Olvasási idő: 
10 perc
Author

„Pedagógusnak lenni nem csak egy foglalkozás”

Interjú Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilonával

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilonával, az Eszterházy Károly Egyetem oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesével a megújuló pedagógusképzésről, az egyetemen zajló, kapcsolódó változásokról és a Komplex Alapprogram szemléletéről beszélgettünk.

Miként látja ma Magyarországon a pedagógusképzést, milyen változások történtek az elmúlt időszakban?

Az elmúlt években érzékeltük, hogy a kormány egyre nagyobb figyelmet fordít a pedagóguspálya presztízsének növelésére, a pedagógus-előmeneteli rendszer kidolgozására, működtetésére, anyagi források biztosítására. A tanárképzés kikerült a bolognai rendszerből, 2013-ban bevezették a kétszakos osztatlan tanárképzést. Úgy vélem, hogy mindez a magasabb minőségű pedagógusképzést célozza, hiszen a 4+1 éves (általános iskolai), illetve az 5+1 éves (középiskolai) tanárképzés során sokkal inkább célirányos a képzés, több olyan tantárgyat tanulhatnak a tanárjelöltek, amelynek hasznát vehetik majdani tanári munkájuk során. A már tanári vagy tanítói végzettséggel rendelkezők rövid ciklusú (2–4 félév) képzésben szerezhetnek újabb tanári szakképzettséget, vagy emelhetik magasabb szintre a tudásukat.

Az elmúlt évtizedekben a tudás fogalma teljesen átalakult, az információk mennyisége hatalmasra duzzadt, a megszerzéséhez szükséges eszközök pedig megváltoztak. Átalakultak a társadalmi viszonyok, sok a nem teljes család, változott az erkölcsi értékrendszer, miként változtak az elvárások az iskolával és a pedagógussal szemben is.

Azonban egy dolog bizonyosan nem változott. Mindegy, hogy a múltban vagy a jelenben tekintünk a pedagógus hivatásra, nem kétséges, ez a hivatásrend az, amelynek minden időben a legfontosabb feladata a tudásátadás. Fontosak a könyvek, a képek, a hangok, az ismeretszerzés más forrásai, de a legfontosabb az ember, aki mindezt elénk tárja.

Pedagógusnak lenni nem csak egy foglalkozás. Elkötelezettséget jelent, nem pusztán egy szakma, sokkal inkább hivatás, amely igazi kihívást jelent, felkészültséget és kitartást vár el minden olyan embertől, aki e nehéz, de ugyanakkor gyönyörű pályát választja.

Az a tapasztalatunk, hogy az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatóknak nagyobb a hivatástudatuk, motiváltabbak, mint korábban a bolognai típusú képzésben. Ennek ellenére sajnos országos jelenség, hogy a hátrányos helyzetű településeken a pedagógusok nehezebben vállalnak állást, mint a fejlett városokban.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes

Hogyan lehet motiválni a diákokat arra, hogy a pedagóguspályát válasszák?

Az elsődleges motiváló közeg a család, ezután következik az iskola. A szülő és a pedagógus által közvetített példa meghatározó a gyermek számára. Az iskola a nevelés klasszikus helyszíne, ahol a pedagógus személyes hatására a tanuló személyisége is változik. Ahogy azt Németh László, a 20. század kiemelkedő pedagógusegyénisége is megfogalmazta: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

Varázstorony

Természetesen közvetett eszközökkel is felkelthetjük a középiskolás diákok érdeklődését. Mi például az Eszterházy Károly Egyetemen – a pedagógusképzés több évtizedes hagyományára alapozva és a nemzetstratégiai célokat is figyelembe véve – 2017-ben beiskolázási stratégiát alkottunk. Mivel a pedagógusképzés intézményünk fő profilja, számba vettük az erősségeinket és a lehetőségeinket, és több mint 200 stratégiai célt fogalmaztunk meg a hallgatói létszám növelése érdekében.

A megvalósítás során sokféle tevékenységet végzünk, hogy a középiskolásokat a pedagógusi hivatás választására motiváljuk. Többek között pályatervezési szolgáltatást biztosítunk, ezt segíti hasonló tartalommal bíró honlapunk is (https://tervezzvelunk.uni-eszterhazy.hu/). Varázstorony elnevezésű Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központot működtetünk (https://www.varazstorony.hu/) az egyetemen. Ezáltal lehetőség van a folyamatos kapcsolattartásra a régióbeli iskolákkal. Diákjaik számára a szakjainkhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, érdekes foglalkozásokat, élménynapokat, szakköröket, nyári táborokat szervezünk.

A tanárjelölt, a gyógypedagógus és 2020-tól a tanító szakos hallgatók képzési idejük alatt Klebelsberg-ösztöndíjra pályázhatnak, amelynek forrását a magyar állam biztosítja hallgatónként havi 25–75 ezer forint értékben. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően álláshely biztosítása a részükre. Egyetemünk a Gárdonyi Géza-ösztöndíjjal is támogatja a hátrányos helyzetű, pedagógusképzésben tanuló nappali tagozatos hallgatókat.

Milyen újítások valósultak meg a pedagógusképzésben kifejezetten Egerben?

