mene közelebb és nem nyugvék, mielőtt szépen csalogatta őt a vizből ki.”


Népi találós kérdések – költői mondacsok

Arany több ízben is segített lányának és fiának – Lászlónak és Juliannának, amikor a fiatalok mondókákat, találós kérdéseket gyűjtöttek Nagyszalontán. Ebből a közös gyűjtésből származnak az alábbi, közismert találós kérdések is:

E világot átaléri
Mégis egy tyúk átallépi. (kerékvágás)

Míg él, mindig áll,
Holta után szaladgál. (ördögszekér – későbbi, közismert változatban: kóró)

Ismeretes azonban olyan Arany-vers is, ami a szerző szándékától függetlenül találós kérdéssé alakult az idők során. Az 1860-as évektől több olyan rövid, politikai tartalmú, szatirikus verset is írt Arany, amelyeket a későbbiekben „mondacsok”-nak nevezett. Ezek közé tartozik a Cilinder című költeménye is, amely a költő szándéka szerint kortársainak félig magyaros, félig „kozmopolita” öltözködési divatját volt hivatva gúnyolni:

„A kalapom cilinder,
Nem holmi csekélység:
Ha fölteszem: magasság,
Ha leveszem: mélység.”

Arany nyilvánvalóan nem csupán az ízléstelen stíluskeveredés miatt kárhoztatta ezt a viseletet, mely – amint egy kutató megfogalmazta – az 1848-as forradalom mellett tüntető zsinóros ruhához „modern kürtőkalapot hordatott az emberrel”, hanem a kortársak álságos, „kétkulacsos” viselkedését is, amelynek következtében egyszerre akartak megfelelni a nemzeti hagyományoknak és a Habsburg uralkodónak. A vers a későbbiekben – politikai élét vesztve – közhasználatú szállóigévé vált: Karinthy Frigyes a magasság és mélység fogalmáról, valamint a hazai viseletről szóló szatirikus írásában egyaránt helyet kapott. A vers utolsó két sorát a találós kérdések között tartják számon a mai napig: ebben vélhetően szerepe van annak is, hogy szerkezete nagyon hasonlít az ismert találóskérdés-szerkezetre („Ha feldobják fehér, ha leesik sárga, mi az?”).


Két megrendítő számjáték

Az Arany-hagyatékban található 1881-es Akadémiai Almanach egyik lapjának margóján találták meg a kutatók (Arany születésnapjának dátuma, március 2. mellett) a költő egyik legkülönösebb játékát, amelyet egy esztendővel a halála előtt, 64 éves korában készített. A játék abból áll, hogy születésének dátumából (1817) levonta éveinek számát, majd ennek dupláját, háromszorosát és így tovább, azt keresve, hogy milyen korban élhetett volna egy-két-három emberöltővel korábban. Az első levonás Mária Terézia uralkodásának idejére (1753), a második a Thököly-felkelés éveibe (1689) „vitte” volna. A harmadik (1625) Bethlen Gábor uralkodását, a negyedik (1561) az Erzsébet-kort, az ötödik (1497) Amerika felfedezésének időszakát adta… Mint látható, az idő, a történelem – és az elmúlás egyaránt foglalkoztatta Aranyt ebben az időben. Erről tanúskodik az a rövid verse is, amelyet ugyanezen a napon írt, Évnapra címmel. Nem tudhatta, hogy ez lesz utolsó születésnapi verse, amelyet ugyancsak a játékosság és egyfajta összegzés jegyében írt:

„Nyolcvan év
Ritka szép;
Hetven év
Jó, ha ép;
Hatvannégy esztendő:
Untig elegendő.”

Életének legutolsó évében Arany már alig-alig hagyta el lakását. Mivel betegsége egyre súlyosabbá vált, gyenge szemét egyre inkább bántotta a fény. Éppen ezért orvosi utasításra déltájban még szobájának ablakait is be kellett függönyözni. Az idős költő konkrét és átvitt értelemben egyaránt úgy érezte, hogy egyre inkább elsötétül körülötte a világ. Ez ihlette egyik utolsó, szomorú-szép számjátékát néhány hónappal halála előtt. Ennek lényege, hogy a számok neveiből kell értelmes szavakat összeállítani – természetesen nem csak magyar nyelvűekből. (Például: angol 2 + spanyol 2 = two + dos, összeolvasva és fonetikusan ejtve: tudós.) Így alakította ki – halála előtt pár hónappal a következő rejtvényt: török 5 magyar 5 angol 8 római 1 angol 10 francia 2. Vagyis: BES-ÖT-EIGHT-I-TEN-DEUX. Fonetikusan összeolvasva: besötétítendő…