Egyetemünkön – beleértve a jogelődöket is – több száz éves hagyománya van a tanárképzésnek és a tanítóképzésnek is. A pedagógusképzés teljes portfóliójával rendelkezünk, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szaktól a neveléstudományi doktori iskoláig. Már a 2015-ben megalkotott intézményi stratégiánkban deklaráltuk, hogy hazánkban élen szeretnénk járni a pedagógusképzésben. Ezzel összefüggésben az elmúlt években olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek révén intézményünk a hazai köznevelés meghatározó szereplőjévé vált. Az Eszterházy Károly Egyetem immár négy helyszínen folytat oktató tevékenységet. Az egyetemnek Sárospatakon, Gyöngyösön, Jászberényben vannak campusai, míg Budapesten tankönyvfejlesztési és tankönyvkiadási munkát folytatunk az egyetemünk részévé vált Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (EKE OFI).

A megújuló tanárképzésben kulcselemnek véljük intézményünkben a Pedagógusképző Központ (PKK) magas szakmai kvalitású működésének biztosítását. Olyan pedagógusképzést, pedagógus-továbbképzést koordináló szervezeti egységet sikerült felépítenünk, amelyben szerepet kap a pedagógusképzés teljes spektrumára kiterjedő szakmai koordináló és felügyeleti rendszer működtetése, a szakmódszertanhoz kapcsolódó tevékenységnek a korábbinál hangsúlyosabb megszervezése, továbbá a 21. század kihívásaira adekvát módon reagáló tanártovábbképzési programok kidolgozása és működtetése. A Központ kiemelt feladata a pedagógusi tevékenységhez kapcsolódó szakmódszertani kutatások tervezése, szervezése. Az intézményben folyó pedagógiai kutatások szakmai támogatása – a tanári előmeneteli rendszer kiteljesítését szolgálva – a doktori iskolára készíti fel a pedagógusjelölt hallgatókat, végzett pedagógusainkat. A pedagógusképzésben szorosan együttműködünk a tankerületekkel, egyházi köznevelési intézményekkel, szociális intézményekkel. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk az iskoláknak megtalálni a számukra hiányzó munkatársakat, az intézményünkben végzett kiváló pedagógusainknak és hallgatóinknak pedig rálelni a nekik leginkább megfelelő munkahelyre. Ehhez megalkottuk, illetve működtetjük a Pedagógus Állásbörze honlapot (https://allasborze.uni-eszterhazy.hu/).

A pedagógusképzésben elért eredményeinket elismerve egyetemünk a köznevelés két szintjén végez országos jelentőségű feladatot. A köznevelésben használatos tartalom­fejlesztést, a nyomtatott és okostankönyvek fejlesztését egyetemünk munkatársai, kiemelten az EKE OFI alkalmazottai végzik. Az új, korszerű Nemzeti Köznevelési Portált (https://portal.nkp.hu) informatikai kutatócsoportunk fejleszti. 2015 óta egyetemünkön folyik a Komplex Alapprogram (KAP) fejlesztése, amely reményeink szerint módszertani megújulást eredményez a hazai köznevelésben. Megvalósítása kiemelt projekt keretében, európai uniós támogatással zajlik.

Célunk tehát, hogy olyan iskolát fejlesszünk, amelyben élményszerű a tanulás és a tanítás, boldog gyermekek és pedagógusok alkotják az iskola közösségét.

Hogyan kapcsolódhat a Komplex Alapprogram a pedagógusképzéshez?

A pedagógusképzésünket is a már említett szemlélet jegyében újítjuk meg. Szándékunk, hogy pedagógusjelölt hallgatóink egyetemi éveik alatt minden olyan képességet megszerezzenek, amellyel valóban felkészült pedagógusként kezdhetik meg felelősségteljes munkájukat, úgy, hogy a tanítás élmény legyen számukra és tanítványaik számára egyaránt. Egyetemünk stratégiájának részét képezi egy olyan pedagógusképzési módszer megalkotása és működtetése, amelynek célja a pedagógusi hivatás legmagasabb szinten történő elsajátítása, a hallgatók felkészítése az elméletben tanultak professzionális gyakorlati alkalmazására. A tanárjelöltek munkájának a segítésére szakmai támogatórendszert működtetünk.

Gyakorlatorientált képzési rendszerünkhöz szorosan illeszkednek a Komplex Alapprogram céljai. A Komplex Alapprogramban a pedagógusok és a pedagógusjelöltek tanulástámogatásának az a célja, hogy szemléletbeli, pedagógiai és módszertani kultúraváltás következzen be a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok sikeres nevelésében-oktatásában. A KAP-ban kidolgozott tanulástámogatási elemeket implementáljuk a pedagógusképzési programunkba, minden oktatónk és hallgatónk számára elérhető.

Meggyőződésem, hogy egy oktatási intézmény akkor tud a 21. század kihívásaira reagálni tudó tanulási környezetet és innovációs potenciált ki­alakítani-hordozni, ha az ott dolgozó pedagógusok folyamatosan képzik magukat, módszertani repertoárjuk fejlődik a külső környezet (tudomány, társadalmi-technikai-gazdasági viszonyok stb.) változásaihoz, elvárásaihoz igazodva. Igaz ez a köznevelés és a felsőoktatás szintjére egyaránt.